INSPIRASIE VIR VANDAG

Sondag 20 September 2020

Gebed is nie ’n opsie nie

Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? (Romeine 8:31-35).

Ons kan baie skryf en praat oor die gebed wat Jesus ons geleer het. Maar, het Karl Barth gesê, as ons nie bid nie, sal ons nie besef dat ons in die teenwoordigheid van God is nie.

Jesus het hierdie gebed nie vir ons geleer sodat ons die diep teologiese betekenis agter elke woord en sin sou verstaan nie. Jesus het hierdie gebed vir ons geleer sodat ons sal bid en leef wat ons bid.

Die kerkvader Cyprianus het in die derde eeu na Christus opgemerk: “As Hy wat sonder sonde was dit nodig geag het om te bid, hoeveel te meer behoort ons, wat sondaars is, te bid. As Hy aanhoudend gebid het, dwarsdeur die nag ononderbroke tot God geroep het, hoeveel te meer behoort ons aanhoudend en herhalend te bid!” As ons nie gereeld en aanhoudend bid nie, leef ons asof ons nie ’n Pa in die hemel het nie.

Natuurlik moet ons na die konteks van Jesus se gebed kyk om seker te maak dat ons nie die pad verlaat en in ’n vreemde omgewing beland nie. In Matteus 6 verwys Jesus na die gevaar om op ’n heidense of ’n skynheilige manier te bid. Hy verwys na drie pilare van die Joodse lewe voor God – gebed, vas en om die armes te help. Ons moet dit nooit doen om mense te beïndruk nie. Ons hooffokus is nie wat die mense sal raaksien nie. Ons gebed, vas en hulp aan ander is ’n persoonlike saak tussen God en ons.

Daar is ook ’n tweede baie belangrike punt wat Jesus spesifiek met verwysing na gebed maak. Hy sê ons moenie dink God sal ons gebed verhoor omdat ons baie woorde gebruik nie. Dis wat die heidene doen. Hulle dink hulle baie woorde sal hulle gode oorhaal om te hoor. Die beeld wat hieragter skuil, is dat die gode nie gewillige gewers is nie. Ons weet egter ons Vader weet wat ons nodig het nog voordat ons dit van Hom vra, en Hy sal dit vir ons gee.

David Head skryf in sy boek Shout for joy dat gebed nie in die eerste plek ’n pleitrede is nie. Dit gee eerder uitdrukking aan die goedgesindheid van die Vader. God gee. God vergewe. Dit was God se idee om ons sonde te versoen. Dit was God se idee om Jesus as die Lam van God te stuur. Dit was God se idee om Jesus as ons oudste broer te stuur en ons in te trek in die familiekring van sy vaderlike liefde. God se Seun tree vir ons in by die Vader, en die Vader hoor sy Seun se gebed. Wanneer ons bid, kan ons weet die Seun van God staan in ons plek voor die Vader en sy Vader, ons Vader, is ons goedgesind!

Dankie, Here, dat U my goedgesind en genadig is. Help my om, soos Jesus, herhalend en aanhoudend te bid, omdat U my goeie Vader is wat graag na my luister. Jammer dat ek soms so besig raak en so fokus op myself dat ek vergeet om met U te praat. Amen.


God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?  (Romeine 8:31-32).

Het jy ’n gunsteling-speelding? Wat sou jy doen as jou gunsteling-speelding wegraak? Gewoonlik sal jy alles los en jou speelding gaan soek, of hoe? Jy gaan nie sommer daarvan vergeet nie. Jy sal soek totdat jy dit kry. Dit is presies wat die Here met ons doen. 

 Die Here is baie lief vir elke mens op aarde, maak nie saak wie ons is of wat ons gedoen het nie. Soms gebeur dit dat mense wegdwaal van God se liefde. God los dan nie daardie mense omdat daar nog baie ander is wat vir God lief is nie. Nee, God sal daardie een mens gaan soek en roep en hom of haar herinner dat God vir almal ewe lief is.

 – Hoe kan jy ander mense herinner dat God ook vir hulle lief is?

– Wat help jou om te onthou dat God vir jou lief is?

Aktiwiteit

Speel soek-soek. Kies ’n paar dinge wat jy kan gaan wegsteek. Maak ’n lys van hierdie items en steek dit dan in ’n vertrek weg. Vra nou iemand in jou huis om al die items te soek. Gee vir hom of haar die lys van dinge wat jy weggesteek het. Kyk op jou horlosie hoe lank dit hom of haar kos om al die items te vind. Onthou die hele tyd hoe lief God vir jou is.


Here Jesus, U is die brood wat lewe gee.
U is die Een wat ware rus en genesing bring.
Daarom bid ons vir elkeen wat moeg en afgemat is.
U is die Een wat ware rus en genesing bring.
Daarom bid ons vir elkeen wat genesing vir stukkende verhoudings soek.
U is die Een wat ware rus en genesing bring.
Daarom bid ons vir elkeen wat sukkel met spanning in hulle lewe.
U is die Een wat ware rus en genesing bring.
Daarom bid ons vir elkeen vir wie geloof ’n moeilike stryd is.
U is die Een wat ware rus en genesing bring.
Daarom bid ons vir elkeen wat hulle dag na dag met moeisame werk afsloof.
U is die Een wat ware rus en genesing bring.
Daarom bid ons vir elkeen wat heling soek vir ’n stukkende verlede.
U is die Een wat ware rus en genesing bring.
Daarom bid ons vir elkeen wat liggaamlik siek is.
U is die Een wat ware rus en genesing bring.
Here Jesus, U is die brood wat lewe gee. 
Neem, seën, breek en deel Uself aan ons uit.
Neem, seën, breek en deel ons ook uit.
Gee wat U vra en vra dan wat U wil.

Amen.


Saterdag 19 September 2020

Die Ons Vader-leefstyl

Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons ons gewete voor Hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel – God is groter as ons gewete, en Hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan; en wat ons vra, kry ons van Hom omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat Hy goedvind. En dít is sy gebod: Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod wat Hy ons gegee het (1 Johannes 3:18-23).

’n Man het na ’n Oosters-Ortodokse monnik gegaan omdat hy onseker was wat God se wil vir sy lewe was. Hy het gehoop dat die geestelike wysheid van hierdie man hom sou help om rigting te kry. Die monnik het na hom geluister en toe geantwoord: “Elke keer as jy wonder wat God se wil is of daaroor onseker is, bid die Ons Vader.” Die man was redelik afgehaal. Wie ken immers nié hierdie gebed nie? Dit was nie die wysheid, leiding en insig wat hy wou gehad het nie. 

Die man het hierdie eenvoudige raad egter aanvaar en elke keer die Ons Vader gebid wanneer hy onseker was. Stelselmatig het hierdie gebed deel van sy lewe word. Dit was meer as ’n ritueel. Dit was meer as woorde. Dit het sy lewe begin vul. Hy het al meer besef dat God se wil baie duidelik is. Hierdie gebed van Jesus was die leiding, die insig en die wysheid wat hy nodig gehad het om God se wil vir sy lewe te doen. 

Hierdie storie bring een van die belangrikste aspekte van ons lewe na vore. Die ou reëls van lex orandi (die reël/wet van gebed), lex credendi (die reël/wet van geloof) en lex (con)vivendi (die reël/wet van lewe of saamlewe) beteken dat ons gebed, ons geloofsbelydenis en ons lewe – ook ons lewe saam met ander – ’n eenheid vorm. Ons kan nie die een ding bid en bely en dan ’n lewe leef wat in stryd daarmee is nie. Ons kan ook nie ’n lewe leef sonder dat dit begrond is in wat ons bid en bely nie. Ons gebed, ons belydenis en ons lewe is ’n eenheid.

Die Ons Vader is ’n gebed en ’n belydenis en ’n leefstyl. Ons gaan vervolgens diep nadink oor hoe ons hierdie gebed bid en leef. Nee, ons kry nie altyd alles reg wat ons behoort reg te kry nie. Ons begeer egter met ons hele hart om te leef wat ons bely, om ons gebedslewe en ons daaglikse lewe in pas met mekaar te bring. En hiermee help Jesus ons deur ons te leer bid.

Ons Vader, help my om dit wat ek leef, bid, glo en sê met u wil in pas te bring. Ek wil graag die Ons Vader-gebed wat Jesus ons geleer het nie net met my lippe bid nie, maar dit veral leef. Laat u koninkryk kom, ook in my. Amen.


Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid …Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod wat Hy ons gegee het (1 Johannes 3:18, 23).

God se storie met die mens begin by liefde. Deur die hele Bybel lees ons hoe lief God ons het. Liefde is amper soos God se kenteken, want liefde kom van God af. Jesus stuur ons, sy beelddraers, nou ook uit om ander mense lief te hê.

– Wat beteken liefde vir jou?

– Hoe kan jy vandag ander mense liefhê? 

Aktiwiteit

Teken ’n reënboog en kleur dit in. Plak jou reënboog in ’n venster in julle huis op sodat mense die reënboog van die straat af kan sien. Dit sal hulle herinner dat God vir hulle lief is.


God van vreemdelinge en vlugtelinge,
maak die deure van hierdie kerkgebou
wyd genoeg oop sodat almal sal welkom voel
en ’n huis, ’n toevlug, ’n hart sal vind. 

Christus van dié wat naby is,
asook van dié wat ver weg is:
maak ons harte wyd genoeg oop
sodat almal ’n tuiste sal vind
in hierdie geloofshuis. 

Verwelkomende Gees van heiliges en sondaars,
maak ons arms wyd genoeg oop sodat almal –
die gaste, bure, kinders, weduwees,
politici, haweloses,
susters en broers –
deur u liefde en genade
omhels sal word. 

Drie-enige God, heilige, enige Here,
mag u arms wyd genoeg oop wees
om ons in u hart toe te vou.
Ons bid nou soos Jesus ons geleer het …
Here, ons wat u mense is,
is oor die aarde versprei,
maar as ons rondom u tafel saamkom,
word ons een.

Genees ons gebrokenheid,
neem alle dinge weg wat ons van mekaar skei,
en maak van ons saamwees hier
’n viering van ons eenheid met Christus
en van ons eenheid met mekaar,
sodat die wêreld kan glo.

Amen.


Vrydag 18 September 2020

So moet julle bid …

“So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie” (Matteus 6:9-15).

Een van beste samevattings van eerste woorde van die Ons Vader kom van Johann Bader. Hy skryf:

Wanneer ons sê God is ons Vader, praat dit van geloof. Dit gee uitdrukking aan ons vertroue en afhanklikheid van die Een wat ons liefhet en vir ons sorg.

Wanneer ons sê God is ons Vader, gee dit uitdrukking aan liefde. Ons sien ons broers en susters en besef dat ons ander broers en susters het wat deel van dieselfde familie is. Ons omhels hulle. Ons verwelkom hulle. Ons vier ons saamwees.

Wanneer ons sê God is ons Vader in die hemel, hoor ons hoop. Hierdie Vader ken ons. Hy is in beheer. Ons is nie uitgelewer aan die magte van die natuur en die willekeurigheid van die een of ander vreemde god nie. God weet wat ons nodig het. Ons kan Hom vir die toekoms vertrou.

Om God ons Vader in die hemel te noem, beteken ons neem sy belofte in Matteus 7:7-11 ernstig op: “Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun ’n klip gee as hy brood vra, of ’n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?”

Geloof, liefde en hoop. Dít is die groewe en punte en lengte van die sleutel wat ons in die eerste woorde van Jesus se gebed hoor. Hiersonder kan ons nie bid nie.

Here Jesus, dankie dat U die Vader aan my geopenbaar het en my leer hoe om te bid. Ek kan rustig wees in u arms, want U is almagtig en U sorg vir my in liefde. U het my so baie al vergewe, help my om ook ander te vergewe en in u voetspore te leef. Amen.


“So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie” (Matteus 6:9-15).

Jesus was baie gewild toe Hy op aarde geleef het. Wanneer Jesus in ’n dorp was, het die nuus baie vinnig versprei en baie mense het dan saamgekom om Hom te sien en na Hom te luister. Jesus het hierdie geleenthede gebruik om die mense van God se koninkryk te vertel en hulle dinge te leer, soos om te bid. 

Maar Jesus het geweet Hy kan nie net vir mense van God vertel en hulle leer bid nie; Hy self moet ook alleen tyd saam met God deurbring en tot God bid.

– Wat beteken dit om te bid?

– Hoe bid jy graag tot die Here?

Aktiwiteit

Skryf almal in jou familie se name op ’n vel papier neer. Probeer om in die volgende week vir almal op jou lysie te bid.


Vader,
u Heilige Gees woon in ons.
Ons word nie deur ons sondige natuur beheers nie,
maar deur u Gees.
Omdat Christus in ons is,
gee die Gees aan ons die lewe
op grond van u vryspraak.

Vader, 
U wat vir Christus uit die dood opgewek het,
sal ook ons sterflike liggame lewend maak
deur u Gees wat in ons woon.

Ons laat ons deur u Gees lei
omdat ons kinders van God is.
Die Gees wat U aan ons gegee het,
maak ons nie tot slawe nie
en laat ons nie in vrees lewe nie.

Die Gees wat ons ontvang het,
maak ons kinders van God
sodat ons U “ons Vader” kan noem.
En omdat ons u kinders is,
is ons ook u erfgename,
erfgename saam met Christus.
Aangesien ons deel het aan sy lyding,
het ons ook deel aan sy heerlikheid.

Amen.

– op grond van Romeine 8:8-17


Donderdag 17 September 2020

Dit gaan oor troos en verwondering

“Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene ’n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra. So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word …” (Matteus 6:5-9).

Om God ons Vader te noem het amper te algemeen geword. Sommige goeie kerkmense vervang dan sommer die Naam “Vader” met “die Man daar bo”, wat eintlik maar net die produk van ons wensdenkery is. Hierdie Man daar bo moet net ons wense vervul. Die Vader wat ons uit genade sy kinders gemaak het, wat meer vir ons omgee as wat enige ouer ooit vir ons kan omgee, het in baie mense se denke verdwyn.

Ons Vader wat in die hemel is, laat ons dalk ’n effense afstand aanvoel. Hoe sal Hy ons kan verstaan? Wanneer ons sê dat ons Vader in die hemel is, druk dit egter nie afstand uit nie, maar andersheid. God is nie van ons stoffasie gemaak nie. God dink nie soos ons nie. God is nie beperk soos ons nie. God staan nie magteloos en toekyk hoe alles tot niet gaan nie.

Toe die Christene ná Jesus se dood en opstanding hierdie gebed begin bid het, het hulle besef een van die grootste wonderwerke van alle tye het plaasgevind. Die hemel is oopgeskeur en God het tussen mense kom woon. Matteus beskryf Jesus dan ook as “Immanuel”, God by ons (1:23).

Iemand skryf op Facebook dat hy dit moeilik vind om te bid vir dinge soos reën wanneer dit droog is. Sal God somer in winter verander in winterreënvalgebiede? Ek onthou goed hoe moeilik dit vir my in my eerste gemeente in die Noord-Kaap was. As die skaapboere reën nodig gehad het, het die ander boere gebid dat dit nie sou reën nie omdat hulle lusern kon natreën en die oes kon bederf.

Die gebed wat Jesus ons leer bid, is deel van die Bergrede (Matt 5–7). Dit begin met die woorde: “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is” (5:3). Wanneer ons sê ons het ’n Pa in die hemel, staan ons in verwondering voor die Een wat weet wat ons op die regte tyd nodig het. Twee keer in Matteus 6, waar die Ons Vader voorkom, word dit benadruk dat ons Pa weet wat ons nodig het. Ons moenie soos die heidene dink nie. “Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra” (6:8). Dan leer Jesus ons hierdie gebed, die Ons Vader (6:9-13).

Later in die hoofstuk praat Jesus van ons Vader wat sorg vir die blomme van die veld en voëls van die hemel. Hy sê ons moet die bekommernis oor die toekoms uit ons harte verban, want “julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het” (6:32).

Wanneer ons dit verstaan, staan ons in verwondering voor ons Vader in die hemel wat met hemelse majesteit beklee is en steeds vir ons, nietige wesens, omgee en sorg. 

Hemelse Vader, dankie dat U vir my sorg. Ek is totaal afhanklik van U. U wonderdade vul die hele wêreld. Help my om elke dag lank genoeg stil te raak om dit te waardeer. Dankie dat ek tot U kan bid, maar meer nog, dat U weet wat ek nodig het nog voordat ek kan vra. Amen. 


“As jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon … julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra. So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word …” (Matteus 6:5-9).

Het jy al gesien hoe lyk ’n plantjie wat te min water kry? Die blare is droog en dit lyk nie soos dit moet lyk nie. Jy kan nie vir ’n plantjie een keer water gee en hoop dat daardie water genoeg sal wees nie. ’n Plantjie kan nie groei as dit nie gereeld versorg en gevoed word nie. Net so kan ons nie in ons verhouding met die Here groei as ons nie gereeld geestelike kos en water kry nie. 

– Op water maniere kan ons geestelike kos en water kry?

– Op watter maniere bid jy graag tot die Here?

Aktiwiteit

Plant vandag ’n saadjie. Elke keer as jy die saadjie en later die plantjie versorg en water gee, onthou om ook tyd saam met die Here deur te bring en tot Hom te bid sodat Hy vir jou geestelike kos en water kan gee.


O God van geregtigheid en vrede,
in ’n wêreld waar daar soveel konflik en geweld is,
laat daar lig wees,
laat daar hoop wees,
laat daar vrede wees.

In ons land waar daar soveel spanning en verdeeldheid is,
laat daar lig wees,
laat daar hoop wees,
laat daar vrede wees.

In ons kerke waar ons meermale liefdeloos is as ons met mekaar verskil,
laat daar lig wees,
laat daar hoop wees,
laat daar vrede wees.

In ons huise en vriendekringe waar daar soms misverstande en verwydering is,
laat daar lig wees,
laat daar hoop wees,
laat daar vrede wees.

In ons harte waar daar soveel onrus en onsekerheid is,
laat daar lig wees,
laat daar hoop wees,
laat daar vrede wees.

In ons verhouding met U waar dit soms voel asof U so ver van ons af is,
laat daar lig wees,
laat daar hoop wees,
laat daar vrede wees.

Ons vra dit in die Naam van ons Here Jesus Christus,
die Lig vir die wêreld,
die Bron van ons hoop,
die Gewer van ons vrede.

Amen.


Woensdag 16 September 2020

Dit gaan oor genade

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het (Efesiërs 2:8-10).

Ek was vroeër betrokke by die opleiding van mense wat ’n meer permanente rol in die gemeente wil vervul. As deel van die opleiding doen hulle ’n kursus in prediking. Een van die modules is op die sogenaamde “fallen condition focus” gegrond. Kortom kom dit daarop neer dat elke gedeelte in die Bybel die een of ander tekort in ons lewe blootlê. Kom ons noem dit “gebrokenheid”. Die sonde van die mens het alles radikaal verander. Ons ly, ervaar pyn, verlatenheid en eensaamheid en baie ander swaarkry as gevolg van die sonde. Die skepping is stukkend. Alles is stukkend. Ons is stukkend.

Jan Overduin skryf hieroor dat ons posisie, naam en status vir ons so belangrik is. Ons dink dat dit by God baie tel. Ons loop so selfgenoegsaam rond. Met ’n groot sigaar in ons mond en ons duime in ons onderbaadjiesakke gesteek, staan ons voor God en sê: “Hier is ek!” Ons arrogansie ken geen perke nie. Dít is ons gebrokenheid. Overduin skryf dan verder dat God ons sou kon vernietig, want Hy is God, maar God doen dit nie, want God is God. God sou ons kon verwerp, want Hy is God, maar God doen dit nie, want God is God. Dít is die genadige verrassing van God se Vaderskap, want as sy kinders het ons ons besonder sleg gedra.

Só lyk God se Vaderskap: Hy het ons in Christus lief, ten spyte van ons liefdeloosheid. Wanneer ons God dus “ons Vader” noem, is dit nie net omdat Jesus ons geleer het om God só te noem nie. Dis die gevolg van die kragtige werk van God se genade in ons lewe. Die gebed “ons Vader” is die erkenning dat ons God se kinders geword het. Dit is nie ’n opsê-gebed op Sondae of by formele byeenkomste nie. Dit praat van ’n nuwe verhouding met God wat deur God se genade tot stand gebring is.

Ons stem saam met ’n ou geskrif uit die 17de eeu wat sê dat dít die grond van ons gebed moet wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het. Hierdie geskrif vra hoe ’n gebed moet wees wat God behaag en deur Hom verhoor sal word. ’n Deel van die antwoord is: “Ons het hierdie vaste grond dat Hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor.” Johannes Calvyn vra: “Met watter vertroue sou iemand God sy Vader kon noem? Wie sou so vermetel wees dat hy homself sou aanmatig dat hy kind van God is, indien ons nie in Christus tot kinders aangeneem is nie.”

Ons God is ons Vader, deur sy genade alleen.

Here, dankie dat U so vrygewig is met u genade en dat U ten spyte van al my gebrokenheid altyd lief bly vir my. Jammer dat ek soms arrogant en selfvoldaan rondloop, al is ek net deur u genade gered. Help my om my lewe te wy aan die goeie dade wat U vir my bestem het sodat ek U daardeur kan verheerlik. Amen.


Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het (Efesiërs 2:8-10).

Hoogmoed is ’n vreemde ding, want dit gebeur baie maklik met ’n mens. Voor jy jou kom kry, dink jy jy is beter of belangriker as iemand anders. En wanneer ons dink ons is belangriker of beter as ander mense, gebeur dit maklik dat ons hulle sleg behandel. 

Jesus roep ons om nie neer te sien op ander mense nie, maar juis om ander mense te help en te ondersteun. Jesus roep ons om nederig te wees. Nederigheid is om nie te dink jy is beter of belangriker as ander mense nie.

– Wanneer is dit vir jou moeilik om nie te dink jy is beter as ander mense nie?

– Wat kan jou help om nederig te wees?

Aktiwiteit

Maak ’n lys, in jou kop of op papier, van alles wat mense gelyk en ewe belangrik maak. Terwyl jy hierdie lys maak, dink daaraan dat Jesus ons almal gelyk gemaak het. Niemand is beter as iemand anders nie.


O God, soggens roep ek na U.

Help my om te bid
en om my gedagtes na U te draai;
ek kan dit nie alleen doen nie.

Daar is ’n donkerte binne my,
maar by U is daar lig;
ek is alleen, tog laat U my nie alleen nie;
ek is moedeloos, maar by U is daar hulp;
ek is rusteloos, maar by U is daar vrede.

Daar is bitterheid binne my,
maar by U is daar geduld.

Ek verstaan nie u weë nie,
tog ken U die weg vir my …

Herstel my vryheid
en stel my in staat om nou te lewe
dat ek in my soeke myself en U sal vind.

Here, wat ook al hierdie dag inhou,
mag u Naam vereer word. 

Amen.

– ’n Gebed van Dietrich Bonhoeffer 


Dinsdag 15 September 2020

Dit gaan oor familie

Deur sy dood aan die kruis het Hy ’n einde gemaak aan die vyandskap en dié twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir dié wat naby was. Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God (Efesiërs 2:16-19).

God is my Vader, maar nie net myne nie. Jesus leer ons bid: “Ons Vader …” Dit dui op gemeenskap. Daar is baie ander mense wat God ook “Abba” noem. Ek sit in Noord-Ierland. Jy is in Suid-Afrika, Namibië of dalk in ’n ander land. Ek noem God “Abba”. Jy noem hom “Abba”. ’n Gelowige in Noord-Korea noem God “Abba”. Dit maak ons familie. Ons is broers en susters in die familie van ons Vader in die hemel.

Om God ons Vader te noem is ’n afwysing van enige eksklusiewe siening van God. God is nie die God van wit of swart, ryk of arm, mooi of lelik, slim of dom, man of vrou nie. God is nie die God van ’n bepaalde kerk of groep nie. God is nie die God van ’n bepaalde volk nie. As Hy die God van ’n volk sou wees, sou Hy niks anders as ’n stamgod wees nie.

Nee, God is God! Daarom is hierdie eerste woorde van die Ons Vader-gebed ’n beklemtoning van die eenheid van die kerk. Paulus praat uitvoerig hieroor in Efesiërs 2:11-22. Hy benadruk dat dinge nou anders is as in die verlede. Daar was ’n tyd toe hierdie gelowiges nie aan God se gesin behoort het nie. Dit alles het verander toe God hulle uit genade gered het (Ef 2:1-13). Met hierdie woorde wou Paulus sy lesers oortuig dat hulle nou een nuwe mensheid is, deel van ’n nuwe familie. Hy skryf in Efesiërs 2:18-19: “Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God” (klem bygevoeg). Die eenheid van hierdie gesin met hulle verskillende agtergronde word mooi beskryf in Galasiërs 3:28: “Dit maak nie saak of iemand Griek of Jood, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal een.”

Een Vader. Een gesin. Broers en susters. Dit is wat ons sê wanneer ons “Ons Vader” bid. Elkeen wat hierdie gebed op sy of haar lippe neem, sien die wêreld en vat hande met die gelowiges oor die hele wêreld heen.

Iemand het glo eenkeer vir die Switserse teoloog Karl Barth gevra of ons in die hemel ons geliefde familie sal sien. Sy antwoord was baie mooi in pas met wat hierdie gebed ons leer: “Ja, maar die ander ook!” In God se gesin, die gemeente, die kerk, die stukkie hemel op aarde, tel ons voorkeure en afkeure nie. Miskien kan die hemel vir sommige van ons ’n skrikwekkende gedagte wees as ons hierdie beginsel van Jesus se koninkryksgebed, sy gesinsgebed, nie reg verstaan nie. 

Ons Vader, dankie dat U my deur u Seun deel gemaak het van u huisgesin. Dankie ook vir my baie broers en susters in hierdie huisgesin. Help my om in liefde ’n seën vir hulle te wees en die eenheid tussen ons te versterk, veral met dié van wie ek nie so baie hou nie. Amen.


Toe Hy [Jesus] gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir dié wat naby was. Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God (Efesiërs 2:17-19).

Het jy al opgelet dat elke sportspan ’n spandrag het sodat mense kan sien aan watter span hulle lede behoort? Mense wat vir Jesus volg, het ook so ’n spesiale spandrag. Dit is nou wel nie soos klere wat jy by ’n winkel kan gaan koop en aantrek nie, maar wanneer jy hierdie spandrag aan het, sal mense kan sien jy behoort aan Jesus se span, jy is deel van God se familie. 

Jesus se volgelinge se spandrag is liefde. Wanneer ons lief is vir die mense wat elke dag oor ons pad kom, sal almal weet dat ons Jesus se dissipels is. In Jesus se span is almal welkom en almal is goed genoeg.

– Wat beteken dit om deel van Jesus se span te wees?

– Hoe kan jy vir ander mense wys jy is deel van Jesus se span?

Aktiwiteit

Ons weet Jesus se dissipels se spandrag is nie regtig klere nie, maar as jy ’n T-hemp moes ontwerp vir Jesus se dissipels om te dra, hoe sou dit lyk? Ontwerp gerus so ’n T-hemp en wys dit vir die mense in jou huis.


God vir ons, ons noem U Vader,
God by ons, ons noem U Jesus,
God in ons, ons noem U Heilige Gees.

U is die ewige Geheimenis
wat bemagtig, toevou, omarm, insluit,
en alles tot lewe wek,
ook vir ons, ook vir my. 

Elke naam skiet ver tekort
om u goedheid en grootsheid te omvat. 

Ons kan slegs deur dit wat bestaan,
sien hoe U is. 

Ons bid dat ons oë
vir ’n volkome kyk geopen word.
Soos dit in die begin was, so ook nou,
en tot in ewigheid.

Amen.


Maandag 14 September 2020

Dit gaan oor intimiteit

Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af. Soos ’n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien (Psalm 103:8-12).

Ek lees dat AB de Villiers in sy outobiografie seker gemaak het die titel wat eers vir Shaun Pollock gebruik is weens sy senioriteit in die Suid-Afrikaanse krieketspan, ná Pollock se uittrede op Jacques Kallis sou val. Hulle albei is “Oupa” genoem. Uiteraard was Pollock en Kallis nie regtig die span se oupas nie. Hulle het hierdie twee buitengewone krieketspelers Oupa genoem as ’n teken van respek en waardering.

Om iemand Pappa of Oupa te noem is nie sommer net ’n naam of titel nie. Dit beteken daar is ’n verhouding, en dié verhouding is een van intimiteit en liefde. “Pappa” is ook die naam wat Jesus gebruik om die Ons Vader-gebed mee te begin: Ons “Abba” wat in die hemel is …

Die Aramese woord Abba druk die intieme verhouding tussen ’n kind en sy of haar pa uit. My kinders noem my steeds Pappa, al is hulle al groot. ’n Mens raak moeilik moeg daarvan dat iemand jou so noem, want, soos “Mamma”, is “Pappa” een van die eerste woorde wat kinders sê wanneer hulle begin praat.

Vir sommige mense is titels baie belangrik. Hier op die Britse Eilande, waar ek nou hierdie stukke sit en skryf, is daar baie meer titels as in Suid-Afrika. Ons het MBE’s (Member of the British Empire), OBE’s (Officer of the British Empire), Lords, Sirs en dan ook nog al die ander wat ons in Suid-Afrika het. Maar daar is afstand in titels. Daar is afstand in “dominee”, “pastoor”, “dokter”, “doktor” en “professor”. Herman Veldkamp skryf dat hy dit soms moeilik vind om na mense se gebede te luister. Hy skryf: “Wanneer iemand bid: ‘Ewige, volsalige, barmhartige God’, dink ek: Man, hou op, jy verstaan nie wat jy sê nie. Jesus leer ons om eenvoudig ‘Vader’ te sê.”

Dís die troos van God se Vaderskap: Ons hoef nie vir Hom bang te wees nie; ons hoef nie groot name vir Hom te gebruik nie – net maar Vader.

Sommige mense voel dalk ongemaklik met hierdie woord in ’n gebed. Hulle kan voel dit wys nie genoeg respek nie. Ons noem immers ons aardse pa’s “Pappa”, nie die God van hemel en aarde nie. Ja, dit is vreemd, maar dit is ook wonderlik. Dit troos ons. Ons Vader in die hemel is ons pa, en ons mag Hom “Pappa” noem. 

Dis natuurlik soms moeilik om God ons Vader te noem. Vir baie mense is dit onmoontlik. Die wêreld is immers vol slegte pa’s. Ons pa’s misluk, verlaat ons, verloor beheer oor hulleself, beskerm ons nie altyd nie en hou ons nie altyd so veilig soos pa’s moet nie, verstaan nie altyd nie en is dikwels baasspelerig. So is God nié.

Jan Overduin skryf dat ons oor God net kan stamel in kinderlike brabbeltaal. Wanneer ons God ons Vader noem, sê dit dan 1 000 maal meer as baie gebede. Dit is ten diepste ’n geloofsbelydenis. Hierin vind ons die hoogtepunt van God se liefde. Dis eenvoudig. Dis totale afhanklikheid.

Hemelse Vader, dankie dat U verkies om in familietaal aan ons geopenbaar te word. Dankie vir die voorreg om ’n intieme verhouding met U, die Skepper van die heelal, te kan hê. Maak my oë oop om in my alledaagse lewe die tekens van u liefde en barmhartigheid te kan ervaar en te deel. Amen.

Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af. Soos ’n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien (Psalm 103:8-12).

Het jy al ooit gewonder of die son in die oggend gaan opkom nadat dit in die aand gesak het? Nee, ons is mos nie bekommerd daaroor nie, want ons weet die son kom elke dag weer op. Net so hoef ons nie bekommerd te wees of God vir ons gaan sorg nie. God sal elke dag vir ons sorg, want so lief is God vir ons.

– Hoe kan jy sien dat God vir jou sorg?

– Hoe kan jy vir ander mense sorg?

Aktiwiteit

Wanneer jy vanaand in die bed lê, voordat jy aan die slaap raak, dink aan vier dinge: 

1. Waarvoor was jy vandag dankbaar?
2. Wat het jou vandag bekommerd gemaak?
3. Waar het jy vandag gesien dat God vir jou gesorg het?
4. Vir wie kan jy môre gaan sorg?


Here, ek is ’n leë kruik wat gevul moet word. Vul dit, Here, want my geloof is swak. 

Versterk my, want my liefde is koud. 

Maak my warm en ywerig sodat my liefde ook kan uitgaan na my naaste. 

Ek beskik nie oor ’n sterk en stewige geloof nie, Here. 
Soms twyfel ek en is ek glad nie in staat om U te vertrou nie. 
O Here, help my. Versterk my geloof en vertroue in U. 

In U alleen het ek al my skatte verseël. 
Ek is arm; U is ryk en betoon u genade aan die armes. 
Ek is ’n sondaar; U is regverdig. 
By my is daar ’n oorvloed sonde; in U is daar die volheid van geregtigheid. 

Daarom sal ek by U bly, 
die Een van wie ek kan ontvang, maar vir wie ek niks kan gee nie. 

Amen.

– ’n Gebed van Martin Luther

Sondag 13 September 2020

Die koms van die Verlosser

Hy het ook in Nasaret gekom, waar Hy grootgeword het, en soos sy gewoonte was, het Hy op die sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe Hy opstaan om uit die Skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: “Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig.” Nadat Hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het Hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op Hom gerig. Toe begin Hy hulle toespreek: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul” (Lukas 4:16-21).

Nadat die mens tydens die sondeval hulle unieke rol as beeld van God onherroeplik skade aangedoen het, het die getroue Skepper-God sy Seun gestuur om die verhouding te herstel. Jesus het gekom om God se koninkryk – sy heerskappy – te proklameer: God is Koning!

In gedeeltes soos Lukas 4 sien ons hoe Jesus sy koms verduidelik, met verwysing na onder meer Jesaja, as ’n herstel van God se aanvanklike bedoeling met sy volk. Soos God reeds vir Abraham gesê het, sou Hy vir Abraham seën om tot seën vir alle volke te wees. Hierdie boodskap is in Jesaja (en op ander plekke in die Ou Testament) aan Israel oorgedra, en deur God se volk sou Jesus al die nasies van die wêreld seën. Met Jesus se koms het die roeping van Israel op Hom oorgegaan: in Hom word alle nasies en mense geseën. In Hom ontdek ons lewende water wat ewige lewe bring. 

As noodwendige uitvloeisel van hierdie herstel word ook die mens in hulle geskape rol herstel. 1 Petrus 2:9 verwys tereg na gelowiges as koninklike priesters: “Julle, daarenteen, is ’n uitverkore volk, ’n koninklike priesterdom, ’n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.” As konings het ons die verantwoordelikheid om die goedheid en majesteit van God in die wêreld te weerspieël, en as priesters het ons die verantwoordelikheid om die noodkrete en prysliedere van gelowiges bymekaar te maak en in gebed voor God bring.

Here Jesus, dankie dat U die bron van lewende water is wat ook vir my as u eiendom afgesonder het. Dankie vir die voorreg om u verteenwoordiger te wees. Help my om soos ’n koninklike priester u majesteit en verlossingswerk in die wêreld te weerspieël, tot seën van ander. Amen.


Hy [Jesus] het ook in Nasaret gekom, waar Hy grootgeword het, en soos sy gewoonte was, het Hy op die sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe Hy opstaan om uit die Skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: “Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig” (Lukas 4:16-19).

Hoekom sê ons mooi dinge oor Jesus? Een van die redes is dat Jesus mooi en goeie dinge gedoen het. Ons werk as Jesus se dissipels is nie net om die mooi dinge wat Jesus gedoen het te onthou en vir ander mense daarvan te vertel nie; ons moet dieselfde mooi en goeie dinge gaan doen.

 – Kan jy dink aan ’n paar mooi en goeie dinge wat Jesus gedoen het?

– Hoekom dink jy moet ons vir ander mense vertel van hierdie mooi en goeie dinge wat Jesus gedoen het? 

– En hoekom moet ons dit self dan ook gaan doen?

Aktiwiteit

Dink aan drie sinne of woorde wat jy sal gebruik om iets moois oor Jesus te sê.


Here, ons wil U loof omdat U goed is. Daar is geen einde aan u liefde nie. 

Baie van ons is verdwaal en kan nie aldag ons pad kry nie. Daar is ook baie mense in die wêreld wat honger, dors en uitgeput is. Ons eie verdwaaldheid en die nood van die wêreld bring ons nou na U toe. 

Ons vra dat U ons uit die ellende sal red en op die regte pad sal bring. Ons glo u Woord praat oor ons geestelike en ons materiële nood. 

Leer ons bid, Here.

Praat nou met ons, Here. 

Amen.

Saterdag 12 September 2020

Gebed is wegkyk van jouself

As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar ’n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ’n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So ’n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie (Jakobus 1:5-8).

Die groot ontdekking wat ons maak, is dat gebed en veral die dinge waaroor en waarvoor ons bid, nie hoofsaaklik oor ons gaan nie. Ons gebede is ten diepste ingebed in ons verhouding met God en met ons naaste. Lynreg teenoor ons samelewing waarin ons die middelpunt van ons eie sonnestelsel geword het, vra ware gebed dat ons sal wegkyk van onsself en die grootheid van God en die wêreld rondom ons sal raaksien. Daarom kan dit nie anders nie as dat ons gebede se inhoud ’n weerspieëling word van dit waarmee ons in navolging van Jesus besig is. Dit gaan ten diepste oor die koninkryk van God en hoe elke deeltjie van die geskape werklikheid daarin ’n ruimte vind.

Hiermee is reeds baie gesê oor wat gebed is en wat gebed beslis nié is nie. Gebed is allermins ’n selfgesentreerde lysie van behoeftes en begeertes. Gebed is allermins ’n soeke na ons wil wat moet geskied. Gebed is nooit ’n manier om God se arm te draai nie. Ons bid nie om God te verander nie, maar om Hom toe te laat om ons te verander. As burgers van die koninkryk van hemel staan, sit en lê ons in gebed al soekend na God se wil en die koms van sy koninkryk. Tog wonderlik hoe die rigting van ons kommunikasie dan verander van wat ons vir God kan vra vir ons situasies na wat ons van God kan vra vir die situasie waarin Hy ons geplaas en waartoe Hy ons in sy diens geroep het.

Gebed word hiermee die uitroep na God om wysheid en insig om Hom te volg en sy werke te doen waar ons werk, waar ons ontspan, waar ons saam met vriende verkeer, maar ook waar ons in die hospitaal by die bed van ’n geliefde staan, waar ons voorbidding doen en, helaas, waar ons aansit voor ’n bord kos.

Helmut Thielicke vertel in sy boek Het gebed dat de wereld omspant van ’n kort opmerking in ’n tydskrif van jare gelede waarin die noodsaaklikheid van gebed benadruk is. Volgens die skrywer waarna Thielicke verwys, is die wêreld waarin ons woon so erg dat ’n mens kwalik anders kan as om te bid. Aangesien omstandighede gedurig verander, is voortdurende gebed die gelowige se erkenning dat ons daagliks soek na insig, wysheid en God se wil. Ons gebede moet aanpas by veranderde en veranderende omstandighede. Namate ons groei in die geloof en in ons begrip en insig behoort ons gebede dit te weerspieël. 

Here, help my om weg te kyk van myself, ook in my gebede, sodat ek u grootheid kan raaksien. Gee aan my u wysheid sodat ek U en ander in my alledaagse lewe sal dien, op die voetspoor van Jesus. Amen.


As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt (Jakobus 1:5).

Het jy al gewonder hoe jy besluit wat die regte of die verkeerde ding is om te doen? Soms is dit maklik om die regte ding te doen, maar ander kere is dit moeilik of nie lekker om die regte ding te doen nie. Een ding is seker, as Jesus se volgelinge moet ons altyd probeer om die regte ding te doen, al is dit moeilik of nie lekker nie. Jesus is gelukkig elke dag by ons om ons daarmee te help. Hy sal vir ons sy wysheid gee.

– Hoe laat dit jou voel om te weet Jesus help jou elke dag om die regte ding te doen?

– Wanneer laas moes jy ’n moeilike besluit neem? Wat was die besluit was jy moes neem?

Aktiwiteit

Speel “kop of stert” met ’n muntstuk. Vra iemand om saam met jou te speel. Een persoon moet die kop (bokant) van die muntstuk kies, en die ander persoon die stert (onderkant). Skiet dan die muntstuk in die lug op, vang dit, draai dit om op jou hand en kyk watter kant van die muntstuk na bo wys. Die persoon wie se kant na bo wys, wen. 

Daar word soms gespot dat mense belangrike besluite neem deur ’n muntstuk in die lug op te skiet. Ons hoef gelukkig nie ons besluite so te neem nie, want Jesus is elke dag by ons om ons te help met ons besluite.


Kom, Here Jesus, kom as Koning;
beheer ons harte, kom as liefde;
beheer ons gedagtes, kom as vrede;
beheer ons dade, kom as krag;
beheer ons dae, kom as vreugde;
beheer ons nagte, kom as lig;
beheer ons liggame, kom as genesing;
beheer ons arbeid, kom as hoop.

Laat u koninkryk kom, 
hier by ons en oral in die wêreld. 

Amen.


Vrydag 11 September 2020

Gebed – ’n probleem vir baie

“Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen” (Johannes 14:12-14).

Die Engelse uitdrukking “many a true word is spoken in jest” wil dit hê dat ons dikwels groot waarhede met humor kan verwoord. Die volgende het nogal baie oor gebed te sê:

Daar word vertel dat ’n dogtertjie een oggend dinge in die kerk so gesit en dophou het. Toe die predikant inkom en die kansel bestyg, het hy oudergewoonte op die tweede trappie gaan staan, sy hoof gebuig en saggies gebid. Die dogtertjie was gefassineer. Sy het oorgeleun na haar ma en gevra: “Mammie, wat doen die dominee nou?” Haar ma het saggies gefluister: “Hy vra liewe Jesus om hom te help.” Waarop die dogtertjie heel hoorbaar gevra het: “Nou maar hoekom help liewe Jesus hom nie?”

Miskien het jy ook al gewonder hoekom ons bid. As dit waar is dat God weet wat ons nodig het nog voordat ons dit vra, hoekom dan vra? 

Ons bid omdat die Bybel op soveel plekke sê ons moet bid. Ons lees: “As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid” (Jak 5:13), en: “Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking” (5:16b). Hiermee saam sê Jakobus: “Julle kry nie, omdat julle nie bid nie” (4:2b), en: “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt” (1:5). Lees hiermee saam Jesus se woorde in Johannes 14:13: “Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word.”

’n Mens hoef egter nie ver te soek om selfs gelowiges te kry wat uiters skepties teenoor gebed staan nie. En laat ons maar eerlik wees, vir talle is hulle gesindheid gebore uit die pynlike ervaring van gebede wat “teen die plafon vasgeslaan het”. Ander se gebede is nooit verhoor nie of het dit geen (waarneembare) verskil gemaak nie. Ons dink (te) maklik oor gebed op ’n pragmatiese manier. As gebed “werk”, is dit goed en gaaf. As dit (skynbaar) nie “werk” nie, is dit allermins goed en gaaf.

Maar is dit werklik die regte maatstaf vir gebed? Allermins! Lees ons Jesus woorde in Johannes 14 wanneer Hy oor gebed praat, vind ons ’n geweldige belofte in vers 12: “Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan.” Jesus het Hom nie hier verspreek oor gebed nie, maar hier vir ons die raamwerk gegee waarbinne ons oor gebed moet dink. “Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen” (14:13-14).

In die volgende paar weke gesels ons dan binne hierdie raamwerk oor gebed.

Here Jesus, leer my om volgens u wil te bid en om in u voetspore te leef. Ek het wysheid van U nodig om U ook deur my gebedslewe te verheerlik en te dien. Amen.


“Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen” (Johannes 14:12-14).

Het jy al gehoor hoe mense bid en aan die einde sê: “In Jesus se Naam. Amen”?

Om te bid is nie net om woorde op te sê nie. Dit is ’n baie spesiale gesprek wat ons met God het. Wanneer ons bid, moet ons elke woord bedoel. En wanneer ons iets in gebed vra, moet ons dit so vra dat dit God sal verheerlik. Dit is hoekom mense bid “in Jesus se Naam”.

Ons uitdaging is om mooi na te dink oor alles wat ons bid, en om dan so te bid dat ons God se hart bly sal maak.

– Hoe bid jy gewoonlik? 

– Wat beteken dit vir jou om te bid?

Aktiwiteit

Wanneer jy vanaand bid, fokus op elke woord wat jy sê sodat jy kan seker maak jy bedoel dit.


Ons Vader, wat hier op aarde deur u Gees in ons lewe, 

laat u Naam geheilig word wanneer ons ons brood deel met hulle wat minder het as ons; 

laat u koninkryk kom deurdat ons ander se lewe aanraak met stukkies van u hemel op aarde; 

laat u wil geskied deurdat ons opstaan vir wat reg is wanneer almal bly sit; deurdat ons ons stem laat hoor wanneer almal gerieflik stilbly.

U gee ons vandag ons daaglikse brood aan die tafel, in die lied van die voëls en die wonder van blomme wat oopvou. 

Vergeef ons ons skuld omdat ons verbygeloop het waar ander met woorde of wapens seergemaak is; omdat ons ons oë gesluit het vir onreg; omdat ons ons diepste oortuigings en uitgesproke beginsels met ons optrede verloën het; omdat ons nie ons brood en wyn, ons voorregte en grond, met ander wou deel nie.

Laat ons nie in die versoeking kom om uit vrees nie ons deure oop te maak vir ander se nood nie; om te sê daar kan tog niks gedoen word aan armoede en korrupsie en geweld nie; om met dieselfde wapens as die vyand te veg nie.

Verlos ons van die Bose. Gee ons die moed en die deursettingsvermoë om dag na dag liefde te lewe – selfs op paaie waarop niemand voorheen geloop het nie, selfs al val ons, want so sal ons u koninkryk beleef en help uitbrei, u koninkryk wat nou reeds gebou word – en tot in alle ewigheid.

Amen. 

– ’n Gebed uit Suid-Amerika


Donderdag 10 September 2020

Dít is dissipelskap

Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie (1 Korintiërs 15:57-58).

Toe ek gesnap het dat die evangelie regtig vir gewone mense bedoel is, het ek gekies om die res van my lewe hier op aarde anders te laat verloop. Vandag kies ek om elke dag saam met Jesus te loop asof ek dit vir die heel eerste keer doen. Ek weier om gewoond te raak aan my kosbare verhouding met die Here, en met familie, vriende, die kerk en mense in nood. Ek streef daarna dat elke gebed, elke Bybelreis, elke aanbiddingsgeleentheid, elke gesprek oor die Here ’n ontdekkingsreis sal wees. Ek streef daarna om ’n ware dissipel van Jesus te wees.

En hoe lyk die lewe van ’n ware dissipel van Jesus? Die beste samevatting hiervan kom van Theo Geyser, ek deel dit graag met jou vandag. Maak dit jou eie in jou lewe as dissipel van Jesus.

– Dissipels laat toe dat ander hulle blinde kolle aan die lig bring.
– Dissipels weet wie hulle vandag liefgehad het.
– Dissipels leef met die regte vrae, nie met die regte antwoorde nie.
– Dissipels ken stilte voor woorde.
– Dissipels weet die koninkryk van God is binne-in hulle.
– Dissipels weet hoe om elke dag dood te gaan.
– Dissipels is gedurig besig om balke te saag sodat die splinters hulle nie pla nie.
– Dissipels kies transformasie bo informasie.
– Dissipels offer nie net gebede aan God nie, maar wórd die gebede.
– Dissipels weet dat elke goeie somer deur ’n goeie winter moontlik gemaak word.
– Dissipels leef vanuit die oorvloed van eenvoud.

Here Jesus, dankie dat ek u dissipel kan wees. Maak my dapper om soos ’n kind met verwondering te leef en oorvloedig te wees in my diens aan U, sodat ander ook u liefde en genade deur my kan ervaar. Dankie dat ek waagmoedig en voluit kan leef omdat ek weet U is altyd by my. Amen.


Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie (1 Korintiërs 15:57-58).

Soms is mense draadsitters. Dit beteken hulle kan nie besluit aan watter kant hulle is nie. Dit gebeur dikwels met sportwedstryde. Mense skree vir die een span, maar as hulle sien die ander span gaan wen, verander hulle sommer van opinie en raak die ander se ondersteuners.

Die eerste Christene het ook met hierdie probleem gesukkel. Hulle het geleef in ’n tyd toe ander mense hulle dikwels probeer oortuig het dat om ’n Christen te wees nie ’n goeie besluit is nie. Mense wat nie in Jesus geglo het nie, het die Christene banggepraat en afgepers sodat hulle teen Jesus sou kies.

Tog is dit nie waar hierdie storie eindig nie. God het gelowiges na mekaar toe gestuur om mekaar moed in te praat en mekaar te herinner aan wie Jesus is. So stuur God ons ook elke dag om ander gelowiges te ondersteun en moed in te praat, veral wanneer ons sukkel om aan Jesus se liefde vas te hou.

– Hoekom dink jy sukkel ons soms om aan Jesus se liefde vas te hou?

– Hoe kan jy ander Christene ondersteun en aanmoedig om aan Jesus se liefde vas te hou?

Aktiwiteit

Maak ’n kaartjie waarop staan “Jesus is lief vir jou”. Jy kan selfs ’n Bybelvers daarby skryf. Gaan gooi die kaartjie in iemand se posbus.


O Heilige Gees,
dit is dikwels moeilik om in God se liefde te glo
as ons al die pyn en geweld in die wêreld sien.

Dit is moeilik om te glo dat sy liefde
sterker is as die haat in en om ons.

Help ons om aan te hou soek daarvoor, o Gees:
om aan te hou glo dat U al hierdie dinge
tog uiteindelik ten goede kan laat saamwerk.

Amen.

– Alan Gaunt


Woensdag 9 September 2020

Klein stappe, maar stappe wat tel

Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie. Maak soos ek: ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie maar dié van baie ander, sodat hulle gered kan word (1 Korintiërs 10:31-33).

Almal wil vrede hê. Almal smag na herlewing en vernuwing. Tog doen min mense iets daadwerkliks om hulle wense waar te maak. Volgens George Barna se navorsing sal 90% van kerkmense byvoorbeeld nooit in hulle lewe een mens tot geloof in die Here lei nie.

Ten spyte van hierdie statistiek kan doodgewone mense egter ’n ongewone lewe leef. Ons kan elke dag se 24 uur doelbewus vir Jesus leef. ’n Lewe van vryheid is regtig vir doodgewone dissipels beskore. Ons moet net ons stukkie pad saam met Jesus oorsteek. Ons moet diep verhoudings met ’n paar mense bou, en verkieslik met mense wat anders as ons is. Só kom God se koninkryk teen die regte spoed, een dag op ’n slag.

Geen roete word ooit voltooi sonder die heel eerste tree nie. Of sonder ’n tweede tree, en ’n derde tree kort daarna nie. Tree vir tree kom alles uiteindelik klaar. Maar dan moet hierdie klein stappe weer en weer herhaal word. Net só kom God se koninkryk in hierdie wêreld. Dit gebeur stil, maar aanhoudend, deur een liefdesdaad op ’n slag. Deur een gebed, een woord van bemoediging, een koersaanduiding in God se rigting, of een tree saam met iemand wat geestelik dood is.

My pa het altyd vir my gesê: “What is worth doing, is worth doing well.” Dit geld ook vir gewone dissipels. Ons doen dinge die eerste slag reg. Uitnemendheid is ons wagwoord. Ons wil uitblink in ons lewe tot eer van die Here. Soos Oswald Chambers gesê het: “My utmost for His Highest.”

Want wat help dit ons wil die hele wêreld verander, maar ons verander nie die besonderhede van ons lewe nie? Wat help dit ons is nie betroubaar in ons werk, vriendskappe en huwelik nie? Wat help dit as ons noodleuens vertel en saam skinder? Of as ons ja nie ons ja is nie? Dan mis ons die hele punt. Juis deur doelgerigte en doelbewuste klein stappe te gee, groei die koninkryk van God alle ander koninkryke uit die pad. Woord vir woord, daad vir daad, gebed vir gebed, omgee vir omgee … só laat God sy koninkryk kom.

Dankie, Here, dat ek met my doodgewone lewe ongewone dinge vir U kan doen. Help my om alles wat ek doen na my beste vermoë te doen om U te eer. Gee aan my die waagmoed om saam met U die pad oor te steek na my naaste in nood. Een klein tree op ’n slag. Amen.


Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie. Maak soos ek: ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie maar dié van baie ander, sodat hulle gered kan word (1 Korintiërs 10:31-33).

Het jy al probeer om twee dinge gelyk te doen, soos om jou maag te vryf terwyl jy saggies op jou kop klap, of om in te asem terwyl jy lag. Dis moeilik! Dan is daar weer dinge wat jy altyd doen terwyl jy ook iets anders doen, soos jou hart wat klop terwyl jou longe lug inasem. Jy moet doelbewus besluit om op te hou asemhaal, anders hou dit net aan gebeur.

Daar is ’n Bybelvers wat praat van twee dinge gelyk doen. Dit sê vir ons dit maak nie saak wat ons doen nie, ons moet alles altyd tot eer van die Here doen.

– Hoe dink jy kan ons die Here eer as ons gewone dinge doen soos eet of drink?

– Wat beteken dit om God altyd en in alles te eer?

Aktiwiteit

Dink aan paar doodgewone dinge wat jy elke dag doen, soos om jou tande te borsel of TV te kyk. Kies drie dinge uit jou lys. Hoe kan jy die Here eer terwyl jy dit doen? Maak ’n spesifieke plan vir elk van hierdie dinge.


Here, U sien dwarsdeur my,
U ken my.

Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit,
U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom.

Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit,
U is met al my paaie goed bekend.

Daar is nog nie ‘n woord op my tong nie
of U, Here, weet wat dit gaan wees.

U omsluit my van alle kante,
U neem my in besit.

Dié wete oorweldig my,
dit is te hoog vir my begrip.

Amen.

– Psalm 139:1b-6


Dinsdag 8 September 2020

Dissipelskap-storie: ’n Feesmaal waar die harte van mense warm word

Toe sê Jesus vir hom: “Daar was ’n man wat ’n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê: ‘Kom, die maaltyd staan klaar.’ Maar hulle begin almal, die een na die ander, verskoning maak. Die eerste sê vir hom: ‘Ek het ’n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief.’ ’n Ander een sê: ‘Ek het vyf paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief.’ Nog ’n ander een sê: ‘Ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie.’ “Die slaaf kom toe terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf: ‘Gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en kreupeles en blindes en verlamdes hierheen.’ Later kom die slaaf sê: ‘Meneer, u opdrag is uitgevoer, en daar is nog plek.’ Toe sê die man vir die slaaf: ‘Gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word.’ Dit verseker ek julle: Nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie” (Lukas 14:16-24).

Norma Rossouw, leraar van NG gemeente Vaalrivier en moderator van die NG Kerk, Wes-Transvaal, vertel:

Terwyl ek een aand rustig in die teenwoordigheid van die Here lê, kom hierdie crazy idee in my kop: Gee hierdie Kersfees (wat oor drie weke was) vir die behoeftiges ’n bord kos en vier saam hulle fees. Eers het ek al die goeie redes uitgedink hoekom dit nie sou kon werk nie, maar die dringendheid en die opgewondenheid van so ’n moontlikheid het net al groter in my hart geword. Uiteindelik het alles net in plek geval, ’n borg het na vore gekom, lidmate het borde kos aangedra, die tafels is gedek, gereed vir ons gaste. Almal wat behoeftig is, is genooi. Ná die diens het ongeveer 30 mense opgedaag – en ons het reggemaak vir 200 gaste.

Teleurgesteld vra ons: Wat doen ons met al die kos? Al wat ons kon vra, was: Wat leer die Woord ons?

Lukas 14 vertel die gelykenis van die groot maaltyd. Opgewonde het die lidmate van Vaalrivier met hulle karre gery en mense in die strate gaan haal. Die wonderlikste moment het aangebreek, want in ons omgee vir ander het ons meer ontvang as wat ons kon uitdeel. Skielik het mense hulle gemak, karre en sekuriteit opgeoffer en hulle ontferm oor enigeen wat honger lyk of in nood was. Almal het begin dien.

Daardie dag het ek weer iets verstaan van die nuwe familie wat ons in Christus is. Oor kultuur- en rassegrense heen is mense aangery, en daardie dag het die trane oor my wange geloop omdat ek iets van die koninkryk sien kom het. Ek het so klein gevoel in die teenwoordigheid van die Here.

Ná drie dae wat hy en sy seun nie geëet het nie, het ’n verwer daardie oggend gebid en gevra dat God vir hom verfwerk sou gee sodat hulle kon eet. Wie gebruik ’n verwer oor Kersnaweek? Maar hy het geglo God sal voorsien, en God het!

Drie vriende het opgedaag sonder kennis van wie God is, en ná die ete en ’n gesprek met hulle, groet hulle waardig met oë wat blink: “Now we know who God is, who Jesus is and who the Holy Spirit is.”

’n Boemelaar wat gedink het God het van hom vergeet, het daardie oggend vir ’n laaste keer probeer bid: “Here, as U my nie vergeet het nie, wys my vandag dat U my raaksien.” Toe kry dié verlore seun ’n vetgemaakte Sondagfeesmaal.

Daardie dag het God al die afsprake wat Hy gemaak het, nagekom. Seën het daardie dag nuwe betekenis gekry, en vir my was dit die heel beste Kersfees ooit!

Dankie, Here, vir alles waarmee U my seën. Maak my ore en my oë oop sodat ek die mense na wie toe U my roep, sal raaksien om hierdie seën aan hulle uit te deel. Ek is bereid om ver te ry en nog verder te gaan soek, want u seën en teenwoordigheid is te wonderlik om nie te deel nie. Amen.


Toe sê Jesus vir hom: “Daar was ’n man wat ’n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê: ‘Kom, die maaltyd staan klaar.’ Maar hulle begin almal, die een na die ander, verskoning maak … Die slaaf kom toe terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf: ‘Gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en kreupeles en blindes en verlamdes hierheen.’ Later kom die slaaf sê: ‘Meneer, u opdrag is uitgevoer, en daar is nog plek.’ Toe sê die man vir die slaaf: ‘Gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word’” (Lukas 14:16-24).

Verbeel jou jy reël die heel beste partytjie op aarde. Wat sal alles daar wees? Wat gaan jy bedien om te eet? Hoe gaan die versierings lyk? Watter vermaak gaan daar wees? 

Uiteindelik breek die dag van die partytjie aan, maar nie een van jou gaste daag op nie. Wat sal jy doen?

Jesus het ’n gelykenis vertel wat amper so klink. Iemand het ’n groot ete gehou, maar nie een van die genooide gaste het opgedaag nie. Die man nooi toe ander mense, nie belangrike mense nie, maar arm, kreupel, blinde en verlamde mense. Hy het nie omgegee wie die mense was nie; almal was welkom by sy partytjie.

Hierdie gelykenis help ons om te onthou dat almal by Jesus welkom is, maak nie saak wie jy is nie, en dat daar altyd plek vir nog mense is by Jesus.

Ons wil so graag ons lewe vol maak met belangrike mense, maar Jesus herinner ons dat Hy gekom het om almal uit te nooi om deel van sy koninkryk te wees.

– Is daar iemand by die skool wat jy kan nooi om saam met julle te speel?

– Hoekom dink jy stuur Jesus ons om plek te maak vir alle mense in ons lewe, maak nie saak wie hulle is nie?

Aktiwiteit

Beplan om ’n lekker ete by julle huis te hou. Lees aan tafel hierdie verhaal in die Bybel en gesels oor hoe lief Jesus vir almal is.


O Here,
u goedheid is groter as die grootste boosheid;
u liefde is sterker as al die haat in ons land;
u lig skyn helderder as die donker in ons harte;
U het op aarde kom lewe om die dood te oorwin.

Daarom is ons meer as oorwinnaars
deur U wat vir ons liefhet.

Amen.

– uit ’n gebed van emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu


Maandag 7 September 2020

Dissipelskap-storie: Eietydse dissipelskap

Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ’n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?” (Lukas 24:13-17).

Pierre Engelbrecht van ekerk vertel:

Toe Stephan my vra om ’n paar gedagtes neer te skryf oor my verstaan van eietydse dissipelskap, het ek dadelik aan my werk en leerskool saam met ekerk gedink. Die tweede gedagte wat by my opgekom het, was Lukas 24:13-35. Die konneksie? In Lukas 24:13-35 vertel Lukas vir ons hoe die opgestane Here wegloop van sy oorwinningsfeesmaal in Jerusalem, en twee verlore dissipels, Kleopas en sy vriend, raakloop op hulle pad na Emmaus.

Jesus moduleer die volgende drie momente van dissipelskap hier vir ons:

1. Jesus is “die Weg” van dissipelskap. In Handelinge word die eerste Christene gesien as mense van “die Weg” (Hand 9:1-2; 22:4, 1953-vertaling). Hulle is mense wat die pad van Jesus volg. Dit is mense wat Jesus leef. Om op reis te wees saam met Jesus word “die weg” van Jesus wat “die weg” van dissipelskap is.

2. Jesus is én openbaar die Skrif. Jesus besluit om met die twee dissipels oor die Skrif te gesels. Hy ken die Skrifte goed, en Hy leef dit. Jesus ís die Skrif! Hy verduidelik dan vir hulle vanuit die Skrif wat dit beteken om as dissipel op “die weg” van Christus te wees.

3. Jesus eet saam. Dit is Jesus se oorwinningsmaal: droë brood saam met twee mense wat hoop verloor het. Jesus kon in Jerusalem ’n groot feesmaal gehou het, maar Hy ag dit belangriker om droë brood te eet saam met twee wanhopige dissipels.

Wat Lukas 24 ons oor dissipelskap leer, probeer ons elke dag by ekerk as eietydse dissipels uitleef: om Jesus elke dag na te leef deur ander mense “raak te leef”; om die Bybel as ons koersaanduider te leef; om saam met mense te eet. So probeer ons Jesus elke dag meer sigbaar, voelbaar en verstaanbaar maak.

Here Jesus, dankie dat U bereid is om u oorwinningsmaal te los om agter twee dissipels aan te loop en hulle terug te bring na die feesmaal. Help my om ook só ’n dissipel te wees, wat 12 km agter ander mense sal aanloop om hulle na u feesmaal uit te nooi en saam met hulle (en U) te eet. Amen.


Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ’n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?” (Lukas 24:13-17).

Het jy al ’n speurverhaal gelees? Daar is ’n klomp kinkels in die verhaal, en dinge gebeur nie altyd soos jy gedink of voorspel het nie. Een lekker ding van hierdie speurverhale is om te raai hoe die storie gaan uitdraai. En dan, iewers in die storie, is daardie “aha”-oomblik wanneer al jou vrae beantwoord word en jy kan sien hoe die verhaal gaan eindig.

Dit is amper hoe die verhaal van die Emmausgangers verloop. Hierdie twee mans was op pad terug na Emmaus nadat hulle in Jerusalem was. Hulle het gedink Jesus het gekom om hulle te red, maar toe draai die storie nie uit soos hulle gedink het dit sou nie. Nie net is Jesus gekruisig nie; sy liggaam was ook weg uit die graf. Hulle het nie verstaan wat aangaan nie.

Wanneer jy hierdie verhaal verder lees, sal jy sien dat die Emmausgangers ’n “aha”-oomblik beleef het toe Jesus hulle oë laat oopgaan het. Hulle het Jesus herken. En toe maak alles vir hierdie twee mans sin. Hulle het dadelik gegaan om vir ander die wonderlike nuus van Jesus se opstanding te vertel.

– As Jesus nou by jou was en soos ’n mens met jou kon gesels, wat sou jy vir Hom vra?

– Hoekom dink jy het die mans van Emmaus dadelik die nuus aan ander gaan vertel?

Aktiwiteit

Dink terug aan die dag toe jy besef het wie Jesus is. Gaan vra iemand in jou huis om vir jou te vertel van die dag toe hulle werklik besef het wie Jesus is.


Here, ons God,
in ’n wêreld waar daar soveel eensame mense is
– op straat, in enkelkamertijies, in aftreeoorde –
dank ek U vir die weelde van vriende.

In ’n wêreld waar daar soveel gevangenes is
– in tronke, weens armoede en oorloë –
dank ek U vir die weelde van vryheid.

In ’n wêreld waar daar soveel hongerlydendes is
– in arm lande, in geweldsituasies, in plakkerskampe –
dank ek U vir die weelde van voedsel.

Ek bid dat U my empatie met ander groter en dieper sal maak;
my hartseer oor ander se swaarkry tot dade sal bring.

En dat U my oë oop en my hart dankbaar sal maak
vir die voorregte waarmee U my begenadig.

– Terry White, predikant en vredesonderhandelaar wat maande lank in Sirië en Libanon as gyselaar aangehou is


Sondag 6 September 2020

Stap doelbewus oor die digitale hoofweg

“Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” (Matteus 5:16).

Die evangelie hoort tuis in die www-wêreld. Ons moet doelbewus daar aanwesig wees as Jesus se eietydse dissipels anders raak ons irrelevant. Hierdie webruimtes is nie ’n luukse vir gelowiges nie, maar ’n roeping. God se nuutste treë gebeur ook in die digitale wêreld, want die digitale wêreld gaan ook oor konneksie, ervarings, gevoelens en sigbaarheid.

Ek het vir myself hierdie “tien gebooie” vir sinvolle konneksie in die digitale wêreld uitgestippel. Mag dit jou help om opbouende digitale vingerafdrukke op jou sosialemediaplatforms neer te sit en ’n gesonde spiritualiteit rondom die gebruik van die digitale wêreld te ontwikkel.

1. Onthou, die web onthou. Post met wysheid sodat jou plasings tydloos in die kuberruim kan lê. 
2. Vermy lang monoloë. Die gemiddelde persoon hou ná 19 sekondes op lees.
3. Dateer op. Gereelde sinvolle opdaterings van jou digitale aanwesigheid is ’n bewys van jou doelbewuste aanwesigheid.
4. Wees aanwesig as ’n Jesus-navolger. Dit kan ’n eietydse geloofsgewoonte word om ander só te dien en die Here in nuwe ruimtes te verheerlik.
5. Wees eg.
6. Minder is meer.
7. Benut privaat ruimtes in die digitale wêreld vir verhoudingsgroei.
8. Wees betekenisvol en relevant sodat mense aanklank sal vind by wat jy plaas.
9. Resonansie voor getalle. Vriende is belangrik, maar resonansie en goeie interaksie met ’n kleiner groep is selfs belangriker.
10. Steek die grense tussen verskillende digitale ruimtes gereeld oor. 

Here, help my om ook op die web en in virtuele ruimtes ’n lig te wees wat U verheerlik. Ek wil my dissipelskap ook op sosiale media uitleef en met wysheid en integriteit optree, tot opbou van ander en tot eer van U. Amen.


“Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” (Matteus 5:16).

Het jy al gesien hoe ver een liggie kan skyn wanneer dit donker is of as daar beurtkrag in die aand is? Die lig skyn ver en almal in die omgewing kan dit sien.

Wanneer ons goeie werke doen, moet dit wees soos ’n liggie wat in die donker skyn. Almal kan daardie liggie sien. Mense wat naby is, kan die lig baie goed sien, en selfs mense wat baie ver is, kan die liggie in die verte sien skyn.

Die goeie werke wat ons doen, hoef nie net vir die mense naby aan ons te wees nie. Die impak van ons goeie werke kan so ver strek dat mense wat nie naby aan ons is nie dit ook kan sien.

– Kan jy dink aan ’n paar voorbeelde van hoe mense wat nie naby aan ons is nie ook die impak van ons goeie werke kan voel?

– Wat dink jy is die doel van goeie werke?

Aktiwiteit

Wanneer dit weer donker is, of as julle beurtkrag het in die aand, neem ’n flits en stap buitentoe as dit veilig is. Kyk hoe ver jy die flits se lig kan laat skyn.


Here,
u Gees staan ons in ons swakheid by:
ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie,
maar u Gees self pleit vir ons met versugtinge
wat nie met woorde gesê word nie.

God, U wat die harte deurgrond,
weet wat die bedoeling van die Gees is,
want Hy pleit,
volgens die wil van God,
vir ons elkeen.

Here God, U is vír ons,
wie kan dan teen ons wees? 

Amen.

Saterdag 5 September 2020

Kreatiwiteit en Konneksies: Konneksies

Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie (Jakobus 1:17).

In The Salmon of Doubt: Hitchhiking the Galaxy One Last Time sê Doug Adams: “Everything that’s already in the world when you’re born is just normal. Anything that gets invented between then and before you turn thirty is incredibly exciting and creative … Finally anything that gets invented after you’re thirty is against the natural order of things and the beginning of the end of civilization as we know it until it’s been around for about ten years when it gradually turns out to be alright really.” 

Teen 2010 was net meer as 2 miljard van die beraamde 7,1 miljard mense op ons planeet digitaal gekonnekteer. ’n Paar jaar gelede, toe die internet kleiner was, het mense nog gedink in terme van die digitale wêreld en die regte wêreld. Dit is egter, soos Clay Shirky in sy boek Cognitive Surplus sê, “an accident of history”. In 2013, sê The Radicati Group in ’n verslag, sal 154,6 miljard e-posboodskappe daagliks uitgestuur word. In Junie 2013 was daar reeds 1,1 miljard Facebook-gebruikers en 555 miljoen Twitter-gebruikers. Intussen het 2,2 miljoen boeke die afgelope jaar die lig gesien. Amazon sê vir elke papiereksemplaar daar tans 1,4 boeke elektronies verkoop word. Mense bring boonop sonder moeite 40 uur per week voor die TV deur, terwyl tieners tot 50 uur per week aan rekenaarspeletjies afstaan.

Digitaliteit het die wêreld onherroeplik ingesypel. Of ons in die stad of op die platteland bly, die wêreld is plat en vloeibaar. Die grense tussen privaat en publiek is weg. Alles en almal is onderling verbind. Nuwe digitale platforms verander die eenrigtingroete van inligting in interaktiewe multirigtingverkeer. Van kerk tot sport tot akademiese studies, noem dit en daar is interaksie op die sosialemediaplatforms van ons tyd.

Die nuwe media verander ons manier van dink, interaksie en menswees. In The Shallows haal Nicholas Carr vir John Dyer aan wat sê: “Technology is the means by which we transform the world as it is into the world that we desire … what we often fail to notice is that it is not only the world that gets transformed by technology, we too are transformed.” Ook verwys Carr na die neurowetenskaplike Merzenich wat sê: “When culture drives changes in the ways that we engage our brains, it creates different brains.”

Ons as dissipels van Jesus kan hierdie nuwe digitale tydperk gebruik om die Goeie Nuus te verkondig, in ons geloof te groei en ons gawes met ander te deel. Moenie wegskram daarvan nie; gebruik dit!

Here God, dankie dat U ’n wêreld geskep het wat altyd aan die verander en ontwikkel is. Leer my hoe om ’n dissipel van Jesus in ’n digitale wêreld te wees sodat ek ander nog meer doeltreffend kan dien, U kan eer en die goeie gawes wat U vir my gegee het, kan geniet. Dankie dat al verander alles rondom my, U altyd dieselfde sal bly. Amen.


Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie (Jakobus 1:17).

Wat is die wonderlikste ding wat jy al ooit gesien het? Dis redelik moeilik om aan net een ding te dink, want daar is soveel wonderlike dinge rondom ons. Dink byvoorbeeld aan skulpe, ’n babahondjie, nuwe tegnologie, die sonsopkoms, iemand wat hulle talente gebruik, en so meer.

God gee al hierdie dinge vir ons as geskenk omdat God vir ons lief is. Al hierdie dinge wat ons van God kry, kan ons gebruik om vir ander mense iets te verduidelik van wie God is en hoe lief God ons het.

– Watter goeie dinge het jy van God gekry?

– Hoe kan jy hierdie dinge gebruik om vir God dankie te sê?

Aktiwiteit

Maak vandag vir iemand ’n mooi geskenk om vir hulle te wys hulle is spesiaal. Vertel dan vir hulle dat God vir ons wonderlike en mooi dinge gee om vir ons te wys dat Hy ons liefhet.


Genadige God,
ons weet dat U ons gekies het, 
maar ons vergeet so dikwels dat U ander óók gekies het.
U roep ons om navolgers van Christus te wees, 
tog is ons meestal navolgers van die wêreld.
U daag ons uit om weg te draai van ons afgode af, 
maar ons is in die versoeking om weer en weer na hulle terug te draai. 

Verlos ons, Here, van onsself.
Wys vir ons ú pad.
Lei ons dade sodat ons sal leef soos U ons roep om te leef.

– Amy Loving, “Prayer of Confession”, vry vertaal; beskikbaar by https://re-worship.blogspot.com/2017/10/confession-1-thessalonians-1-1-10.html

Vrydag 4 September 2020

Kreatiwiteit en Konneksies: Kreatiwiteit

God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip” (Genesis 1:27-28).

Kreatiwiteit en Konneksies is die vierde geestelike leefritme wat ons daagliks kan inoefen.

God is die heel grootste kunstenaar. Hy het die heelal geskep. Onder die geklank van hemelse musiek het God die hemelliggame met glans beklee. Hy het die mens as hoogtepunt van sy skepping aanmekaargeweef.

As herskepte mense deel ons in hierdie kreatiwiteit van die lewende God. As sy beelddraers besit ons ook hierdie kreatiewe DNS. Ons is gemaak om kreatief te wees. Prakties beteken dit ons moet ons herskepte kreatiwiteit as sangers, handearbeiders, fotograwe, sportmense, entrepreneurs, tegnici, onderwysers, afgetredenes, werkloses, werkvolles, noem maar op, vir die Here en ander laat werk. Ons nuwe kreatiwiteit is mededeelsaam en ruimteskeppend.

Kreatiwiteit gaan ook saam met leergierigheid. Om op te hou leer, is om op te hou leef. Later wil ons hê niks moet die eentonige reëlmaat van ons lewe versteur nie, nie eens God se Woord nie.

John Gardner vertel in Self-Renewal: The Individual and the Innovative Society dat namate ons ouer word, ons voorliefde vir uitdagings en verandering al minder word. Geykte roetines word ’n leefstyl en ons wil nie meer nuwe dinge waag nie. “By middle life,” sê Gardner, “most of us are accomplished fugitives from ourselves.” Hoe tragies, hierdie verlies aan kreatiwiteit, leergierigheid en waagmoed. 

Hoe keer ons dat dit gebeur? Deur nie op te hou vrae vra en leer nie. ’n Oop, leergierige kop is die lanseerplatform vir nimmereindigende nuuskierigheid, avontuurlustigheid en kreatiwiteit. ’n Oop kop gee jou die vermoë om met teenstrydighede en uitdagings saam te leef. Dit open nuwe roetes na God en ander. Dit is die enigste teenvoeter vir geestelike stagnasie.

Om kreatiewe dissipels te bly, moet ons lewenslange studente van die Woord en die lewe wees. Lees minstens een kreatiewe boek per maand. Laat leergierige vriende jou onderwysers wees. Laat verwondering oor God jou lewe oorstroom. Maak nuwe ontdekkings oorkant van die pad saam met Jesus. Dan word jy nooit oud nie.

Here, dankie dat ek die voorreg het om u beeld te dra en saam met U kreatief te wees. Help my om altyd leergierig te bly. Gee aan my waagmoed om nuwe dinge aan te pak en my lewe op vars maniere te sien. Ek wil my kreatiwiteit gebruik in diens van U en my naaste. Amen.


God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip” (Genesis 1:27-28).

Het jy dalk jou pa se ore of jou ma se oë? Dalk het jy jou ouma se tone en jou oupa se hare? Hoor jy gereeld jy lyk net soos jou boetie of sussie?

Families is geneig om na mekaar te lyk, want hulle deel hulle DNS. God se familie, al sy kinders, is na die beeld van God geskep. Tog werk dit effens anders as met aardse families wat na mekaar lyk.

Wanneer ons sê ons is na God se beeld geskep, beteken dit nie ons lyk soos God nie. Niemand weet hoe God lyk nie. Wanneer die Bybel sê ons is na God se beeld geskep, beteken dit God het ons elkeen spesiaal gemaak sodat ons dieselfde hart as God vir God se skepping en God se mense sal hê.

God het ons na sy beeld gemaak sodat ons sy hande en voete op die aarde kan wees en sy werk op aarde kan voortsit.

– Hoekom dink jy het God ons na sy beeld geskep?

– Hoe laat dit jou voel om te weet dat God jou spesiaal gemaak het?

Aktiwiteit

Kyk na ’n paar foto’s van jou familielede. Wie lyk baie na mekaar? 


Here, ons bely dat, 
alhoewel U daagliks …
vir ons lewe gee,
en ons onderhou,
en ons genees,
en ons red,
ons dikwels vergeet om U hiervoor te dank 
en aan U die lof te gee wat U toekom.

Vergeef ons dit, en help ons, leer ons, en lei ons, 
om in dankbaarheid teenoor U te leef.

Alles wat ons het, en alles wat ons is, is slegs genade uit u hand. 

Amen.


Donderdag 3 September 2020

Werk en Weggee: Weggee

“Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie twee hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: Om te gee, maak ’n mens gelukkiger as om te ontvang” (Handelinge 20:34-35).

Hoe jammer dat baie verhale vandag gaan oor gelowiges wat twee stelle leefreëls het, een vir die kerk en een vir die werk.

Onlangs gesels my vrou met iemand wat jare lank reeds van sonop tot sononder as ’n temp werk teen ’n salaris van R1 600 per maand. Haar werkgewer, wat graag Sondae kerk toe gaan en wyd sy “getuienis” deel, ry met ’n grênd kar, maar het nooit geld om haar salaris te verhoog nie. Hierteenoor vertel Jaco Strydom van ’n mentor in een van hulle Echo-huise wat ’n goeie bevordering by sy werk gekry het. Een van sy byvoordele was ’n nuwe motor. Hy kon ’n sportmodel uitsoek, maar toe kies hy ’n people carrier, want dit sou die kinders in sy huis beter dien.

Christus se hele lewe spel vrygewigheid. Jesus self het sy heerlikheid in die hemel ter wille van ons prysgegee, en op aarde is Jesus gereeld aangegryp deur vrygewigheid. Wanneer die weduwee in Markus 12 stilweg haar laaste sente vir God gee, jubel Jesus kliphard. En toe die vrou van Markus 14 kosbare reukolie op sy kop uitgooi, vertel Hy vir almal dat al die geslagte van nou af oor haar sal praat.

Handelinge 20:35 is waarskynlik een van die belangrikste verse in die Bybel wat die minste uitgeleef word. Die Here se beginsel dat ons vrygewig moet leef, is vir ons almal bedoel. Of ons nou twee stelle klere op ons naam het, of net een, of ons baie geld het, of min. Ons almal is bestuurders van God se fondse. En alles is God s’n. Ons roeping is om sy goedheid, genade en gawes op verskillende maniere met ander te deel.

Ons hoef nie baie te hê voordat ons mededeelsaam kan wees nie. Dit gaan daaroor dat ons onsself aan God en ander gee met wat ons in ons hart en hande het. Nie ’n enkele beker water wat ons weggee, gaan ongesiens by die hemel verby nie. Weggee laat God se koninkryk op ongewone maniere aanbreek.

Hemelse Vader, dankie dat U aan my meer voorsien as wat ek nodig het. Gee my die wysheid om geleenthede raak te sien waar ek ander hartlik daarmee kan seën. Maak my net so vrygewig soos U. Amen.


“Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie twee hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: Om te gee, maak ’n mens gelukkiger as om te ontvang” (Handelinge 20:34-35).

Partykeer is jy nie lus om van jou goed vir ander te gee nie, want jy is bang dit raak minder of selfs op. Maar Jesus roep ons om dit wat in ons harte en in ons hande is, dit is, ons gawes en ons besittings, aan God en ander gee.

Ons hoef nie baie te hê voordat ons mededeelsaam kan wees nie. Ons hoef ook nie alles wat ons het weg te gee nie, maar ons kan dit wat ons het, deel met die mense rondom ons, veral met dié wat dit nodig het.

Dink gou aan ’n pizza. As jy een pizza het, sal jy dit moeilik weggee. Tog kan ’n pizza in ’n klomp skywe gesny word en almal kan dan saam van die pizza eet. 

Jesus roep ons om dit wat ons het met ander te deel.

– Waarom dink jy stuur Jesus ons om ander te help?

– Wat het jy om met ander mense te deel?

Aktiwiteit

Maak ’n omgee-pakkie op, sommer uit dinge wat reeds in julle huis is. Jy kan seep, nie-bederfbare kos, ’n serp of mus wat jy nie dra nie, en so aan, in die pakkie sit. Hou dit in julle motor. Wanneer julle weer verby iemand ry wat hulp vra, deel dit met daardie persoon.


Vir ’n vullisverwyderaar, straatveër, herwinnaar

Here, U sien almal raak.
Vir U is elke mens kosbaar
en U gooi niemand weg nie. 

Ek sien elke dag hoe mense mors en vermors.
Hoe mense dinge opgebruik en weggooi.
U weet, Here, dat ons dieselfde met mense doen. 

Here, help ons mensdom om raak te sien wat waardevol is.
Help ons om mense se waarde raak te sien.
Help ons om mense te ag, lief te hê, te beskerm en te versorg,
omdat almal vir U kosbaar is. 

Dankie dat ook ek vir U kosbaar is. 

Amen.


Woensdag 2 September 2020

Werk en Weggee: Werk

En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom (Kolossense 3:17). 

Werk en Weggee is die derde geestelike leefritme wat ons daagliks kan inoefen.

Ek het grootgeword met die idee dat gelowiges hard moet werk en spaarsamig moet leef. Ons leuse was: “Plig voor plesier.” En: “In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet.”

Maar is werk regtig net swaar? Nee! Ons leef, werk en speel immers vir die Here. Ons is dissipels van Jesus vermom as mense met ’n alledaagse werk. 

Wat sê die Nuwe Testament vir ons oor werk?

– Werk is ’n gegewe; nie ’n luukse of ’n straf nie (1 Tess 4:11).
– Ons werk hard en met integriteit sodat ons nie vir ander ’n las sal wees nie (1 Tess 2:9).
– Luiheid vermom as geestelike vroomheid is verkeerd (2 Tess 3:10-12).
– Harde werk is tot voordeel van die swakkes en armes (Hand 20:35).
– “Beter” beroepe met meer geld en status is nie gelyk aan bevordering in God se koninkryk nie (1 Pet 2:18).

Ons as dissipels van Jesus dans op die maat van ander musiek, ook wat ons werk betref. Ons werk nie voltyds vir ’n maatskappy en na ure as vrywilligers by ons kerk is nie. Ons is heeldag in Jesus se diens. Daarom skryf Petrus in 1 Petrus 2:18 vir huisslawe om hulle onindrukwekkende werk goed te doen, veral as hulle slegte aardse eienaars het. Hulle doen hulle werk vir die Here, nie vir mense nie. Ons almal werk vir ’n gehoor van Een.

Natuurlik bring ons ons kant vir ons aardse werkgewers, maar meer geld of hoër posisies is nie ons lewensdoel nie. Ons is ook nie verslaaf aan ons werk nie, want dit vervreem ons van ons familie en vriende. Ons is bereid is om ons doodgewone werk op buitengewone maniere te doen. Dit beteken nie ons is gekant teen bevorderings en verhogings nie. Glad nie. Die Here wil sy kinders ook in bestuursposisies en leiersrolle in die wêreld ontplooi. Maar vir Christene is sulke poste net nuwe platforms om vir die Here te leef en ander te dien.

Watter werk ons ook al doen, ons as dissipels van Jesus werk hard tot voordeel van ander. Ons is regverdig en vol deernis. Ons sien om na ander mense. Ons lei deur te dien. Ons bestuur deur om te gee en die mooiste en die beste in ander te voorskyn te bring.

Here, dankie dat ek heeldag vir U kan werk, my gehoor van Een. Ek wil elke dag my bes gee omdat U oor my regeer, nie my geld of my horlosie nie. Help my om regverdig en met deernis te werk, sodat ek die mooiste en beste in ander te voorskyn kan bring en vir hulle kan sorg. Amen.


En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom (Kolossense 3:17). 

Wanneer jy jou dag opdeel, sal jy sien dat party dele van die dag spesifiek opsy gesit word vir sekere dinge. Daar is tyd vir skool, tyd vir sport, tyd vir eet, tyd vir huiswerk, tyd vir ontspan, tyd vir slaap …

Die meeste van hierdie tye meng nie met mekaar nie. Jy kan byvoorbeeld nie slaap by die skool nie, en jy kan nie huiswerk doen terwyl jy sport oefen nie. As jy slaap, slaap jy; as jy by die skool is, doen jy skoolwerk. 

Alhoewel skool en slaap of huiswerk en sport nie met mekaar meng nie, is daar een deel van ons lewe wat nie so in afdelings opgedeel kan word nie, en dit is die tyd wat ons by God deurbring.

God is altyd by ons, of ons eet, skool toe gaan, sport oefen, slaap, ontspan of huiswerk doen. Ons tyd by God kan nie ingedeel word in ’n sekere tydgleuf van ons dag nie. Vandag se Bybelvers herinner ons daaraan dat God altyd by ons is.

– Hoe laat dit jou voel om te weet dat God altyd by jou is?

– Hoekom dink jy herinner die Bybel ons daaraan dat God altyd by ons is?

Aktiwiteit

Teken ’n groot horlosie en verdeel dit in jou dag se aktiwiteite, byvoorbeeld 7:30-13:00 is skooltyd, en 14:00-:15:00 is sporttyd. Trek dan ’n sirkel rondom die hele horlosie en skryf daarin: “God is altyd by my.”


Vir mense wat werk in die regswêreld

Here God,
U het die reg lief en haat onreg.
Heilige Gees,
U is die Advokaat wat vir ons intree,
wat ons help en troos.
Drie-enige God, U laat reg geskied aan brose en kwesbare mense. 

Gebruik my as instrument om reg te laat geskied,
as die laaste linie teen onreg. 

Laat my altyd op die weg van geregtigheid wandel,
altyd aan u kant van die reg staan.
Laat die reg in wie se diens ek staan,
u geregtigheid wees.

Amen.


Dinsdag 1 September 2020

Saamwees en seën: Seën

Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ’n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur dié bereik wat gered word, sowel as dié wat verlore gaan (2 Korintiërs 2:14-15).

Toe iemand eendag vir my sê hy wil my met ’n geskenk seën, was ek sprakeloos. Toe gaan dink ek diep en besef dis presies wat die Here van ons verwag. Ons moet ’n lewende seën vir mekaar wees. Ons moet mekaar seën met ons talente en gawes. Ons teenwoordigheid moet suurstof vir ander wees.

Paulus het dit gereeld gedoen. In Romeine 1 skryf hy dat hy op pad is Rome toe om die gelowiges daar met geestelike geskenke te oorlaai. Tog sien hy ook uit om die geestelike geskenke wat die Here in hulle lewe weggebêre het by hulle te ontvang. In 2 Korintiërs 2 skryf Paulus dat ons die aroma en aangename geur (of wierook) van God is wat die reuk van Christus afgee. Kortom, ons is ’n geur wat lewe bring. Ten diepste is ons bedoel as ’n seën vir die wêreld en vir mekaar.

Dissipels van die Here seën ander met hulle daar-wees, met ’n gebed, met ’n snytjie brood, met ’n beker water, deur op te staan teen onreg, deur namens die stemloses te praat. Dissipels doen tydig en ontydig goeie dinge vir ander, soos Paulus in Romeine 12 skryf.

Dit herinner my aan oom Con, ’n wonderlike man in ons gemeente toe ek ’n kind was. Ons jeuggroep het een jaar met Kersfees ’n ete vir gestremde kinders gehou. Oom Con het daardie dag saam met ons kom werk. Toe kos dit ’n outjie van die kinderhuis om woorde aan hierdie man se impak te gee. Tydens die ete het die seuntjie uit die bloute gevra: “Is Oom se naam dalk Jesus?”

Ek sal dit nooit vergeet nie. Mense wat ’n lewende seën word, vergeet van hulle eie behoeftes. Hulle kies om dag vir dag doodgewone dinge vir ander mense tot eer van die Here te doen. Dit is juis in die alledaagse dinge wat ons vir ander doen dat die Here se nabyheid sigbaar word.

Here Jesus, gebruik my as ’n aangename geur in die wêreld. Ek wil ander mense seën, soos U my seën. Mag U sigbaar word in my alledaagse dade en optrede in die wêreld. Al my tyd, besittings en vermoëns behoort aan U. Gebruik my. Amen. 


Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ’n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur dié bereik wat gered word, sowel as dié wat verlore gaan (2 Korintiërs 2:14-15).

Wierook is ’n soort parfuum wat ’n mens aan die brand steek, dan vul die geur die hele vertrek. Oral in die vertrek, waar jy ook al staan, sal jy die geur kry.

Wanneer ons volgens Jesus se voorbeeld leef, moet ons lewe wees soos die geur van wierook wat ’n hele vertrek vul. Die manier hoe ons leef, gaan nie heeltemal soos wierook werk nie, want mense sal nie kan ruik dat ons volgens Jesus se voorbeeld leef nie. Maar almal sal kan raaksien dat ons soos Jesus leef, en almal sal die goeie en die liefde van Jesus deur ons kan aanvoel.

– Wat dink jy bedoel die Bybel wanneer dit sê ons is soos wierook wat vir God brand?

– Hoe kan ons leef sodat ander mense die goeie en die liefde van Jesus in ons kan raaksien?

Aktiwiteit

Brand ’n wierookstokkie as julle het, of trek ’n vuurhoutjie en blaas dit dood. Kyk hoe lank en hoe ver jy die geur kan ruik.


Vir mense wat opknappings- en herstelwerk doen, soos loodgieters, elektrisiëns en vakmense

Here, U is die Een wat alles in stand hou,
wat heelmaak wat stukkend is.
Soos water deur pype,
soos elektrisiteit deur drade,
so vloei u krag deur ons lewe. 

Terwyl ek vandag besig is met opknappings- en herstelwerk,
bid ek dat u krag deur my sal vloei,
dat U my sal gebruik
om die herstel wat U bring
te deel met almal wat ek vandag ontmoet. 

Mag u heelheid die aarde vul. 

Amen.


Maandag 31 Augustus 2020

Saamwees en seën: Saamwees

Daarna kom Jesus met sy dissipels by ’n plek met die naam Getsemane, en Hy sê vir hulle: “Sit hier terwyl Ek daar gaan bid.” Hy het vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus saamgeneem. Toe het Hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My” (Matteus 26:36-38).

Saamwees en Seën is die tweede geestelike leefritme wat ons daagliks kan inoefen.

Saamwees is koinonia; dit word gebore in God se hart. God het ons ontwerp vir verhoudings met mekaar, want die lewende God is die God van verhoudings. 

In my boek Hijacked by Jesus vertel ek van God se soeke na koinonia (lewensgemeenskap) met ons:

“The story of God is the story of love. Once again, it’s all about community! That’s why God had to learn to walk. Yes, Genesis 3 tells us that God spent his late afternoons in the garden walking at a leisurely pace with Adam and Eve. In order to talk to them God first had to learn to walk with them. Up till that moment when God created the first humans he lived at eternal speed. But now he had to slow down. God slowed down enough to share himself with small human beings and the rest of creation. The first humans learned about God’s extraordinary kindness through their initial walks with him … God’s presence was the syllabus. (It still is!) The first people learned to synchronise their own lives with the rhythm of God’s footsteps. Harmony reverberated throughout creation as God and his ultimate works of art did the slow walk of life together.” 

Ons kan koinonia beleef met almal wat oor ons pad kom, maar ons moet ook nie almal in ons leefruimte probeer indwing nie. Dan brand ons uit. Koinonia gebeur nie net op ’n intieme vlak nie. Jesus het net ’n klein groepie dissipels in sy intieme en persoonlike ruimte toegelaat. Meestal het Hy mense in die publieke ruimtes van die lewe ontmoet, hulle daar geseën en hulle nood verlig.

’n Gesonde ritme om jou leefruimte te bestuur is 1/2/4/8: Vir elke een mens in jou intieme ruimte, kan daar twee in jou persoonlike ruimte wees, vier in jou sosiale ruimte en agt in jou publieke ruimte. Dan gebeur koinonia op gesonde maniere. Dan brand ons nie uit omdat ons te veel verhoudings in stand probeer hou nie.

Dankie, Here, dat U bereid is om ingeperk te word sodat U saam met ons kan loop. Dankie dat U in ’n verhouding met ons wil wees. Trek my al nader aan U. Ek wil graag saam met U wandel en al my aardse verhoudings só inrig dat dit U sal verheerlik. Amen.


Daarna kom Jesus met sy dissipels by ’n plek met die naam Getsemane, en Hy sê vir hulle: “Sit hier terwyl Ek daar gaan bid.” Hy het vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus saamgeneem. Toe het Hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My” (Matteus 26:36-38).

Wanneer jy iets swaars soos ’n tafel moet dra, help dit altyd as iemand saam met jou dra. Dit maak die swaar tafel ligter en jy hoef nie alleen te sukkel nie.

Dit werk dieselfde wanneer jy deur ’n swaar en moeilike tyd gaan. As iemand jou help, jou ondersteun en saam met jou deur die moeilike tyd gaan, maak dit die swaar las ligter. Dan voel jy dat jy nie alleen sukkel en swaarkry nie.

Jesus het dit goed verstaan. Toe Hy in ’n moeilike tyd was, net voordat Hy gekruisig is, het Hy sy vriende gevra om by Hom te wees en Hom te ondersteun.

Ons hoef nie alleen te sukkel en swaar te kry nie. Ons kan Jesus se voorbeeld volg en ons vriende en familie vra om ons te help en te ondersteun in moeilike tye.

– Hoekom dink jy help dit as iemand jou ondersteun in moeilike tye?

– Vir wie kan jy ’n vriend wees wanneer hulle deur ’n moeilike tyd gaan?

Aktiwiteit

Stuur vir iemand ’n kaartjie of ’n WhatsApp om vir hulle te sê jy dink aan hulle.


Vir joernaliste en verslaggewers

Here Jesus, 
U is die weg, die waarheid en die lewe. 

Ek bid dat U my sal lei en beskerm
in my soeke na die waarheid.
Mag die dinge waaroor ek skryf,
en die manier waarop ek daaroor skryf,
lewegewend wees. 

Mag u waarheid ons vrymaak. 

Amen.


Sondag 30 Augustus 2020

Bid en Bybel: Bid

“So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose” (Matteus 6:9-13).

Gebed gaan oor die verheerliking van die lewende God. Gebed is om in verwondering voor die drie-enige God neer te val. Dit is om oor sy grootheid te juig.

Gebed is om in Jesus se Naam voor God te verskyn. Dit is om by Hom tot rus te kom.

Gebed is om God se teenwoordigheid met eerbied te betree. Dit is om stil te wag op die Here totdat Hy ons genadig is.

Gebed is aanbidding, verwondering, nederigheid en rus. Dit is om God toe te laat om ons te seën.

Gebede is woordeloos én vol woorde. Dit vloei vanuit ’n rein hart.

Gebed sluit die deure na die skatkamers van die Allerhoogste oop.

Gebed is om voor God se wil te buig. Gebed is om weer en weer saam met Jesus uit te roep: “Nie my wil nie, maar u wil, o Heer!”

Gebed laat ons ontdek hoe om ons nood en dié van ander aan die Here se voete neer te sit. 

Gebed is om in die teenwoordigheid van die Een te wees wat tyd en ewigheid in sy hande vashou. Stilte is dan meer gepas as woorde. Soms is ’n sug die mees opregte gebed.

Gebed is ’n lewenslange leerskool. Ons moet dit daagliks ingeoefen, ’n geloofsgewoonte maak, want gebed is die uitdrukking van ons lewende verhouding met God.

Here Jesus, leer my bid. Nie met baie woorde nie, maar om in u teenwoordigheid te rus, U in verwondering te aanbid en voor u wil te buig. Amen.


“So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose” (Matteus 6:9-13).

Het jy al ooit gewonder waarom mens bid? Ons dink dikwels oor wat en hoe ons moet bid, maar nie juis waarom ons moet bid nie. Ons bid, want dit is ’n manier om met God te gesels, maar is dit al?

Waarom bid ’n mens? Die rede hoekom hierdie vraag so moeilik is om te beantwoord, is dat daar ’n klomp verskillende antwoorde is. Ja, gebed is wanneer ons met God praat, maar dit is ook soveel meer. Gebed is wanneer ons vir God hulp vra, wanneer ons God prys of wanneer ons God vra om ons te beskerm. Gebed is wanneer ons vir God jammer sê oor die verkeerde dinge wat ons doen, en wanneer ons met God gesels oor die dinge in die lewe wat vir ons lekker of sleg is.

Gebed is nie net ’n vinnige rympie of iets wat ons doen voordat ons eet of slaap nie. Jesus het geweet ons sal soms nie weet wat om te bid nie; daarom het Hy vir ons die Ons Vader gegee om te bid. Ons moet hierdie woorde nie net soos ’n rympie opsê nie; ons moet regtig dink oor wat dit beteken om hierdie woorde te bid.

– Waarom bid jy?

– Hoe laat dit jou voel wanneer jy bid?

Aktiwiteit

Vra iemand om saam met jou die Ons Vader te lees en te gesels oor wat elke bede in hierdie gebed beteken.


Vir mense in begrafnisdienste

Here, U is die God van lewe.
Ook deur die dood, anderkant die dood,.
is daar lewe by U. 

Dankie vir die voorreg om mense te begelei deur hierdie broosste oomblikke.
Gebruik my, Here, sodat mense by my lewe sal sien,
die lewe wat daar in U te vind is,
ook na die dood.

Mag elkeen met wie ek vandag in aanraking kom,
u liefde en troos beleef. 

Amen.


Saterdag 29 Augustus 2020

Bid en Bybel: Bybel

Die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat en vir my gesê: “Gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see en die land staan.” Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my: “Neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos heuning wees.” Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos heuning, maar toe ek dit insluk, het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê: “Jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig” (Openbaring 10:8-11).

Bid en Bybel is die eerste geestelike leefritme wat ons daagliks kan inoefen.

Ons reddingstou hemelwaarts is gebed en die Woord. Hiersonder kan ons nie leef nie.

Gebed en die Bybel hoort tuis in ons elkeen se normale ritme. Om te bid en die Woord te lees en te oordink, is lewensbelangrike momente in ons wandel met God. Dit is ons rustyd, ons etenstyd, ons groeityd, ons gimnasiumtyd, ons simfoniesaaltyd.

Sonder om die Woord as stapelvoedsel in te neem is ons op ’n geestelike hongerstaking. Ons moet die Woord eet, soos Johannes in Openbaring 10. Ons moet dit dag en nag oordink, soos Psalm 1 ons leer. 

Ek wonder hoe party mense dit regkry om die Bybel net voor slaaptyd sommer op enige plek oop te slaan en ’n paar verse vinnig te lees. Hoe gemaak as hulle die slag ’n gedeelte soos Lukas 14 raaklees? Of Markus 3? Of Jesaja 58? Hulle sal nie kan slaap as hulle hierdie tekste eerlik lees nie.

Die Bybel is allermins ’n “stil” boek. Nog minder is dit ’n susmiddel of ’n slaappil. In die Gees se hande is die Bybel altyd lewend, lewensgevaarlik én lewensveranderend. ’n Tweesnydende swaard.

Die Woord daag jou uit om God met jou hele hart lief te hê. Dit vra keer op keer van jou om die prioriteite van jou lewe te heroorweeg en aan te pas in die rigting van God se wil en ter wille van ander.

Die Bybel is nie ’n slaaptydstorie nie. Die Bybel is die Woord van die heilige God wat ons wakker en waaksaam hou, wat ons voed en ons onderhou op ons pad saam met God deur hierdie lewe.

Hemelse Vader, dankie dat U my seën met u Woord wat soet is in my mond soos heuning, maar bitter in my maag, wat my verander en roer om in liefde op te tree. Help my om u Woord as deel van my lewensritme te eet en nie toe te laat dat die besige lewe my op ’n geestelike hongerstaking sit nie. Amen. 


Die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat en vir my gesê: “Gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see en die land staan.” Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my: “Neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos heuning wees.” Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos heuning, maar toe ek dit insluk, het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê: “Jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig” (Openbaring 10:8-11).

Ons lees dikwels vreemde verhale in die Bybel, soos vandag se Bybelverse. Wanneer ons vreemde dele in die Bybel lees, moet ons onthou dat die Bybel op verskillende maniere geskryf is.

Party dele van die Bybel vertel vir ons van geskiedkundige gebeure, van dinge wat regtig gebeur het. Ander dele is gedigte of liedere. Dan kry ons ook metafore of beelde wat gebruik word, wyshede en spreuke, en gedeeltes wat oor die toekoms praat. Daar is ook briewe in die Bybel wat mense aanmoedig en ondersteun, en dele wat mense aanpraat oor die verkeerde dinge wat hulle doen of toelaat om te gebeur. 

Die Bybel is op ’n hele klomp verskillende maniere geskryf, maar een boodskap bly dieselfde deur die hele Bybel heen. Hierdie boodskap is dat God ons ongelooflik baie liefhet, en dat ons vir ander mense van God se liefde moet vertel.

– Hoekom dink jy is die Bybel op verskillende maniere geskryf?

– Wat is jou gunsteling-Bybelvers?

Aktiwiteit

Skryf ’n gedig, liedjie of storie oor wie God vir jou is.


Vir skrywers, redakteurs en uitgewers 

Here Jesus, 
U is die Woord wat ewig is en wat ewig sal wees. 

Dankie vir die gawe van woorde,
om te kan deel in die skep van woord-wêrelde.

Mag die woorde waarmee ek elke dag besig is
lig en lewe bring,
en getuig van u goedheid en genade. 

Here, seën die werk waarmee ek besig is. 

Amen.


Vrydag 28 Augustus 2020

Nuwe leefritmes en gesonde karakter

Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou. Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. U verordeninge, laat dié my na aan my hart lê, nie die begeerte om myself te verryk nie. Weerhou my van ’n nuttelose lewe, laat my leef op die weg wat U aanwys … Ek roep na U met my hele hart, verhoor tog my gebed, Here, ek wil u voorskrifte nakom. Ek roep na U, red my, ek wil u verordeninge gehoorsaam. In die oggendskemer al roep ek om hulp en stel ek my vertroue in u woord. Die hele nag lê ek wakker en oorpeins ek u woord. Handel volgens u liefde, Here, luister tog na my. Laat u bepalings geld, hou my in die lewe (Psalm 119:34-37, 145-149). 

Dit is een ding om die wêreld te wil verander, maar dit is iets heeltemal anders om dit prakties te begin doen. Nie dat uitstel altyd sleg is nie. Goeie besluite het immers met goeie tydsberekening te doen. Hoe bemeester ons hierdie vaardigheid sodat ons later intuïtief kan weet wat ons moet doen en wat nie? In geloofsterme vra dit dat ons die regte geloofsdissiplines voltyds sal inoefen. Ons moet oefen en nogmaals oefen totdat ons aanvoel hoe die Here se ewige ritmes in ons lewe neerslag vind. Hierdie ritmes moet ons karakter vorm, tot eer van ons Heer.

Karaktervorming is nie oral ewe hoog op Christene se prioriteitslys nie. In ons tyd het dit veels te maklik geword om sonde onder ’n godsdienstige kombers toe te gooi. ’n Vinnige askies hier en ’n publieke traan daar, en siedaar! Alles is weer reg. Almal maak tog foute. En mense oordeel so vinnig. Maar voordat ons klippe bymekaarmaak om te gooi, moet ons dalk vra: Hoe lyk mý karakter nou? Kan ek steeds saamsing: “It is well with my soul”? Hoe lyk mý lewe voor God? Is die mens wat ek is wanneer ek alleen is en die mens wat ek tussen ander is, dieselfde mens? Of is dit alles net voorgee?

Vir gesonde karaktervorming moet ons klei, sagte klei, in die Pottebakker se hand wees. Dit vra dat ons nuwe leefritmes saam met Hom sal vind. Ek is geen kenner van die klassieke Christelike geloofsdissiplines wat deur die eeue heen in die kerk tot stand gekom het en miljoene mense se lewe tot eer van God gevorm het nie. Maar ek leer graag by vriende soos Tom Smith hoe om sulke geloofsgewoontes in lewensritmes te omskep.

Onlangs het ek die voorreg gehad om die manuskrip van sy nuwe boek te lees. By hom en ander het ek geleer om meer gefokus te leef. Tog moet ek ook my eie storie leer skryf en uitleef aan die hand van geestelike leefritmes. Wie weet, dalk werk my geloofsgewoontes en leefritmes ook vir jou. Hier is hulle:

1. B & B (Bid en Bybel)
2. S & S (Saamwees en Seën)
3. W & W (Werk en Weggee)
4. K & K (Kreatief en Konneksies)

Ek hoor so dikwels: “Eendag gaan die wêreld anders wees.” Maar met ons leefritmes kan ons kies om die wêreld nou al te verander, hoe gering ook al.

Liewe Here, dankie dat U besig is om my te vorm en meer aan u beeld gelyk te maak. Help my om met Bybelse leefritmes te leef sodat ek sagte klei sal wees in U, die Pottebakker, se hand. Amen.


Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou. Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. U verordeninge, laat dié my na aan my hart lê, nie die begeerte om myself te verryk nie. Weerhou my van ’n nuttelose lewe, laat my leef op die weg wat U aanwys … Ek roep na U met my hele hart, verhoor tog my gebed, Here, ek wil u voorskrifte nakom. Ek roep na U, red my, ek wil u verordeninge gehoorsaam. In die oggendskemer al roep ek om hulp en stel ek my vertroue in u woord. Die hele nag lê ek wakker en oorpeins ek u woord. Handel volgens u liefde, Here, luister tog na my. Laat u bepalings geld, hou my in die lewe (Psalm 119:34-37, 145-149). 

Om in God te glo is nie iets wat ons net met woorde moet sê nie; ons moet ook met ons lewe wys dat ons in God glo.

Partykeer is dit maklik om te praat, maar as dit by die doen-deel kom, is dit nie so maklik nie. Dit is soos om te sê jy kan 5 km draf, maar jy trek nooit jou tekkies aan en gaan draf daardie 5 km nie.

Ons kan vir God vra om ons te help om Hom te verheerlik met die manier waarop ons leef. 

– Hoekom dink jy kan ons nie net sê ons glo in God nie, maar dat ons dit ook moet wys?

– Hoe kan jy met jou lewe wys jy glo in God?

Aktiwiteit

Dink aan een gewoonte wat jy deel van jou lewe kan maak om te wys jy glo in God. Oefen hierdie week dié gewoonte sodat dit deel van jou lewe kan raak.


Vir vlugkelners

Here, in u hande is ons veilig,
ons is beskut onder u vlerke (Ps 91). 

Daarom bid ek dat U my
en almal wat vandag op reis gaan wees,
sal beskerm.
Help my om vriendelik te bly,
om moeilike passasiers met liefde ferm te hanteer. 

Mag mense in my diens en beskerming
iets weerspieël sien
van u liefde en sorg. 

Amen.


Donderdag 27 Augustus 2020

Volgelinge van Jesus doen die lewe saam

Onverwags kom daar mense met ’n verlamde man op ’n draagbaar aan, en hulle probeer om hom die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met draagbaar en al deur ’n opening tussen die dakteëls afsak tussen die mense in en vlak voor Jesus. Toe Hy hulle geloof sien, sê Hy: “Mens, jou sondes is jou vergewe.” Toe sê Hy vir die verlamde man: “Ek sê vir jou: Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe” (Lukas 5:18-20, 24). 

Uit ervaring het ek geleer die beste plek vir mense om te groei, om beter mense te word, om geestelik te groei, om meer soos Jesus te word, goeie “ou-skool” vriendskappe is. In my vriendekring is ons diep in mekaar se lewens gewortel. Ons praat amper elke dag, eet saam, drink saam wyn, lag saam en huil saam, en praat mekaar aan. Ons maak mekaar se yskaste oop en help onsself. Ons weet wat mekaar se inkomstes en begrotings is. Ons raak kwaad vir mekaar en praat daardeur. Ons is lief vir mekaar, en ons sê dit vir mekaar.

Ons deel alles. Ons beskerm mekaar teen onsself en red mekaar gereeld. Ons daag mekaar uit om te lees, te doen, vrygewig te wees en lief te hê. Ons groep is soos die vier vriende wat hulle vriend deur die dak tot voor Jesus se voete laat sak het. Soms is jy die een op die mat, en ander kere is jy een van dié op die dak. Jesus vergewe die sonde van die een op die mat op grond van die geloof van sy vriende. Ons redding is letterlik van ons vriendskappe afhanklik.

Die uitdaging vir ons elkeen, en vir elke geloofsgemeenskap, is om mense te wees wat doelbewus sulke vriendskappe bou. Niemand kan jou indeel in so ’n groep nie, want die beste dissipelskapvriendskappe is juis dié wat spontaan ontwikkel. 

Die waarheid is, die meeste van ons het reeds sulke vriende, ons moet net meer na mekaar toe leef en aan die verhouding bou, van albei kant af. Want ’n dissipelskapvriendskap is nie eensydig nie.

Wie is hierdie groep vir jou? ’n Vriend van ons gemeenskap het my eendag ’n vraag gevra as antwoord op hierdie vraag. En nou gebruik ek gereeld sy vraag om mense te help identifiseer wie hulle hegte vriende is: “Wie is die eerste persoon wat jy sal bel as jy laat die nag by jou motor kom en jy vind die lyk van ’n prostituut in jou kattebak?”

Daardie eerste paar gesigte wat deur jou gedagtes flits, dít is die mense wat jou deur die dak tot voor Jesus se voete sal laat sak.

Dankie, Here, dat ons nie alleen deur hierdie lewe hoef te gaan nie, maar dat U ons seën met vriende wat saam met ons groei en aan ons skaaf. Help my om ’n getroue vriend te wees, wat bereid sal wees om ander deur dakke te laat sak om by U uit te kom. Amen.


Onverwags kom daar mense met ’n verlamde man op ’n draagbaar aan, en hulle probeer om hom die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met draagbaar en al deur ’n opening tussen die dakteëls afsak tussen die mense in en vlak voor Jesus. Toe Hy hulle geloof sien, sê Hy: “Mens, jou sondes is jou vergewe.” Toe sê Hy vir die verlamde man: “Ek sê vir jou: Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe” (Lukas 5:18-20, 24). 

Jy kry verskillende soorte vriendskappe. Vriende wat jy baie sien, vriende wat jy min sien, vriende by die skool, vriende by jou sport, en so kan jy nog baie voorbeelde opnoem. Een ding van vriendskappe wat baie belangrik is, is dat vriende mekaar moet ondersteun en goed wees vir mekaar.

Die verhaal van die vriende wat hulle verlamde vriend na Jesus toe gebring het, wys vir ons hoe belangrik dit is. Hierdie vriende het baie omgegee vir hulle verlamde vriend en hulle het geweet Jesus kan wonderwerke doen. Daarom het hulle nie moed opgegee totdat hulle vriend by Jesus was nie. Ons werk as volgelinge van Jesus is om ook sulke goeie vriende vir ander te wees.

– Hoekom dink jy is vriendskappe belangrik?

– Wat kan jou help om ’n goeie vriend vir iemand anders te wees?

Aktiwiteit

Dink aan iemand wat al vir jou ’n goeie vriend was, maar met wie jy nie so gereeld praat nie. Skryf ’n spesiale briefie vir hierdie vriend om vir hom of haar dankie te sê vir julle vriendskap.


Vir almal in die informasietegnologie-bedryf

Here, U is die God van konneksies en verbindings.
Daarom kan ons in ’n hegte verbintenis met U leef,
en in verbindings met mekaar leef. 

Here, gebruik my stelsels en kodering en ontwerpe
om mense aan mekaar te verbind,
om werk en pligte vlot en vinnig te laat verloop,
en veral om mense in digitale wêreld te laat onthou
dat rekenaars en stelsels nooit mense sal vervang nie.
Want U het ons die kroon van u skepping gemaak. 

Amen.


Woensdag 26 Augustus 2020

Groei reg

In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?” Hy het ’n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so ’n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My” (Matteus 18:1-5).

In die lig van Dunbar se navorsing oor die getal mense met wie ons hegte verhoudings kan bou, stel gelowiges dalk soms onrealistiese eise aan mekaar en aan geestelike leiers? Beteken dit groter kerke moet ontbind, en kleiner groepe wen?

Nee, glad nie. Selfs groot organisasies kan op die Dunbar-beginsel funksioneer. Die skrywer Malcolm Gladwell vertel in sy boek The Tipping Point van ’n multimiljoendollar-maatskappy in Amerika, Gore Associates in Newark, Delaware, wat ingekoop het in hierdie beginsel van sowat 150 mense per eenheid. Hulle het dit getoets deur hulle reuse-hoëtegnologie-besigheid in kleiner groepe te verdeel. Hier werk almal sonder titels. Hulle het geen begrotings of strategiese planne nie. Base is vervang met mentors. Groot kantore vir uitvoerende personeel is verruil vir eenvoudig gemeubileerde ruimtes. Gore Associates is reusagtig, maar hulle funksioneer in groepe wat nooit groter as 150 is nie. Hierdie reusagtige “klein” organisasie, wat in 2012 aangewys is as een van die beste maatskappye in die VSA om voor te werk, kom uitstekend reg sonder veelvoudige bestuurstrukture. Groepdruk en spanwerk lewer volgens hulle veel beter resultate as hiërargiese strukture. Lojaliteit en die uitdaging om aan mekaar se verwagtings te voldoen en topprodukte te lewer, maak Gore ’n verhoudingaangedrewe maatskappy.

As groot besighede snap dat verhoudings meer doeltreffend in kleiner groepe werk, en as individue op sosiale netwerke dit snap, moet ons as volgelinge van Jesus dieselfde roete volg. Dan sal daar veel minder uitbranding wees. Dan sal gelowiges verantwoordelikheid aanvaar vir hulle stukkie lewe en hegte verhoudings met ’n groepie mense rondom hulle bou.

“Small is the new big and tall.” En tog, as groot of klein nie doeltreffend is in terme van die sterker en dieper vloei van God se koninkryk nie, is dit steeds die verkeerde grootte. Die regte grootte vind ons in Matteus 18:1-5. Willem Badenhorst het gesê: “Jy word nie gedefinieer deur jou uiterlike nie; daarom hoef jy nie mense te beïndruk deur wat jy doen of hoe jy lyk nie. Beïndruk hulle eerder deur wat jy glo en hoe jy leef.”

Laat ons dan vandag ons stukkie leefruimte anders laat voel en anders inrig, in Jesus se Naam.

Vader, help my om “kleiner” te groei en baie waarde aan my verhoudings te heg volgens die beginsels van u koninkryk. Ek wil soos ’n kind in my stukkie leefruimte uitbundig met liefde en vrede leef, saam met my medemens. Amen.


In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?” Hy het ’n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so ’n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My” (Matteus 18:1-5).

Wanneer jy ’n babatjie is, kan jy niks vir jouself doen nie. Al wat jy kan doen wanneer jy iets nodig het, is om te huil en te vertrou dat die mense wat na jou kyk vir jou sal gee wat jy nodig het. ’n Baba is heeltemal afhanklik van sy of haar ouers of die mense wat na hom of haar kyk.

Die manier waarop babas heeltemal afhanklik is van die mense wat hulle versorg, help ons om te dink oor hoe ons verhouding met God behoort te wees. Al kan ons al hoe meer dinge vir onsself doen hoe ouer ons raak, moet ons onthou dat ons altyd van God afhanklik is om vir ons te sorg.

– Wat beteken dit om afhanklik van iemand te wees?

– Hoe laat dit jou voel om te weet God sorg vir jou?

Aktiwiteit

Sing die liedjie “Hy hou die hele wêreld in sy hand”. Kyk hoeveel verse met verskillende dinge wat God in sy hand hou, kan jy uitdink en sing. Hier is ’n paar voorbeelde: Hy hou vir Oupa en Ouma in sy hand. Hy hou vir boetie en sussie in sy hand. Hy hou my liewe juffrou in sy hand.


Vir wetenskaplikes

 Skepper-God,
watter genot om in die skepping rond te krap,
te soek en te ondersoek,
te leer hoe dinge inmekaarpas. 

Dankie dat U aan die mens die verstand gegee het
om hierdie dinge te kan ondersoek,
om nuwe dinge te ontdek,
om te verstaan. 

Here, gebruik my werk
om die mens se lewensgehalte,
ons impak op die skepping
en ons verstaan van die wêreld
te verbeter.

Mag my werk ons help om elke dag
in verwondering en met ontsag
voor U te leef. 

Amen.


Dinsdag 25 Augustus 2020

Dissipels leef vrygewig

Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe: “Hy deel uit en gee aan die armes; hy bly altyd vrygewig.” God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid ’n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word (2 Korintiërs 9:6-11).

Ek omring ek my graag met mense soos die wonderlike ekerk-span. Om saam met hulle op Jesus se pad te stap, vra dat ek gereeld my kinderskoene sal aantrek. Ons is mekaar se lewende agendas. Daarom verskyn daar nie juis formele punte op ons agendas nie. Ons maak tyd om saam met mekaar koffie te drink en te eet. Ons vergaderings, as ’n mens dit so kan noem, gebeur veral in koffiewinkels. Ons kuier ook gereeld op ’n Vrydagoggend saam rondom die Woord. Dit gebeur in ’n restaurant met goeie koffie en die Here as ons eregas. 

Om te detoks van ons voorliefde vir geld, dwing die ekerk se raad ons om ons inkomste ruim weg te gee en sonder ’n begroting te leef. Ons doen dit waagmoedig en intuïtief.

Die ongeveer agt mense wat ekerk se koninkryk-aangedrewe span uitmaak en wat Jesus sigbaar, voelbaar en verstaanbaar probeer uitleef, werk en speel saam as ’n familie sonder formele werkkontrakte. Ons woord is ons etiese verbintenis aan mekaar. Nee, dis nie ’n idilliese familie hierdie nie. Inteendeel. Ons raak soms omgekrap met mekaar. Maar tot eer van die Here word mense oor die wêreld heen deur hierdie span gedien, deur ’n webblad, noodprojekte en leierskapopleiding.

Hoe lank sal hierdie droom aanhou? Wel, so lank as wat dit die Here pas. Intussen is ons te besig om elke dag uit te koop in sy Naam om aan ophou te dink. Ons wil nuwe koninkrykstories beleef en help skryf. Ons wil dissipels wees in die woorde van my vriend Pieter Badenhorst: “Om sommer net iemand anders se hand te vat en die lewe se berge en valleie saam met hom of haar te loop – dis dissipelskap. Om sommer net iemand anders se trane af te vee, salf op sy seer te smeer, haar motor aan die brand te stoot, uit jou maag uit saam te lag, ’n glasie te klink op sy oorwinnings, vir haar en jouself te bly bid – dís dissipelwees … ”

Ek stem!

Hemelse Vader, dankie dat U my van meer voorsien as wat ek nodig het. Help my om klein genoeg te groei om ’n goeie dissipel van U te wees. Ek wil vrygewig en oorvloedig my besittings uitdeel, om ander ook te seën met dít wat U aan my geleen het. Mag U daarvoor die dank kry. Amen.


Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk (2 Korintiërs 9:6-9).

As jy R1 000 sou kry, wat sou jy daarmee doen? Jy het sekere baie planne vir daardie R1 000! Nou wonder ek, is een van daardie planne om van die geld vir iemand anders te gee?

Vandag se Bybelverse herinner ons dat dit deel van ons werk as Jesus se dissipels is om van ons geld en besittings weg te gee, sonder om iets terug te verwag. Ek dink nie dit is so vreemd nie, want ons gee gereeld van ons geld en besittings weg. Wat wel vreemd is, is hóé die Here van ons vra om te gee. Ons moenie net ’n bietjie gee of dit wat oorbly nie. Ons moet baie gee, en ons moet heel eerste gee, voordat ons enigiets anders doen. En ons moet met ’n vrolike hart gee.

– Hoekom dink jy moet ons van ons geld en besittings vir ander mense gee?

– Wanneer ons iets gee, dink jy ons kan iets terugverwag? Hoekom, of hoekom nie?

Aktiwiteit

Neem ’n muntstuk en laat dit op die tafel spin. Kyk hoeveel plekke waar jy van jou geld of besittings vir ander mense kan gaan gee, kan jy opnoem voordat die muntstuk plat val.


Vir almal wat gemeenskapsdiens lewer en vir niewinsgewende organisasies werk

Here, ek weet U gee om oor wat met ons gebeur 
wanneer ons doodgaan,
maar mense, lewens, die aarde
maak ook nou reeds vir U saak.
U wil vir ons elkeen ’n goeie lewe. 

Dankie dat ek kan meewerk tot die bou van hierdie goeie lewe.
Maar U ken my frustrasie.
U ken mense se pyn.
U weet hoe oorweldigend alles kan raak,
hoe dit soms voel of ons nie genoeg ’n verskil maak nie. 

Here,
help ons,
gebruik ons,
seën die werk wat ons doen,
laat dit vrug dra,
sodat mense in hierdie lewe u goedheid, genade en bevryding kan beleef. 

Amen.


Maandag 24 Augustus 2020

Nuwe kinderverhale

Al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer, en sonder ’n gelykenis het Hy hulle niks geleer nie. So moes vervul word wat die Here deur ’n profeet gesê het: “Ek sal gelykenisse gebruik as Ek praat; Ek sal bekend maak wat geheim gebly het van die skepping af” (Matteus 13:34-35).

“Vertel my ’n verslag.”

Het jy al ooit ’n kind so iets hoor vra? As jy ’n ouer is, weet jy kinders wil boeiende stories hoor, nie verslae of akademiese verhandelinge nie.

Kinders se lewe is vol stories. Grootmense s’n ook. Geen wonder dat stories die belangrikste tekssoort in die Bybel is nie. God leer ons sy groot lesse in die vorm van stories, en Jesus is die lewende hoofkarakter in God se heel belangrikste verhale. Boonop skryf die Heilige Gees hierdie verhale vars en nuut oor op sy kinders se harte.

Jesus self was die heel beste Storieverteller. Hy het dikwels die mense deur stories geleer. In Matteus, Markus en Lukas tref ons nie minder nie as 247 van Jesus se gelykenisse aan. Deur sy aangrypende gelykenisse het Jesus groot vensters op God se nuwe wêreld vir mense oopgemaak.

Elkeen wat bereid is om na Jesus se stories te luister, ontvang ook ’n persoonlike uitnodiging om daarvan deel te raak. Jesus se stories is immers nie bedoel as slaaptydstories nie, maar as leef-stories. Sy gelykenisse roep ons nie op om hierdie wêreld te verander nie, maar om God se nuwe wêreld tussen ons te laat grondvat, om ons gebroke wêreld met God se nuwe wêreld te vervang.

Ons kort elke dag nuwe stories, hoop-stories. Een goeie storie in God se koninkryk skakel 100 negatiewe stories uit. Een nuwe koninkryk-opskrif teen die lamppale aan die oorkant van die pad, maak nuwe vensters op God oop.

Ons kort sulke stories in ons lewe, want, soos Jeff Goins skryf in sy voorwoord tot Scott McClellan se boek Tell me a Story: Finding God (and Ourselves) Through Narrative: “The secret to telling a great story is living one.” Kom ons gaan leef Jesus se stories in ons hoekie van die wêreld.

Here, U is die groot storieverteller. U stories is nie slaaptydstories nie, maar leef- en doen- stories. Ek wil graag ’n karakter wees in u reddingsverhaal met die wêreld. Mag ander u storie van hoop in my lewe raaksien. Amen. 


Al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer, en sonder ’n gelykenis het Hy hulle niks geleer nie. So moes vervul word wat die Here deur ’n profeet gesê het: “Ek sal gelykenisse gebruik as Ek praat; Ek sal bekend maak wat geheim gebly het van die skepping af” (Matteus 13:34-35).

Jesus het graag stories gebruik om vir mense belangrike dinge te verduidelik. Hierdie stories word gelykenisse genoem. Die rede waarom Jesus gelykenisse vertel het, is baie eenvoudig: Mense onthou stories baie maklik, en ’n storie help jou om iets beter te verstaan.

Dink aan jou gunstelingboek en -fliek. Jy onthou maklik waaroor die storie gaan, nie waar nie? Jesus het geweet dat mense graag na stories luister en dit sal onthou. Dit is hoekom Hy altyd belangrike waarhede met stories verduidelik het.

– Wat is jou gunsteling-gelykenis wat Jesus vertel het?

– Hoe dink jy sal die storie oor jou en Jesus se verhouding klink?

Aktiwiteit

Vra vir die mense in jou huis wat hulle gunsteling-gelykenisse is.


Vir kinderoppassers en au pairs

 Hemelse Vader,
dankie dat ek u kind kan wees. 

Dankie dat ek vir hierdie kinders ’n voorbeeld kan wees,
dat ek hulle kan leer van die lewe
en van u liefde. 

Ek bid dat U my sal gebruik,
dat ek hulle sal liefhê,
hulle sal begelei op só ’n manier,
dat hulle deur my vir U sal liefkry.

Amen.


Sondag 23 Augustus 2020

Verhoudings bly belangrik

Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar (Kolossense 3:12-15).

Robert Dunbar, ’n Britse akademikus en navorser, het interessante navorsing gedoen oor die maksimum hoeveelheid mense met wie ons in sinvolle verhoudings kan staan. Hy het in sy ondersoeke onder verskillende kulture ’n interessante tendens opgemerk: Mense het ’n kapasiteit vir sosiale verhoudings met ongeveer 150 mense. Vanaf primitiewe groepe, klein nedersettings tot by antieke weermag-eenhede het Dunbar die getal 150 aangetref.

Hierdie groepe het sowat 42% van hulle tyd aan sosiale verhoudingsbou afgestaan. Nooit deur die loop van die geskiedenis was dit, volgens Dunbar, vir iemand moontlik om meer as 150 mense op ’n slag persoonlik te ken of doeltreffend met hulle in ’n span saam te werk nie. Persoonlike lojaliteit, asook onderlinge sorg vir mekaar, kan nie sinvol in groter groepe gebeur nie. Sodra ’n groep die “towergetal” van 150 oorskry, vind afsplitsing en spontane onderverdeling plaas. 

In ’n studie van 2002 het Dunbar ook na sosiale netwerke in die Westerse samelewing gekyk. Weer het hy bevind dat die gemiddelde netwerk van moderne mense 153,5 mense insluit. Baie navorsers het intussen Dunbar se teorie ondersoek en met ander getalle na vore gekom, enigiets vanaf 100 tot 290. Selfs op digitale sosiale netwerke soos Twitter geld hierdie getalle vir sinvolle persoonlike netwerke. In ’n studie van Gonçalves, Perra en Vespignani in 2011 het hulle die aktiwiteite van 1,7 miljoen Twitter-gebruikers oor ses maande gemonitor en bevind dat Dunbar se teorie ook hier geld. Die gemiddelde Twitter-gebruiker kan ’n maksimum van 100-200 stabiele verhoudings op hierdie platform handhaaf.

Wat sê dit vir ons as gestuurdes van Jesus? Verhoudings is deurslaggewend, ook vir ons. Die dilemma is dat baie van ons aan verhoudingsuitbranding ly. Ons probeer te veel verhoudings bou en in stand hou. Die uitkoms hiervan is dat ons kortaf, onvriendelik en geïrriteerd raak. Daar is net te veel mense aan wie ons aandag moet gee. Ons dagboeke is oorvol en ons tyd te min. 

Ons uitdaging is om sinvolle verhoudings te bou wat gekenmerk word deur meelewendheid, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid, verdraagsaamheid, geduld, vergifnis en vrede. En om ons aanpasbaar te wees in ons menseverhoudings om ons groep te laat krimp of groei namate ons omstandighede verander.

Liewe Vader, help my om my verhoudings volgens u wil in te rig. Ek wil graag u liefde deur my optrede na alle mense weerspieël. Ek wil diep en betekenisvolle verhoudings bou met die mense wat U as my naaste oor my pad stuur, al beteken dit ek moet aanpassings in my dagboek maak. Amen.


Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar (Kolossense 3:12-15).

Wanneer jy oefen, raak jy fiks en sterk. Hoe meer jy van ’n sekere soort oefening doen, hoe makliker kry jy dit reg. Dink aan gewigte optel: Jy begin by ’n ligte gewig en oefen dan om al hoe swaarder gewigte op te tel, totdat jy ’n baie swaar gewig kan optel.

Gelowiges het ook ’n paar dinge, eintlik eienskappe, wat hulle moet oefen. Nie om fiks en sterk te word nie, maar om al hoe meer soos Jesus te word. 

Vandag se Bybelvers noem ’n hele lys van hierdie eienskappe. Ons gaan dit nie altyd regkry om al hierdie eienskappe uit te leef nie, maar as ons aanhou oefen om dit reg te kry, sal dit al hoe makliker word.

– Kyk of jy vyf eienskappe in vandag se Bybelverse kan raaksien waarmee jy nog sukkel en wat jy nog meer sal moet oefen om te kan uitleef.

– Hoekom dink jy is dit belangrik dat gelowiges hierdie eienskappe moet oefen?

Aktiwiteit

Kies een van die eienskappe waarmee jy nog sukkel en oefen hierdie week om dit beter reg te kry. Jy kan sommer die woord groot op ’n vel papier neerskryf en dit opplak waar jy dit gereeld sal sien. Dan sal jy onthou om te oefen.


Vir almal in die vervoerbedryf, logistieke bestuurders, vragmotorbestuurders, treindrywers, koeriers

 Here, U ken my.
Of ek reis en of ek oorbly,
U bepaal dit,
U is met al my paaie goed bekend (Ps 139). 

Dankie dat ek kan weet U is altyd by my.
Op die pad of by die huis,
ek is nooit alleen nie. 

Daarom bid ek dat U my sal beskerm.
Mag ek veilig reis
en veilig by my eindbestemming aankom. 

Amen.


Saterdag 22 Augustus 2020

Vreemde oorwinning

“Gaan nou! Maar onthou: Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in …” Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom en gesê: “Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u Naam.” Toe sê Hy vir hulle: “Ek het die Satan soos ’n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is” (Lukas 10:3, 17-20). 

Jesus gee nie vir sy gestuurdes ’n paar vinnige resepte om ander mense tot bekering te lei nie. Daar ís geen kortpaaie nie. Nee, hulle moet vir regte mense met regte name en regte adresse van God se koninkryk gaan vertel en die evangelie tussen hulle gaan uitleef. Hulle moet omgee vir siekes en stukkendes en vir hulle bid (Luk 10:8-10). Die koninkryk gebeur wanneer hierdie gestuurdes aan die oorkant van die pad tot seën van ander leef, werk en feesvier. 

Gestuurdes is lammers, maar hulle het ook groot gesag. Om hulle boodskap te verwerp is om die Here te verwerp (10:13-16). Hulle gesag setel in Hom. Die lammers self is swak, maar die Here is saam met sy lammers op reis. Daarom ken hulle groot oorwinnings en uitbundige vreugde (10:17-24). Die blydskap borrel oor hulle lippe in Jesus se teenwoordigheid. Hulle is kinderlik opgewonde oor die nuutste hoofnuus in die koninkryk van God: siekes word gesond; duiwels vlug; mense kom tot inkeer, en die koninkryk van God groei.

Wat ’n wonderwerk dat God lammers gebruik om duiwels te verslaan en wolwe te verwilder. Hoor weer: Lammers verjaag duiwels en troef wolwe! Kleintjies oorwin groot teenmagte. Wat ’n vreemde en verrassende taakmag! Tog sê Jesus hulle grootste vreugde moenie die oorwinnings wees nie, maar dat hulle name in die hemel opgeskryf is (10:20). Dáárheen is elkeen op pad wat die goeie nuus van Jesus omhels.

Here, U werk so verrassend in die wêreld. U stuur ons soos lammers tussen wolwe in, maar dan is dit juis die lammers wat die oorwinning behaal, want U is by ons. Hier is ek, Here, stuur my volgens u wil. Amen.


“Gaan nou! Maar onthou: Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in …” Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom en gesê: “Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u Naam.” Toe sê Hy vir hulle: “… En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is” (Lukas 10:3, 17-20). 

Dit is lekker om ’n resep te volg wanneer jy iets bak. Die resep gee vir jou die presiese instruksies en stappe hoe jy te werk moet gaan. 

Wanneer ons vir ander mense van Jesus vertel, is daar ongelukkig nie sulke presiese instruksies en stappe nie. Jesus het vir ons ’n paar leidrade gegee van wat en hoe ons dit kan doen, maar dit is al. Daar is geen perfekte resep wat ons kan gebruik nie, want elke mens is anders. Ons taak is om met mense oor Jesus te gesels op ’n manier wat vir hulle sal werk en wat hulle nader aan Jesus sal bring.

– Hoekom dink jy is daar nie spesifieke instruksies om vir ander mense van Jesus te vertel nie?

– Wat help ons om vir ander mense van Jesus te vertel?

Aktiwiteit

Vra toestemming om vandag iets te bak. Volg die instruksies van die resep baie goed.


Verveeldheid

Nog ’n dag.
Dieselfde goed.
Niks waaroor ek opgewonde raak nie. 

Here, almal praat oor “passie” en “roeping”,
maar ek doen maar net elke dag wat ek moet doen
sodat ek brood op die tafel kan sit. 

Ek geniet dit beslis nie.
Dis vervelig. 

Niks wat my uitdaag nie,
niks nuuts nie,
niks van waarde nie,
dieselfde rompslomp oor en oor. 

Here, help my om sin te vind,
ook in die werk wat my verveel.
Help my om ook in hierdie werk,
wat vir my so sinloos voel,
my bes te doen,
om U te eer.

Help my om my waarde raak te sien,
om te beleef dat ek kosbaar is in u oë,
al is ek nie besig om die wêreld te verander nie. 

Mag my lewe, my gesindheid, altyd van u grootheid getuig. 

Amen.


Vrydag 21 Augustus 2020

Gestuurdes

Daarna het die Here twee en sewentig ander aangewys en hulle twee-twee voor Hom uit gestuur na elke dorp en plek waarheen Hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou! Maar onthou: Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in” (Lukas 10:1-3).

Lukas 10 is ’n aangrypende gedeelte. Hier word drie pilare van die navolging van Jesus prakties uitgespel. Jesus leer ons hier dissipels is:

– gestuurdes in Jesus se Naam (10:1-20)
– gestuurdes wat oor die pad stap om ’n naaste vir ander in Jesus se Naam te gaan wees (10:25-37)
– gestuurdes wat rus gevind het aan Jesus se voete (10:38-42).

Jesus self stuur sy mense uit. Die 72 gestuurdes na wie Lukas hier verwys, verteenwoordig ons almal. Hierdie groepie wat voor Jesus uitgegaan het op sy reis na Jerusalem, was deeglik bewus van die oormag teen hulle. Daarom hoor hulle dat hulle moet bid vir nog werkers. Ware gestuurdes van Jesus leef hulle geloof in die voorste loopgrawe van die lewe uit en nooi ander werkers in gebed saam met hulle daarheen. Hulle leef soos Wilhelm Leuschner gesê het: “Moenie net weet nie, doen dit! Moenie net doen nie, leef dit!”

Hierdie gestuurdes weet hulle sending kan gevaarlik wees. Jesus self sê Hy stuur hulle soos lammers tussen wolwe in (10:3). Praat van ’n brose rolbeskrywing! Nee, hulle is nie leeus wat brul nie. Of olifante wat vreesloos deur die bos stap nie. Jesus se mense is lammers. Nie skape nie, maar lammers. Daarom kan hulle slegs op die Here vertrou vir die oorwinning. Hulle self is te swak om enigiets reg te kry.

Jesus sê ook daar is geen byvoordele vir sy gestuurdes nie. Geen geld, gerief of gewildheid wag op hulle nie. Omdat die Here hulle uitstuur, is daar egter ’n dringendheid en ’n opgewondenheid in hulle harte. Soos kindertjies is hulle op ’n groot avontuur saam met hulle Heer. Daarom het hulle nie tyd het vir sinlose praatjies langs die pad nie (10:4). Jesus se gestuurdes het reeds die straat oorgesteek (10:5-7). En aan die oorkant van die pad is hulle voltydse verhoudingbouers. Voltyds ’n naaste vir ander.

Here Jesus, hoe wonderlik is dit dat U saam met my en deur my wil werk in hierdie wêreld. Dankie dat U my ook stuur. Help my om rus te vind by u voete en dan oor die pad te stap na my naaste toe. Dit is die grootste avontuur om saam met U hierdie pad te stap. Amen.


Daarna het die Here twee en sewentig ander aangewys en hulle twee-twee voor Hom uit gestuur na elke dorp en plek waarheen Hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou! Maar onthou: Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in” (Lukas 10:1-3).

In vandag se Bybelverse lees ons dat Jesus van sy eerste volgelinge uitgestuur het om sy boodskap van liefde en genade te gaan verkondig. 

Net so stuur Jesus ons vandag nog uit om sy boodskap van liefde en genade aan ander mense te gaan vertel. Jesus waarsku ons dat dit nie altyd maklik gaan wees. Eerstens herinner Hy ons dat dit harde werk gaan wees, want ons sal die boodskap van liefde en genade nooit genoeg kan verkondig nie. Tweedens waarsku Jesus ons dat dit moeilik gaan wees, want nie almal gaan van hierdie boodskap hou nie.

– Hoe laat dit jou voel om te weet dat Jesus jou uitstuur as een sy dissipels?

– Wat is dissipels van Jesus se taak?

Aktiwiteit

Oefen vandag ’n bietjie hoe jy vir ander mense van Jesus se liefde en genade kan vertel. Begin by hoekom jy lief is vir Jesus en dat Jesus almal liefhet, maak nie saak wie jy is of wat jy gedoen het nie.


Vir mense in die staatsdiens

Here, soms voel ek soos ’n rat in ’n masjien,
met nóg vorms om in te vul,
nóg regulasies om toe te pas.

Help my om te onthou dat hierdie rat ’n belangrike funksie het,
dat die masjien nie sonder my kan funksioneer nie,
dat U wil hê dat dinge gepas en ordelik gedoen moet word. 

Here, gebruik my om orde te skep
sodat almal in ons land veilig en gemaklik met hulle lewe kan voortgaan.
Seën elke interaksie wat ek vandag met mense gaan hê –
met die publiek en met kollegas.
Al raak ek moeg, al raak mense ongeduldig,
mag hulle altyd in my optrede
liefde en respek beleef. 

Mag u lig deur my straal. 

Amen.


Donderdag 20 Augustus 2020

Vertrou die hemelse vuur in jou

Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ’n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie; en moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil ’n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan Hom toegewy te wees. Dit het Hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat Hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het (2 Timoteus 1:6-9).

Ons moet ons Godgegewe intuïsie vertrou. Die Gees lei ons immers ook hierdeur. Te veel nadenke kan in die pad van die Gees staan en lei nie noodwendig tot beter besluite nie.

In ’n artikel van 29 Maart 2013 in die Britse Daily Mail Online skryf Anthony Bond oor nuwe navorsing wat wys dat blitsvinnige beslissings, daardie spur of the moment-besluite, soms net so doeltreffend is soos besluite waaroor ons lank nadink. ’n Span neurowetenskaplikes onder leiding van dr Zachary Mainen het bevind dat verskillende spesies dieselfde gunstige resultate oplewer wanneer perseptuele besluite onder druk geneem moet word. Mainen se gevolgtrekking was: “There are many kinds of decisions, and for some, having more time appears to be of no help.”

Wyse dissipels talm nie as die vuur in hulle binneste begin brand om saam met Jesus die pad oor te steek na waar Hy hulle wil gebruik nie. Of dit nou beteken ’n bestaande gemeente moet getransformeer word, ’n kosprojek vir honger mense moet van die grond af kom of ’n jeuggroep moet gelei word, ons rus in die Here moet daartoe oorvloei dat ons saam met Hom die pad oorsteek.

Terselfdertyd moet ons ernstig bid en die Skrif deeglik ondersoek om te sien of wel op die regte pad is. Ook moet ons ons omring met Geesgevulde mense wat die moed sal hê om vir ons te sê as ons die verkeerde koers kies. En dan moet ons koers vat. Dit help nie ons is op die regte pad, maar ons staan stil nie. Ons hoef nie te wag vir ’n groen lig nie. Die Here se lig is lankal groen. Die pad na die oorkant toe is oop. Jesus kan nie nog ’n dag langer uitstel nie. Sy verlore eiendom moet gesoek en gevind word. Daar is stukkende lewens wat die Gees se genesende aanraking kort. Daar is kos wat uitgedeel moet word. Daar is vrede wat gemaak moet word. En ja, daar is mense wat jou ook sal seën met hulle teenwoordigheid daar oorkant die pad. Jy steek immers nie net die pad oor om die Goeie Nuus met ander te deel nie, maar om self ook geseën te word. Die Here se seën wag vir jou daar aan die Samaritaan se kant van die pad.  

Hemelse Vader, dankie dat U my wil gebruik om die pad na ander toe oor te steek. Laat brand die vuur in my hoog sodat ek U met oorgawe en passie sal dien. Dankie dat U deur u Gees vir my die krag sal gee om op die hemelse vuur in my binneste te vertrou en nie onnodig te talm om ander te gaan dien nie. Amen.


Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ’n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie (2 Timoteus 1:6-9).

Wanneer jy ’n vuur wil maak en die hout sukkel om vlam te vat, kan jy liggies daarop blaas om die vlamme aan te help. Het jy al gesien dat iemand dit doen? 

Die Heilige Gees werk ook so in ons lewe. Wanneer ons sukkel om God se boodskap van liefde en genade aan ander mense te verkondig, “blaas” die Heilige Gees die vuur in ons aan. Die Heilige Gees blaas nie regtig oor ons nie, maar die Gees gee vir ons die ekstra krag wat ons nodig het om aan die gang te kom en God se boodskap van liefde aan die hele wêreld te gaan vertel.

– Hoekom dink jy gee die Heilige Gees vir ons ekstra krag om God se boodskap te gaan vertel?

– Hoe dink jy doen die Heilige Gees dit?

Aktiwiteit

Wanneer julle weer vuur maak, vra of jy die vlamme kan aanblaas.


Vir geestelike leiers

 Here God,
hierdie roeping wat U my opgelê het,
is ’n voorreg en ’n las,
’n dure plig.
Ek sidder oor die verantwoordelikheid wat U aan my toevertrou het.
Uit eie krag kan ek dit nie doen nie. 

Help my om altyd aan U getrou te bly,
om U te volg met onderskeiding en gehoorsaamheid.
Gee my die krag en wysheid om hierdie werk te doen. 

Here, seën my werk.
Laat dit vrug dra.
Laat dit u Naam eer. 

Amen.


Woensdag 19 Augustus 2020

Die verskil tussen intuïsie en dwaasheid

Maar Dawid sê vir die Filistyn: “Jý kom na my toe met ’n dolk en ’n spies en ’n swaard, maar ék kom na jou toe in die Naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het” (1 Samuel 17:45).

Dries Lombaard het gesê: “If you stand for something you will have opposition and support. If you stand for nothing you won’t have any opposition. And no support.”

Gewone mense wat ongewone dinge vir Christus doen, laat die wêreld sentimeter vir sentimeter omswaai. Hulle weet wat hulle moet doen, en hulle doen dit, al ervaar hulle teenkanting. Hulle beplan ook, want hulle is nie dwaas nie en storm nie blindelings in ’n situasie in nie. Hulle ken immers die verskil tussen waagmoed en dwaasheid.

– Waagmoed gebeur op Jesus se pad; dwaasheid gebeur op mensgemaakte roetes.
– Waagmoedige mense is leerbaar; dwase is impulsief en onleerbaar.
– Waagmoedige mense is Gees-aangedrewe; dwase is egosentries.
– In waagmoedige dissipels brand daar ’n vuur om God se verlore eiendom op te spoor; dwase is net op hulle eie eer en behoeftes ingestel.
– Waagmoed is intuïtief; dwaasheid lei tot vrees.

Intuïsie is daardie diep wete of oortuiging wat in ons posvat en groei, en wat ons vinnig en doeltreffend laat optree. Dit is anders as oorhaastigheid of onnadenkende dwaasheid. Natuurlik moet intuïsie getoets word saam met ander gelowiges. Nogtans gee dit aan ons die innerlike oortuiging en vaste wete van watter koers ons moet inslaan, selfs al is die besonderhede van hierdie roete nog nie bekend nie. Dwaasheid is om alle intuïsie te ignoreer en gedurig mense se vrese te besweer en te bestuur voordat daar tot aksie oorgegaan word.  

Die jong Dawid wat geweet het die Here is by hom in sy stryd teen Goliat, is vir ons ’n goeie voorbeeld van waagmoed en Godgegewe intuïsie. Elke dag kan ons ons afvra: Wat kan ek vandag uit waagmoed vir die Here aanpak?

Here, help my om met waagmoed te reageer op u Godgegewe intuïsie. Ek wil dapper wees, soos Dawid, omdat ek weet dat U by my is en my geroep het. Ek wil nie oorhaastig en dwaas optree nie. Ek wil ook nie sloer om u wil te gaan doen nie. Gee my daarom die onderskeiding om u wil te ken. Amen. 


Maar Dawid sê vir die Filistyn: “Jý kom na my toe met ’n dolk en ’n spies en ’n swaard, maar ék kom na jou toe in die Naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het” (1 Samuel 17:45).

As jy na helde kyk, het hulle almal een ding gemeen: dapperheid. Party helde wat ons op die TV sien, het dalk die een of ander superpower, maar sonder dapperheid beteken daardie superpower nie veel nie.

Wat maak ’n mens dan dapper? Waar kom dapperheid vanaand? Ek dink jy word dapper as jy weet hoekom jy vir ’n saak veg of opstaan. Dawid, van wie ons vandag gelees het, het geweet hy is in die Naam van die Here gestuur om teen Goliat te gaan veg. Daarom het hy ook geweet hy kan maar dapper wees. Die Here sal hom laat wen.

Net so stuur die Here ons elke dag in sy Naam uit om op te staan teen die dinge in die lewe wat nie reg is nie. En omdat God altyd by ons is, weet ons ons kan dapper wees.

– Wat dink jy beteken dit om dapper te wees?

– Kan jy aan nog voorbeelde uit die Bybel dink van mense wat dapper was?

Aktiwiteit

Jy is deel van God se dapperheidspan. Maak vandag vir jou ’n superheld-badge om jou te herinner dat die Here vir jou die krag gee om dapper te wees.


Vir ingenieurs

 Here God,
U is die groot ingenieur,
u planne en ontwerpe is almal perfek. 

Maak ook my werk deel van u ontwerp.
Inspireer en gebruik my
sodat my werk opbouend kan bydra 
tot mense se veiligheid en lewensgehalte. 

My gawes, my kennis, my werk 
behoort aan U. 

Amen.


Dinsdag 18 Augustus 2020

Geloofswaagmoed

Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaar maak: dit is om die evangelie van God se genade te verkondig (Handelinge 20:24). 

Hoe kan swak gelowiges enige uitwerking in hierdie groot wêreld hê? Wat kan doodgewone dissipels doen om die wêreld tot eer van God te verander?

Dit was ook die skoenmaker William Carey (1761-1834) se uitdaging. Toe word hy ’n deeltydse leraar in die Engelse dorpie Leicester om ’n verskil te probeer maak. Maar sy pyn oor die wêreld se God-nood het al hoe feller geword. Tydens ’n plaaslike byeenkoms van godsdiensleiers in Northampton vra Carey toe of dit nie alle gelowiges se roeping is om die wêreld met die Goeie Nuus van Christus te dien nie. ’n Bekende kerkleier het skynbaar geantwoord: “Sit down, young man. If a sovereign God wants to convert the heathen, he doesn’t need you to do it.”

Carey het hierdie “raad” geïgnoreer, sy moue opgerol en ’n sendeling in Indië geword. Daar het hy in moeilike omstandighede gaan werk. Sy een kind het gesterf, ’n paar jaar later is sy vrou ook oorlede, en sy heel eerste bekeerling is vermoor. Tog het Carey groot werk in Indië gedoen en die Bybel in ’n paar belangrike Indiese dialekte vertaal. Sy werk het soveel impak gemaak dat hy vandag die vader van die moderne sendingwese genoem word.

Wat het hierdie doodgewone skoenmaker-leraar van Engeland aangevuur om die aarde te oorkruis? Drie lewensbelangrike dinge: 1) Hy het trompop in Jesus vasgeloop. 2) Hy het aan Jesus se voete rus gevind. 3) Hy het saam met Jesus oor die straat gestap.

Carey het nie voor die tyd ’n glashelder plan vir sy sending in Indië gehad nie. Al wat hy gehad het, was ’n onwrikbare visie van Christus se liefde vir God se verlore eiendom. Dit het soos ’n vuur in sy binneste gebrand. In die eerste ses jaar van Carey se moeilike bediening, terwyl hy ’n vriend se fabrieke in Indië bestuur het om te oorleef en die Nuwe Testament in Bengalees begin vertaal het, het hy sy sendingstrategieë in plek gekry. Hy wou plaaslike geloofsgemeenskappe vorm, hulle leer om finansieel selfversorgend te wees en inheemse kerkleiers oplei.

Praat van geloofswaagmoed! Carey het nie gewag totdat hy eers al die nodige hulpmiddels, planne en fondse in plek gehad het nie. Hy het geweet waar die straat was wat hy in geloof moes oorsteek – en dit het hy gedoen. Die res was in die Here se hande.  

My God, U is my kompas en rigtinggewer. Help my om U so te vertrou dat ek die pad sal oorsteek na ander toe, selfs al het ek nog nie al die besonderhede uitgewerk nie. Ek wil my lewenstaak vir U met alle ywer voltooi. Dankie dat ek kan weet dat U elke tree saam met my sal gee. Amen.


Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaar maak: dit is om die evangelie van God se genade te verkondig (Handelinge 20:24). 

Baie rekenaarspeletjies werk so dat jy eers ’n sekere aantal take moet voltooi, voorwerpe versamel en vlakke moet bereik voordat jy na die volgende vlak van die speletjie kan beweeg of kan wen. Jou doel is dus om al hierdie uitdagings klaar te maak so vinnig en so goed as wat jy kan.

Dikwels dink ons dat die lewe ook bestaan uit ’n klomp take wat ons moet doen en dinge wat ons moet bereik voordat ons na die volgende vlak kan aanbeweeg. Met party dinge werk dit tog so. Jy moet byvoorbeeld eers graad 4 deurkom voordat jy na graad 5 toe kan gaan.

Met geloof werk dit egter glad nie so nie. Daar is nie ’n stel take of doelwitte wat ons eers moet bereik om te kan sê ons is kinders van God nie. God het ons sy kinders gemaak omdat Hy vir ons lief is. Nou het ons net een doel, een taak en een uitdaging, maak nie saak hoe oud ons is, waar ons gaan of wat ons doen nie: Ons moet vir ander mense van God se genade en liefde vertel.

– Hoekom dink jy voel ons soms dat ons eers baie dinge moet bereik of voltooi voordat ons kan sê ons is kinders van God?

– Wat is ons een opdrag as gelowiges?

Aktiwiteit

Leer hierdie week een nuwe gewoonte aan: Elke keer as jou skoene aantrek, dink daaraan dat jy nou uitgaan om God se liefde en genade met ander mense te deel.


Vir leiers, politici en regeringsamptenare

 Here God, die Een wat op die troon sit,
ek wil my aan U onderwerp.
U regeer. Aan U kom alle eer toe. 

Ek bid om u leiding.
Help my om mense werklik te dien,
om nederig te bly,
om nie my eie voordeel te soek nie,
om nie op my eie krag staat te maak nie,
om nooit u weg te verlaat nie. 

Gee my die wysheid om besluite te neem
wat mense sal help,
wat u koninkryk sal laat kom. 

Ek staan in afhanklikheid voor U.
Ek gee my en my werk aan U oor.
Gebruik my soos u wil. 

Amen.


Maandag 17 Augustus 2020

’n Geleier van God se krag

Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie (2 Korintiërs 4:7).

God se krag werk deur swak menslike houers. Paulus moes op die harde manier leer hy is nie ’n eindverbruiker of ’n persoonlike vertoonvenster van die Here se krag nie. Hy is ’n swak menslike geleier daarvan. Ook moes hy ontdek hy kort nie krag nie, maar genade.

Ons menslike swakhede is God se geleenthede. Hierteenoor is menslike kragvertonings geleenthede vir spog oor wie die sterkste is. In Jesus se kring gaan dit nie oor hierdie soort krag nie. Dit gaan oor kindwees en oor genade. Wanneer krag wel ter sprake is, soos in Handelinge 1:8, gaan dit oor die krag om oor Jesus te praat. En in 2 Timoteus 1:7-8 gaan dit oor die krag om te volhard op die lydenspad van Christus. Kortom, geestelike krag lyk heeltemal anders as krag in die wêreld.

Gelowiges ervaar nie aldag die Here se groot krag nie. Net soos ’n dun elektriese draadjie nie die krag voel wat daardeur vloei nie, hoef ons nie eers sterk te voel voordat ons die Here kan dien nie. Ons is swak geleiers van aardskuddende hemelse krag na ander menslike eindverbruikers. Ja, ons self is nooit die eindverbruikers van God se krag nie. Daar oorkant die pad is die ware eindverbruikers. Ons moet die hemelse kragkabels oor die pad aanlê na dié mense wat God se liefde kortkom. En die hele tyd kan ons krag put uit God se genade.

Ek hou so baie van wat Jaco Strydom gesê het: “I’d rather go to God with my brokenness than with my promises.” Ons is nie superdissipels nie. Dissipels is breekbare erdekruike, soos Paulus in 2 Korintiërs 4 skryf. Ons kry soms diep seer. Dikwels is ons broos en breekbaar. Ons struikel soms. Menigmaal is ons oor raad verleë. Soms stel ons ander mense teleur. Nogtans is die Here vol genade en ontferming. Hy hou nooit op om Hom oor elk van sy kinders te ontferm nie. God se genade is in alle omstandighede vir ons genoeg.  

Vader, dankie dat ek nie ’n super-dissipel hoef te wees nie, want die krag kom van U af. Help my om ’n goeie geleier van u krag te wees. U krag in my is soos ’n skat in ’n kleipot. Dankie dat ek elke dag u genade ontvang sodat ek dit kan laat oorvloei na ander wat u genade ook so nodig het. Amen. 


Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie (2 Korintiërs 4:7).

Wanneer jy ’n leë plastiekbottel met jou hande druk, duik die bottel in. As jy dit aanhou druk, sal dit buig en breek en onbruikbaar wees. Maar wanneer jy die bottel vol water maak, die proppie opsit en dit dan weer tussen jou hande probeer inmekaardruk, gaan daar nie veel gebeur nie.

Sonder God in ons lewe is ons soos die leë waterbotel wat maklik induik, buig en breek. Maar wanneer God in ons en deur ons leef, maak Hy ons sterk. Die goeie nuus van wat Jesus vir ons gedoen het, is die skat wat binne-in ons is. En dit maak ons sterk en gee vir ons krag om bruikbaar te wees in God se koninkryk.

– Hoekom dink jy sit God hierdie groot skat in ons?

– Wat moet ons met hierdie skat maak?

Aktiwiteit

Probeer ’n waterbottel vol water en met die proppie opgedraai met jou hande induik. Onthou, God wat in jou woon, maak jou so sterk soos hierdie bottel.


Bevoegdheid

 Here, dit voel die hele tyd vir my asof ek uitgevang gaan word.
Asof iemand gaan agterkom ek is nie goed genoeg nie,
dat ek eintlik ’n imposter is.
Imposter syndrome, noem mense dit. 

Here, help my om die gawes wat ek van U ontvang het, te erken en te gebruik.
Help my om my werk na my beste vermoë en tot u eer te doen.
Bevry my van hierdie onsekerheid. 

My krag kom U af.
Staan my by in my swakheid. 

Amen.


Sondag 16 Augustus 2020

Eerlikheid verander nie swakhede in deugde nie

Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie, selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my ’n doring in die vlees gegee, ’n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk (2 Korintiërs 12:6-10).

Eerlikheid oor jou onvermoëns en swakhede is nie ’n nuwe uitdaging nie. Die apostel Paulus moes destyds al eerlik wees hieroor. In 2 Korintiërs vertel hy ons ’n paar keer van sy swakhede. In 2 Korintiërs 4 erken Paulus hy is soms oor raad verleë. Dikwels word hy op die grond neergegooi en vertrap. Vervolging, spot, misverstand en swaarkry is deel van sy lewe, soos hy in 2 Korintiërs 6 en 11 skryf. Drie maal het Paulus gebid dat die Here ’n doring van swakheid uit sy vlees sal verwyder. Toe moes hy hoor God se genade is vir hom genoeg. Juis in sy swakheid is hy sterk. 

Doeltreffende dissipels van Christus steek nie hulle swakhede weg nie. Maar ons weerloosheid mag ook nie ’n nuwe Christelike deug word nie. Nog minder ’n skuiwergat vir moedswillige sondes. Of ’n verskoning vir middelmatigheid.

Eerlikheid, soos dié van Paulus, is ’n diep besef by navolgers van Christus dat hulle nie die “groot” antwoord is nie. Dat hulle nie altyd weet nie. Hulle is breekbare houers wat gedurig hemelse genade nodig het. As ons nie bewus is van ons swakhede nie, raak ons verstrik in ons ego’s. Dan poets ons ons eie beeld. Dan is ons soos die keiser in Hans Christian Andersen se sprokie wat gedink het hy dra die “onsigbare klere” wat twee kleremakers vir hom gemaak het. Sy onderdane het uit vrees stilgebly. Maar toe praat ’n kind hardop die waarheid: “Die keiser is dan kaal!”

Wanneer Jesus se navolgers vergeet van hulle eie belangrikheid, rol, vermoëns of invloed, is hulle reg geklee vir diens aan die Here. God kan leë houers vol maak. God kan mense wat klein genoeg is om nie meer hulle eie belange te beskerm nie, of wat nie selfbehep veg vir posisies en erkenning nie, doeltreffend gebruik. Hierdie bruikbare instrumente vir God neem hulleself nooit te ernstig op nie. Tog is hulle doodernstig oor God en sy koninkryk. Hulle is spontane en doeltreffende geleiers van God se krag na dié wat hemelse kragonderbrekings beleef. En die hele tyd is God se genade vir hulle oorgenoeg. Hulle loop regtig nie kaal rond nie!  

Here, dankie dat u genade ook vir my genoeg is. Help my om ’n bruikbare instrument in u diens te wees, ’n leë houer wat deur u krag gevul word. Gee dat ek nie my eie belange sal beskerm of erkenning sal najaag nie. Soos Paulus, weet ek ek is juis sterk wanneer ek swak is. Amen. 


Drie maal het ek die Here gebid dat dit [die doring in my vlees] van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees (2 Korintiërs 12:6-10).

Daar is iets in ons elkeen waarvan ons nie hou nie. Hierdie iets maak soms dat ons nie van onsself hou nie. Dan vra ons dikwels vir God om dit weg te neem, net soos Paulus in vandag se Bybelverse gedoen het.

Tog het God ander planne vir ons. God het ons lief, en Hy wil ons gebruik net soos ons, al is daar dinge wat deel is van ons of ons lewe waarvan ons nie hou nie. God herinner ons dat Hy ons goed en wonderlik gemaak het. God het elke mens gemaak net soos Hy hom of haar wou hê. 

Jy is uniek. Dit is hoe God jou gemaak het. Gebruik daarom al jou eienskappe, selfs al hou jy nie baie daarvan nie, om God te verheerlik.

– Is daar iets aan jouself of in jou lewe waarvan jy nie jou nie?

– Hoe kan jy dit gebruik om God te verheerlik? Hier is ’n voorbeeld: As jy oor iets gespot word, weet jy dit is glad nie lekker nie. Jy kan dan vriende maak met ander kinders wat ook gespot word en die lewe vir hulle beter maak.

Aktiwiteit

Kyk vandag na jouself in ’n spieël. Sê vir God dankie dat Hy jou so spesiaal gemaak het. Vra die Here om vir jou te wys hoe jy Hom op jou unieke manier kan verheerlik.


Vir ’n akteur

God van lewe en vreugde en vrede,
van hoop en drome,
dankie vir die gawe wat ek het
om ander wêrelde te betree
en ander met my saam te neem. 

Wanneer ek vir mense kans gee om in hulle verbeelding te ontsnap,
mag dit hulle opbou en moed gee. 

Wanneer ek my kuns gebruik om ’n spieël op te hou
en ongemaklike waarhede bloot te lê,
mag dit die waarheid laat seëvier
en bydra tot die bou van u koninkryk. 

Ek bid om u seën op my werk,
op seën wat uitkring
tot eer van u Naam. 

Amen.


Saterdag 15 Augustus 2020

Wees eerlik oor jou swakhede

Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir dié wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels: Hy het die sondes wat Hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar Hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels: Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo (Romeine 3:23-26).

In sy voorwoord vir Steven Snyder se boek Leadership and the Art of Struggle vertel Bill George van die Harvard Business School van ’n ambisieuse studie wat hy eenkeer onderneem het. Hy wou vasstel wat die karaktereienskappe van suksesvolle leiers is, en hoe hulle hulle leierskap ontwikkel.

Ná onderhoude met 125 topleiers tussen die ouderdom van 23 en 93 was hy moedeloos. Geen spesifieke kenmerke was opvallend nie. Toe gaan lees George nogmaals deur al sy notas van sowat 3 000 bladsye. Skielik sien hy dat al hierdie leiers een gemeenskaplike deler het: hulle mislukkings en tekorte. Hulle almal het erken dat hulle iewers misluk het as gevolg van ’n groot ego, foute of dwaasheid. Omdat hulle nie getrou aan hulleself gebly het nie, het hulle koers verloor. Hulle moes leer om hulle trots te sluk en eerlik te wees oor hulle swakhede. En om uit hulle terugslae te leer.

Steven Snyder self dan skryf in sy boek dat te veel leiers bang is hulle sal “uitgevang” word, dat iemand sal agterkom hulle is toe nie so goed of bekwaam of slim of sterk soos almal gedink het nie. Daarom worstel die meeste leiers met geheime gevoelens van onegtheid en onsekerheid. Hulle is bang om eerlik te wees oor hulle ware self of om hulle tekorte te erken. Hulle is bang mense hou dan nie meer van hulle nie of is ontnugter.

Die teendeel is egter waar. Eerlikheid oor ons stryd en onbekwaamheid werk magneties. Meer nog, dit is Bybels. Dit is ook die dissipelskaproete wat Jesus ons geleer het. God word nie deur ons swakhede ingeperk nie. Hy kan dit juis tot voordeel van sy koninkryk gebruik.

Here, dankie dat U nie deur my swakhede beperk kan word nie. Help my om uit my terugslae en foute te leer en eerlik te wees oor my tekortkominge. Ek wil ’n egte dissipel van U wees, klein genoeg om nie na my eie ego te luister nie. Amen.


Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir dié wat glo (Romeine 3:23-24).

Die lewe werk gewoonlik so: As jy iets wil hê, moet jy daarvoor werk of dit verdien. As jy vinnig wil hardloop, moet jy oefen. As jy iets wil koop, moet jy geld spaar. Dit is maar twee voorbeelde.

Een ding in die lewe werk egter nie so nie: God se genade. Ons kan niks doen om God se genade te kry of te verdien nie. God gee dit vir ons, sommer net so, verniet, omdat Hy vir ons lief is.

– Wat dink jy beteken die woord genade?

– Hoekom dink jy gee God sy genade vir ons, sonder dat ons enigiets daarvoor hoef te doen?

Aktiwiteit

Skryf met ’n grys potlood liggies op ’n vel papier die woord sonde. God se genade neem al ons sondes weg. Vee nou die woord sonde uit en skryf die woord genade groot op die vel papier neer.


Vir atlete en professionele sportmense

Skepper-God,
terwyl ek elke dag oefen
en my liggaam druk om meer en beter te presteer,
wil ek U loof,
want U het my op ’n wonderbaarlike wyse geskep.
Wat U gedoen het,
vervul my met verwondering (Ps 139:14). 

Ek wil bid soos in Hebreërs, 
dat ek die wedloop wat vir my voorlê, met volharding sal hardloop, 
die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof (Heb 12:1-2a), 
sodat ek nie geestelik moeg sal word en uitsak nie (v 3). 

Mag dit wat ek doen,
of ek nou wen of verloor,
altyd getuig van die krag en lewe
wat van U af kom. 

Amen.


Vrydag 14 Augustus 2020

Nie groot of klein nie

Dit is ’n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juis daarom was God my genadig sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek ’n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in Hom sou glo om die ewige lewe te verkry. Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen (1 Timoteus 1:15-17).

Ons beskryf dinge graag in terme van groot en klein. Jy kyk eers of daar S, M, L, XL of XXL op ’n etiket staan voordat jy die klere aanpas. Die verbruikersmedia beïnvloed ons verder om ook mense in terme van groot en klein te beskryf. Baie mense glo dan ook groter is beter. Tog is die nuwe sakpas-grootte in God se koninkryk kleiner. In Jesus se omgewing word groot en klein altyd in familieverband gebruik. Dit gaan oor kleinwees in sy nuwe aardse familie. In Jesus se familie verloor groot en klein triomfeer. God se groeiprogram gaan oor kindword en kindwees voor Hom en tussen ander.

Omdat ons Jesus hieroor nie ernstig opneem nie, is groot steeds vir ons beter. Gedurig pas ons hierdie meetinstrument verkeerdelik toe. Ons dink groter getuienisse, groter bedienings, groter skrywers, groter predikers, groter geestelike sangers of groter kerke is belangriker as die kleiner weergawes. Groot fout! Die Here meet met ’n ander maatstaf. Dit gaan nie oor groot of klein nie. Dit gaan oor ’n nuwe kinderhart in elke dissipel.

Party dissipels moet reuse in die openbaar verslaan terwyl ander die wapens hiervoor agter die skerms bou.  Party moet elders op aarde aanmeld en sommige moet plaaslik relevant wees. Ons elkeen moet maar net daardie stukkie pad oorsteek wat Jesus reg voor ons oopmaak. Of dit nou in Indië of in ’n kinderbediening in Suid-Afrika is, die vraag is of ons klein genoeg is om gehoorsaam genoeg te wees.

Eers wanneer ons kinders geword het in ons Vader se huis sal ons nie verlei word deur groot en flambojante dinge nie. Dan sal ons ophou om mense met mekaar te vergelyk. Dan sal ons ophou om gedurig soos daardie groot kerk of bediening te wil wees en vrede maak met ons eie roeping en bediening. Dan sal ons verstaan dat elke dissipel ’n voltydse bediening het, maak nie saak hoe “groot” of “klein” dit is nie. Dan sal die koninkryk op wonderlike maniere voor ons oopgaan.

Here, help my om klein te wees in u familie. Selfs Paulus het homself as die minste beskou en tog het U hom kragtig gebruik. Ek wil nie meet volgens wat ek dink groot of klein is nie, maar eerder net myself inspan om u getroue kind en dissipel te wees. Amen.


Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juis daarom was God my genadig sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek ’n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in Hom sou glo om die ewige lewe te verkry. Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen (1 Timoteus 1:15-17).

God is onbeskryflik lief vir ons, maak nie saak wie ons is of wat ons gedoen het nie. Paulus, wat vandag se Bybelverse geskryf het, het verstaan hoe groot God se liefde vir ons is. Voordat Paulus vir Jesus begin volg het, het hy regtig aaklige dinge gedoen. Paulus het geweet dat hy gereeld foute maak en sonde doen, maar hy het ook geweet hoe groot God se liefde en genade vir hom is. 

Jy kan glo soos Paulus. Niks wat jy doen, sal ooit God se genade en liefde vir jou wegvat nie. Niks kan jou skei van die liefde wat God vir jou het nie.

– Hoekom dink jy is dit belangrik om te weet dat God vir jou en ander mense lief is?

– Wat beteken onvoorwaardelike liefde?

Aktiwiteit

Maak vandag spesiaal tyd om met God te gesels. Sê vir God dankie vir al die liefde wat Hy aan jou bewys. Vra die Here om jou te help om uit te gaan in die wêreld en ander mense lief te hê soos die Here jou liefhet.


Vir ’n tuisteskepper of ouer

Hemelse Vader,
dankie vir die voorreg en luuksheid om voltyds ouer te kan wees. 

U ken my bekommernisse, vrese, onsekerheid en frustrasie wat hiermee saamgaan.
U weet hoe mense my soms misken, nie my harde werk raaksien of waardeer nie.
U weet hoe bekommerd ek oor my kinders is,
hoe gefrustreerd ek dikwels raak. 

Here, gee my die wysheid,
geduld,
liefde,
en krag
wat ek nodig het om hierdie lewenstaak te vervul. 

Amen.


Donderdag 13 Augustus 2020

Groei jonger

In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?” Hy het ’n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so ’n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My” (Matteus 18:1-5).

Die probleem met die meeste van ons is dat ons grootword. En dan bly ons groot. Geen wonder nie dat Dr Seuss sê: “Adults are obsolete children!” Grootmense is anders as kinders. Grootmense het min vrae, maar baie antwoorde. Ons het die lewe klaar uitgesorteer. Kinders, daarenteen, het baie vrae. Kinders is leergierig. Hulle wil alles weet. Die meeste grootmense se kreatiewe leervaardighede het ongelukkig lankal in onbruik verval.

In ’n aanlyn weergawe van The Telegraph word vertel van ’n nuwe studie wat bevind het dat die gemiddelde Britse ma meer as 300 vrae per dag moet beantwoord, veral as sy ’n vierjarige dogtertjie het. Skynbaar is hulle die mees aktiewe vraagvraers. Grootmense is meer beskeie as dit by vrae kom. Grootmens-wees kos ’n prys, ook in die kerk. “Volwasse” Christene doen dinge veilig en voorspelbaar. Tog sê Jesus ’n paar maal helder en duidelik dat ons weer soos kinders moet word. Ons moet agteruit grootword. Jesus verwag dat ons sal terugkeer na ’n tweede naïwiteit van kindwees in ons Vader se teenwoordigheid.

In Matteus 18 sê Jesus as ons nie verander en weer soos kinders word nie, sal ons nooit die koninkryk van God sien nie. Egte groei vir Jesus se dissipels gebeur agterstevoorom. Groei maak ons kleiner. Dit maak ons broos. Dit maak dat ons weer in onbelangrike, eenvoudige dinge ons vreugde vind. Dit maak ons naïef en sorgvry. Sonder groot ego’s wat “gevoer” moet word deur vleitaal, aandag, komplimente, titels, posisies en besittings. Wanneer ons naby Jesus loop, groei ons kleiner en ander mense rondom ons groter. Dan word Paulus se woorde in Filippense 2 waar. Dan sien ons in verwondering God se handewerk in ander mense raak. Dan is dit nie meer so moeilik om ander te dien nie, want ons sien hulle deur nuwe oë.

Daar word vertel dat die eertydse Amerikaanse president Franklin Roosevelt soms saans saam met ’n wetenskaplike, William Beebe, na die sterrehemel gekyk het. Nadat Beebe dan verskillende sterrestelsels aan hom verduidelik het, het Roosevelt gesê: “Nou is ek klein genoeg. Nou kan ek gaan slaap.” Niemand is regtig groot nie, nie eens die grootste leiers nie. God alleen is die Een wat gister, vandag en tot in ewigheid groot is en bly. Eers as ons klein genoeg in onsself gegroei het om voor Hom te kan buig, begryp ons iets van sy grootheid én sy genade wat na ons toe neerdaal. 

Hemelse Vader, help my om weer die verwondering van ’n kind te beleef. Ek wil net so leergierig, sorgvry en broos leef soos ’n kind, want dit is al hoe ek u koninkryk kan beleef. Dankie dat ek rustig en vol vertroue in u arms kan wees, my Vader. Amen.


In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?” Hy het ’n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so ’n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My” (Matteus 18:1-5).

Ons het dikwels ’n prentjie in ons kop van wie of wat ’n belangrike persoon is. Dalk dink jy iemand wat belangrik is, dra ’n das of mooi pêrels of ry met ’n groot kar. 

Jesus herinner ons dat om belangrik te wees nie gaan oor wat ons het nie, maar oor hoe ons in Hom glo. Jesus sê in vandag se Bybelverse ons moet soos ’n kindjie wees om in die koninkryk van die hemel te kom. Dit beteken nie wat ons dink dit beteken nie. Ons dink dalk dit beteken ons moet nooit grootmense word nie, maar Jesus bedoel eintlik ons moet altyd soos ’n kindjie leef. 

Ons moet nooit vergeet hoe nodig ons vir Jesus het nie. Ons moet nooit ophou om meer oor en by Jesus te leer nie. Ons moet nooit ophou vrae vra nie. Ons moet nooit ophou om al meer soos Jesus te word nie.

– Wat is die beste ding wat jy al oor Jesus geleer het?

– Wat is die snaaksste ding wat jy al van Jesus geleer het?

Aktiwiteit

Vra iemand om jou te help soek na ’n paar vreemde feite in die Bybel.


Vir ’n sjef, bakker of spysenier

Here Jesus, U is die brood wat lewe gee.
Wie na U toe kom, sal nooit weer honger kry nie,
en wie in U glo, sal nooit weer dors kry nie. 

Terwyl ek vandag hard werk
om kunstig en kreatief
heerlike kos vir ander te maak,
bid ek vir elkeen wat daarvan gaan eet.
Terwyl dit hulle vul en voed,
mag u Gees hulle vul en voed met die kennis van die ewige brood,
van die ware lewe. 

Soos met die brood en die vissies, Here,
bid ek dat U sal aanhou om vir ons te voorsien:
lewe in oorvloed, verlossing, vryheid,
tot eer van u Naam. 

Amen.


Woensdag 12 Augustus 2020

“Ek het maar so grootgeword …”

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is (2 Korintiërs 3:18).

“Ek het maar so grootgeword.”

Dit het al ’n cliché geword. Vir baie mense is dit die algemene verskoning om nie te verander nie. Baie meen hulle kan nie by vandag se vinnige wêreld aanpas nie. Dit is nie waar nie. In The Shallows, wat gaan oor die uitwerking van die nuwe digitale era op mense se denke, vertel Nicholas Carr van ’n studie van 2008 waarin mense wat oor geen rekenaarvaardighede beskik het nie se breine tydens internetgebruik vergelyk is met dié van rekenaarkenners.

Gary Small, ’n psigiatrieprofessor van die VSA, en twee van sy kollegas het 24 vrywilligers vir die studie gekies. Die vrywilligers is gelykop verdeel tussen rekenaarkenners en -niekenners. Ná die eerste eksperiment, waarin almal soektogte op Google moes doen, was die breinaktiwiteit van die kenners veel meer as dié van die niekenners. Toe het die navorsers laasgenoemde groep vyf dae lank een uur per dag op die internet laat rondsoek. Op dag ses is dieselfde toets met die 24 kandidate herhaal. Toe bevind hulle dat presies dieselfde dele van die brein in albei groepe aktief was. Navorser dr Gary Small vat dit soos volg saam: “Five hours on the internet, and the naive subjects had already rewired their brains.” 

Daar is geen verskoning vir relatief gesonde mense om nié tot en met ’n hoë ouderdom te bly leer en groei nie. Ons brein is leerbaar en aanpasbaar. Alhoewel hierdie plastisiteit, soos dit genoem word, in later jare ietwat afneem, gaan dit nooit heeltemal weg nie. Dit is net ons eie skuld as ons koppe bly vassteek in uitgediende denkpatrone. Al het ons op ’n sekere manier grootgeword, hoef ons nie so oud te word nie. Ons brein is deur die Here bedraad om lewenslank te bly groei.

Dit is hieruit dat my “neurologiese” gebed ontstaan het: “Rewire me, o Lord.” Die geheim is om Godwaarts te bly groei, en nie selfwaarts nie. Gelukkig is ons onder permanente konstruksie van die Heilige Gees. Hoe meer ons die Here se skatkamers besoek, hoe meer verander ons na sy beeld. In die taal van 2 Korintiërs 3:18: Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe.

Hemelse Vader, dankie dat U my geskep het met die kapasiteit om altyd nuut te leer dink en doen. U is aanhoudend besig om my te verander om al hoe meer soos U te wees. Dankie dat u Gees permanent ’n “onder konstruksie”-bordjie by my lewe gehang het. Amen.

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is (2 Korintiërs 3:18).

Wanneer jy na iemand se babafoto’s kyk, kan jy sien hoe hulle deur die jare verander het. Party mense se voorkoms verander nie baie nie.Jy kan hulle sommer maklik herken van hulle babafoto’s af. Maar ander mense lyk heeltemal anders as toe hulle klein was.

Terwyl ons die pad deur die lewe saam met Jesus stap, verander ons ook. Hoe meer ons van Jesus leer en hoe meer ons volgens sy voorbeeld leef, hoe meer sal ons verander word om aan die beeld van Jesus gelyk te word. Dit beteken ons word al hoe meer soos Jesus self. Later sal ander mense vir Jesus duidelik in ons lewe kan raaksien.

– Hoe verander ’n mens om al meer soos Jesus te word?

– Hoe kan ander mense hierdie verandering in ons lewe raaksien?

Aktiwiteit

Kyk vandag na paar van jou babafoto’s en foto’s van toe jy jonger was. Hoe het jy deur die jare verander?

Vir ’n konstruksiewerker, bouer, bou-ingenieur, bourekenaar, en enigiemand anders in die boubedryf

Skepper-God, U het die boustene van die ganse skepping opmekaar gelê,
elkeen perfek op die regte plek.

Terwyl ek ruimtes bou vir mense om te werk, te speel en te woon,
bid ek dat U aan my die wysheid sal gee
om altyd die huis van my lewe op rots te bou.
Laat my fondamente stewig staan,
gebou op getrouheid aan U,
sodat ek, wanneer die lewe se storms kom,
sterk kan bly staan. 

Amen.

Dinsdag 11 Augustus 2020

Dissipelskap-stories: Toe ek kyk, sien ek; toe ek sien, skuif ek

Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees? (1 Johannes 3:16-17).

Ryno Meyer, leraar Pierre van Ryneveld Gemeenskapskerk, vertel:

’n Eenvoudige rit deur Sunnyside om sewe-uur op ’n Woensdagoggend in 2009 het my lewe ingrypend en onherroeplik verander. Ek was op pad huis toe nadat ek my motor vroeg ingegee het vir ’n diens. ’n Doodgewone dag …

Maar, terwyl ek en my pa in sy deftige motor deur Sunnyside ry, het my oë gesien soos nog nooit tevore nie. Letterlik asof ek ’n bril opgesit het wat alles anders laat lyk het. Ek het nuwe perspektief gekry.

Die son het begin gesig wys tussen die jakarandabome en hoë geboue deur. Maar dit was chaos: Mense wat skarrel om ’n taxi te kry om werk toe te gaan. Mense wat lê en slaap langs die pad. ’n Prostituut wat “oortyd” moet werk, waarskynlik weens ’n “stadige aand”. ’n Man en vrou wat op die sypaadjie op mekaar skree en dan uitmekaarspat. Die atmosfeer was gespanne en haastig. Iets het nie reg gevoel nie. Hier was ’n wêreld wat ek nie geken het nie. Ek het geweet dit gaan swaar met mense. Maar ek het dit net gehoor en geweet, en aangegaan soos normaal.

Ná daardie oggend kon ek dit nie meer doen nie. Ek wou nader beweeg aan hierdie wêreld waarvoor my oë oopgegaan het. Dit was tyd vir my “gewone” lewe om “ongewoon” te raak. Ek het onmiddellik van my vriende gebel toe ek by die huis kom.

“Pel, ek trek Sunnyside toe.”

“Awesome. Wat wil jy daar gaan doen?”

“Ek weet nie presies nie, maar ek wil nader wees aan mense in nood.”

“Dit klink brilliant. Kan ek saamkom?”

Teen Januarie 2010 was ons 14 jong mans wat saam in ’n huis ingetrek het om nader aan mense in nood te wees. Ons het onsself Intentional Living genoem. Dit was tyd vir ’n nuwe manier van leef:

– eenvoudig (ek het my bed en motor ’n jaar lank prysgegee)
– intensioneel (ons moes kies om ons gemaklike lewe vaarwel te roep)
– waaghalsig (kom ons kyk wat gebeur as ons éérs doen en dán dink)
– inklusief (hoe sou dit wees om ons deur vir almal oop te maak?)
– vrygewig (kom ons kyk hoe vinnig ons kan saai)
– doelgerig (ons wou naby wees aan mense in nood) en
– saam (geen mens is ’n eiland nie).

Ons het mekaar aangespoor tot hierdie soort lewe en dit saam geleef. Ons leef dit vandag nog. Ons leef nie meer in dieselfde huis nie, maar elkeen wat by Intentional Living gewoon het, se “gewone” lewe bly sedertdien ongewoon.

Here, help my om met u oë na die wêreld te kyk. Laat my deernis my dring tot aksie sodat ek U met ’n “ongewoon” waagmoedige lewe kan dien, al moet ek my eie gemak daarvoor prysgee. Amen.


Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees? (1 Johannes 3:16-17).

Waarvoor gebruik ’n mens ’n verkyker? Om dinge wat baie ver is beter te kan sien. 

Wanneer ons vir Jesus volg, gebeur daar iets in ons harte. Die Heilige Gees help ons om beter te kan sien. Maar hierdie beter sien, gaan nie daaroor om dinge wat ver is te kan sien asof dit naby aan ons is nie; dit gaan daaroor om die mense rondom ons beter te sien. 

Wanneer ons vir Jesus volg, gee ons nie net meer om vir onsself nie, maar ons sien al die mense rondom ons raak. Jesus het met sy lewe betaal sodat ons kan uitgaan en vir ander mense kan gaan omgee. 

Wanneer ons vir Jesus volg, kyk ons na ander mense soos Jesus na hulle gekyk het toe Hy hier op aarde was.

– Hoekom dink jy help Jesus ons om ander mense raak te sien?

– Wat moet ons doen wanneer ons nou ander mense raaksien?

Aktiwiteit

Vandag gaan jy ’n verkyker maak om jou te herinner dat die Heilige Gees jou help om ander mense beter te kan sien sodat jy vir hulle kan omgee. 

Gebruik twee toiletrolletjies, gom en tou om ’n verkyker te maak. Gom die toiletrolletjies aan mekaar vas. Maak ’n gaatjie weerskante van die twee rolletjies, naby aan die punt. Ryg ’n tou daardeur en hang jou verkyker om jou nek of aan jou kamerdeur. Vra iemand om jou te help soek na hulp op die internet as jy vashaak om jou verkyker te maak.


Vir ’n winkelassistent, winkelbestuurder, kassier of pakker

Here, terwyl ek vandag in hierdie winkel werk,
of ek nou rakke pak, agter die kasregister werk, met kliënte werk of besluite neem,
help my om my oë op U gerig te hou. 

Wanneer mense my miskyk, of deur my kyk,
help my om hulle raak te sien,
om diensbaar te wees. 

Dankie dat ek op hierdie manier my deel kan doen.
Laat alles wat ek doen,
en die manier waarop ek dit doen,
u eer, Here. 

Amen.


Maandag 10 Augustus 2020

Dissipelskap-stories: My vreemde leermeesters oor dissipelskap

Daarna het Jesus uitgegaan en ’n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit, en Hy sê vir hom: “Volg My.” Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg (Lukas 5:27-28).

Jaco Strydom van Echo-jeugbediening vertel:

By Echo woon ons saam. Sommige is dié wat kom aanklop het vir hulp – jongmense in nood. Van hulle was haweloos of uit kindersorgsisteme, sommige uit rehabilitasiesentrums of selfs die tronk. Die tweede groep is mense wat ingetrek het om te help, onder andere twee boekhouers, ’n grafiese ontwerper, ’n veldwagter, onderwysers en ’n hele paar studente. Hulle het doelbewus gekies om saam met jongmense in nood te kom woon. Vir my is een van die mooiste dinge wat gebeur wanneer dié wat aanklop vir hulp agterkom dat hulle ook kan help, en wanneer dié wat ingetrek het om te kom help ontdek dat hulle baie leer. Deur hulle het ek die waarde van nabywees geleer. Dat jy die boodskap van Jesus die beste kan oordra nie vanuit ’n posisie van mag nie, maar vanuit ’n posisie van weerloosheid. 

Ek dink afstand is ’n groot struikelblok vir dissipelskap vandag. Die antieke verhouding tussen ’n dissipel en sy meester is vreemd vir ons Westerlinge. Ons dink gewoonlik aan ’n dosent en student. In die Ooste sien ’n mens wel nog tekens daarvan, soos die verhouding tussen ghoeroes en dissipels in Indië. Die dissipel sal luister na wat sy ghoeroe sê, maar ook dikwels dag en nag letterlik agter hom aanbeweeg. Die dissipels praat nie bloot oor wie hulle ghoeroe is, oor wat hy doen of sê nie, maar volg hulle ghoeroe deur te begin dink soos hy dink, deur te voel soos hy voel en uiteindelik te doen wat hy doen. Van hulle begin selfs lyk soos die ghoeroe en beweeg soos die ghoeroe.

Die wonderlike van Jesus se dissipelskapstyl was juis dit! Hy het nie net vertel nie; Hy het sy dissipels toegelaat om naby aan Hom te kom en saam met Hom te beweeg. ’n Ware dissipel het uiteindelik nie net ’n klomp inligting oor sy meester nie; hy erf ook sy meester se passie! Dissipelskap gaan daaroor dat dieselfde wat in Jesus gebeur het – wat gemaak het dat Hy sy lewe wou gee vir ’n stukkende wêreld – ook in ons gebeur. Sy boodskap aan die godsdienstiges van sy tyd was dat jy nie kan sê jy het God lief as jy nie ook lief is vir die wêreld nie. Jy kan nie jou lewe vir God gee sonder om jou lewe vir die wêreld te gee nie. Godsdiens sonder empatie is godsdiens sonder God (1 Joh 4:8).

Wat die wêreld nodig het, is meer as net Christene wat kan praat oor wie Jesus was of wat Hy gedoen het. Die wêreld het ’n kerk nodig wat doen wat Jesus gedoen het – wat is soos Jesus was. ’n Kerk wat gedurig nader beweeg, wat dit ook waag om “af” te kom.  

Here, roer my hart vir dít wat u hart roer. Ek wil ook deur nabywees ’n dissipel van U wees, wat met empatie u liefde en sorg vir ’n stukkende wêreld uitdeel. Gee dan dat ek daar iets nuuts oor U, myself en die wêreld leer. Amen.


Daarna het Jesus uitgegaan en ’n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit, en Hy sê vir hom: “Volg My.” Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg (Lukas 5:27-28).

Dink net hoe dit sou voel as Jesus nou aan jou deur sou klop en sê: “Volg My!” Jy moet alles los, opstaan en vir Jesus volg. Jy kan dalk nog gou skoene aantrek, maar jy kan nie eers jou TV-storie klaar kyk of almal bel om tot siens te sê nie. Jy moet net gaan.

Dit is nogal skrikwekkend om daaraan te dink, maar ons lees in verskeie verhale in die Bybel dat dit is hoe Jesus se eerste dissipels Hom begin volg het. Die rede hiervoor is dat Jesus sy dissipels geroep het om Hom eerste te stel in hulle lewe. Hy wou hê hulle moes alles moontlik by Hom leer sodat hulle sy voorbeeld kon volg in die manier waarop hulle leef.

Jesus roep ons vandag ook om Hom te volg. Ons hoef nie alles te los nie, maar ons moet Jesus eerste stel in ons lewe sodat ons alles wat ons kan by Jesus kan leer en volgens sy voorbeeld kan leef. Dit beteken ons moenie net onthou wat Jesus alles gedoen het nie; ons moet dit self ook gaan doen.

– Wat beteken dit om Jesus te volg?

– Hoe laat dit jou voel om te weet dat Jesus jou as sy dissipel geroep het?

Aktiwiteit

Vra iemand om jou in Matteus 4 te help soek na nog ’n verhaal van Jesus wat dissipels geroep het.


Vir ’n kelner

Here, ek is heeldag op my voete.
Ek hardloop heen en weer
terwyl ek ander mense fyn dophou
sodat ek hulle behoeftes kan antisipeer.
Dikwels word my pogings met ondankbaarheid ontvang. 

Servers, noem hulle ons in Engels. 

Wanneer ek met my dikwels ondankbare taak besig is,
help my om te onthou
hoe belangrik diensbaarheid vir U is,
hoe U vir ons ’n voorbeeld van diensbaarheid gestel het. 

Mag almal met wie ek vandag in aanraking kom
iets van u liefde in my beleef. 

Amen.


Sondag 9 Augustus 2020

Geniet die saamkuier

Die skrifgeleerdes en die Fariseërs bring toe ’n vrou wat op owerspel betrap is, en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir Hom gesê: “Meneer, hierdie vrou is op heter daad betrap waar sy owerspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u?” Dit het hulle gevra om Hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle Hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy regop gekom en vir hulle gesê: “Laat die een van julle wat ’n skoon gewete het, eerste ’n klip op haar gooi.” Daarna het Hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat Hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het Hy regop gekom en vir haar gevra: “Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?” “Niemand nie, Here,” sê sy. Toe sê Jesus: “Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie” (Johannes 8:3-11). 

Sê nou ons snap dat ons nie geroep is om godsdienstige aanklaers te wees of regter oor ander te speel nie. Dan sou dit soveel makliker wees om vir God te leef tussen vreemdelinge, andersdenkendes en soekendes. Dan verander ons getuienis in aangename kuiers in Jesus se Naam. Dan is die juk van ons skouers af om mense te probeer verander. Dan is ons dienaars van Jesus wat Hom sigbaar en voelbaar dien en ander mense respekteer.

Jesus het nie van straf of dreigemente gebruik gemaak om mense te laat glo nie. Nog minder het Hy die teenstander gebruik om die hemel te bemark. Vuur en swael om sondaars tot bekering te dreig, was nie deel van Jesus se strategie nie. Nie eens in Matteus 10, toe Hy sy dissipels herinner het dat hulle eerder vir God as vir mense moet bang wees omdat God mense in die ewige verdoemenis kan gooi, het dit gebeur nie. Net hierna verduidelik Jesus immers dat God die Een is wat al die hare op sy kinders se koppe tel. So naby en so liefdevol is God dat Hy die moeite doen om aandag te gee aan die fynste besonderhede van sy kinders se lewe.

Slegs skynheilige godsdienstiges het by Jesus van God se oordeel gehoor. Sondaars het oor en oor by Hom van God se genade gehoor en dit eerstehands ervaar. Jesus het dié wat dors en honger was na ’n nimmereindigende fees in God se teenwoordigheid genooi. Hy het vir hulle gesê Hy self is die lewende brood en die hemelse water. Hy is lig en lewe. Al dienende het Jesus mense se oë oopgemaak om ’n nuwe lewe van vreugde en goedheid en oorvloed by God te ontdek. Sy aantrekkingskrag was Hy self, nie vrees vir straf nie.

Vandag nog stroom genade die wêreld vol uit Jesus se hand. Steeds is Hy die water vir oordeelsvure en die hoop vir soekendes. En dit bly steeds ons as sy dissipels se magnetiese lewenstaal.

Here Jesus, help my om soos U te leef. Ek wil hê my lewe sal oorloop van u genade en liefde vir sondaars en soekers. Mag dit ook my magnetiese lewenstaal wees terwyl ek u voorbeeld naleef. Amen. 


Die skrifgeleerdes en die Fariseërs bring toe ’n vrou wat op owerspel betrap is, en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir Hom gesê: “Meneer, hierdie vrou is op heter daad betrap waar sy owerspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u?” Dit het hulle gevra om Hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle Hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy regop gekom en vir hulle gesê: “Laat die een van julle wat ’n skoon gewete het, eerste ’n klip op haar gooi.” Daarna het Hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat Hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het Hy regop gekom en vir haar gevra: “Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?” “Niemand nie, Here,” sê sy. Toe sê Jesus: “Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie” (Johannes 8:3-11). 

Het jy al voor in die klas gestaan en almal wat stout is se name op die bord neergeskryf sodat die onderwyser kan sien wie nie die reëls gevolg het nie? Dikwels in die Bybelse tyd het mense gedink dit is gelowiges se taak om almal wat iets verkeerd doen uit te wys en aan te kla. Dit het gebeur in die verhaal wat ons vandag gelees het. 

’n Groep gelowiges het ’n vrou na Jesus toe gebring wat iets verkeerd gedoen het en volgens hulle gestraf moes word. Maar Jesus tree toe heeltemal anders op as wat hulle verwag het. Jesus het hulle herinner dat ons almal verkeerde dinge doen en dat dit nie ons taak is om ander mense aan te kla of die vinger na hulle te wys nie.

Jesus herinner ons dit is ons taak om eerder sy genade en liefde aan ander mense te wys, net soos Hy gedoen het.

– Hoekom dink jy stuur Jesus ons om genade en liefde aan ander mense te wys eerder as om hulle aan te kla?

– Dink jy daar is wel tye wanneer ons vir iemand moet wys dat hulle verkeerd opgetree het? Wat is ’n voorbeeld hiervan?

Aktiwiteit

In vandag se verhaal lees ons dat Jesus in die sand geskryf het. Ons weet nie presies wat Hy geskryf het nie, maar dit maak nie saak nie. Gaan soek ’n stuk sand en teken ’n boodskap van Jesus se liefde daarin.


Vir ’n stadsbeplanner

Here, terwyl ek met my dagtaak besig is,
dink ek aan die orde en plan in u skepping,
hoe U alles met ’n spesifieke plek geskep het,
hoe alles by mekaar pas
sodat dit as geheel kan funksioneer. 

Ek bid dat U my sal gebruik
en my werk sal seën
sodat mens en natuur elkeen ’n plek sal vind
waar almal kan floreer
tot u eer. 

Amen.


Saterdag 8 Augustus 2020

Moet dit nie afdwing nie

Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap: verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal ’n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit (2 Timoteus 4:1-4).

Party gelowiges dink hulle moet die evangelie op ander afdwing. Hulle verstaan Paulus se woorde aan Timoteus dat ons tydig en ontydig moet getuig verkeerd. Paulus sê eintlik hier ons het nie die luukse om te besluit waar en wanneer ons vir die Here wil leef of werk nie. Ons is altyd aan diens, tydig en ontydig. Ons het egter nie die vryheid om ongenooid in mense se lewe in te storm en die evangelie op hulle af te dwing nie. 

Paulus skryf juis vir die Kolossense en die Efesiërs dat ons nadenkend moet leef. Ons moet respek hê vir ander se menswees. Ons moet vriende met hulle maak en die reg verdien om die evangelie met hulle te deel. Vriendskap en respek, saam met kuier, koffie en kos, is gesogte roetes na mense se harte.

Natuurlik skep God spesiale oomblikke tussen ons en onbekendes en vreemdelinge sodat ook hulle Hom as Here kan ontmoet. Dit het ek al telkens beleef, soos onlangs toe ek by ’n wonderlike plattelandse gemeente gaan preek het. Elke aand gedurende hierdie week van gebed het daar een mens in die kerk gesit wat opvallend anders as die ander gelyk het. Sy tatoeëermerke en tentpenhare was in skrille kontras met die voorkoms van die vriendelike boere van die kontrei. Die laaste aand het hierdie Engelssprekende jongman stilweg nadergestaan. Toe vertel hy my dat hy, net soos ek, ’n Oos-Rander is. Hy het sy pa, wat hy jare laas gesien het, op die platteland kom opsoek. Toe sê hy dat hy ’n agnostikus was. Van geloof wou hy niks weet nie. Maar toe stap hy vroeër daardie week by die kerk verby. Op die ingewing van die oomblik het hierdie jongman besluit om in te stap. En in die loop van die week het ’n wonderwerk met hom gebeur.

“I found Christ,” het hy dit in een sin saamgevat. Hy het trompop in Jesus vasgeloop. Jesus het hom opgespoor daar op die platteland. Daardie aand het ek saam met die engele gedans en gesing. Mense wat soms ver reis om hulle familie op te spoor, vind op ’n goeie dag oneindig meer – hulle hemelse Vader wat hulle met oop arms tuis verwelkom.

Liewe Vader, help my om nie die evangelie op ander af te dwing nie. Ek wil altyd aan diens wees vir U, maar met respek en liefde teenoor ander leef. Help my om die geleenthede raak te sien wat U oor my pad bring. Amen. 


Verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig … want daar sal ’n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie … Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie … Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit (2 Timoteus 4:1-4).

Wanneer jy die woorde “op jou merke, gereed” hoor, weet jy jy moet regmaak om te gaan. Daar is nie nog tyd om gou iets anders te doen nie. Jy moet reg wees om weg te spring. 

Wanneer ons vir ander mense van Jesus vertel, moet ons ook altyd “op ons merke en gereed” wees sodat ons kan “wegspring” wanneer dit nodig is.

Ons kan nie kies wanneer ons lus is om vir ander mense van Jesus se liefde te vertel nie. Ons moet altyd bereid wees om dit te doen. Soms sal dit moeiliker as ander kere wees, maar al wat ons dan hoef te doen, is om vas te hou aan die waarheid van Jesus se liefde.

– Vertel van ’n keer toe jy onverwags met iemand oor Jesus gesels het.

– Hoe het dit jou laat voel?

Aktiwiteit

Vra iemand om saam met jou resies te hardloop. Maak seker julle sê: “Op julle merke, gereed … weg!”


Omkopery

Omkoopgeld.
Gunsies onder die tafel.
Quid pro quo.

Here, dit is standaard in my veld. Almal doen dit.
As ek dit nie doen nie, gaan my besigheid skade ly,
en daarmee saam almal wat van my afhanklik is. 

Ek wil so graag die regte ding doen.
Ek wil glo dat die regte optrede beloon sal word, dat reg sal geskied,
maar, Here, ek sien elke dag hoe die skelms bevoordeel word deur hulle oneerlikheid. 

Help my, regverdige God, om getrou te bly aan my waardes,
om nie te swig onder die druk 
om deel te neem aan twyfelagtige besigheidspraktyke nie,
om sterk te staan en
altyd eerlik te werk en eerlik besigheid te doen. 

Mag die manier waarop ek besigheid doen,
getuig van U en vrug dra. 

Amen.


Vrydag 7 Augustus 2020

Praat

In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ’n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat dié wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het (1 Petrus 3:15-16).

Hoe getuig ’n mens vir die Here? Ek weet nie. Net soos ek nie ’n spesifieke resep het vir hoe om oor my wonderlike vrou en kinders te praat nie, het ek ook nie ’n standaard-praatjie oor Jesus wat ek blindelings op mense loslaat nie.

As jy my oor my wonderlike vrou uitvra, sal jy wel liefdestaal oor haar op my lippe hoor. En hopelik sal jy dit ook sien wanneer ons saam is. Ek vertel graag lewensveranderende stories oor Marietjie in haar afwesigheid, en wanneer ek by haar is, geniet ek haar teenwoordigheid. So “getuig” ek oor haar. Dieselfde geld vir my kinders en vriende. Ek praat mooi oor hulle omdat ek lief is vir hulle en ek probeer ook altyd met liefde teenoor hulle optree wanneer ek by hulle is. My getuienis oor my familie is lofwoorde oor hulle tussen ander. My pogings om hulle op die hande te dra wanneer ek by hulle is, moet dit vir hulle bevestig.

Só verstaan ek ook my woorde oor Jesus en my dade vir Jesus.

Ek praat graag mooi oor Jesus tussen ander mense omdat Hy my Here is. Ook probeer ek altyd só leef in sy teenwoordigheid dat Hy met my lewe tevrede sal wees. Jesus is deel van my daaglikse woordeskat en gesprekke. Tog het ek, met respek gesê, geen beheer oor Hom met my woorde nie. Jesus is die Here. Ek is sy dienaar. Ek stap gehoorsaam agter Hom aan, oor daardie pad wat Hy vir my uitgekies het. Wanneer ek elke oggend opstaan om hierdie avontuur opnuut saam met Hom aan te pak, is die Gees my Leidsman. Hy skep geleenthede om reg te doen en met wysheid te praat, doer oorkant die straat. Hy verbind wonde wanneer dinge skeefloop.

Soms gaan daar lang tye verby sonder enige sigbare vrug op hierdie lewe in die koninkryk van God. Maar dit maak nie saak nie. Resultate is God se afdeling; myne is gehoorsaamheid en getrouheid. Ek moet maar net op die regte saailande gaan werk. Die Here sal elke saadjie wat in sy Naam gesaai word, laat groei soos Hy dit wil. Al wat ek aan my kant van die pad moet doen, is om ’n getroue navolger van Jesus te wees. Soos Johann Fourie graag sê: “Dissipelskap is ’n driestap-proses: Ontmoet die Lig; word ’n lig; laat skyn die lig.”

Liewe Vader, help my om al die geleenthede raak te sien wat U oor my pad stuur. Ek wil altyd gereed wees om U, die rede vir my hoopvolle lewe, met ander te deel. Ek wil graag die Lig in my lewe navolg en dit laat skyn in die lewe van ander. Amen. 


In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ’n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God (1 Petrus 3:15-16).

Hoekom sê ons mooi dinge oor Jesus? Een van die redes is dat Jesus mooi en goeie dinge gedoen het. Ons werk as Jesus se dissipels is nie net om die mooi dinge wat Jesus gedoen het te onthou en vir ander mense daarvan te vertel nie; ons moet dieselfde mooi en goeie dinge gaan doen.

– Kan jy dink aan ’n paar mooi en goeie dinge wat Jesus gedoen het?

– Hoekom dink jy moet ons vir ander mense vertel van hierdie mooi en goeie dinge wat Jesus gedoen het? En hoekom moet ons dit self dan ook gaan doen?

Aktiwiteit

Dink aan drie sinne of woorde wat jy sal gebruik om iets moois oor Jesus te sê.


Geen erkenning

Here, ék het hierdie projek gedoen.
Ek weet ek het dit goed gedoen, 
met die gawes wat ek van U gekry het.
U weet hoe hard ek gewerk het, 
hoe trots ek is op wat ek kon vermag.

Maar nou word dit beskou asof dit niks is nie.
Erger nog, ander mense ontvang die erkenning wat ek weet my toekom. 

Ek weet, Here, dat die Bybel sê ons moet ons werk doen 
soos vir die Here, en nie soos vir mense nie (Ef 6:7; Kol 3:23). 
Ek weet dat menslike erkenning nie veronderstel is om vir my saak te maak nie. 

Nou voel ek nog skuldig ook, buiten die gevoel van miskenning. 

Dankie, Here, vir die gawes en geleentheid om my werk goed te kan doen. 
Dankie dat U aan my krag gee en my bystaan. 
Dankie dat U raaksien wanneer ek dit goed doen. 

Ek bid dat U my sal vrymaak van die begeerte na menslike erkenning. 
Help my om tevrede te wees met die vermoë om my werk goed te doen, 
en om U daardeur te verheerlik. 

Amen.


Donderdag 6 Augustus 2020

Van kos gepraat …

As jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag (Jesaja 58:10).

Kort voor haar dood in 2003 het Joan Kroc, die vrou van Ray Kroc, die man wat ’n klein hamburger-kitskosbesigheid genaamd McDonald’s tot die wêreld se grootste koshandelsmerk uitgebou het, ’n volle $1,6 biljoen aan die Salvation Army geskenk. Hoekom? 

Tydens ’n onlangse besoek aan Suid-Afrika het die skrywer-teoloog Leonard Sweet vertel van sy ontmoeting met die uitvoerende hoof van die Salvation Army in Londen. Dié het vir hom gesê dat Joan Kroc brandarm grootgeword het. Elke Vrydagaand het een offisier van hulle beweging stilweg twee sakke kruideniersware vir haar ma kom aflewer daar aan die verkeerde kant van die treinspoor in Chicago. Dit was Joan en haar gesin se weeklikse hoogtepunt. Ook was dit vir haar die bewys van die Here se liefde vir vergete mense soos sy en haar gesin. Vir 70 jaar het hierdie Christelike liefdesdaad in Joan se hart vasgesteek. Daarom dat sy aan die einde van haar lewe nie anders kon as om hulle in die Heer se Naam te seën om nog groter hulp aan noodlydendes te bewys nie. 

Maar moenie bekommerd wees as jy nie $1,6 biljoen het om weg te gee nie. In Lukas 3:10-11 staan daar: “Die mense vra Hom toe: ‘Wat moet ons dan doen?’ Hy antwoord hulle: ‘Wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen.’” 

Al wat jy hoef te doen, is om daar die ekstra hemp, broek of baadjie en die ekstra kos te deel met dié wat dit nodig het om te kan oorleef. Dink net wat die uitwerking sal wees as elke dissipel van die Here dit sou doen. Dink net wat kan gebeur as ons almal ons harte en hande vir ander oopmaak. Dalk selfs ons beursies …

Die hemele sal oopgaan bokant ons! Want, “dít is dissipelskap,” skryf Johan Smith, “om verhoudings te bou met verlore mense, mense in nood. Dit is om onvoorwaardelik in verhouding te tree met mense wat Jesus nie ken nie en om doelgerig ’n pad saam met hulle te stap sodat hulle die liefde van Jesus kan ontdek en kan leer ken.”

Here, my God, dankie dat U vir my sorg met meer as wat ek nodig het. Help my om dit te gebruik om ander te seën en te versorg. Maak my hart, hande en beursie oop vir ander en gee dat u teenwoordigheid en liefde tussen ons tasbaar sal wees. Amen.


As jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag (Jesaja 58:10).

Het jy al gesien watter verskil een kers kan maak as jy dit in ’n donker vertrek inbring? En het jy geweet dat met elke kers wat by die eerste een kom, jy kan sien hoe die vertrek al hoe helderder word?

Soms kyk ons om ons rond en raak sommer lam as ons al die nood sien. Ons weet nie waar om te begin help nie en ons weet nie wie om te help nie. Ons dink dalk al manier hoe ons kan help, is om groot dinge te doen soos om baie geld te gee. Tog is dit nie waar nie. Al wat God van ons vra, is om die dinge wat ons het, die bietjie of die baie, te deel met ander mense wat in nood is. So kan ons ons liggies laat skyn, al is dit hoe klein. Want saam met al die ander liggies sal dit ’n verskil maak in die donkerte van die wêreld. Elke liggie wat bykom se lig sal ’n verskil maak.

– Wat het jy wat jy met ander mense kan deel?

– Hoe dink jy stuur God ons om te sorg vir mense wat honger is of swaarkry?

Aktiwiteit

Vind uit waar in die gemeenskap jou gemeente of skool betrokke is en vra hoe jy betrokke kan raak.


Werksonderhoud

Here, ek gaan vandag vir ’n werksonderhoud.
Dankie dat ek kan weet dat U by my is,
dat al my gawes en geleenthede van U af kom.
Help my om kalm te bly en ’n akkurate weergawe van myself te gee.
Veral, Here, bid ek dat u wil sal geskied,
dat U vir my die plek sal wys 
waarheen U my stuur,
waar ek my gawes op die beste manier kan gebruik
en waar ek my roeping kan uitleef,
tot eer van u Naam.

Amen.


Woensdag 5 Augustus 2020

Praat deur die regte dade

Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie. Maak soos ek: ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie maar dié van baie ander, sodat hulle gered kan word (1 Korintiërs 10:31-33).

Wanneer dade praat, raak woorde stil. Wanneer die kerk Christus se boodskap van verlossing uitleef deur onselfsugtige liefde vir ander, raak preke en gesprekke oorbodig. Wanneer geloofsgemeenskappe glo dis beter om weg te gee as om op te gaar, raak die kerk spontaan aantreklik. Mondelinge getuienisse teenoor ongelowiges en gesprekke is nooit onbelangrik nie. Tog is gesprekke nie die Here se belangrikste manier om die kerk te laat groei nie. Jesus se eerste taal, en daarom ook ons s’n, is nuwe verhoudings en dade van omgee. En ons doen dit alles in die Naam van Christus. 

Ons rigsnoer is 1 Korintiërs 10:31 en Kolossense 3:17 en 3:23. Nogmaals is die barmhartige Samaritaan ons geestelike mentor. Hy het nie net jammer gevoel vir die misdaadslagoffer oorkant die pad en toe ’n brief vir die plaaslike koerant geskryf oor al die misdaad in sy omgewing nie. Nee, hy het iets met sy jammerte gedoen. Hy het sy dagboek opsy geskuif, sy moue opgerol en die risiko gewaag om betrokke te raak. Hierdie Samaritaan het nie voor die tyd geweet wat op hom sou wag as hy dit sou doen nie. Tog het hy geweet dis die regte ding om te doen.

Dit is dié wat praat vir doen inruil wat die regte impak vir die Here maak. Dit is hulle wat kies om hulle moue op te rol en hulle selfsugtige leefstyl vaarwel te roep wat Christus en ander mense met oorgawe dien. Nee, dit is nie so moeilik nie. Inteendeel, dit is juis doodgewone dissipels wat ongewone dinge regkry soos om ’n paar mense in nood elke maand van kos te voorsien. Of om ’n wegneemete te koop vir ’n motorwag of ’n sekuriteitswag. Of om saam met ongelowige vriende te kuier.

As Jesus soveel moeite gedoen het om saam met verlorenes én gevindes te eet, moet ons by Hom leer en Hom dit nadoen.

Here, help my om u eerste taal van verhoudings en dade van omgee vlot te praat. Ek wil in my alledaagse lewe die pad oorsteek na mense in nood en saam met hulle u koninkryk laat kom. Amen. Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God (1 Korintiërs 10:31).

Het jy al gehoor dat iemand sê jou lewe is dalk die enigste Bybel wat iemand anders ooit sal lees? Dit beteken wanneer mense na jou lewe kyk, moet hulle vir God kan sien en leer ken. 

Vandag se Bybelvers herinner ons hoe ons dit kan regkry. Dit sê, of jy nou iets eet en of jy iets drink of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van God. Wanneer jy só leef, tot eer van God, sal mense kan sien wie God is.

– Wat beteken dit om alles tot eer van God te doen?

– Wanneer is dit moeilik om dinge tot eer van God te doen?

Aktiwiteit

Dink na oor ’n dag in jou lewe. Wat doen jy alles? Hoe kan jy al hierdie dinge tot eer van God doen?


Uithouvermoë

Onderhouer-God,
U wat alles in u hande hou,
van wie elke asemteug, elke oomblik kom,
ek wil U eer met my lewe en my werk.

Soms voel ek soos die treintjie wat sê:
“Ek dink ek kan, ek dink ek kan, ek dink ek kan.”
Dan voel dit vir my ek beur teen ’n opdraand uit.
Al wat ek kan doen, is om aan te hou vorentoe beur. 

Here, gee vir my die uithouvermoë 
om in hierdie opdraand-tye aan te hou,
uit te hou,
totdat ek dit oor die bult maak,
en kan begin sê: 
“Ek weet ek kan, ek weet ek kan, ek weet ek kan.” 

Amen.


Dinsdag 4 Augustus 2020

Die pad na hulle harte

“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ’n vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’ Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? En wanneer het ons U ’n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee? Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?’ En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen’” (Matteus 25:34-40). 

Nog ’n sterk faktor wat volgens Rodney Stark gelei het tot die dramatiese groei van die vroegste Christendom was die vroeë Christene wat medegelowiges en buitestanders versorg het, veral in tye toe epidemies die Romeinse Ryk geteister het.

Ons weet byvoorbeeld van ’n epidemie (dalk waterpokkies?) wat in 165 nC uitgebreek en feitlik ’n kwart van die wêreldbevolking uitgewis het. Ook in 251 nC het ’n epidemie (dalk masels?) groot vernietiging gesaai. So ingrypend was hierdie rampe dat Romeinse leërs hulle oorloë gestaak het omdat soldate links en regs gesterf het. Groot gemeenskappe het tot niet gegaan. 

Tydens hierdie rampe het baie Christene nie gevlug nie, maar siekes in hulle huise ingeneem en na hulle omgesien. Terwyl die Christene teen hierdie tyd reeds daarvoor bekend was dat hulle die armes versorg, het hulle nou boonop ook dié met hoogs aansteeklike siektes versorg. Hierdie onselfsugtige diens en opofferings het derduisende mense se lewe gered en die kerk nog meer magneties gemaak. Ook het kerkleiers in daardie tyd ’n pastorale teologie in plek geplaas om lydendes te vertroos en die hoop op God se ewige nuwe wêreld vir hulle aan te bied. Die Romeinse kultusse het geen soortgelyke aksies of teologieë geken nie.

“Die pad na ’n man se hart loop deur sy maag,” sê vroue graag. Wel, die pad na stukkende en verlore mense se harte ook. Opoffering en diens en sorg in die Naam van Christus is steeds die geheim van groeiende geloofsbewegings. Die navorser Jenny Trinitapolis het in ’n studie wat in 2011 onder 3 000 mense in 1 000 Malawiese nedersettings gedoen is, bevind dat 30% van die plaaslike Christene vigsslagoffers aktief ondersteun en help. Slegs 7% Moslems doen dieselfde. Dit het tot ’n dramatiese groei in die Christelike kerke in Malawi gelei.  

Kom ons maak vandag hierdie gebed van Poor Clares, ’n non in die Franciskaanse Orde, ons eie: “Here, maak my onderbreekbaar.”

My Here, Jesus, help my om alle mense te behandel soos ek U sou behandel. Ek wil U graag dien deur onselfsugtige diens aan u mense, deur hulle te versorg, kos te gee, te huisves, my tyd aan hulle af te staan en aan hulle hoop te gee. Amen.


“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ’n vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek’ … ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen’” (Matteus 25:34-40).

Dink sommer so by jouself: As daar ’n glas water en ’n glas asyn langs mekaar staan, hoe sal jy weet watter een is die water en watter een is die asyn? Die vloeistof lyk dalk eenders, maar dit is nie eenders nie. Een manier om uit te vind is om aan die vloeistof te proe. Nog ’n manier is om ’n teelepel koeksoda in die glase te gooi. As jy koeksoda by water gooi, sal niks gebeur nie, maar as jy koeksoda by asyn ingooi, sal die asyn begin borrel en bruis uit die glas uit.

Dit gebeur dikwels dat mense sê hulle is lief vir Jesus, maar hulle lewe wys dit nie. Wanneer ons sê dat ons vir Jesus lief is, moet ons lewe dit ook wys. Jesus se liefde moet uit ons borrel soos die koeksoda die asyn uit die glas laat borrel. Wanneer ons ander mense help, maak ons God se hart bly, want dan weet God dat sy kinders versorg is.

– Watter voorbeelde van hoe ons Jesus se liefde vir ander mense kan wys, lees jy raak in Matteus 25:34-40?

– Hoekom dink jy vra God ons om liefde aan ander mense te bewys?

Aktiwiteit

Neem twee deurskynende glasies. Gooi ’n bietjie water in die een glas, en ’n bietjie asyn in die ander glas. Gooi nou ’n teelepel koeksoda by die water en kyk wat gebeur. Niks gebeur nie. Gooi nou ’n teelepel koeksoda by die asyn. Wat gebeur nou? Die asyn begin borrel, sommer by die glas uit.


Kreatiwiteit

Skepper-God,
dankie vir die gawe van kreatiwiteit,
van nuut dink en nuut doen. 

Mag elke nuwe gedagte,
elke nuwe ding wat ek doen
opbouend wees,
’n loflied bied tot u eer. 

Help my om altyd vry van bokse te leef
en U in kreatiewe reënboogkleure te loof. 

Amen.


Maandag 3 Augustus 2020

Kleurblind en status-doof

Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos ’n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef, en deur vrede te maak, het Hy in Homself dié twee, Jode, en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het Hy ’n einde gemaak aan die vyandskap en dié twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir dié wat naby was. Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader (Efesiërs 2:13-18).

JB Haasbroek het gesê: “Dissipelskap is om Jesus te volg met een doel voor oë: om meer soos Hy te word.”

Jesus se gestuurdes is kleurblind en status-doof. Hulle kyk nie eers wat mense se status is voordat hulle die pad na hulle toe oorsteek nie. Hulle kyk nie eers na velkleur of geloofsoortuigings nie. Saam met Jesus stap sy dissipels die diskriminasie tussen mense uit die pad uit. Hulle behandel die weerloses en armes soos konings. Hulle ontvang mense van ander kulture en rasse soos hulle broers en susters in Jesus se Naam. Net soos die barmhartige Samaritaan wat bereid was om iemand van ’n ander kultuur te versorg, raak Christene magneties wanneer hulle dieselfde begin doen. 

Klein dade van liefde is immers binne enige dissipel se bereik. In 90% van die gevalle kos dit ons niks in terme van rand en sent nie. Dit kos net persoonlike ongerief. Dit vra net dat ons uit ons gemaksone sal klim en ons hande sal vuil maak. Dit vra dat ons ons tyd sal opoffer en nuwe mense in ons lewensruimte sal innooi. Die heel beste is dat dit ’n onmisbare getuienis sal word dat Paulus se woorde in Efesiërs 2 waar is: Christus het die muur van skeiding tussen Jood en nie-Jood by die kruis afgebreek. 

Toe die eerste Christene, lynreg teen alle vooropgestelde idees in, begin het om almal met dieselfde respek en waardigheid te behandel, was dit ’n reuse-getuienis. Galasiërs 3:28 het oral gestalte gekry. Jesus se mense het die wêreld omgekeer deur ander mense onvoorwaardelik te aanvaar. Hulle het niemand veroordeel nie. Hulle harte en deure en beursies was in Jesus se Naam oop vir ander.

Die vraag wat ons vandag moet vra, is: Leef óns steeds soos die eerste Christene? Volg ons die voorbeeld van die Samaritaan?

Here Jesus, dankie dat alle mense vrye toegang tot die Vader het omdat U deur u kruisdood alle skeidsmure afgebreek en ons almal deel van een liggaam gemaak het. Help my om alle mense met waardigheid en liefde te behandel en só u liefde en vrede te versprei. Amen. Maar nou is julle een met Christus Jesus … Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos ’n muur skeiding gemaak het … Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir dié wat naby was. Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader (Efesiërs 2:13-18).

Ons sien dikwels advertensies met ’n “voor”- en “na”-foto. Hierdie advertensies gebruik “voor”- en “na”-foto’s om te wys hoe iets gelyk het voordat die produk wat hulle adverteer, gebruik is en hoe iets lyk nadat die produk wat adverteer word, gebruik is. Soms is hierdie verandering baie indrukwekkend. 

Christene het ook ’n “voor”- en ’n “na”-storie. Wanneer ons ons harte vir Jesus gee, verander ons. Ons ou manier van lewe wat net oor onsself gegaan het, en oor dinge wat vir ons lekker is, bestaan nie meer nie. Jesus verander ons sodat ons almal rondom ons liefhet en ook omgee vir hulle behoeftes, maak nie saak wie hulle is nie.

– Wat dink jy is “voor”-gedrag en wat is “na”-gedrag van iemand wat Jesus se dissipel is?

– Hoe dink jy help Jesus ons om te verander wanneer ons ons harte vir Hom gee?

Aktiwiteit

Neem ’n “voor”-foto van jouself. Kyk dan of jy jouself anders kan laat lyk deur byvoorbeeld ander klere aan te trek, jou hare in ’n ander styl te kam, of so iets. Neem dan ’n “na”-foto.


Diskriminasie

Here, U is genadig en regverdig.
U ontferm U oor ons. 

Regverdige Here, ek weet dat U die diskriminasie raaksien.
Hoe sommige mense harder moet werk,
heeltyd moet baklei,
voortdurend oorgesien word,
weens faktore waaroor hulle geen beheer het nie,
net maar oor die manier waarop U hulle in u genadige wysheid geskep het. 

Here, ek bid dat reg sal geskied.
Help my om raak te sien wanneer daar teen mense gediskrimineer word.
Help my om ’n opstander te wees, eerder as ’n omstander
wanneer mense onbillik behandel word. 

En wanneer ek aan die ontvangkant van diskriminasie staan,
bid ek om wysheid en die leiding van u Gees,
sodat ek kan weet hoe om ook in hierdie situasies op te tree
sodat u geregtigheid kan geskied. 

Amen.Sondag 2 Augustus 2020

Só ontplof die kerk

Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God (Galasiërs 3:26-29). 

Op 18 Desember 2012 het Pew, ’n internasionale navorsingsorganisasie, die resultate van ’n studie oor die religieuse landskap in die wêreld bekendgemaak. Volgens hierdie studie het 31,5% van die wêreldbevolking hulleself in daardie tyd as Christene beskou; 23,2% was Moslems, en 16,3% mense was godsdienstig onverbonde. Wat Suid-Afrika betref, het Gallup in Augustus 2012 bevind dat daar sedert 2005 ’n 19%-afname was onder dié mense wat hulleself as godsdienstig beskou het. Ons sou lank kon bespiegel oor die redes hiervoor, asook oor die redes vir die 9%-afname in godsdienstigheid oor die wêreld heen. Tog moet ons ook vra hoekom geloof steeds op vele plekke so dramaties groei.

Die vinnige groei van die Christendom in sub-Sahara-Afrika in die afgelope tien jaar het byvoorbeeld tot gevolg gehad dat bykans 25% van alle Christene daar woon. Die bekende sosioloog Rodney Stark het verskeie studies gedoen oor die groei van die Christendom vanaf die vroegste eeue. In sy boek The Rise of Christianity bereken hy dat Christene toegeneem het van 0,0017% van die wêreldbevolking in die jaar 40 nC tot 56,5% teen die jaar 350 nC. Die werk van die Gees het die vroeë kerk teen meer as 40% per dekade laat uitbrei.

Prakties het dit meegebring dat die eerste Christene al die mensgemaakte sosiale, etniese en geslagsgrense doelbewus uit die pad geleef het. In hiërargiese samelewings waar Jode en Grieke, slawe en vry mense, mans en vroue in verskillende sosiale klasse ingedwing is, was die vroegste kerk verwelkomend teenoor almal. Nee, dit het nie aldag spontaan gebeur nie, soos Paulus se briewe wys. Tog het die kerk vir die mensdom ’n venster op God se wêreld oopgemaak waar statusverskille rondom die kruis van Christus verdwyn.

Ons as volgelinge van Jesus Christus behoort vandag nog só te leef dat ons hierdie venster oopmaak vir almal wat oor ons pad kom.

Here God, dankie dat U geen witbroodjies het nie, maar dat U alle mense ewe liefhet. Help my om alle mensgemaakte sosiale “klasse” en mure tussen mense uit die pad te leef en in liefde ander mense belangriker as myself te ag. Mag ander u liefde deur my woorde en dade beleef. Amen. 


Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God … Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één (Galasiërs 3:26-28). 

Om ’n bestuurslisensie te kry moet jy ouer as 18 jaar wees. Om kitaar te speel moet jy ’n kitaar hê. Om ’n toets deur te kom moet jy hard leer. Om in die eerste span te speel moet jy vir die eerste span gekies word.

Met baie dinge in die lewe werk dit so dat jy eers iets moet doen, bereik, hê of wees voordat iets anders kan doen of kry of wees.

Maar om ’n kind van God te word hoef jy niks te doen, te bereik, te hê of te wees nie. God kies almal om sy kinders te wees. God het ons almal anders gemaak, maar deur God se genade word ons eenders in Jesus Christus. Ons almal word God se kinders.

– Hoekom kies God almal as sy kinders?

– Moet ons enigiets doen voordat God ons as sy kinders kies? Hoekom sê jy so?

Aktiwiteit

Elke keer wanneer jy vandag iemand sien, sê saggies vir jouself: “Hy/sy is ’n kind van God.”


Passie

Lewende Here,
ek is mal oor my werk!

Dankie vir die voorreg om te kan doen wat ek geniet,
om met passie my passie uit te leef.

Help my om hierdie passie altyd te behou.
Mag daar altyd genoeg passie wees om my ook deur die sleurwerk te dra. 

Mag my passie aansteeklik wees,
en mag dit tot u eer wees. 

Amen.


Saterdag 1 Augustus 2020

Hoe doen ek dit prakties?

Hierdie mense sing ’n nuwe lied daar voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge. Niemand anders as net hierdie honderd vier en veertig duisend mense, wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie. Dit is hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie; hulle het kuis gebly. Hulle volg die Lam waar Hy ook al gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die Lam. Uit hulle mond het daar nooit ’n leuen gekom nie. Hulle is onberispelik (Openbaring 14:3-5). 

Die vraag wat altyd oor evangelisasie gevra word, is: “Hoe doen ek dit prakties?” As mense lewelose items op ’n vervoerband was, was die antwoord hierop maklik. Of as mense bestanddele in ’n resep was, kon ons gou ’n geestelike handleiding nadertrek. Maar mense is nie items of bestanddele nie. Daarom is daar geen kitsantwoorde op hierdie vraag nie. 

Om ’n sendeling te wees is om ’n gestuurde te wees sonder dat jy die besonderhede van die pad vorentoe ken en sonder om presies te weet wat om te doen. Sendeling-wees is ’n leefwyse. Elke dag meld jy aan vir jou lewe saam met Jesus. Jy vertrou Hom blindelings om die regte deure oop te maak waar jy sout moet strooi en lig moet wees. Jy volg die Lam waar Hy ook al gaan, soos Openbaring 14 sê.

Jesus sal jou doodgewone woorde en jou geringe dade seën sonder dat jy noodwendig die vrug of reaksie daarop sien. Hy sal sorg vir die oeste op sy aardse landerye, as jy maar net getrou is. Vrugdra is nie vir ons om altyd te sien of te ervaar nie. Vrugdra is ’n diens wat ons tot eer van die Here en tot voordeel van ander lewer. Ander mense wat elke dag met ons te doen kry, sal weet of ons Jesus volg.

Sendeling-wees gebeur ook nie net wanneer God se familie feestelik saamkom nie, maar veral wanneer ons voltyds ontplooi word oorkant die pad. Mense wat hulle geloof uitleef, dink nie meer in terme van voltydse of deeltydse bedienings of aan vrywilligers wat na-ure by ’n plaaslike gemeente werk nie. Hierdie kategorieë bestaan nie vir hulle nie. Hulle leef voltyds vir Christus en is sonder ophou in sy diens, of hulle nou by die werk, by die kerk of oorkant die pad is.

En hulle rolmodel is die barmhartige Samaritaan wat sy reisplanne onderbreek het om tot stilstand te kom langs ’n vreemdeling in nood.

Here Jesus, Lam van God, help my om U na te volg soos Openbaring 14 beskryf. Ek wil elke dag met my hele lewe aanmeld vir diens. Al sien ek nie die vrug daarvan nie, is dit vir my genoeg om saam met U te loop. Amen. 


Hierdie mense sing ’n nuwe lied daar voor die troon … Hulle volg die Lam waar Hy ook al gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die Lam (Openbaring 14:3-5). 

Die meeste restaurante het ’n kenwysie en ’n treffende leuse. McDonald’s se leuse is “I’m loving it” en die Spur s’n is “People with a taste for life”. Kenwysies en leuses is so ontwerp dat ’n mens dadelik aan die restaurant dink wanneer jy dit hoor.

Wat dink jy is Jesus se navolgers se leuse? Vandag se verse gee dit vir ons: Volg in Jesus se voetspore.

Mense sal ons uitken as Jesus se dissipels wanneer ons leef volgens die voorbeeld wat Jesus self vir ons gestel het.

– Watter dade kan doen wat wys dat jy Jesus se voorbeeld navolg?

– Wat beteken dit om Jesus te volg waar Hy ook al gaan?

Aktiwiteit

Maak jou eie kenwysie op vir die leuse: “Volg in Jesus se voetspore.”


Vir ’n argitek

Here, God van ruimte en lig,
van plek en skoonheid,
ek staan daagliks verwonderd
oor die tuiste wat U vir ons geskep het. 

Dankie vir die voorreg om ruimtes te kan skep
waarbinne mense kan leef en floreer,
ruimtes wat nie net funksioneel is nie,
maar wat ook u skoonheid weerspieël,
gemeenskap skep,
produktiwiteit aanmoedig.  

Mag die ruimtes wat ek ontwerp,
mense help om tuis te kom.
Mag dit altyd iets van u lig en lewe weerkaats. 

Amen.


Vrydag 31 Julie 2020

Voltydse sendelinge oorkant die pad

“Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle, is Ek?” Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” “Gelukkig is jy, Simon Barjona,” het Jesus vir hom gesê, “want dit is nie ’n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly” (Matteus 16:15-19).

“Hoeveel geestelike gesprekke het jy die afgelope jaar gevoer?”

Ek moet sê, hierdie vraag het my uitgeboul. “Elke gesprek wat ek voer, is geestelik,” antwoord ek.

“Jy is seker nie ernstig nie,” reageer die man.

Toe ek ’n oomblik nadink oor my intuïtiewe antwoord, besef ek dat ek 100% met myself saamstem. “Ek sien die Here as die permanente Eregas in my lewe. Daarom sluit ek Hom nooit uit van enige gesprek nie.”

“Ja,” sê die man, “maar praat jy gereeld met ander mense oor hulle geloof?”

“Nee, nie altyd direk nie,” antwoord ek. “Net so praat ek ook nie altyd oor sport of nuwe boeke of die weer nie, maar wat Jesus betref – ek is nie skaam vir Hom nie. Hy is my Here. En ek hoef nie eers eksplisiet oor Hom te gesels voordat ek van rat kan verwissel van gewone gesprekke na geestelike gesprekke nie.”

Ek probeer om my lewe nie in losstaande kompartemente te leef nie. Dit is dodelik. Ek weet, want ek het dit lank gedoen. Sondae het ek my kerkklere aangetrek en Maandae my werkklere. Ja, ek wou die wêreld bereik, totdat ek besef het ek kan die wêreld net bereik as ek in hulle skoene gaan staan. 

Nou is dit my voltydse missie om Jesus te volg en ander uit te nooi na die fees van ’n ewigheid. Ek weet nou my belydenis dat Jesus die Here is, loop hand aan hand met voltydse sendeling-wees vir Hom. Sy wens is nou my bevel. En die Here se wens is dat ek aktief aan diens sal wees vir Hom … aan die oorkant van die pad. Die mentor wat Hy saamstuur, is die barmhartige Samaritaan. By hom leer ek nuwe geestelike vaardighede aan, soos hoe om my program te onderbreek, my hande vuil te maak, my beursie wyd oop te maak, nuwe verhoudings met vreemdelinge aan te knoop en nuwe prioriteite in plek te hê.

Ek is nou ’n voltydse dissipel van Jesus, vermom as iemand met ’n doodgewone dagwerk.

Here my God, dankie dat ek ’n voltydse sendeling vir U kan wees. Gebruik my om u koninkryk uit te bou. Help my om bereid te wees om onderbreek te word deur ander se nood, om my hande vuil te maak, om my beursie wyd oop te maak, om vreemdelinge in vriende te verander, omdat ek volgens u prioriteite leef, nie my eie gerief nie. Amen.


“Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle, is Ek?” Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” “Gelukkig is jy, Simon Barjona,” het Jesus vir hom gesê, “want dit is nie ’n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly” (Matteus 16:15-19)

In vandag se Bybelgedeelte gesels Jesus met sy dissipels. Hy vra vir hulle wie hulle dink Hy is. As jy hierdie vraag moes beantwoord, wat sou jy sê? Wie is Jesus?

Die Bybel gebruik verskillende woorde om Jesus te geskryf, en Jesus kan vir ons elkeen iemand anders wees, vanaf ’n Vriend tot ’n Koning. Daar is wel een waarheid oor wie Jesus is wat altyd vir almal dieselfde bly, maak nie saak wie jy is nie: Jesus is God se Seun wat ons vrygemaak het van die sonde.

– Met watter woorde kan jy vir Jesus beskryf?

– Hoe sal jy vir ander mense verduidelik wie Jesus is?

Aktiwiteit

Vra die mense wat saam met jou woon wie Jesus vir hulle is.


Vir ’n landskapargitek of tuinier

Skepper-God, 
elke blaar, elke blom, elke grashalmpie, elke klip
roep u lof uit. 

Terwyl ek worstel met onkruid en dissels,
bid ek dat u koninkryk sal kom,
dat ons die volle skoonheid van u skepping,
sonder swaarkry en sonde,
sal kan beleef. 

Intussen, gee dat my handewerk ruimtes skep
waar mense rus kan vind,
die skoonheid van u skepping kan geniet
en U kan loof.

Amen.


Donderdag 30 Julie 2020

Stap net oor die straat

Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: “En wie is my naaste?” Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: “Toe ’n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê, en toe padgegee. Dit gebeur toe dat daar ’n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook ’n Leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar ’n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind … Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het?” Die wetgeleerde antwoord: “Die man wat aan hom medelye bewys het.” Toe sê Jesus vir hom: “Gaan maak jy ook so” (Lukas 10:29-37).

Wanneer ons Jesus navolg, leef ons nader aan God en aan ander mense. Ons kan eenvoudig nie aan die veilige kant van die pad leef wanneer mense rondom ons swaarkry nie. Ons moet die straat oorsteek, soos die jammerhartige Samaritaan in Jesus se gelykenis. Godsdienstige mense leef meestal aan die “veilige” kant. Hulle loop vroom-vroom verby die regte lewe. Soos die priester en die Leviet wat die jongste slagoffer van misdaad geïgnoreer het.

Jesus se aardskuddende verhaal in Lukas 10 maak dit duidelik dat ons nie kan kies wanneer ons ’n naaste vir ander wil wees nie. Ons het nie die “luukse” om te kyk of dit inpas by ons besige program of begroting nie. “Omgee” kan nie in jou dagboek se volgende opening ingeskryf word nie. Om iemand se naaste te wees gebeur onverwags. Al wat ons moet doen, is om met die liefde van die Here te leef. So sal ons gereed wees vir elke nuwe geleentheid wat oor ons pad kom. Dan sal ons nooit aan die ander kant van die pad verbystap nie. 

’n Ruk gelede vertel ’n leraar my van ’n welvarende boer in sy gemeente wat met ’n stokou bakkie ry. Hy vra die boer wanneer hy dan ’n nuwe bakkie gaan koop. Toe sê die boer hy sal ná die oes kyk. Lank ná oestyd ry die boer steeds met die ou bakkie. Toe die leraar hom weer oor die bakkie uitvra, sê hy die dominee moet saamry plaas toe. Daar is hy besig om nuwe huise vir sy werkers te bou. Toe hulle so na die geboue staan en kyk, sê die boer: “Hier sien jy my nuwe bakkie. Ek kan nie voor die Here vrede hê as ek in ’n nuwe voertuig ry, maar my werkers bly in stukkende huise nie.” 

Hierdie boer het die straat onherroeplik saam met die Samaritaan oorgesteek. Eers aan daardie kant van die pad, wanneer jy tussen die beseerdes, armes en gieriges loop, ervaar jy wat dit beteken om ’n naaste te wees, om weg te stap van die “veilige” kant van die straat en betrokke te raak.

Here, gee vir my die waagmoed om die pad oor te steek na mense in nood, om betrokke te raak eerder as om aan die veilige kant van die pad verby te gaan. Maak my oë oop vir die geleenthede wat U oor my pad stuur om my naaste met u liefde te dien. Amen.


Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: “En wie is my naaste?” Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: “Toe ’n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê, en toe padgegee. Dit gebeur toe dat daar ’n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook ’n Leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar ’n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind … Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het?” Die wetgeleerde antwoord: “Die man wat aan hom medelye bewys het.” Toe sê Jesus vir hom: “Gaan maak jy ook so” (Lukas 10:29-37).

Het jy geweet die hele Bybel kan in een woord opgesom word? Kan jy raai wat hierdie woord is? Liefde! Die heel belangrikste ding wat ons kan doen, is om ander mense lief te hê. Jesus beskryf dit deur te sê ons moet God liefhê met ons hele hart, hele siel en hele verstand en ons naaste soos onsself.

Maar wie is ons “naaste”? Is dit ons bure, die mense wat saam met ons in die huis woon of dalk die gesin oorkant die pad? Vandag se Bybelverhaal help ons om te onthou dat ons naaste enigiemand is wat ons pad kruis, of ons hulle ken of nie en selfs al hou ons nie van hulle nie.

Die Jode en die Samaritane het nie baie van mekaar gehou nie. Inteendeel, hulle wou niks met mekaar te doen gehad het nie. ’n Mens sou dus nie verwag dat ’n Samaritaan ’n Jood sou help nie. Tog het hierdie Samaritaan besef dat die man sy hulp nodig gehad het en dat dit sy werk was om ander mense te help.

– Hoe dink jy sou jy opgetree het as jy die Samaritaan was?

– Vir wie kan jy vandag ’n naaste gaan wees?

Aktiwiteit

Vra een van jou ouers of jy ’n pleister kan kry om voor in jou Bybel te plak. Verduidelik vir hulle dat hierdie pleister jou sal help onthou om liefde aan jou naaste te bewys.


Vir mense in die gasvryheidsbedryf

Here, dankie dat ek by U welkom is,
dat ek enige tyd mag instap en my skoene uitskop,
dat ek heeltemal myself mag wees by U. 

Help my om in my werk altyd u opdrag in gedagte te hou
om gasvryheid te bewys,
om mense te verwelkom. 

Mag ek elkeen met waardigheid behandel.
Mag elkeen by my iets van u genadige ontvangs,
’n spesiale tuiskoms,
beleef. 

Amen.


Woensdag 29 Julie 2020

24/7

Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis: “Sê nou een van julle het honderd skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die nege en negentig in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: ‘Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry.’ Ek sê vir julle: Net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor nege en negentig mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie” (Lukas 15:3-7). 

Wanneer ek elke oggend opnuut aanmeld vir diens in Jesus se span as een van sy kelners, soos Hy my rol in Lukas 17:7-10 omskryf, rig ek my oë en my hart en my voete en my hande en my tydsbestuur en my dagboek en my rekenaar en my verhoudings en my etes en my kuiers en my motorbestuur en my huwelik en my slaap en my opstaan op God se koninkryk. Dan is ek ingestel op die instruksies van my Heer. Dan is ek heeldag op die uitkyk vir tekens van die inbreek van God se koninkryk in die wêreld rondom my. Aanduidings van waar ek moet praat, omgee, bid, feesvier, uit die pad staan, naderstaan of geld gee, is elke dag verskillend. Ek leer maar net om al meer ’n kenner van God se nuutste werke te word en my nooit blind te staar teen tydelike “oorwinnings” van teenstanders nie.

Om doelgerig en doelbewus saam met Jesus in the zone te leef, beteken al die nuwe verhale van die Here se verlore eiendom wat by Hom tuiskom, is nou baie meer opvallend in my lewe as die nuutste lamppaalopskrifte van korrupsie in die land of nog ’n krisis in die wêreld. Een mens wat in Jesus vashardloop terwyl sy of hy aan die vlug was, is vir my eindeloos kosbaarder as tien stories van sterwende kerke of krimpende bedienings. Een mens wat kies om stukkendes en vergetenes te dien is vir my hoofnuus, nie die nuutste prestasies van sporthelde nie.

Hierdie nuwe kyk verander my prioriteite, asook my lewensritme en my aktiwiteite.

My God, dankie dat ek ’n kelner in u diens kan wees. Help my om doelgerig en doelbewus te leef sodat alles wat ek doen – of ek nou slaap of wakker is, of ek motor bestuur of eet – tot eer van U sal wees. Verander my prioriteite, my lewensritme en my aktiwiteite om in pas met u wil te wees. Amen.

 

Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis: “Sê nou een van julle het honderd skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die nege en negentig in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: ‘Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry.’ Ek sê vir julle: Net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor nege en negentig mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie” (Lukas 15:3-7). 

Die Bybel leer ons dat ons God se skape is, en Jesus is ons herder, die Een wat ons oppas en beskerm. Tog gebeur dit soms dat ons wegdwaal van Jesus af, net soos skape soms wegdwaal uit die trop. Alhoewel dit Jesus se hart seermaak as ons wegdwaal van Hom af, sal Hy nooit moed opgee met ons nie. Hy sal ons altyd kom soek en terugroep na Hom toe, maak nie saak wat ons gedoen het nie.

Jesus herinner ons dat ons ook ander mense wat van Hom af weggedwaal het, moet gaan soek en terugroep en hulle met oop arms moet terugverwelkom.

– Op watter maniere kan ’n mens wegdwaal van Jesus af?

– Hoekom dink jy sal Jesus ons altyd weer kom soek?

Aktiwiteit

Vra iemand om saam met jou te speel. As jy ’n speelgoedskapie het, gaan steek dit iewers weg. As jy nie een het nie, kan jy een maak van karton en watte of wol. Die ander persoon moet dan die skapie gaan soek. Maak beurte om die skapie weg te steek en te soek. Dink die hele tyd aan Jesus wat jou elke keer sal kom soek.

 

Vir ’n maatskaplike werker

Here, U is soos ’n moederhen 
wat haar kuikens onder haar vlerke beskerm.
By U is almal veilig. 

Maar U ken ook my frustrasie, my pyn,
oor al die stukkend in die wêreld.
Soms oorweldig dit my. 

Ek bring elke mens,
elkeen in nood,
na U toe. 

Ek pleit dat U vir hulle sal sorg,
vir hulle sal voorsien,
hulle sal beskerm. 

Gebruik my
sodat mense in my werk
u liefdevolle sorg kan beleef.

Amen.

 

Dinsdag 28 Julie 2020

In the zone

“Kyk hoe groei die lelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie, maar Ek sê vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, só mooi maak, hoeveel te meer sal Hy julle versorg, julle kleingelowiges! Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, en julle moenie besorg wees nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is, maar julle het ’n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee” (Lukas 12:22-34).

Om op ’n missie saam met Jesus te wees, is dit nodig dat ’n mens sal ontdek dat evangelisasie ’n leefwyse is, nie ’n program of ’n kursus nie. Hoor mooi, evangelisasie is ’n voltydse manier van leef. Die nuwe wagwoord wat ek myne gemaak het die dag toe ek dit ontdek het, is intensionaliteit. Die jonger geslag sal sê: “In the zone!” Dit is om doelgerig en doelbewus te leef.

Ek weet nou Jesus se missie is om die koninkryk van God te laat inbreek in ons wêreld. God se koninkryk, sy nuwe wêreld, is oral aan die gebeur. Om elke hoek en draai is daar hemelse skatte versteek in die saailande van die wêreld. Geen wonder nie dat Jesus, toe Hy op aarde was, mense se fokus gedurig verskuif het vanaf hulle eie lewe na God se ryk. Hulle moes leer om die voëls van die hemel en die blomme van die veld raak te sien as voorbeelde van God se versorging. Hulle moes leer om die ontferming van God raak te sien in die pa wat sy wegloopkind omhels en soen.

My vertrekpunt en doel sedertdien is om elke dag op ’n voltydse sending saam met Jesus en sy mense te wees. Maar – en dit is baie belangrik – die uitkomste van hierdie sending ken of manipuleer ek nooit nie. My roeping is om agter Jesus aan te stap, en dit doen ek elke dag. Hy sorg vir die res. Hy verander mense se lewe. Hy lei my op nuwe paaie. Hy lei my na daardie plekke waar ’n goeie visvangs sal plaasvind. Hy stel my oog in op mense in nood. Hy roer my hartsnare deur sy Gees.

Here, dankie dat U vir my sorg sodat ek sonder kommer op ander mense kan fokus. Help my om my geloof in U nie as ’n afsonderlike kompartement te sien nie, maar eerder as ’n leefwyse. Ek wil doelbewus en doelgerig leef met my fokus op u koninkryk gerig. Amen.


“Kyk hoe groei die lelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie, maar Ek sê vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, só mooi maak, hoeveel te meer sal Hy julle versorg, julle kleingelowiges! Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, en julle moenie besorg wees nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is, maar julle het ’n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee” (Lukas 12:22-34).

Watter drie dinge dink jy is belangrikste om te kan oorleef? Dalk dink jy aan kos, water en klere. Of ’n huis. Hierdie dinge is wel nodig vir oorlewing, maar dit is nie al waaroor die lewe gaan nie. Deur die geskiedenis van die aarde heen sien ons dat mense baie tyd, energie en geld bestee het om genoeg kos, water, blyplek en klere te kry. Dikwels gebeur dit dat mense al hulle energie, tyd en geld aan daardie dinge afstaan en vergeet wat regtig belangrik is. Vir hulle gaan die lewe net oor mooi klere, groot huise en lekker kos. 

In vandag se Bybelverse herinner Jesus ons dat die lewe oor meer as kos, klere, water en blyplek gaan. Die belangrikste in die lewe is nie om mooi klere te dra, in ’n groot huis te woon of lekker kos te eet nie. Die heel belangrikste is om na God se wil te luister en sy liefde, sy koninkryk, op die aarde sigbaar te maak.

– Hoekom dink jy is kos, klere, water en blyplek nie die heel belangrikste dinge in die lewe nie?

– God sorg vir ons. Waarvoor wil jy vandag vir God dankie sê?

Aktiwiteit

God sorg vir alles. Gaan vandag buitentoe en kyk of jy iets in die tuin of buite kan raaksien wat jy nog nie voorheen raakgesien het nie. Dalk het daar ’n nuwe plantjie opgekom. Gaan vertel vir iemand daarvan.


Vir ’n busbestuurder, ’n taxibestuurder of ’n saamryklub

Here, U is aan die stuur van die heelal.
U neem ons oor paaie van genade
om by U uit te kom. 

Ek bid dat ek en almal wat ek vervoer,
vandag veilig op die pad sal wees. 

Ek bid ook dat U vir my spesiale ontmoetings sal reël
sodat ek u sorg met ander kan deel.
Gebruik my
sodat elkeen wat ek vervoer,
elkeen met wie ek kontak het,
sal onthou dat U aan die stuur van die lewe is.

Amen.


Maandag 27 Julie 2020

Christenskap is ’n verhouding

Een van die raadslede van die sinagoge, ’n man met die naam Jaïrus, kom toe daar aan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor Hom en smeek Hom dringend: “My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe.” Hy het saam met hom gegaan. ’n Groot menigte het agter Hom aan gegaan en hulle het van alle kante af teen Hom gedruk. Daar was ook ’n vrou wat al twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het … Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak, want sy het gedink: as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog, en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van Hom krag uitgegaan het. Hy het Hom in die gedrang omgedraai en gevra: “Wie het aan my klere geraak?” (Markus 5:21-34). 

Ek het altyd gedink Christenskap is ’n netjies uitgewerkte program wat ek met ander mense moet deel. Ek moes niegelowiges teiken en hulle probeer oortuig hulle is verlore. Indien hulle tot bekering kom, kon ek hulle opskryf as goeie kerklike statistiek en aanbeweeg na my volgende menslike teikens. Tref en trap!

Nodeloos om te sê, dit het nie gewerk nie. Ek is nie ’n goeie verkoopsman nie. Min mense het hulle aan Jesus oorgegee of sondaarsgebede gebid. In totale moedeloosheid het ek later opgehou “evangelisasie” doen. Buiten die feit dat my styl mense meer kwaad gemaak het as enigiets anders, het ek gevoel dat ek mense verlaag tot objekte wat ’n produk genaamd die “ewige lewe” moet bekom. Boonop het min van dié wat wel hulle lewe aan Christus oorgegee het in ’n nuwe verhouding met Hom begin leef.

Vandag weet ek meer as ooit dat Jesus voltyds soek na God se verlore mense. En dat ons elkeen saam met Hom op hierdie missie is. Maar ek het geleer hierdie missie saam met Jesus gebeur minder georganiseerd, meestal onbepland, veral spontaan, grootliks binne verhoudings, dikwels informeel en meer as 90% van die tyd buite die kerk.

Ons sien baie van hierdie eienskappe in Jesus wat toelaat dat mense Hom spontaan onderbreek, soos wanneer Jaïrus Hom vra om sy dogtertjie te genees en die vrou met bloedvloeiing tussen duisende ander mense aan Hom raak. Dit was ook nie vir Jesus genoeg dat sy net genees is deur aan Hom te raak nie; Jesus wou ’n persoonlike ontmoeting met haar hê en het met haar begin gesels.

Verhoudings is vir Jesus belangrik. Hy was bereid om mense op onbeplande plekke en tye te dien. Is ons?

Here, ek wil graag die Goeie Nuus van u koninkryk met ander deel. Help my om, soos U, oop te wees om in informele en spontane oomblikke deel te word van u missie op aarde. Amen.

 

Een van die raadslede van die sinagoge, ’n man met die naam Jaïrus, kom toe daar aan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor Hom en smeek Hom dringend: “My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe.” Hy het saam met hom gegaan. ’n Groot menigte het agter Hom aan gegaan en hulle het van alle kante af teen Hom gedruk. Daar was ook ’n vrou wat al twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het … Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak, want sy het gedink: as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog, en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van Hom krag uitgegaan het. Hy het Hom in die gedrang omgedraai en gevra: “Wie het aan my klere geraak?” (Markus 5:21-34). 

Terwyl Jesus rondgereis en gepreek het, het baie mense van Hom gehoor. Nie almal het geglo dat Hy die Seun van God is nie, maar hulle het gehoor dat Hy wonderwerke kan doen en hulle wou sien hoe Hy dit doen.

Jesus het nie omgegee of mense uit nuuskierigheid na Hom toe gekom het of omdat hulle regtig in Hom wou glo nie. Jesus het elke geleentheid gebruik om die mense meer van God te leer, vir hulle te preek en wondertekens te doen. 

Jesus stuur ons ook uit om altyd so te leef dat mense kan sien hoe God deur ons werk.

– Wat is jou gunsteling verhaal oor ’n wonderwerk wat Jesus gedoen het?

– Hoe sou jy voel as jy deel was van die skare waar Jesus die wonderwerk in vandag se Bybelverse gedoen het?

Aktiwiteit

Gaan soek in die Bybel wat Jesus se heel eerste wonderwerk was.


Vir ’n kunstenaar

Skepper-Heer, 
met my kwas, pen, potlood, klei en hande
wil ek U loof. 

Dankie vir die talent om U te eer deur dit wat ek skep.
Dankie vir die palet van u skepping,
wat daagliks van u skoonheid getuig. 

Mag elke stukkie kleur, 
elke stukke beeld van my werk
van u goedheid getuig. 

Amen.

 

Sondag 26 Julie 2020

Dis nie óns wat mense bekeer nie

Verder het Hy gesê: “Met die koninkryk van God gaan dit só: Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei – hóé weet hy self nie. Vanself bring die aarde die graan voort, eers ’n halm, dan ’n aar, dan die vol koringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is” (Markus 4:26-29).

Die eerste sendeling in Korea van wie ons weet, was Robert J Thomas. Hy het nie ’n omvangryke sendingprogram gehad nie. Trouens, hy het gesterf nog voordat hy begin het. In 1866 was hy op die Amerikaanse skip General Sherman om in Korea vir die Here te gaan werk. Die skip het op ’n sandbank beland en hulle is deur Koreaanse soldate aangeval. Net voordat Thomas doodgemaak is, het hy ’n Bybel na sy aanvallers uitgehou en uitgeroep: “Jesus, Jesus!” Dit is al.

Sowat 25 jaar later het iemand ’n gastehuis in daardie omgewing besoek. Teen die mure was vreemde muurpapier. Die eienaar het verduidelik dat hy van die Koreaanse skrif gehou het in ’n dik boek wat hy iewers gekry het. Toe gebruik hy dit as muurpapier, soos dit in daardie tyd die gebruik was. Dit was toe al die tyd bladsye uit Thomas se Bybel wat hy vir sy moordenaars gegee het en wat as geloofsteks vir vele gaste gedien het. Wie weet hoeveel mense het God se genade teen daardie einste mure raakgelees en ontdek! Sommige navorsers reken dat 40% van Suid-Korea se inwoners vandag Christene is en dat hierdie Bybel van Thomas die eerste reuse tree in die regte rigting was.

Anders as Robert Thomas, was die prediker DL Moody wyd bekend. Een aand voor ’n optrede in Indianapolis het hy vir die bekende sanger Ira Sankey gevra om op ’n straathoek te begin sing. Spoedig het ’n groot skare om hom saamgedrom. Moody het toe met hulle oor die Here begin praat. Daar was later so baie mense dat hy hulle genooi het na die ouditorium waar hy later die aand sou optree. Kort voor die aanvang van die program het hy vir die skare mense gesê: “Now we must close, as the brethren of the convention wish to come and discuss the question: ‘How to reach the masses!’”

Die verhale van Robert Thomas en DL Moody het een gemene deler. Albei vertel iets van die ongestruktureerdheid en verrassende karakter van dissipelskap. Dit is hierdie spontane lewe wat ek self veels te lank misgeloop het. Helaas, ek het Markus 4 nie geglo wat sê die koninkryk se saad sal vanself en op onverwagte maniere opkom en groei nie. Jesus se woorde aan Petrus dat hy maar net agter Hom moet aankom en Hy sal hom ’n visser van mense maak, het by my verbygegaan. Ek het gedink ek moet sélf die visse inbring. Maar dit is nie óns wat mense bekeer nie; dit is God se werk. Ons moet net vertel.

Here, partykeer dink ek ook dat ek self die visse moet inbring en die saad moet laat groei. Help my om die verrassende en spontane karakter van u koninkryk te ontdek. Dankie dat ek U maar net moet volg en U moet toelaat om die saad te laat groei. Amen. Verder het Hy gesê: “Met die koninkryk van God gaan dit só: Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei – hóé weet hy self nie. Vanself bring die aarde die graan voort, eers ’n halm, dan ’n aar, dan die vol koringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is” (Markus 4:26-29).

Wanneer jy ’n saadjie plant, kan jy nie sien wat onder die grond aangaan nie. Jy gee die saadjie water en sorg dat dit genoeg son kry, tot die dag dat jy sien daar breek ’n stukkie van die plantjie deur die grond. Veel meer as dit kan jy nie doen nie.

As Jesus se volgelinge word ons gestuur om vir ander mense te gaan vertel wie Jesus is en om vir hulle sy liefde te wys. Net soos ons nie veel kan doen om die saadjie onder die grond te laat ontkiem nie en nie kan sien hoe die saadjie onder die grond ontkiem nie, net so kan ons nie sien wat in iemand se hart aangaan nie. 

Gelukkig hoef ons nie daaroor bekommerd te wees nie, want dit is nie ons werk nie. Ons werk is net om vir ander van Jesus te vertel. Jesus doen die res van die werk.

– Kan jy dink aan iemand wat vandag nodig het om te hoor dat Jesus hulle liefhet? Dalk kan jy vir hulle van Jesus se liefde vir hulle gaan vertel.

– Op watter maniere dink jy help God ons om nader aan Hom te groei?

Aktiwiteit

Vra iemand om jou te help soek op die internet na ’n video van hoe sade onder die grond ontkiem.

 

Oorgeslaan vir bevordering

Vandag sukkel ek om al my gevoelens te verwoord, Here.
Ek is kwaad. Teleurgesteld. Seergemaak. Gefrustreerd. Magteloos. 

Iemand anders het die bevordering gekry wat ek gedink het myne was. 

Here, ek verstaan dit nie.
Wys my u plan, 
wys my wat ek nou moet doen. 

Help my om aan te beweeg,
om nie vas te haak by hierdie teleurstelling nie,
maar om my bes te doen
en te gaan waarheen U my stuur. 

Amen. 

Saterdag 25 Julie 2020

Dissipels kuier graag by hulle nuwe helde

Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom: “Volg My!” … Filippus kry toe vir Natanael en sê vir hom: “Ons het Hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef.” Maar Natanael sê vir hom: “Kan daar uit Nasaret iets goeds kom?” “Kom kyk,” het Filippus hom geantwoord (Johannes 1:43-45).

Pieter Breytenbach, gemeentebestuurder van Moreletapark, vertel:

Ek en my seun is op pad rugby toe. Groot is die opwinding toe hy sy helde, Pierre, Bryan en Morné, sien speel. Maandag, by die verkeerslig, sien ek die bekende bedelaar. Geïrriteerd begin ek met hom praat. Hy bly in die plakkerskamp daar naby. Ja, sê hy, hy ken die Here en die Here sal my seën as ek vir hom iets gee. Yeah right, dink ek, gooi ’n geestelike sousie oor jou bedel. Loop werk eerder!

Later gesels ek met die leiers van die plakkerskamp langs ons kerk. Ek doen moeite om hulle name te probeer onthou: Israel, Donald … die res is weg uit my geheue. 

Tyd stap aan. Ek het ’n vergadering met van die bekendste sangers in ons land. Later gebruik ek hulle name in gesprekke en ek kan die jaloesie sien omdat my gespreksgenote dié mense nie kon ontmoet nie: Bobby, Juanita, Theuns …

Weer kry ek die naamlose bedelaar. Vandag is ek nie lus vir hom nie en kyk anderpad. Ek sit en dink aan my toer Israel toe. Ek is regtig geseënd om op Jesus se voetspore te kan gaan stap. Groot is my verbasing toe ek uitvind Nasaret was aan die verkeerde kant van die treinspoor. Jesus het in ’n grot gebly, grootgeword in ’n “plakkerskamp”. Sy pa, ’n no name skrynwerker, moes dalk ook op ’n straathoek bedel …

Toe verstaan ek die Skrifgedeelte wat sê dat niks goeds uit Nasaret, ’n “plakkerskamp”, kan kom nie. Jesus het nie eens ’n huis gehad of ’n bed om sy kop op neer te lê nie. 

My gedagtes word verder deurmekaargekrap met ’n teksboodskap: “Anyone can be polite to a king; it takes a great man to be polite to a beggar.” Ek besef skielik ek is nie ’n great man nie. Al die “groot” name ken ek, maar naam van die verkeersligbedelaar en die name van die leiers van die plakkerskamp onthou ek nie. Hulle is nie my heroes nie.

Skielik besef ek dat ek in Jesus se tyd heel moontlik Pontius Pilatus, die skrifgeleerdes en die Fariseërs se name sou geken het; dat ek met die kruisiging dalk ook eerder vir húlle sou wou please en die bekende gevangene sou vrygelaat het in die plek van die onbekende man uit die Nasaret-plakkerskamp. Sê nou maar die verkeersligbedelaar of die leiers van die plakkerskamp is nie wie ek dink hulle is nie? Hoe kies ek teenoor wie ek polite is? Sê nou net … die man van die plakkerskamp is Jesus van Nasaret vandag?

Here Jesus van Nasaret, U het geen menslike eer gekies om onder ons te kom woon nie. Help my om U raak te sien in mense sonder aansien, om by hulle te leer en om almal met u liefde en respek te behandel. Amen.


Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom: “Volg My!” … Filippus kry toe vir Natanael en sê vir hom: “Ons het Hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef.” Maar Natanael sê vir hom: “Kan daar uit Nasaret iets goeds kom?” “Kom kyk,” het Filippus hom geantwoord (Johannes 1:43-45).

“Wie is jy?” en “Waar kom jy vandaan?” is vrae wat ons dikwels vra om iemand beter te leer ken. Ongelukkig gebeur dit soms ook dat ons hierdie vrae gebruik om ander mense te oordeel en vas te stel of hulle goed genoeg is om met ons te meng. In ons kop het ons dalk ’n idee van hoe iemand wat goed genoeg is moet lyk, praat en aantrek. Maar het jy geweet dat Jesus hierdie idee van “goed genoeg” heeltemal verander het? 

Jesus het van ’n klein en onbelangrike dorpie gekom; Hy het eenvoudige klere gedra en nie eens sy eie huis gehad nie. As jy vir Jesus met die mense van sy tyd sou vergelyk in terme van wie Hy was en waar Hy vandaan gekom het, sou Hy beslis nie “goed genoeg” gewees het nie.

Jesus het vir ons kom wys dat dit nie saak maak wat jy het of hoe jy lyk nie. Wat saak maak, is wat in jou hart aangaan. God se liefde vir Jesus het gemaak dat Hy goed genoeg is en dat Hy so ’n groot verskil op aarde kon maak, ten spyte daarvan dat Hy nie ryk was of van ’n belangrike dorp af gekom het nie. God stuur ons ook om ’n verskil te maak net daar waar ons is, want God se liefde vir ons maak ons goed genoeg.

– Wat laat jou soms dink dat ander mense nie goed genoeg is nie?

– Hoe kan jy anders oor daardie mense dink?

Aktiwiteit

Skryf met ’n witbordmerker op ’n spieël in julle huis: “God dink ek is goed genoeg!”


Boelies

Regverdige God,
U het u lewe vir ons afgelê.
U hoor die stem van die onderdruktes,
U sien u kinders se swaarkry raak. 

U sien ook hoe ek sukkel onder die mense wat my afknou en boelie,
wat my werkomstandighede onsmaaklik maak
en dit vir my byna onmoontlik maak om my werk te doen. 

Here, help my om nie te word soos my teenstanders nie,
maar om getrou te bly aan my waardes.
Lei my om met liefde en nederigheid
kreatiewe maniere te vind om te reageer
sodat reg kan geskied,
ook in hierdie moeilike omstandighede. 

Mag hierdie mense hulle bekeer van hulle boelie-gedrag
sodat ons almal in vrede kan saamwerk,
tot eer van u Naam. 

Amen.


Vrydag 24 Julie 2020

Om te dien 

“Sê nou een van julle het ’n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom: ‘Kom eet eers gou’? Natuurlik nie! Maar hy sal vir hom sê: ‘Maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink.’ ’n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle: as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan: Ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen” (Luk 17:7-10).

Ons weet nie of ons môre nog hier is nie. Die Here het wel vandag vir ons gegee om sy lig te laat skyn. Slegs vandag is tot ons beskikking, maar die son trek al weer water. Die tyd raak min om vandag ander familielede van God op die hande te dra. Iemand kort nog ’n bietjie liefde, ’n sny brood of ’n gebed voor slapenstyd. Ons kort die Here se hartklop in ons binneste om met ’n “heilige dringendheid” vandag anders te laat lyk as gister.

Solank ons oop is vir die Here se werk, vat hierdie dringendheid op onverwagte maniere in ons lewe pos, soos met Jozef de Veuster gebeur het.

Jozef se broer was ’n priester, maar hy het siek geword voordat hy in Hawaii moes gaan werk. Toe meld Josef in sy plek aan vir diens en gaan in 1864 Hawaii toe. Daar het hy vir nege jaar as priester Damien gedien. In 1873 het hy ingewillig om ’n melaatse gemeenskap van 8 000 mense op die Molokai-eiland te gaan bedien. Hy is vooraf gewaarsku dat hy nooit weer na die beskawing sou kon terugkeer nie. In hierdie tyd het Damien hospitale, klinieke, kinderhuise en skole gebou, al het hy self in 1884 melaatsheid opgedoen.

Op 15 April 1889 sterf Damien in die Here se diens. Sy lewe van onbaatsugtige diens, harde werk en opoffering het sy dood beteken. Maar Damien se vriende het by hom gehoor dat ’n splinternuwe lewe by God op hom wag. Sy visie van God se nuwe wêreld het gemaak dat hy in een van die stukkendste gebiede van die wêreld, wat as ’n “menslike ashoop” beskou is, die lig van die evangelie helder laat skyn het.

God se aardse familie is kosbare mense. Ons is Jesus se aardse liggaam. Ons is duur gekoop. Ons word gereedgemaak vir die ewige hemelse bruilofsfees. Om deur Jesus se oë na ons familie te kyk, is om hulle foute mis te kyk. Dan wil jy op blinkgepoleerde voorstoepe saam met hulle koffie drink. Dan bewaarheid jy Jesus se woorde in Lukas 17:7-10 dat die belangrikste mense by enige ete die gaste is. Kelners is daar om hulle te bedien.

Ek en jy is die kelners by elke tafel waar Jesus ons wil gebruik. Jesus vra dat ons sy geliefdes in God se aardse familie sal bedien. Net dit.

Here God, dankie dat U u lewe gegee het om my te red. My lewe is nou U s’n. Help my om ’n kelner te wees by enige tafel waarheen U my stuur om u mense te dien. Amen.


“Sê nou een van julle het ’n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom: ‘Kom eet eers gou’? Natuurlik nie! Maar hy sal vir hom sê: ‘Maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink.’ ’n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle: as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan: Ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen” (Lukas 17:7-10).

Vandag se Bybelgedeelte gebruik die beeld van slawe om ons te help verstaan dat ons in Jesus se diens staan. Dit is ’n vreemde beeld, want is dit dan nie sleg om ’n slaaf te wees nie? Ons moenie hierdie verse verkeerd verstaan en dink dat Jesus ons vasvang, dat ons geen wil van ons eie het en nou hard moet werk sonder dat ons enige sê het nie.

Dit beteken eerder dat wanneer ons sê ons glo in Jesus, ons ons lewe vir Hom gee en Hy ons kan gebruik en stuur om sy liefde uit te dra soos Hy goeddink. Ons volg nie vir Jesus sodat ons erkenning of belonings kan kry nie. Ons volg vir Jesus sodat Hy ons kan stuur om sy koninkryk sigbaar te maak waar dit ook al nodig is.

– Hoe laat dit jou voel om te weet dat Jesus jou kies om in sy diens te staan?

– Wat beteken dit om in Jesus se diens te staan?

Aktiwiteit

Gaan soek Jesaja 6:8 in jou Bybel op. Wat staan in hierdie vers? Hoe sluit dit aan by vandag se teksverse?


Uitbranding

Here, ek is moeg.
Soos Elia wil ek onder ’n bos gaan sit,
moed opgee met hierdie taak wat my so oorweldig,
wat vir my net te veel voel. 

In my moegheid onthou ek dat selfs U, 
Skepper en Heerser oor die heelal,
gerus het
en vir ons die opdrag gegee het om te rus. 

Here, help my om te rus.
Gee vir my die gawe van ’n goeie, genesende sabbat. 

Here, genees my,
gee my nuwe krag,
sodat ek, soos U belowe,
kan vlieg met arendsvlerke,
kan hardloop en nie moeg word nie. 

Op my eie kan ek nie.
Moeg sit ek aan u voete,
met oop hande
en wag. 

Amen.


Donderdag 23 Julie 2020

Respekteer ander

Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing – maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was (Fil 2:1-5).

Hoe leef ons op Jesus se onselfsugtige pad in hierdie selfsugtige wêreld van ons?

Saam met CS Lewis moet ons leer om anders te dink voordat ons anders sal begin leef. Paulus help ons hiermee in Filippense 2:5 wanneer hy skryf dat dieselfde gesindheid wat in Jesus was toe Hy aarde toe gekom het ook in ons moet wees. Paulus se opsomming hiervan is: “Die een moet die ander een hoër ag as homself.”

Wanneer ons begin dink ander mense is regtig belangrik, ongeag wie hulle is, dink ons reg. Wanneer ons hulle ooreenkomstig behandel, leef ons reg. Wanneer ons elke dag doelbewus daarop ingestel is om reg te dink en reg te doen aan ander, raak ons vergeetagtig wat ons eie eer en regte betref. Só groei nederigheid. Só word ons dissipels wat soos Jesus met ’n onvoorwaardelike liefde vir mense lewe, sê Willem Lotter. 

Alle mense het immers ’n diep behoefte om menswaardig behandel te word. Tog gun ons dit nie aldag vir mekaar nie, selfs al roep die Bybel ons daartoe op. Christene wat geleer het om vergeetagtig te leef ten opsigte van hulle belangrikheid, het al hoe meer respek vir ander. Hulle sien ander waarlik raak. Dit is soms so eenvoudig soos om eerste te groet. Of om ’n praatjie met hulle aan te knoop. Soms is small talk juis die regte ding op die regte oomblik en die kortpad na iemand se hart. 

Toe emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu in 1984 die Nobelprys vir vrede ontvang het, vertel hy van ’n gebeurtenis wat ’n groot indruk op hom gemaak het. As jong kind het hy eendag by sy ma in die plakkerskamp gestaan. ’n Wit man in priesterklere het by hulle verbygestap. Dit was Trevor Huddleston. Toe hy Desmond Tutu se ma raaksien, het hy sy hoed uit respek gelig en haar beleefd gegroet. “I couldn’t believe my eyes – a white man who greeted a black working-class woman.”

Hierdie een gebaar van nederigheid het die jong Desmond Tutu geleer dat egte geloof alle grense tussen mense uit die pad leef. Dit het die pad voor hom gebaan vir ’n lewe van toewyding aan die saak van geregtigheid en aan God.

Here, help my om te leef met liefdevolle respek wat brûe tussen mense bou. Ek wil graag ander hoër ag as myself, want dit is wat U vir my gedoen het. Amen.


Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was (Filippense 2:1-5).

Wanneer jy ’n koek bak, gebruik jy ’n klomp verskillende bestanddele, maar elk van hierdie bestanddele werk saam om een heerlike koek te bak. As jy iets weglaat of te veel van iets insit, gaan die koek flop. Elke bestanddeel het ’n spesiale taak in die koekbakproses, maar die belangrikste is dat hulle een doel gemeen het: om ’n koek te vorm. 

Ons het die afgelope paar dae baie gesels oor die feit dat ons nederig moet wees, Jesus se voorbeeld moet volg en moet onthou dat God ons almal gelyk gemaak het. Dit is die doel wat ons as gelowiges gemeen het. Dit is maklik om hierdie woorde te sê, maar nie so maklik om dit reg te kry en daarvolgens te leef nie. 

Filippense 2:1-5 gee ons paar praktiese wenke hoe ons dit kan regkry. Die belangrikste wat ons as gelowiges moet doen, is om almal saam te werk na een doel toe: om Jesus se liefde uit te dra. 

– Watter wenke vir die lewe lees jy raak in Filippense 2:1-5?

– Watter van hierdie opdragte is vir jou moeilik om te volg? Hoekom?

Aktiwiteit

Vandag se Bybelverse help ons onthou dat ons dade moet wys dat ons een in liefde, een in hart en een in strewe (dit is die dinge wat ons doen) moet wees. Om ons te help onthou dat ons so moet leef, teken ’n groot hart (wat vir liefde staan) met ’n kruis in die middel (wat staan vir ons strewe om soos Jesus te leef). Versier dan die res van die hart met tekeninge van ’n klomp verskillende mense.


Information overload

E-posse, vergaderings, dokumente, 
sosiale media, artikels, internet, 
oproepe, teksboodskappe …

My brein loop oor. 

Here, gee vir my onderskeidingsvermoë …
rus …
ruimte om asem te haal …
ruimte om te dink … 

Help my om saggies te luister 
na die fluistering in die windstilte.

Amen.


Woensdag 22 Julie 2020

Dink minder aan jouself

Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis (Fil 2:6-8).

In Mere Christianity beskryf CS Lewis hoe dit is om ’n werklik nederige persoon te ontmoet: “To even get near [humility], even for a moment, is like a drink of cold water to a man in a desert. Do not imagine that if you meet a really humble man he will be what most people call ‘humble’ nowadays: he will not be a sort of greasy, smarmy person, who is always telling you that, of course, he is nobody. Probably all you will think about him is that he seemed a cheerful, intelligent chap who took a real interest in what you said to him. If you do dislike him it will be because you feel a little envious of anyone who seems to enjoy life so easily. He will not be thinking about humility: he will not be thinking about himself at all.”

Nederigheid is nie om minder ván jouself te dink nie, maar om minder áán jouself te dink, in CS Lewis se woorde. Die wêreld van ons dag dwing ons in ’n ander rigting. Die media bombardeer ons met gedagtes oor hoe belangrik ons is. Geen wonder nie dat die soeklig gedurig grotendeels op onsself val, van ons Facebook-profiele tot ons persoonlike gesprekke.

Die verhaal van Jesus se lewe op aarde klink soveel anders as ons s’n met ons nimmereindigende behoeftes. In Paulus se aangrypende opsomming van Jesus se pad in Filippense 2 vertel hy hoe Jesus sy Godgelyke eer vrywillig opgeoffer het om mens te word. Hoekom? Christus het regtig minder aan Homself en meer aan ons gedink. Maar Jesus het nie net gedink nie; sy gedagtes het ook dade geword. Sy nederigheid het gemaak dat Hy sy hemelse veiligheid vir slaweklere verruil het – en vir ’n houtkruis.

Gaan ons kies om sy voorbeeld te volg?

Here Jesus, dankie dat U ter wille van my die nederige gestalte van ’n mens aangeneem het. Help my om meer van myself te vergeet, om soos U nederig te wees en ander eerste te stel. Amen.


Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis (Filippense 2:6-8).

Titels soos dokter, meneer, koningin en klaskaptein laat ’n mens dikwels dink dat daardie mense belangrik is. Jesus het ook ’n titel, een wat belangriker as enige ander titel is: Seun van God. Tog het Jesus nie sy titel gebruik om vir ander mense te wys dat Hy belangrik is nie, want Jesus het geweet ’n titel maak jou nie belangrik nie. God het alle mense ewe belangrik gemaak.

Jesus herinner ons dat die lewe nie gaan oor ’n belangrike titel nie, maar oor hoe ons teenoor ander mense optree. Jesus, die Seun van God, het self vir ons die voorbeeld gestel dat ons nooit te goed of belangrik is om ander mense te help nie. Jesus, die belangrikste Persoon, het almal gehelp wat sy pad gekruis het, maak nie saak wie hulle was nie.

– Hoekom dink jy maak titels ’n mens nie belangrik nie?

– Hoe kan jy vir ander mense wys dat hulle vir jou belangrik is?

Aktiwiteit

Maak ’n kroon en skryf hierdie woorde daarop: “Almal ewe belangrik”.


Vir mense wat hulle werk verloor het

“There, but for the grace of God, go I,”
sê die Engelse spreekwoord.
Ek is so bewus van die voorreg wat ek het om ’n werk te hê,
van hoe onverdiend hierdie genade is. 

Daarom wil ek by U intree vir mense wat werkloos is.
Here, U ken hulle harte, hulle bekommernis, hulle pyn.
U weet hoe oorweldigend die nood in ons land is. 

Ek bid dat U sal voorsien in elke mens se behoefte.
Dat U elke mens sal herinner dat hulle kosbaar is,
dat hulle nie net waarde het wanneer hulle geld verdien nie. 

Here, maak my oë oop vir die nood rondom my
en gebruik my om ’n verskil te maak. 

Amen


Dinsdag 21 Julie 2020

Leef wantroue in ’n hoek in

Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie (1 Kor 13:4-8).

Die Christendom groei tans die vinnigste in Sub-Sahara-Afrika. Nogtans is Sub-Sahara-Afrika se inwoners van die wantrouigste en ongelukkigste mense op aarde. In 2009 bevind Nunn en Wantchekon in ’n studie oor die oorsprong van hierdie wantroue dat slegs 50% van die respondente hier hulle familie werklik vertrou; 28% mense vertrou hulle bure volkome, en slegs 16% plaas baie vertroue in vreemdelinge. Dít behoort voorrang te geniet op die agenda van alle plaaslike kerke. Ons geloof moet ’n genesende impak op die samelewing hê. Tog lyk dit nie asof Christene minder wantrouig is nie.

1 Korintiërs 13 sê ons moet altyd die beste van ander verwag en hulle goed behandel. Helaas, baie mense het hierdie hoofstuk verskraal tot ’n romantiese teks vir troues. Hoe jammer! Paulus bedoel elke woord hiervan letterlik vir die regte lewe. Openheid beteken nie ons is blind vir mekaar se foute nie. Ons laai tog nie die pistool vir iemand wat ’n misdaad wil pleeg nie. Maar om met wantroue in ons hart rond te loop, is om onsself van binne af te vergiftig. Erger nog, dis teen God se wil. Die Here se liefde moet brûe tussen ons bou. 

In Les Misérables steel Valjean die aartsbiskop se silwerware nadat dié hom in sy huis laat oorslaap het. Later vang die polisie vir Valjean en bring hom na die priester. In plaas daarvan om Valjean as dief uit te wys, sê die aartsbiskop die silwerware was ’n geskenk. Toe voeg hy by dat Valjean die duur silwerkersblakers vergeet het en gee dit ook aan hom. So vreemd was hierdie optrede vir Valjean dat dit hom vir altyd uit sy bestaande leefwyse geskok het. Dit het hom in ’n gelowige verander wat die res van sy lewe gewy het aan die opheffing van ander mense.

Leonard Sweet vertel van ’n priester wat hom in gebed afgesonder het. Met sy terugkeer was iemand in sy geloofsgemeenskap omgekrap. “Terwyl jy rustig eenkant gesit en bid het, moes ons almal harder werk, en om alles te kroon, lyk jy nie juis anders nie.” Toe antwoord die priester: “Maar jy lyk anders!” In sy eenkanttyd het die priester geleer om deur die bril van Christus na ander te kyk. Ons openheid verander nie in die eerste plek ander mense nie, maar wel hoe ons hulle sien en hanteer. Om ander te vertrou, al word ons soms uitgebuit, maak die evangelie op die regte maniere magneties.

Here, help my om met openheid te leef en die beste van mense te verwag. Ek wil ook graag só by U stil word dat ek met U oë na my medemens sal kan kyk. Amen.


Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie (1 Korintiërs 13:4-8).

Wanneer jy ’n vreemde woord lees of hoor, help dit om te gaan kyk wat die definisie van daardie woord is. Dan sal jy daardie woord beter kan verstaan. Weet jy wat die definisie van ’n ronkedoor of ’n paddaslagter is? ’n Ronkedoor is ’n alleenloper-olifant wat uit die trop verstoot is. ’n Paddaslagter is ’n baie stomp mes. 

Definisies help ons nie net om ’n woord te verstaan nie, maar ook hoe om daardie woord reg te gebruik. Party woorde ken ons baie goed, maar dit kan ons altyd help om weer na die definisie van sekere woorde te gaan kyk om dit beter te verstaan en reg te gebruik. 

Dink aan die woord liefde. Ons elkeen gebruik die woord liefde omtrent elke dag, maar soms vergeet ons wat hierdie woord regtig beteken. 1 Korintiërs 13:4-8 help ons om die definisie van liefde te verstaan. Dit help ons om te verstaan wat ons bedoel wanneer ons die woord liefde gebruik.

– Lees 1 Korintiërs 13:4-8. Wat sê hierdie verse alles oor liefde?

– Hoekom dink jy kan liefde op soveel verskillende manier verduidelik word?

Aktiwiteit

Stel jou eie definisiewoordeboek van liefde saam. Skryf of teken daarin verskillende betekenisse van liefde. Jy kan begin deur neer te skryf of te teken wat jy in 1 Korintiërs 13:4-8 lees. Voeg nog definisies by namate jy elke dag liefde rondom jou raaksien.

Beroepsonsekerheid

Here, ek sien hoe mense om my hulle werk verloor.
Ek kan so maklik volgende wees.
Dit maak my bang. 

Help my om nie te fokus op die moontlike verlies nie,
om nie vas te val in my onsekerheid nie,
maar om my dagtaak steeds na my beste vermoë te verrig. 

Ek vertrou op U.
Ek bid dat U altyd vir my sal voorsien,
vir my sal sorg. 

Amen.


Maandag 20 Julie 2020

Ek sal jou rug beskerm

Toe antwoord Jonatan: “Nee, as ek seker weet dat my pa klaar besluit het om jou dood te maak, sal ek jou dit beslis laat weet.” Dawid sê toe vir Jonatan: “Wie sal vir my kom sê of jou pa jou ’n harde antwoord gegee het?” Jonatan het daarna vir Dawid gesê: “Kom ons gaan uit veld toe.” Hulle twee het veld toe gegaan, en Jonatan het vir Dawid gesê: “So seker as die Here die God van Israel leef, ek sal my pa môre of oormôre pols. Hy sal gunstig gestem wees teenoor jou. So nie, sal ek na jou toe stuur en dit in die geheim aan jou bekend maak” (1 Samuel 20:9-12). 

Nou die dag het ek iets moois van familiewees binne die kerk beleef. Dit was toe ek agterkom ’n vriend het my integriteit verdedig. ’n Godsdienstige heksejagter het onwaarhede oor my kwytgeraak. My vriend het hom aangevat. Toe ek hom hiervoor bedank, was hy uit die veld geslaan. “Jy hoef nie dankie te sê nie. Dis mos wat ons vir mekaar doen in hierdie familie,” het hy geantwoord. Dit het ’n diep indruk op my gemaak.

Toe onthou ek dat Efesiërs 6, waar Paulus vertel van die Here se wapenrusting wat ons moet aantrek, geen oorlogsklere vermeld wat ons rug beskerm nie. Ons moet dit vir mekaar doen. Ons moet mekaar se rug beskerm en mekaar se naam hoog hou as ander mense dit met modder gooi. Anders is ons net mooiweersfamilie. 

I’ve got your back! Ek sal jou rug beskerm. Kan enigiemand meer betekenisvolle woorde as dit vir jou sê? Dit is wat gelowiges vir mekaar doen, soos Jonatan dit vir Dawid gedoen het toe Saul vir Dawid wou doodmaak. Keer op keer het Jonatan in die pad gaan staan van sy pa se jaloesie en woede. Was dit nie vir die feit dat hy sy vriend Dawid se rug beskerm het in sy afwesigheid nie, was Dawid sekerlik al dood.

Vriende doen dit vir mekaar. Hulle beskerm mekaar en red mekaar. Hulle staan in die pad van ander wat hulle vriende wil leed aandoen. Die heel grootste liefde wat enigiemand ooit vir hulle vriende kan hê, is om hulle lewe vir hulle af te lê. So sê Jesus. Daarom dat Hy ons Vriend is. Ook noem Jesus ons sy vriende as ons alles doen wat Hy vir ons sê.

Here, help my om ’n getroue vriend soos Jonatan te wees, wat my vriende en familie se rug beskerm en hulle red van mense wat hulle kwaad wil aandoen, selfs in hulle afwesigheid. Weerhou my daarvan om enigiemand kwaad aan te doen. Amen.


Toe antwoord Jonatan: “Nee, as ek seker weet dat my pa klaar besluit het om jou dood te maak, sal ek jou dit beslis laat weet.” Dawid sê toe vir Jonatan: “Wie sal vir my kom sê of jou pa jou ’n harde antwoord gegee het?” Jonatan het daarna vir Dawid gesê: “Kom ons gaan uit veld toe.” Hulle twee het veld toe gegaan, en Jonatan het vir Dawid gesê: “So seker as die Here die God van Israel leef, ek sal my pa môre of oormôre pols. Hy sal gunstig gestem wees teenoor jou. So nie, sal ek na jou toe stuur en dit in die geheim aan jou bekend maak” (1 Samuel 20:9-12). 

Dawid en Jonatan was beste vriende. Wat hulle vriendskap so spesiaal gemaak het, is dat hulle altyd vir mekaar opgestaan en mekaar beskerm het. Die Engels hiervoor is: “They had each others’ backs.” 

Ware vriendskap beteken dat jy altyd vir jou vriende sal opstaan, maak nie saak hoe moeilik dit is nie. God stuur ons om sulke vriende te gaan wees. Hy vra dat ons mekaar sal beskerm en help in slegte situasies. Dit gaan nie altyd maklik en lekker wees nie. Jonatan moes vir sy pa gaan sê om nie vir Dawid dood te maak nie. Maar ons kan weet dat God altyd by ons is om ons te help doen wat ons moet doen.

– Het jy ’n goeie vriend of vriendin? Wat maak julle vriendskap so spesiaal?

– Vir wie kan jy vandag ’n goeie vriend of vriendin gaan wees?

Aktiwiteit

Maak ’n paar vriendskapsarmbande wat jy vir jou vriende kan gee.


Werkloosheid

Here, ek het my werk verloor.
Soos ’n kind wil ek by U kom sit en my hart uithuil.
Ek is hartseer, seergemaak, bekommerd, bang.
Hoe gaan ek al my verantwoordelike nakom?
Hoe gaan ek vir my mense sorg?
Waar gaan ek weer werk kry? 

Liefdevolle God, asseblief, help my.
Voorsien in die middele wat ek en my mense nodig het om te oorleef.
Help my om nie vas te val in moedeloosheid nie, 
om nie waardeloos te voel nie. 

Op u liefde en sorg vertrou ek.
Laat my nie teleurgesteld staan nie. 

Amen.


Sondag 19 Julie 2020

Familie op die voorstoep

Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is ’n kind van God; en elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hiéraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat ’n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? (1 Joh 5:1-5).

Toe ek ’n kind was, was my oupa een van my helde. Wanneer ek vakansies by hulle gaan kuier het, het ons graag op my ouma se blinkgepoleerde voorstoep gesit. Oor koppies lekker koffie het ons twee oor Heidelberg se rante gestaar en diep dinge gepraat. Ek onthou ook spesiale oomblikke in my ouerhuis, soos wanneer my pa voor slaaptyd vir ons elkeen ’n beker stomende warmsjokolade gemaak het. Of my ma wat kom kyk het of ons warm toegemaak is. Of wanneer ons as gesin saam in die aand gaan stap en sterre kyk het.

Dink net wat sal gebeur as ons ons verhoudings met mekaar doelbewus begin inrig as voorstoepe met stomende bekers koffie en sorgvrye kuiers. Te min het ek die kerk hiermee vereenselwig. Wanneer die “broers en susters” in die week amptelik saamgekom het, was dit met ’n formele agenda in die hand. Dan was lief en leed maar net een punt met “plastiekkoffie” tydens pouse. Of koue vleispasteitjies waarvan die kors gedurig aan my tande vasgesit het. Nie veel vreugde hier nie! Te veel Sondae in die kerk het soos slawerny in Egipte gevoel en nie soos voorstoepe waar ons as familie van die Here gehaltetyd saam met Hom en mekaar kon deurbring nie. Hoe anders sal dit nie wees nie as ons regtig mekaar op die hande begin dra en sommer net saamkuier in die Here se Naam, sonder al die eindelose vergaderings en programme. 

Gesonde families weet wat om te doen; gesonde kerke ook. Die regte soort saamwees lei spontaan tot die opbou van ons geloof en die daarwees vir ander wat die Here nog nie ken nie. Groei sal vanself gebeur as ons toelaat dat die Gees se wind deur ons begin waai.

Die regte antwoorde op die lewe se groot vrae is dikwels op ons voorstoep te vind. Ons soek dit net te dikwels in vergaderings en dokumente. Die lewe van Christus gebeur sommer reg voor ons. Dis so eenvoudig soos om by Jesus se voete te kom rus. Om die kerk van die Here as ’n gelukkige, gesonde en nuwe familie te sien en te beleef.

Here, help my om werklik ander as deel van my familie te behandel. Laat ons verhoudings ander so welkom laat voel dat groei kan plaasvind en ons U, mekaar en die lewe sorgvry kan geniet. Amen.


Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is ’n kind van God; en elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hiéraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam (1 Johannes 5:1-5).

’n Familiestamboom wys wie almal deel van jou familie is. Dit begin gewoonlik by een man en vrou wat die stam is. Namate daar kinders en kleinkinders bykom, spruit daar takke en sytakke uit die stam.

Elke familie se stamboom lyk anders, want elke familie lyk anders. Maar wat ’n stamboom ons help onthou, is dat ons almal aan mekaar verbind is. Net soos ons as familie aan mekaar verbind is, is almal wat in God glo ook aan mekaar verbind, want wanneer jy in God glo, is jy sy kind. Dit is nie moontlik om al die kinders van God op ’n stamboom te teken sodat ons kan onthou dat ons aan mekaar verbind is nie. Wat God se kinders aan mekaar verbind, is liefde. Wanneer ons God en God se ander kinders liefhet, weet ons ons almal is deel van God se familie.

– Wat beteken dit dat almal wat in God glo sy kinders is?

– Hoe kan jy ander kinders van God liefhê?

Aktiwiteit

Teken jou familiestamboom.


Vir mense wat administrasie of kantoorbestuur doen

Here my God,
U is die God van orde.
By U het elke ding ’n plek. 

Help my om my werk ordelik en noukeurig te doen.
Gebruik my om diensbaar te wees, om orde te skep,
sodat almal hulle werk met gemak kan doen
en alles glad kan funksioneer. 

Mag in my werk en in my omgang met mense
u liefde altyd sigbaar wees. 

Amen.


Saterdag 18 Julie 2020

Deel van ’n splinternuwe familie

Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook … Dít is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het: Ons moet mekaar liefhê … Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees? (1 Joh 3:3-17).

Toe mense in Markus 3 vir Jesus sê sy ma en broers wag op Hom, antwoord Hy dat sy familie dié is wat die wil van God doen. Húlle is sy ma, broers en susters.

Die Nuwe Testament wemel van familietaal. Lees gerus 1 Johannes. Daar hoor ons God is ons Vader. Ons is sy geliefde kinders, want Jesus het ons deel van hierdie nuwe familie gemaak (5:1). In 3:9 lees ons dat God se saad, sy karakter, in al sy kinders bly (1953-vertaling). Daarom het ons nou die ewige lewe (5:11). Ook leef ons in die lig (1:7) omdat God lig is.

In die Here se familie gebeur dinge anders. Omdat God se DNS in ons oorgeplant is, hou ons niks van dinge wat nie sy goedkeuring wegdra nie (2:5). Ons beywer ons om te leef soos Jesus geleef het (2:6). Gehoorsaamheid aan die Vader is ons hartklop. Prakties gebeur hierdie nuwe lewe in God se familie só:

– Gebed: God se kinders het vrye toegang tot Hom deur Jesus. Wanneer ons volgens sy wil bid, sal ons gebede verhoor word (5:14-15).

– Liefde: Gelowiges se vernaamste opdrag is om God en mekaar lief te hê (3:11). Anders verloën ons alles waarvoor God staan. Dan leef ons ’n leuen (4:7-10). Liefde is onafskeidbaar van gehoorsaamheid aan God (5:2). Gehoorsaamheid sonder liefde is wettisisme, maar liefde sonder gehoorsaamheid is wanorde. Gehoorsaamheid is om mekaar lief te hê (4:19-21), nie bloot om derduisende voorskrifte na te kom nie.

– Onselfsugtige opoffering: Kinders van God se rolmodel is Jesus. Net soos Hy sy lewe vir ons afgelê het, word ons as gelowiges opgeroep om ons lewe vir mekaar af te lê (3:16). In 3:16-17 vind ons die praktiese toepassing van agape, waar Jesus se nederige lewe en dood die kompas is. Agape is nie maar net ’n warm gevoel nie, maar ’n diep ontferming wat maak dat kinders van God selfs hulle lewe vir Hom en vir mekaar sal opoffer. Daarom dat agape ook vra dat ons ons kos en besittings met medegelowiges in nood sal deel (3:17), dat ons nie ons harte sal sluit vir ander familielede van God wat gebrek ly nie. Die liefde van God is immers in ons.

Liewe Vader, dankie vir u onvoorwaardelike en selfopofferende liefde vir my. Help my om my broers en susters in die geloof net so lief te hê en laat daardie liefde prakties gestalte kry in my daaglikse lewe. Amen.


Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook … Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees? (1 Johannes 3:3-17).

Ons wys op verskillende maniere vir mekaar dat ons vir mekaar lief is. Soms gee ons mekaar drukkies, ander kere bring ons tyd deur saam met iemand vir wie ons lief is of dalk gee ons geskenke of komplimente. As jy gaan dink oor hoe ons vir mekaar wys dat ons mekaar liefhet, kom jy vinnig agter liefde kan nie net woorde wees nie. Ons moet ook vir mense deur ons dade wys dat ons hulle liefhet. Jesus het ons so liefgehad dat Hy sy lewe vir ons gegee het sodat ons nie meer bang hoef te wees vir die straf op die sonde nie. Jesus roep ons nou om hierdie liefde te gaan wys vir ander mense deur goeie dinge vir hulle te doen, dinge wat hulle lewe beter sal maak.

– Hoekom kan ons nie net sê dat ons vir iemand lief is nie? Hoekom moet ons dit ook vir hulle wys?

– As Jesus sy lewe vir alle mense gegee het, aan wie dink jy moet ons ons liefde gaan wys?

Aktiwiteit

Vandag vier ons Mandeladag, oudpresident Nelson Mandela se verjaarsdag. Oudpresident Nelson Mandela se voorbeeld as dienende leier inspireer Suid-Afrikaners van verskillende agtergronde om elke jaar deel te neem aan hierdie veldtog om ’n verskil te maak deur 67 minute gemeenskapsdiens te doen. 

Sit vandag 67 minute opsy om liefde te gaan bewys. Hier is ’n paar wenke wat jy kan doen:

– Tel vullis op vir 67 minute.

– Pak jou kas vir 67 minute reg en sit klere wat jy nie meer dra nie eenkant om vir ander te skenk.

– Gebruik jou foon 67 minute lank om mense met wie jy lanklaas gesels het te WhatsApp of te bel.

– Gebruik 67 minute om ’n spaarbussie te maak waarin jy gereeld geld kan sit om aan die DBV te skenk.


Selfhandhawing

Regverdige God,
U wat aan die kant van die reg staan
en die saak van die verontregte bepleit,
gee my krag en maak my dapper.
Help my om op te staan
en my stem te laat hoor,
om myself te laat geld wanneer dit nodig is,
om in nederigheid en liefde te doen wat reg is.

Amen.


Vrydag 17 Julie 2020

Gelukkige families leef anders

“Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” (Joh 13:34-35).

In ’n gesonde familie voel jy tuis en kan jy net jouself wees. Jy behoort daar. Gesonde families leef naby aan mekaar. Hulle sing. Hulle speel. Hulle het tyd vir feesvier, saamwees en lekker dinge saamdoen. Sulke families geniet mekaar en die lewe. As iemand in so ’n familie presteer, vier almal saam fees. As iemand seerkry, is hulle daar vir mekaar. Hulle dien mekaar. Hulle praat hulle verskille uit en hulle is lief vir mekaar.

Gesonde families hou saam vakansie, gaan koop selfs saam kruideniersware en raak saam betrokke by ander se nood. Hulle het nie amptelike verslae of kommissies van ondersoek of selfs amptelike huisvergaderings nodig om gelukkig en gesond te wees nie. Hulle is ’n regte familie wat mekaar vertrou, saam leef, dink en doen, saam bid en vir mekaar bid. Hulle verdedig mekaar se integriteit en bou mekaar op. Hulle koester mekaar se teenwoordigheid.

As die Here ons sy familie noem, moet die kerk soos ’n familie leef, en nie soos ’n amptelike instelling nie. Ons moet meer besorgd wees oor God se koninkryk as oor ons eie oorlewing. Ons leef nie ongestruktureerd of sonder planne nie, maar ons word ook nie nét gekenmerk deur strategiese beplannings of onpersoonlike aktiwiteite nie.

Wanneer die Here se mense soos ’n familie leef, seëvier liefde, nabyheid, warmte en vertroue altyd. Dan wen omgee en diens, nie eiebelang nie.

Ons Vader, help ons om soos ’n regte familie te leef in ons verhoudings met mekaar. Help ons om ons naaste eerste te stel, hulle teenwoordigheid te geniet en hulle met liefde en omgee te dien, want dit is juis aan hierdie liefde dat ander sal weet ons is u dissipels. Amen.


“Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” (Johannes 13:34-35).

Het jy al gesien dat elke sportspan ’n spandrag het sodat mense kan sien aan watter span hulle lede behoort? Mense wat vir Jesus volg, het ook so ’n spesiale spandrag. Dit is nou wel nie soos klere wat jy by ’n winkel kan gaan koop en aantrek nie, maar wanneer jy hierdie spandrag aan het, sal mense kan sien jy behoort aan Jesus se span. 

Jesus se volgelinge se spandrag is liefde. Wanneer ons lief is vir die mense wat elke dag oor ons pad kom, sal almal weet dat ons Jesus se dissipels is. In Jesus se span is almal welkom en almal is goed genoeg.

– Wat beteken dit om deel van Jesus se span te wees?

– Hoe kan jy vir ander mense wys jy is deel van Jesus se span?

Aktiwiteit

Ons weet Jesus se dissipels se spandrag is nie regtig klere nie, maar as jy ’n T-hemp moes ontwerp vir Jesus se dissipels om te dra, hoe sou dit lyk? Ontwerp gerus so ’n T-hemp en wys dit vir die mense in jou huis.


Samewerking

Here, wanneer ek vandag met ander mense moet saamwerk,
bevry my van die gedagte dat my bydrae meer waarde het as ander s’n.
Help my om diensbaar te wees en my spanlede met respek te behandel. 
Gee vir ons as span die wysheid om produktief saam te werk.
Laat u seën op ons werk en ons verhoudings rus.

Amen.


Donderdag 16 Julie 2020

Geen professionele ruimte nie

Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: “Julle weet dat dit by die nasies so is dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baasspeel en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense” (Mark 10:42-45).

As ons die familiekarakter van die kerk snap, sal ons die kerk nie sien as ’n amptelike instelling met bestuursprosesse wat vir winsgedrewe maatskappye ontwikkel is nie. Toe ek onlangs weer kritiek hieroor moes aanhoor, antwoord ek dat die weglaat van kerklike titels tog nie onbelangrik kan wees as Jesus self die moeite gedoen het om die gebruik van eretitels in Matteus 23 nietig te verklaar nie.

Tog snaaks dat mense sekere woorde van Jesus ernstig neem en ander ooglopend ignoreer. Matteus 23 is nie net ’n stukkie vroom advies wat ons ernstig kan neem as ons wil, of oorbodig kan verklaar as dit ons nie pas nie. Jesus sê openlik in Matteus 23 eretitels is nie gepas in sy aardse familie nie. Ons het net een Vader en een Here wat eretitels verdien. Alle gelowiges is gelyk. Natuurlik moet ons met respek na mekaar luister. Maar dieselfde respek geld ook vir elke ander mens met wie ons te doen kry, groot en klein, ryk en arm. 

Titels skep afstand tussen mense. Dit maak dat sekere mense belangriker lyk as ander. In die kerk is daar geen plek vir celebrities, gesiene mense of groot ego’s nie. Veral wanneer geestelike leiers daarop aandring om op hulle titels aangespreek te word, raak dit ’n probleem. Leiers in God se aardse familie het nie titels of eer of erkenning nodig om te doen waarvoor God hulle geroep het nie – om ander toe te rus en te dien.

Die regte plek vir leiers – en vir almal in die familie – is agter in die ry, as ek Jesus reg verstaan in Markus 10:42-45. Dáár hou Jesus vir ons almal plek. Of ons nou preek, leer, dien of die kerkgebou skoonmaak, ons almal het dieselfde roeping: om God te verheerlik en mekaar in die geloof op te bou.

Here, aan U kom al die eer toe. Help my om nie eer by mense te soek nie, maar om in diens aan U en ander bereid te wees om heel agter in die ry te staan. Ek wil dien eerder as om gedien te word, net soos U. Amen.


Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: “Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense” (Markus 10:42-45).

Jesus het die wêreld op sy kop gedraai met die verskillende dinge wat Hy ons geleer het. Dis amper asof Jesus ’n speletjie van teenoorgesteldes gespeel het. Byvoorbeeld: Die wêreld sê jy moet die beste wees om te tel. Jesus sê almal is ewe belangrik. Die wêreld sê jy moet die heel beste vir jouself soek. Jesus sê jy moet ander mense dien.

Om Jesus te volg beteken ons sal soms anders moet optree as wat die wêreld verwag. Ons moet mooi luister na wat God van ons vra om te doen.

– Wat beteken dit om ander mense te dien?

– Hoe kan jy vir ander mense wys dat jy vir hulle omgee?

Aktiwiteit

Speel ’n speletjie van teenoorgesteldes. Iemand gee jou ’n opdrag en jy doen die teenoorgestelde. Of iemand sê een woord en jy gee die teenoorgestelde woord.


Fokus

Here, ek wil bid terwyl ek bestuur, aantrek, koffie maak.
Daar is soveel dinge wat my aandag verg
dat my kop nooit op net een ding op ’n slag kan fokus nie. 

Hoe kan ek U loof as ek nie eens behoorlik by U kan stilstaan nie?
Met ’n diep asemteug wil ek U eer.

Skepper-God wat buite tyd en ruimte staan,
U hou alles in u hand.
By U kan ek rus,
want U is in beheer. 

Help my om vandag te fokus,
om elke oomblik bedag te wees op dit waarmee ek besig is,
teenwoordig in die oomblik,
sodat ek my werk na my beste vermoë kan doen. 

Amen.


Woensdag 15 Julie 2020

Familielede het gewone name

“Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye, en van die voorste plekke in die sinagoges en om op straat deur die mense begroet en as ‘rabbi’ aangespreek te word. Maar julle moet julle nie ‘rabbi’ laat noem nie; net Een is julle Leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as ‘vader’ aanspreek nie, want Een is julle Vader: die Vader in die hemel. Julle moet julle nie ‘leiers’ laat noem nie, want Een is julle Leier: die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word” (Matt 23:6-11).

Toe ek onlangs vir iemand sê ek is nie “dominee” nie, sommer net “Stephan”, sê hy dis uit respek dat hy my “dominee” noem. “Maar die Here noem my op my naam,” sê ek vir hom.

Die titel “dominee” herroep ongelukkig by my die Latynse oerbetekenis van “my heer”. “Pastoor” stam weer af van die Latynse term pastor, wat “herder” beteken. Dis seker hoekom mense so graag na kerkleiers verwys as hulle herders en na gemeentelede as die kudde.

Ek het toe so ’n bietjie gaan rondkrap om hierdie titel-ding beter te verstaan. In ’n boek van Jon Zens, The pastor has no clothes: Moving from clergy-centered church to Christ-centered ekklesia, lees ek toe wat Dan Cozart sê: “The pastor shouldn’t be called by his first name … At times first names can be fitting and appropriate, but not for parents, judges, law officers, nor for preachers. It’s a matter of respect for the position and office. A pastor may be called Bishop, Elder, Pastor, or Brother … How very true the statement, ‘Familiarity breeds contempt.’ Refraining from calling a Pastor by his first name doesn’t mean he’s more spiritual than his flock, but it does mean he holds the highest office in the church, namely that of God’s under-shepherd, which demands respect.”

Waag jy dit om hierdie “kerklike protokol” te oortree, het jy moeilikheid. Hoe vreemd dat soveel mense dink respek is sinoniem met formaliteit. Of met die gebruik van titels. Nee, ek het nie ’n probleem met funksionele titels in die samelewing nie. As ek ’n medikus “Dokter” noem, is dit binne ’n professionele konteks. Dieselfde geld vir ’n kaptein op ’n vliegtuig … totdat ek hulle beter leer ken, natuurlik.

Die kerk is egter nie ’n professionele ruimte nie. Dit is die Here se aardse familie wat duur gekoop is. Hier is familietaal nie formeel nie, maar intiem. Soos in enige gesonde familie oorbrug omgeetaal die afstand tussen mense. Dit vermy mensgemaakte grense. As ons dit snap, sal ons ophou om ander gelowiges vroom-vroom as “u” aan te spreek. Ons sal mekaar op die naam noem, mekaar steeds met respek behandel, en innig vir mekaar omgee en mekaar dien, ongeag ons aardse titels.

My Vader, dankie dat U familieterme gekies het as die manier waarop U ons verhoudings met mekaar en ons verhouding met U wil kenmerk. Help my om nie op mensgemaakte titels en status te fokus nie, maar om u liefde en respek uit te leef sodat ander ook graag familiêr met U en u familie sal wil wees. Amen.


“Die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word” (Matteus 23:10-11).

Hoogmoed is ’n vreemde ding, want dit gebeur baie maklik met ’n mens. Voor jy jou kom kry, dink jy jy is beter of belangriker as iemand anders. En wanneer ons dink ons is belangriker of beter as ander mense, gebeur dit maklik dat ons hulle sleg behandel. 

Jesus roep ons om nie neer te sien op ander mense nie, maar juis om ander mense te help en te ondersteun. Jesus roep ons om nederig te wees. Nederigheid is om nie te dink jy is beter of belangriker as ander mense nie.

– Wanneer is dit vir jou moeilik om nie te dink jy is beter as ander mense nie?

– Wat kan jou help om nederig te wees?

Aktiwiteit

Maak ’n lys, in jou kop of op papier, van alles wat mense gelyk en ewe belangrik maak. Jesus het ons almal gelyk gemaak. Niemand is beter as iemand anders nie.


Selfvertroue

Skepper-God,
ek weet U het deur u Gees vir my spesifieke gawes gegee;
ek weet ek is kosbaar;
ek weet ek is geliefd. 

Tog is daar dae wanneer ek twyfel of ek goed genoeg is,
wanneer dit vir my voel of ek die dinge wat ek moet doen
nie regtig kan doen nie,
en asof ek uitgevang gaan word. 

Here, genees my van my “imposter syndrome”.
Help my om nie my vertroue in myself te soek nie,
maar in U
en in die krag en gawes wat ek van U ontvang.

Amen.


Dinsdag 14 Julie 2020

Hoogs kompeterend

As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen ’n lid daarvan (1 Kor 12:26-27).

“Hoogs kompeterend.” Dis hoe ’n spreker onlangs die kerk in ’n bepaalde streek in Suid-Afrika beskryf het. Wat ook al die redes vir hierdie mededinging is, een feit staan soos ’n paal bo water: Daar is talle kerklike denominasies, onafhanklike kerke en geloofsgemeenskappe wat elk op hulle eie manier die waarheid najaag. En soms sluit hulle mense uit in hulle soektog na die waarheid. Wie se doop is reg? Watter vorm van aanbidding is aanvaarbaar? Moet ons in vreemde tale kan praat? Dit is maar enkele van die vrae wat kerke in verskillende kampe injaag.

Boonop is dit skynbaar mode om kwaad te wees vir die kerk. Toe iemand onlangs vir my sê hy is kwaad vir die kerk, vra ek hom hoe lank hy nou al kwaad is. Toe sê hy dat hy jare lank al nie meer kerk toe gaan nie. “Dan moet jy met ’n terapeut gaan praat,” antwoord ek hom, “want as jy al so lank met woede in jou hart teenoor die kerk rondloop, kort jy anger management-vaardighede. Dan het jy toksies geraak.”

Ons durf nie die Here se kerk afskryf net omdat sekere kerkleiers droogmaak nie. Dit is hartseer dat daar soveel wantroue teenoor mekaar in die kerk van die Here bestaan. Mense word veels te maklik beïnvloed om teen enigiets te wees, van nuwe Bybelvertalings tot skrywers wie se boeke hulle nog nie eens gelees het nie.

Ek wonder partykeer of 1 Korintiërs 13 nog in baie van ons se Bybels staan, dié gedeelte wat sê ons moet die beste van mekaar glo en verwag. Of Matteus 18 wat sê as ons ’n probleem met ’n medegelowige het, moet ons dit op ’n deernisvolle manier eenkant gaan uitpraat. Hoe jammer dat vele Christene wat “opstaan” vir die gesag van die Bybel nie daardie einste Bybel toepas wanneer hulle met medegelowiges omgaan nie. Hoe jammer dat ons die Heilige Gees nie genoeg vertrou om ons in die waarheid te lei en Christus se kerk hier op aarde in stand te hou nie. As ons Hom sou volg, sou ons kerke baie meer soos die Here se familie hier op aarde gelyk het.

Here, U is die hoof van u kerk. Help my om ander kerke en gelowiges altyd te sien as lede van u liggaam, waarvan ek ook deel is. Leer ons om met mekaar te kan verskil op ’n manier wat U eer eerder as om mekaar as mededingers te sien. Want as een lid ly, ly die hele liggaam. Amen. 


As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen ’n lid daarvan (1 Korintiërs 12:26-27).

Ons almal is verskillend, maar ons almal het mekaar nodig. Dink gou, as jy ’n seerplek iewers op jou lyf het, voel die res van jou lyf dit ook en jy kry swaar. Net so moet ons saam seerkry wanneer mense rondom ons seerkry of swaarkry. Soos jou hele lyf omgee oor daardie een seerplek, so moet ons omgee vir almal rondom ons wat seerkry, want Jesus kies ons almal om deel van sy liggaam, sy kerk, te wees.

– Watter rol dink jy speel jy in Jesus se liggaam, die kerk?

– Hoekom kies Jesus ons om deel van sy liggaam te wees?

Aktiwiteit

Kyk vanaand in die spieël na jouself. Sê vir Jesus dankie vir jou lyf en vra dat Hy jou sal help om om te gee vir almal wat oor jou pad kom.


Ambisie

Groot en almagtige God,
Filippense 2:3 sê ons moet niks uit selfsug of eersug doen nie.

Ek bid, Here, dat U my hart sal ondersoek,
my ambisie sal reinig,
dat dit nie om my eer sal gaan nie,
maar om u eer
en om diens aan my naaste. 

Seën my werk
en help my om die hoogtes te bereik
wat aan U die meeste eer sal bring. 

Amen.


Maandag 13 Julie 2020

Dissipels vir Een

Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan (Kol 3:23-24).

Wanneer ek ook al in Europa kom, verkyk ek my aan die ou geboue. Veral aan die ou katedrale. Bouers het soms tot honderd jaar en selfs langer aan party van die Europese katedrale gewerk. Hulle het dikwels geweet hulle sou nooit hulle voltooide handewerk sien staan nie. Dit laat my dink aan die storie van iemand wat vir ’n vakman by ’n ou katedraal gevra het hoekom hy soveel moeite doen om ’n Bybelfiguur eenkant onder ’n afdak uit te kerf. Hy het geantwoord: “Al sien geen mens my handewerke raak nie, God sien dit wel.” 

Op Christus se telbord maak ander dinge saak as op die wêreld se telbord. Jesus vra of ons voor Hom buig as ons Heer. Hy vra of ons ’n hart het vir ander mense en vir sy stukkende skepping. Hy vra of ons ons gerief sal opoffer om vir Hom en ander te leef. Op die Here se telbord is dít die vrae wat tel om te bepaal of ons “iets” met ons lewe doen. Ons kan immers net reg dien en reg leef as ons ons nuwe identiteit en vryheid in Jesus self vind. Slegs as ons diep oortuig is ons is kinders van God sal ons vry wees van ander vals identiteite wat ons aanhang en wat verbind is aan ons status, besittings, posisie en erkenning.

Dit is vir ons dikwels so moeilik om iets vir die Here of vir iemand anders te doen sonder om erkenning te verwag. Ons linkerhand vergeet moeilik van wat ons regterhand doen. Die geneesmiddel vir hierdie aandagsugtigheid is om weer ’n katedraalbouer vir die Here te word. Alles wat ons doen, doen ons nét vir Hom. Sy goedkeuring is al wat tel. Ons is dissipels vir Een.

Here, help my om te fokus op my roeping en my identiteit in U eerder as op aardse sukses. U is die enigste Een wie se opinie tel. Ek wil alles wat ek doen, doen na my beste vermoë, want ek doen dit vir U. Amen.


Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan (Kolossense 3:23-24).

Verbeel jou jy moet ’n taak doen waar voor jy nie lus is nie. Hoe sal jy oor daardie taak voel? Verbeel jou nou jy moet daardie selfde taak doen, maar jy weet jy gaan ’n beloning kry as jy daarmee klaar is. Hoe sal jy nou oor daardie taak voel? 

Dit is lekker om iets te doen as jy daarvoor beloon word. Dalk kry jy ’n beloning as jy al jou huiswerk doen of as jy jou ouers in die huis help. Tog doen ons soms dinge nie omdat ons ’n beloning daarvoor gaan kry nie, maar omdat ons daarvan hou om dit te doen of omdat ons weet ons moet dit doen.

Ons wat vir Jesus volg, doen nie goeie dinge sodat ander mense sal dink ons is oulik of sodat ons daarvoor beloon sal word nie. Ons doen goeie dinge vir ander mense omdat ons vir Jesus volg en vir Hom lief is.

– Dink aan ’n taak wat jy moet doen sonder dat jy ’n beloning daarvoor kry. Hoekom doen jy dit?

– Het jy al gedink hoekom jy vir Jesus volg? Wat is jou redes?

Aktiwiteit

Skryf die redes hoekom jy vir Jesus volg op ’n vel papier neer. Jy kan ook prentjies daarvan teken as jy wil.


Vir almal in die skoonmaakdienste

God vir wie ons nie kan sien nie, maar wat ons onderhou,
van wie ons afhanklik is vir elke oomblik, 
elke asemteug,
dankie vir die voorreg om te kan werk,
om ’n verskil te maak. 

Ek voel dikwels onsigbaar, ongewaardeer,
terwyl ek harde werk doen wat my lyf seermaak.

Help my om te onthou hoe waardevol my werk is,
hoe waardevol ek is,
dat my “onsigbare” werk ’n belangrike rol speel
om ander in staat te stel om hulle werk te kan doen. 

Terwyl ek vandag skoonmaak,
bid ek vir die mense wat leef en werk in die plekke 
wat deur my hande skoongemaak word.
Ek bid dat u hulle lewe sal skoonmaak 
soos ek hulle omgewing skoonmaak
sodat hulle vry kan leef. 

Amen.


Sondag 12 Julie 2020

Voltydse navolgers

Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins (Fil 1:20).

Jesus roep dissipels om Hom na te volg. En die uitkoms van hierdie ontmoeting met Jesus is vryheid. Dit is tot-rus-kom. Dit is ’n nuwe identiteit wat jou laat besef jy is gevind. Jesus is tevrede met jou. Hy aanvaar jou soos jy is en Hy maak jou sy lewenslange dissipel. Tog is baie dissipels onseker wat hierdie dissipelskap werklik behels.

In ’n Bybelstudie wat ek en Johan Smith oor dissipelskap geskryf het, verduidelik ons die hart van dissipelwees soos volg:

– Jesus self roep jou.
– Jy staan in ’n lewende, lewenslange verhouding met Jesus en beleef al hoe meer: “Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins” (Fil 1:21, NLV).
– Jy verbind jou daartoe om Jesus 24/7, 365 dae van die jaar na te volg.
– Jy as dienaar van die Here leef anders saam met ander gelowiges.
– Jou lewe loop oor met liefde vir God en ander mense.
– Jy is elke dag gehoorsaam aan Jesus.
– Jy dien Jesus se ander volgelinge, én mense wat Hom nie ken nie.
– Jy dra jou kruis agter Jesus aan. Jy kruisig jou selfsugtige behoeftes ter wille van nuwe prioriteite in die koninkryk van God.
– Jy leef nederig in navolging van Jesus se voorbeeld toe Hy tussen ons op aarde geleef het.
– Jy groei voortdurend en dra vrug op die pad van die Here.
– Jy leef ’n lewe vol vreugde en vrede in die Here se teenwoordigheid.

Here, kweek in my ’n vurige verlange na U sodat ek alles in die wêreld as waardeloos sal beskou solank ek net by U kan wees en U kan verheerlik in my lewe. Dankie dat my lewe in u teenwoordigheid ’n lewe vol vreugde en vrede beteken. Amen. 

 

Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins (Filippense 1:20).

Ons lees dikwels in die Bybel dat ons nuwe mense in Christus is. Dit is ’n vreemde stelling, want hoe raak ’n mens nuut? Jy kan nuwe klere aantrek of jou hare anders sny, maar dit maak jou as mens nie nuut nie. Hoe werk dit dan?

Jesus maak ons harte nuut wanneer ons Hom volg. Wanneer Jesus in ons harte woon, lyk ons nog dieselfde van buite, maar ons harte, dade en woorde lyk anders: Dit word alles nuut. Om vir Jesus te leef beteken ons gee nie net vir onsself om nie, maar vir almal wat deel van ons lewe word.

– Noem ’n paar dinge wat navolgers van Jesus doen.

– Wat is vir jou die lekkerste deel daarvan om vir Jesus volg?

Aktiwiteit

Teken ’n groot hart en versier dit op die mooiste manier wat jy kan. Onthou, Jesus maak ons harte nuut.

 

Verantwoordbaarheid

Here, ek wil leef en werk tot u eer. 
Ek wil hê dat my optrede sal getuig van die waardes wat ek by U leer.
Hou my deur u Gees verantwoordbaar aan hierdie voorneme.
Stuur vir my gelowiges om my te help, 
om my verantwoordbaar te hou
en om my aan te spoor om met integriteit te leef.

Amen.

 

Saterdag 11 Julie 2020

“Bigger and better”

Maar wat eers vir my ’n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met Hom kan wees: vrygespreek … Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood (Fil 3:7-11).

Ons nuwe naam en identiteit is geanker in Jesus en sy twee woorde: “Volg My!” Ons is navolgers van Christus vanaf die eerste oomblik dat Hy ons roep. Ons word dit nie eers later in ons lewe nie. Jesus roep slegs dissipels. Daar bestaan nie iets soos “gewone” Christene wat Jesus deeltyds navolg en dan ’n groepie voltydse dissipels nie. Ook roep Jesus ons nie in die eerste plek om ’n klomp dinge vir Hom te doen nie. Hy roep ons agter Hom aan. Hy sê ook nie waarheen nie. Jesus sê net agter Wie aan! Hy nooi ons na ’n voltydse verhouding met Hom. Hy vra van ons om onsself te verloor om Hom te vind.

In een van my gunsteling boeke Love does: Discover a secretly incredible life in an ordinary world vertel Goff hoe hy en sy seuntjie die speletjie “Bigger and better” gespeel het. Dit begin met iets van min waarde, soos ’n 20 c-stuk. Jy klop aan iemand se deur en vra of hulle iets meer waardevol wil verruil vir die 20 c. Dan neem jy dit en ruil dit nogmaals vir iets met hoër waarde. Die doel van dié speletjie is dat jy eindig met iets meer waardevol as waarmee jy begin het.

Goff sê Jesus speel graag “Bigger and better” met ons. Maar hierdie speletjie gaan nie oor meer besittings nie. Hy daag ons juis uit om dit wat die wêreld as waardevol ag om te ruil vir sy weergawe van “bigger and better”. In Goff se woorde vra Jesus van ons: “Will you take what you think defines you, leave it behind, and let Me define who you are instead?” Die gevolg is dat alles wat ons tot op daardie oomblik beheer het, skielik die houvas op ons lewe verloor. Ons nimmereindigende dam van behoeftes loop leeg teen Jesus. Hy is bigger and better. Hy is alles. 

Jesus staan voor ons elkeen se deur en klop. Hy is bereid om ons 20 c-geloof te neem en dit te ruil vir ’n lewe van vryheid en vreugde saam met Hom. Alles wat ons het in ruil vir Hom. Dis presies wat Paulus in Filippense 3 skryf. Alles verwater en verval in die lig van Jesus. In Hom is ons nuwe identiteit gesetel.

Here, dankie dat U bereid is om my klein 20 c-geloof te neem en dit te ruil vir ’n lewe van vreugde en vryheid saam met U. Ek wil nie ’n “deeltydse Christen”-mentaliteit hê nie. Help my om my hele lewe en identiteit in U te vind. Amen. 

 

Om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde …  Al wat ek wens, is om Christus te ken (Filippense 3:7-11).

As jy drie wense kon kry, waarvoor sou jy wens? Jy kan ongelukkig nie een van jou wense gebruik om te wens vir oneindig baie wense nie. Jy kry net drie. Dink ’n rukkie na oor waarvoor jy sou wens. As ek nou vir jou sou sê jy kry net twee wense, sou die dinge waarvoor jy gewens het anders wees? En wat as jy net een wens sou kry? Dit is ’n groot uitdaging om te dink waarvoor jy hierdie een wens sou gebruik, want jy dink sekerlik aan so baie dinge. Daardie een wens kan jou hele lewe verander. Daarom moet jy dit slim gebruik. 

Die lewe werk ongelukkig nie so dat ons vir sekere dinge kan wens en dan, ewe skielik, verskyn dit voor ons nie. Ons kan wel ons wense gebruik om te dink oor die dinge wat ons sou wou laat gebeur of wat ons sou wou hê. Dit kan ons help besluit, beplan en werk sodat hierdie dinge uiteindelik wel gebeur. Dit is hoekom wense so belangrik is. Jy moet daarom goed nadink oor waarvoor jy wens. 

Die belangrikste wens wat ons kan hê, is om Jesus te leer ken, om meer van Hom te leer en om vir ander mense van Hom te vertel. Dit is ’n wens wat regtig ons hele lewe sal verander.

– Wie het heel eerste vir jou van Jesus vertel?

– Vertel die storie van iets wat in jou lewe gebeur het en dit jou toe gehelp het dat jy vir Jesus ken.

Aktiwiteit

Vra iemand in jou huis om te vertel watter drie wense hulle sou wens en hoekom.


Vir mense in die regswêreld

Regverdige God,
U wat die finale regter is,
ek bid vandag dat U my sal lei.

Ek staan bewend voor die verantwoordelikheid 
wat aan my toevertrou is,
en ek bid om wysheid en onderskeidingsvermoë. 

Help my om te onderskei tussen waarheid en leuen,
tussen reg en verkeerd.

Mag deur my regspraak
u wil geskied,
u koninkryk kom. 

Amen.

 

Vrydag 10 Julie 2020

Nuwe oë

Die verkenners het … aan Moses-hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: “Ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en heuning, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot …” Kaleb het egter die manne wat met Moses praat, stilgemaak en gesê: “Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kán dit doen.” Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê: “Nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons” (Num 13:26-32).

Min mense bevind hulle op die Here se waagmoedige pad. Die meerderheid kies vir die pad terug na veiligheid en sekuriteit. Trouens, as Moses die volk laat stem het die dag toe die 12 verspieders teruggekeer het met ’n meerderheidsverslag en ’n minderheidsverslag, sou dit min of meer ’n paar miljoen teen drie gewees het dat die volk moes terugkeer na Egipte.

Natuurlik is daar plek vir stem en vir demokratiese besluitneming en vir luister na die meerderheid, maar as dit die manier is waarop besluite altyd geneem word, veral in geloofskringe, flikker daar rooi ligte. Baie gelowiges kies doelbewus vir veilige godsdienstige gemaksones waar hulle die Here “ongesteurd” op bekende paaie kan dien. Tog is die Beloofde Land onbekende en ongekarteerde terrein wat trail blazers of verspieders vra wat die waagmoed het om saam met Jesus daarheen te loop.

Geloofsmoed is om te weet die pad vorentoe is onbekend, maar nie die Here nie. Dit vra dat ons agter Hom sal aanstap en Hom sal vertrou om daardie toekoms tree vir tree te laat ontvou. Mense met geloofsmoed kyk hulle vrese in die oë. Hulle sien anders as die res. Terwyl baie gelowiges eerste die moeilikheid raaksien, sien gelowiges met waagmoed nuwe geleenthede raak. Terwyl almal sê dis klaar met ons, hoor hulle in die geloof hoe sagte stemme die woede laat bedaar en hoe ’n paar stukkies brood honger mense help. En dan gaan doen hulle dit. Hulle steek ander aan met hulle entoesiasme, visie en moed om saam met hulle nuwe treë in Jesus se Naam te waag. Hulle weet die Here se mense is nie gedoem tot ’n lewe van rondswerf in die woestyn nie. Of nog erger, tot ’n terugkeer na die farao se Egipte.

Hulle weet die grootste vrees van mense is die vrees vir die onbekende en mislukking. Om anders te dink en anders te doen, vra moed. Maar presies dit is nodig as ons Jesus enduit wil volg.

Here, help my om u wil te ken en dapper genoeg te wees om anders te dink en te doen as die meerderheid. Dankie dat ek kan weet al is die toekoms onbekend, U is nie en U is altyd by my. Amen.


“Ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en heuning, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot …” Kaleb het egter … gesê: “Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kán dit doen” – Numeri 13:26-32.

Gister het ons gesels oor die waarheid dat ons nie bang hoef te wees nie, want God is altyd by ons. Tog sal ons soms dapper moet wees, al weet ons ons hoef nie bang te wees nie. 

Ek het nou die dag op die TV gesien hoe iemand met ’n valskerm uit ’n vliegtuig spring. Om dit te doen moet jy vir seker baie dapper wees en waagmoed hê. Gelukkig is valskermingspring ’n uitdaging wat jy kies om te doen, of nie te doen nie. Maar partykeer kom daar uitdagings oor ons pad sonder dat ons ’n keuse het. 

Die Israeliete se uitdaging was dat hulle na ’n vreemde land moes trek, wat reeds waagmoed gekos het. Die nuwe land was egter nie net vreemd nie; die mense wat daar gewoon het, was ook groot en sterk en die Israeliete was baie bang vir hulle. Maar die Israeliete het geweet God is elke tree by hulle. En net so is God vandag nog by ons.

– Wat help jou om dapper te wees?

– Dink aan ’n uitdaging wat jou dapperheid sal toets.

Aktiwiteit

Kyk oor die naweek die fliek Brave. Hoe sou jy opgetree het as jy in Merida se skoene was?

Wysheid

Here, ek lees dat Jakobus sê:  
“As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, 
en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal 
sonder voorbehoud en sonder verwyt” (Jak 1:5). 

Ek bid, elke dag, om wysheid. 
Gee my, Here God,
verstandigheid,
onderskeidingsvermoë,
begrip,
insig,
die kennis wat begin met die dien van die Here. 

Mag ek die ryk en vol lewe ontvang wat U beloof. 

Amen.


Donderdag 9 Julie 2020

Geloofsrisiko’s

“Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan” (Jos 1:9).

Iemand het geskryf: “You can be obedient to God without truly loving Him, but never the other way round.”

Daar is ’n risiko verbonde aan die ontdekking van jou Godgegewe identiteit. Dit vra dat jy onbekende terrein sal binnestap saam met Moses, Josua en Kaleb. Dit vra dat jy by die reuse sal verbykyk na ons groot God wat agter hulle uittroon. Dit vra dat jy die geloof sal hê om sonder ’n padkaart agter die Een aan te stap wat self die Weg is. Om jou identiteit te vind vra dat jy jou vertroue in jou besittings, jou spaarrekening, jou kwalifikasies en jou goeie beplanning sal laat vaar om die Here met jou ganse lewe te vertrou.

– Geloofsrisiko’s maak dat jy die Here dien as die enigste padkaart, pad en finale eindbestemming.

– Geloofsrisiko’s bring ’n dramatiese verskuiwing in jou verstaan van Jesus. Jy sien Hom nou as die Een wat self die pad is en wat saam met jou op jou pad stap.

– Geloofsrisiko’s is die waagmoed om jou nie meer te bekommer oor hoe jou lewenspad vorentoe lyk of wat jy nog alles moet bereik nie.

Hierdie waagmoed maak jou geloof vry sodat jy nie meer jou pad vorentoe self haarfyn hoef te ken of te beplan nie. Wat saak maak, is dat jy weet Wie die pad vorentoe is. Waagmoed is om nie meer net van jou of ander se strategiese beplannings afhanklik te wees om die onbekende terrein te probeer gelykmaak voordat jy die toekoms instap nie, maar om te weet die Een wat die toekoms is en wat die toekoms in sy hande vashou, stap saam met jou.

Wanneer jy dít weet, is jy bereid om geloofsrisiko’s te waag, net soos Josua toe hy uiteindelik die Israeliete die Beloofde Land ingelei het. God self het vir hom die opdrag gegee: “Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” Hierdie belofte is ook aan ons gerig. Daarom hoef ook ons nie te skrik wanneer ons die onbekende toekoms met sy geloofsrisiko’s betree nie. 

Here, U is die weg, die waarheid en die lewe. Gee vir my die waagmoed om met U as my enigste padkaart, pad en eindbestemming te waag om geloofsrisiko’s na die Beloofde Land aan te pak. Dankie dat ek kan weet dat ek nooit die onbekende alleen ingaan nie, want U is altyd by my. Amen.


“Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan” – Josua 1:9.

Daar is ’n liedjie wat soos volg gaan: “Ek’s ’n dapper muis. Kyk hoe stap ek deur die huis, en daar’s niks waarvoor ek skrik nie. Vir niemand is ek bang …” So gaan die liedjie aan totdat die muis besef hy is eintlik verskrilik bang vir baie dinge, van die kat tot by harde geluide. 

Ons gee dikwels voor dat ons dapper is en dat niks ons bang maak nie, maar diep in ons harte is daar ’n hele lys dinge wat ons bang maak. Op hierdie lys is daar dalk selfs dinge waaroor jy te skaam is om te praat. Die een ding wat ons nooit mag vergeet nie, is dat God by ons is, oral waar ons gaan. Wanneer ons nie dapper genoeg voel nie, kan ons bid dat die Here ons sal help om nie bang te wees nie. 

– Met watter mense in jou lewe kan jy gesels oor al die dinge wat jou bang maak?

– Hoekom dink jy herinner God ons so baiekeer in die Bybel dat Hy altyd by ons is?

Aktiwiteit

Leer die woorde van Josua 1:9 uit jou kop en sê dit op wanneer jy bang is.


Uitnemendheid

Here, ek dank U vir elke gawe wat U vir my gegee het,
vir die talente wat ek daagliks in my werk kan gebruik. 

Help my om ’n goeie rentmeester te wees, ook van hierdie talente,
om dit na my beste vermoë te gebruik.
Gee dat ek nie tevrede sal wees met “goed genoeg” nie,
maar help my om my allerbes te gee in my werk,
om altyd daarna te streef om uitnemend te wees,
tot eer van u Naam. 

Amen.


Woensdag 8 Julie 2020

Aha-oomblikke vra risiko’s

Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla … “Waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word? … Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie?” … Moses en Aäron het toe voor die hele vergadering van Israeliete wat daar saam was, op hulle knieë geval. Ook het Josua seun van Nun, en Kaleb seun van Jefunne, manne wat saam die land verken het, hulle klere geskeur, en vir die hele vergadering Israeliete gesê: “Die land wat ons gaan verken het, is ’n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal Hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, ’n land wat oorloop van melk en heuning” (Num 14:1-9). 

Dit was nogal ’n aha-oomblik vir my om Gregory Berns se boek Iconoclast te lees. In hierdie boek het ek geleer ons is van nature geneig om sekuriteit en veiligheid te kies. Vrees vir die onbekende, onsekerheid en vir openbare mislukking is die oorheersende vrese wat elke volwassene se brein beheer. Ons hou van die bekende: dieselfde roetes werk toe, dieselfde kos, dieselfde klere, dieselfde sitplek in die kerk …

Bekende omstandighede skep geborgenheid. Hiermee is niks verkeerd nie. Alles kan ook nie net die hele tyd verander nie. Dan ly ons spoedig aan informasie-angs, soos Richard Wurman die uitwerking van nimmereindigende veranderings in die samelewing beskryf.

Die probleem begin wanneer ons ons behoefte aan veiligheid met godsdienstigheid verwar. Dan tree daar ’n laertrek-mentaliteit in. Dan dwing ons almal in ons “veilige” godsdienstige bane in en weier om onbekende weë vir die Here te bewandel wat nie vooraf “veilig” verklaar is nie. Dan is dit dieselfde ou dinge oor en oor. Eers as almal soos ons lyk, praat, sing, bid, kerk toe gaan, aantrek en ruik, is ons veilig. Vrees vir die onbekende in ’n godsdienstige gewaad maak waagmoed verbode taal. Dit verban dié wat sulke roetes volg tot aan die rand van die geloofsgemeenskap.

Numeri 13 vertel hoe die Israeliete hulle vrees vir die onbekende tot ’n opstand teen Moses verhef het toe 10 uit die 12 verspieders teruggekeer het met die nuus dat die Beloofde Land ’n gevaarlike plek met reuse en sterk stede is. Net daar wou die volk terugdraai na Egipte, daar waar hulle geslaan, mishandel en verguis is. Dit is presies hoe vrees werk. Vrees maak dat die heel slegste bekende situasie jou enigste “veilige” staanplek word. Dan sluk jy maar die ou bekende met al sy twak, moeilikheid en doodsheid eerder as dat jy die waagstuk aanpak om die Beloofde Land binne te val – daar waar die Here se lewe en oorvloed wag.

Vader, skep in my ’n dapper hart wat bereid is om risiko’s vir U te waag. Ek wil nooit as gevolg van vrees terugkeer na slawerny wanneer U vir my die beste, die Beloofde Land, beplan nie. Help my om u wil te ken en dit met waagmoed uit te voer. Amen.


Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla … “Waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? … Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie?” …  Josua …  en Kaleb (het) …  vir die hele vergadering Israeliete gesê: “Die land wat ons gaan verken het, is ’n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal Hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, ’n land wat oorloop van melk en heuning” – Numeri 14:1-9. 

Nuwe kanse in die lewe maak ’n mens soms bang, want jy is onseker oor wat om te verwag. Dink terug aan jou eerste dag in graad 1 of in die kleuterskool. Hoe het jy gevoel? Dalk was jy opgewonde, maar tog ook bang, want jy het nie geweet wat gaan gebeur nie. 

Die Israeliete van wie ons in Numeri lees, was baie bang om na die nuwe land toe te trek nadat hulle uit Egipte gevlug het. Alles was vir hulle vreemd en onseker, totdat hulle onthou het dat nie álles vreemd was nie. God was steeds by hulle. Wanneer ons bang of onseker voel, kan ons ook onthou dat God altyd dieselfde is en altyd by ons sal wees.

– Dink aan ’n keer toe jy bang was om iets te doen omdat jy nie geweet het wat om te verwag nie. Wat het toe alles gebeur?

– Wat help jou om minder bang of bekommerd te voel oor dinge waaroor jy onseker is of wat vir jou vreemd is?

Aktiwiteit

Probeer vandag iets doen wat jy nog altyd graag wou doen, maar te bang was om te doen. Jy kan byvoorbeeld ’n wawiel maak of op jou hande staan.


Negatiwiteit

Here, ek wil so graag positief wees, blymoedig, aangenaam.
Maar dikwels voel ek omring deur negatiwiteit
wat soos stroop taai aan my kleef
en my aftrek ondertoe. 

U weet hoe aansteeklik negatiwiteit is,
hoe ek dit optel en aangee.
Daarom bid ek dat U my – en die mense rondom my –
van verlammende negatiwiteit sal bevry. 

Help ons om realisties te wees, maar nie fatalisties nie.
Positief, maar nie naïef nie. 
Help ons om op U te vertrou. 

Amen.


Dinsdag 7 Julie 2020

Moet ek dan my ideale weggooi?

Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ’n mens aan my doen?” (Heb 13:5-6).

Vandag se helde is môre vergete. Koerante wat vandag die hoofnuus verkondig, is môre se weggooipapier. En geld? Wel, dit hou nie vir altyd nie. Nogtans hardloop ons ons stokflou agter hierdie dinge aan, asof dit ewige betekenis aan ons lewe sal gee. En tog kan niemand in die “regte wêreld” sonder dinge soos geld, kos, klere en eiendom oorleef nie. Om dit te probeer vermy, sal net nog meer onsekerheid in ons lewe skep. Ons is immers biologies bedraad om onsekerheid te vermy. Dit is ’n neurologiese feit. Een van die grootste vrese wat elke volwassene se brein oorheers, is die vrees vir onsekerheid, sê die breinkenner Gregory Berns. 

Ons kan dit nie verdra om nie te weet wat die dag van môre inhou nie. Ons wil onsekerheid tot elke prys vermy. Daarom emigreer party mense na lande waar hulle “seker” kan wees van hulle toekoms. Ander raadpleeg waarsêers of lees wat die sterre voorspel, net om te weet wat die toekoms vir hulle inhou. Niemand wil hulle sekuriteit prysgee nie.

Moet ons dan ophou beplan vir die toekoms wanneer ons Jesus begin volg? Mag ons nie ideale hê om ’n beter werk te kry of ’n nuwe huis te koop nie? Is dit verkeerd om kwalifikasies agter ons naam te wil hê? Nee, ons mag! Dit durf net nooit ons lewe oorheers nie. Ons moenie slagoffers van die lang y’s word nie. Dit wat agter ons name staan, durf nie ons identiteit vorm of bepaal nie. As ons selfbeeld afhang van ons foto’s op Facebook of ons nuwe kar, klere of werk, is ons in dieper moeilikheid as wat ons besef. Dan vervul die Here eintlik maar net die rol van ’n hemelse noodwiel in ons lewe. En die Here weier om hierdie plek in te neem. Hy wil nie net in noodgevalle en krisistye in ons lewe opdaag nie. 

Ons mag met nuwe motors ry en in mooi huise bly, mits dit nie ons liefde vir die Here een druppel afwater of ons harte vir mense in nood toesluit nie. Of maak dat ons identiteit lê in ons voertuie, huise, beroepe of besittings nie. Om Christus na te volg gaan nooit oor selfbehoud of selfvooruitgang los van Hom nie. So ’n roete is net ’n langdurige geestelike narkose.

Die belangrikste vraag is daarom altyd: Waarin is ons identiteit geanker – in onsself en ons besittings, ideale en kwalifikasies, of in Christus?

My Here en my God, ek is jammer dat ek U soms soos my geestelike noodwiel behandel. U is soveel meer vir my. Help my om in my vrees vir onsekerheid nie na aardse sekuriteit te soek of toe te laat dat dit my identiteit bepaal nie. Leer my eerder om tevrede te wees en op U te vertrou, die Een wat my nooit in die steek laat nie. Amen.


Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ’n mens aan my doen?” – Hebreërs 13:5-6.

Vandag speel ons “Raai-raai, wat is die prys?” Kom, speel saam. 

Hoeveel kos ’n sjokolade? Hoeveel kos ’n paar skoene? Hoeveel kos ’n fiets? Hoeveel kos ’n huis? Hoeveel sal dit kos om ’n gelukkige lewe te koop? Sjoe, hierdie laaste vraag is nogal ’n moeilike een, want jy kan nie by ’n winkel instap en ’n gelukkige lewe koop nie. Die lewe is baie meer werd as geld. Selfs al het jy sakke vol geld, sal jy steeds nie ’n gelukkige lewe kan koop nie. 

Daarom verduidelik vandag se Bybelverse vir ons dat ons gelukkig moet wees met wat ons het. Geld en besittings is nie die dinge wat ons gelukkig maak nie. Wat ons regtig gelukkig sal maak, is om God te ken, vir Hom lief te wees en te weet die Here sal ons nooit verlaat nie.

– Wat maak jou gelukkig?

– Hoe laat vandag se Bybelverse jou voel?

Aktiwiteit

Maak julle koskas oop en raai wat ’n paar items in die kas kos. As jy klaar geraai het, gaan hoor by die persoon in julle huis wat die inkopies doen of jy reg geraai het.


Geduld

Lankmoedige en geduldige Here,
daar is dae dat dit vir my nie genoeg is om tot by tien te tel nie,
dat dit voel of ek nie ver genoeg kan tel nie
en in elk geval te ongeduldig is om so ver te tel;
dae dat dinge eenvoudig nie vinnig genoeg gebeur nie
en almal om my die slagoffer van my ongeduld word. 

Ek bid, Gees van God, vir die gawe van selfbeheersing.
Help my om geduldig te wees
sodat ek nie opvlieënd, ongeduldig en onsmaaklik sal wees nie.
Leer my om te wag wanneer dit nodig is,
om ’n wag voor my mond te sit wanneer dit nodig is. 

Dankie, Here, vir die geduld wat U met my het. 

Amen.


Maandag 6 Julie 2020

Vanaf “lang lyding” na ’n betekenisvolle lewe

“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees” (Matt 6:19-21).

In ons tyd draai baie mense se lewe om die groot s-woord – sukses. Sukses is sinoniem met geld, mag en besittings. Dié met die meeste geld en besittings en aansien wen. Tot my teleurstelling het ek agtergekom my geloof het jare lank nie veel verander aan my najaag van dié dinge wat die res van die mense op aarde ook najaag nie. Tot my skok het ek besef ek het geen ander agenda as om hard te werk en suksesvol te wees volgens dieselfde maatstawwe as die res van die mensdom nie. My geluk is grootliks bepaal deur my besittings, en my ongelukkigheid deur die afwesigheid hiervan. Baie lank het ek my lewe gemeet aan die drie “lang y’s” waarvoor ons so graag ly – dit wat ons kry, waarmee ons ry en waar ons bly. Hoe meer van hierdie “lang y”-dinge jy agter jou naam het, hoe beter! Altans, só lui die mite. 

Hoekom het my geloof so lank niks hieraan verander nie? Miskien omdat hierdie kwessie nooit in die meeste preke, Bybelstudies of geestelike gesprekke in my omgewing opgeduik het nie. Nooit is ek geleer om deur die regte geloofsbril na my planne en drome te kyk nie. Vele ander gelowiges rondom my het ook maar alte lustig meegedoen aan die wêreld se “lang y”-jaagtogte. Al waaroor die meeste godsdienstiges bekommerd was, was dinge soos die aanslag van popmusiek op jongmense, die duiwel en morele sondes of die “agteruitgang” van die land. Maar vrae oor ons Christelike identiteit was nie ’n groot gesprekspunt nie.

Die regte skuif vir dissipels is egter altyd die een weg van wêreldse sukses af, veral van alles wat gemeet word aan wat ons agter ons naam het, en na ’n impak vir God se koninkryk. Maar dan moet ons eers ons identiteit en nuwe naam in Christus ontdek. Die Here definieer impak nooit in terme van aardse bates nie, maar in terme van geestelike skatte. Vir Hom gaan dit daaroor dat ons ons skatte in sy hemelse bank bêre, daar waar motte en roes dit nie verniel nie en diewe nie inbreek of dit steel nie.

Liewe Vader, dankie dat ek nie slaafs hoef te jaag nie die “lang y”-dinge van die lewe nie. Ek wil my identiteit in U ten volle uitleef. Help my om my aandag aan die regte dinge te gee, aan die hemelse skatte by U, en daarop te fokus om saam met U u koninkryk op aarde uit te bou. Amen.

 

“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees” – Matteus 6:19-21.

Is jy dalk ’n versamelaar? Dit is iemand wat iets spesifieks bymekaarmaak wat vir hulle waardevol is. Party mense versamel seëls of skulpe en ander weer muntstukke. Sekere versamelings kan baie geld werd wees. Ander versamelings is nie baie geld werd nie, maar dit is baie waardevol vir die persoon wat dit versamel. 

In vandag se verse herinner Jesus ons om nie al ons tyd te gebruik om skatte, dinge wat baie waardevol is, op aarde bymekaar te maak nie, want hierdie dinge hou nie vir altyd nie. Jesus sê ons moet eerder ons tyd gebruik om hemelse skatte bymekaar te maak, want niemand kan hemelse skatte steel nie en dit kan ook nie beskadig word nie. Wat is hemelse skatte? Dit is die dinge wat ons doen wat Jesus se hart bly maak.

– Noem ’n paar voorbeelde van hemelse skatte, soos om vir ander mense van Jesus te vertel of om mense te help.

– Wat is die verskil tussen ’n aardse skat en ’n hemelse skat?

Aktiwiteit

Hou ’n skattejag met ’n verskil. Gebruik Bybelverse wat spesifieke items noem om leidrade te maak: 1 Konings 19:5 praat byvoorbeeld van ’n besembos. Die leidraad is dus om by julle besem te gaan kyk vir die volgende leidraad. Daar is dan ’n Bybelvers wat na ’n ander item verwys waar die volgende leidraad sal wees. Gee so ’n hele paar leidrade wat uiteindelik lei tot die laaste leidraad waar daar dan ’n “skat” is.


Waagmoed

Soms wil ek op ou, bekende weë bly, Here,
en doen wat ek reeds gedoen het,
wat destyds gewerk het. 

Here, ek bid dat U my dapper sal maak,
die waagmoed sal gee om te doen wat gedoen moet word.
Gee my die wysheid om te weet wanneer ek moet waag
en wanneer ek moet wag,
en die moed om juis dit te doen. 

Amen.

 

Sondag 5 Julie 2020

’n Hoogtepunt op Jesus se “CV”

Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer aangesit het, sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ’n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen” (Joh 13:12-15).

As ons vir Jesus sou vra wat die hoogtepunte van sy aardse bediening was, buiten sy triomf oor alle magte aan die kruis en die verlossing wat Hy daar vir ons bewerk het (Kol 2:14-15), sou Hy sekerlik verwys na die keer toe Hy sy dissipels se voete gewas het. Dit was nie iets wat vername mense ooit sou doen nie. Om ander se voete te was, was die werk van slawe. Joodse slawe is egter sover moontlik hiervan vrygeskeld deur hulle Joodse eienaars.

Tog gaan Jesus op sy knieë voor sy dissipels om hulle voete te was (Joh 13). Petrus weet dis ondenkbaar dat die Here sulke slawewerk sal verrig, maar Jesus doen dit nogtans omdat Hy weet waarin sy identiteit lê: “Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ’n handdoek gevat en om Hom vasgemaak” (13:3-4). Jesus het geweet van wie Hy kom en na wie Hy sou terugkeer. Daarom was dit vir Hom geen probleem om as Here ook die werk van ’n slaaf te doen nie. 

Jesus wat sy dissipels se voete was, is ’n groot voorbeeld van hoe hierdie nuwe identiteit en leefwyse van sy dissipels gevorm en uitgeleef word. Jesus sê in Johannes 13:13-14 as Hy as Here en Leermeester hulle voete was, moet hulle dit ook vir mekaar doen. Hierin lê die sleutel tot betekenis in die koninkryk van God. Ja, presies hier!

Eers wanneer ons ontdek wie ons in Christus is, raak ons vry om te leef en te dien. Dan verloor ons ons aangeleerde inhibisies. Dan krimp ons soeke na erkenning en belangrikheid. Dan raak ons vry van ons hang-ups en ons nimmereindigende behoeftes aan dinge wat ons dink betekenis aan ons lewe sal gee. Dan tel al die dinge agter ons naam, of die gebrek daaraan, nie meer punte nie.

Here Jesus, dankie dat U alle aansien opgeoffer het om nederig ander se voete te was. Dankie dat U my ook skoon gewas het. Help my om so sterk te leef vanuit my identiteit in U dat ek vry sal wees van my behoefte aan aardse belangrikheid en ware betekenis in die lewe sal vind wanneer ek ander se voete was. Amen.


Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer aangesit het, sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ’n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen” – Johannes 13:12-15.

Op baie plekke in die Nuwe Testament lees ons verhale waarin Jesus ons leer hoe om sy liefde vir ander mense te wys. In party van hierdie verhale doen Jesus vreemde dinge, soos in vandag se verse waar Jesus sy dissipels se voete was. 

Om te verstaan wat dit beteken dat Jesus hulle voete gewas het, moet ons onthou dat mense se voete in Jesus se tyd baie vuil was omdat hulle met sandale op vuil stofpaaie geloop het. Om ander se voete te was, was daarom nie ’n lekker werk nie. Jesus het vir sy dissipels gewys dat Hy hulle so liefhet dat Hy selfs ’n slegte taak vir hulle sal doen soos om hulle voete te was.

– Hoekom dink jy wou Jesus vir sy dissipels wys dat liefde beteken om ook bereid te wees om slegte take vir ander mense te doen?

– Wanneer voel dit vir jou dat ander mense vir jou lief is?

Aktiwiteit

Bederf vanaand iemand in jou huis deur sy of haar voete met room in te smeer.


Na God se beeld 

Skepper-God,
U het die mens asemrowend geskep,
wonderbaarlik,
beeldskoon,
met die vermoë om u beeld te weerspieël. 

Here, ek bid dat elke mens vandag hulle waarde sal besef,
hulle ingebore skoonheid sal raaksien. 

Dankie dat ons as mense mekaar kan dien en versorg,
dat ons mekaar kan herinner aan hoe wonderlik U ons gemaak het.

Gebruik my gawes, Here,
om elke mens spesiaal te laat voel.
Laat hulle u liefde in my raaksien. 

Amen.


Saterdag 4 Julie 2020

Het Jesus ’n CV?

Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea af gekom, en Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos ’n duif na Hom toe sien neerdaal. Daar was ook ’n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My” (Mark 1:9-11).

Het Jesus ’n CV gehad toe Hy op aarde was? Moes die dissipels Hom elke keer waar Hy opgetree het amptelik bekendstel met ’n ellelange CV? Wou Jesus hê almal moes weet hoe belangrik Hy is voordat Hy begin praat het? Ek dink jy weet reeds wat die antwoord hierop is. Jesus wou nooit iemand beïndruk nie. Sy nederige geboorte en die stil jare in Nasaret tot voor sy openbare optrede beklemtoon dit. God het Jesus se identiteit eers met sy doop in die openbaar bekendgemaak.

Markus 1 beskryf hoe God vanuit die hemel gesê het Jesus is sy geliefde Seun oor wie Hy baie bly is. Maar God het nie op daardie dag ’n lang CV van sy Kind voorgelees nie. Inteendeel, Hy het direk met Jesus gepraat. In twee sinne het God vir Jesus gesê hoeveel vreugde Hy aan sy Vader verskaf. Familietaal dus, nie besigheidstaal of prestasiegedrewe taal nie. Jesus was nie sensasiebehep of magshonger nie. Sy waarde was nie in sulke dinge geleë nie.

Jesus se “CV” was sy diep insig in sy identiteit as die Seun van die ewige God. Ook het Jesus geweet Hy is die Seun van die mens. In drie aankondigings oor sy lyding wat voorlê (Mark 8:31; 9:31; 10:33-34) gebruik Jesus juis hierdie term om die hartklop van sy aardse sending te beskryf. As die Seun van die mens vergewe Jesus sondes, doen Hy wonders en sal Hy eendag terugkeer in die heerlikheid van sy Vader en omring deur al sy engele (Mark 8:38).

Die Johannesevangelie verduidelik vir ons Jesus is God se Gestuurde wat sy Vader se wil tussen ons kom doen (Joh 6:38-40). Dit is sy identiteit. Hy is God se Geliefde en God se Gestuurde. Jesus is die sigbare uitdrukking van God se liefdeshart vir sy wêreld (3:16). Omdat Jesus die betekenis van sy aardse bestaan in sy identiteit as God se geliefde Kind en Gestuurde gevind het, en nie in al sy prestasies of die titels agter sy Naam nie, was Hy vol vrede en vreugde.

Here, dankie dat U my ook sien as u geliefde kind. Help my om altyd my identiteit in hierdie verhouding te vind, en nie my waarde te laat bepaal deur my prestasies of aardse CV nie. Laat ek ook altyd na ander kyk as u geliefde skepsels, ongeag hoe belangrik of onbelangrik die wêreld dink hulle is. Amen. 


Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea af gekom, en Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos ’n duif na Hom toe sien neerdaal. Daar was ook ’n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My” – Markus 1:9-11.

As jy vir iemand moet verduidelik wie jou ma of jou pa is, waar sou jy begin? Dalk kan jy begin deur hulle name te noem en dan te sê hoe hulle lyk en waar hulle werk. Dink nou ’n bietjie hoe jy vir iemand sal verduidelik wie Jesus is. Ons weet nie hoe Jesus gelyk het nie. Wat sal ons dan sê? 

Die Bybel beskryf Jesus as God se geliefde Seun. Ons lees in die Bybel ook ander beskrywings van Jesus en wat Hy gedoen het. Al hierdie beskrywings leer vir ons wie Jesus is en hoe lief Hy ons het. Dit help ons om vir ander mense te verduidelik wie Jesus is, sonder dat dit nodig is om Hom te sien. 

– Noem ’n paar beskrywings wat die Bybel gebruik om Jesus te beskryf. 

– Hoekom is dit nie nodig om te weet hoe Jesus gelyk het om te kan sê dat ons Hom ken nie?

Aktiwiteit

Vra iemand in jou huis om saam met jou te speel. Elkeen wat saamspeel, moet ’n TV-karakter se naam op ’n stukkie papier neerskryf, maar die ander mag nie sien wat hulle skryf nie. Maak beurte om te raai watter karakter se naam op die papiertjie geskryf staan deur slegs ja- of nee-vrae te vra. Wanneer jy ’n ja-antwoord kry, mag jy aanhou vrae vra. Sodra jy ’n nee- antwoord kry, is dit die volgende persoon se beurt om vrae te vra. Samel so genoeg leidrade in totdat julle kan raai watter karakter se naam op die papiertjie staan.


Natuurbewaring

Watter lieflike voorreg is dit vir my, Skepper-God,
om op ’n besonderse manier te kan deel in die versorging van u skepping.
Soos ons sing: 
“Deur die hele skepping klink dit saam – hoe heerlik Heer, u grote Naam!”
Met my werk wil ek u lof besing.

Help my om altyd die loflied in u skepping te hoor.
Om met verantwoordelikheid om te sien na hierdie planeet.
Om ander te inspireer om die loflied te hoor en in hierdie roeping te deel.

Amen.


Vrydag 3 Julie 2020

CV’s, Facebook-profiele, en al die res

Nou praat ek soos ’n dwaas: enigiets waarop iemand aanspraak maak om te roem, daarop kan ek ook roem. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Stam hulle van Abraham af? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? En nou praat ek asof ek van my verstand af is: ek nog meer! Ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar … As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan Hom kom die lof toe tot in ewigheid! (2 Kor 11:21-31). 

Toe ek weer nadink oor die “iets agter my naam”-sindroom, besef ek dat ek my lewe lank hieraan gemeet is. Dikwels moes ek ’n CV instuur wanneer bepaalde poste beskikbaar was. As ek genooi is om iewers as spreker op te tree, vra die mense ’n CV. CV’s is bedoel om indrukwekkend te wees. As jy vir ’n werk aansoek doen, wen dié met die beste CV’s loshande. As jy iewers praat en die persoon wat jou bekendstel, lees langer aan jou CV as wat jou praatjie is, het jy dit “gemaak”. Jou posisie op die rangorde van die lewe hang vir baie mense van jou CV af.

CV’s is nie die enigste bewys van wat mense agter hulle name het nie. Onthou jy nog die besigheidskaartjies wat mense tot ’n paar jaar gelede gereeld in jou hand gedruk het? As jou besigheidskaartjie nie ’n beknopte samevatting van al jou titels en posisies ingesluit het nie, was jy uit.

Dieselfde geld vandag vir jou Facebookstatus, jou LinkedIn-profiel en jou Twitter-profiel. Navorsing van 2012 wys dat Facebookgebruikers sowat 21% van hulle tyd op hierdie platform daaraan afstaan om hulle profiele by te werk. Die Britse Daily Mail berig op 9 September 2010: “Facebook users are insecure, narcissistic and have low self-esteem.” Dit is die gevolgtrekking van ’n studie in Kanada wat Soraya Mehdizadeh van York University uitgevoer het, en dit kom daarop neer dat die gebruik van Facebook die ekwivalent is daarvan om na jouself in ’n spieël te staar. 

Ons leef in ’n nuwe wêreld waar ons persoonlike profiele en prestasies belangriker as ooit geword het. Die ideaalbeelde wat ons van onsself skep, kry ’n eie lewe in ons CV’s en ons profiele op die digitale platforms wat ons gebruik. Natuurlik is dit nie verkeerd om ’n CV of ’n LinkedIn- of Facebook-profiel te hê nie. Die vraag is net, is dit ’n kunsmatige beeld van onsself? Stel ons dit op om onsself goed te laat voel oor alles wat voor en agter ons name staan en oor alles wat ons in die lewe “bereik” het? Verwag ons spesiale behandeling op grond van ons indrukwekkende CV’s en profiele?

Die vraag is: Waaroor roem ons? Oor onsself? Of oor die Here, die Een aan wie alle lof toekom, tot in ewigheid?

Liewe Vader, dankie dat my waarde nie van my CV of sosialemediaprofiele afhang nie. Help my om my identiteit en waarde altyd net in U te vind. Net aan U kom al die lof toe, tot in ewigheid. Amen.


Ek was dikwels op reis en in gevaar … Daar was vir my harde werk en swaarkry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors; en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar … Die God en Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan Hom kom die lof toe tot in ewigheid! – 2 Korintiërs 11:26-27, 31. 

Deur die geskiedenis van die wêreld heen is Christene is sekere lande vervolg omdat dit teen die wet was om ’n Christen te wees. Christene word vandag steeds in sekere lande soos Noord-Korea en Afganistan vervolg. Paulus, die skrywer van vandag se verse, is vervolg, gevange geneem en in die tronk gegooi omdat hy vir ander mense van Jesus vertel het. Dit het hom egter nie gekeer om die Here te loof en te prys nie. Selfs toe hy in die tronk was, het hy aangehou om vir mense van Jesus te vertel deur briewe te skryf en dit dan aan verskillende gemeentes te stuur.

– Was jy al in ’n situasie toe jy skaam of bang was om te sê jy glo in Jesus? Wat het gebeur?

– Paulus het vir ander mense van Jesus vertel deur te preek en briewe te skryf. Hoe kan jy vir ander mense van Jesus vertel?

Aktiwiteit

Vra iemand om jou te help om op die internet te soek na lande waar Christene vandag nog vervolg word. Maak spesiaal tyd om vir die gelowiges in hierdie lande te bid.


Frustrasie

Gefrustreerd. 
Selfs die woord beur met moeite uit ’n mens se mond uit. 

So al beurend
kom lê ek my frustrasies aan u voete neer, 
genadige, lankmoedige Here. 

Gee my die geduld, deursettingsvermoë en wysheid
om ook deur my frustrasie heen te leef
op ’n manier wat u Naam sal eer. 

Amen.


Donderdag 2 Julie 2020

Kry net eers iets agter jou naam

Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, sien Hy twee broers: Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om ’n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak” (Matt 4:18-19).

“Kry iets agter jou naam!” Hierdie woorde het ek al dikwels gehoor. Toe ek onlangs by ’n funksie luister na ’n spreker wat die lof besing van iemand wat “iets” agter sy naam het, wonder ek vir ’n oomblik weer wat hierdie woorde beteken. Maar gelukkig nie lank nie. Die spreker het spoedig begin uitwei oor al die kwalifikasies en prestasies van die persoon oor wie hy praat. Toe begryp ek mense met baie grade, groot salarisse en belangrike poste is dié met “iets” agter hulle name.

’n Rukkie gelede kom gesels ’n jong man met my. Hy was pas klaar met skool en het baie spanning in sy verhouding met sy ouers beleef. Maar dit was nie gewone ouer-kind-spanning nie. Allesbehalwe. Sien, hierdie jong man wou voltyds betrokke raak by ’n Christelike hulporganisasie, maar sy ouers het gesê hy moes eers “iets agter sy naam kry” voordat hy vir die Here werk. En hulle staan nie onverskillig teenoor God nie.

Eers was ek omgekrap omdat hierdie ouers hulle kind in ’n boksie probeer druk. Maar toe dink ek ek sou dalk dieselfde vir my kinders gesê het as ek in hulle skoene was. Dis immers hoe ons grootgemaak is. Om iets agter jou naam te hê is sinoniem met sekuriteit. Dit is my generasie se idee van ’n goed geleefde lewe. 

Mynhardt van Pletsen, een van die jonger lede van ekerk se span, vertel sy oupa se generasie het graag gesê as jy ’n tegniese opleiding het, is jy oukei. Toe kom sy ouers se generasie met ’n nuwe weergawe hiervan, naamlik dat jy iets agter jou naam moet hê en verkieslik ’n tersiêre kwalifikasie van ’n universiteit, kollege of tegnikon. Kwalifikasies is steeds vir baie mense die bewys dat jy “iets” met jou lewe reg gekry het.

Mynhardt vertel dat die jonger generasies vandag sê jy moet connected wees. Vir hierdie digitale generasie is mobiele sosiale netwerke lewensbelangrike platforms vir gesels, foto’s uitruil, leerervarings en algemene kommunikasie. Dit laat my wonder wat ons wil bereik met die “iets agter ons naam”. Dalk sekuriteit of aansien? Wat het jy agter jou naam nodig om God te dien? As ek kyk na die dissipels vir wie Jesus gekies het, dink ek nie geleerdheid of aansien was vereistes nie. En dit is steeds nie, glo ek.

Here, dankie dat U my roep, ongeag wat voor of agter my naam staan. Help my om nie op mensgemaakte sekuriteite en vererings staat te maak nie en eerder, soos Petrus en Andreas, bereid te wees om alles te los om U te volg. Amen.


Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, sien Hy twee broers: Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om ’n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak” – Matteus 4:18-19.

Het jy al gedink watter soort werk jy eendag wil doen? Om ’n dokter te word moet jy goeie punte op skool behaal en ses jaar lank universiteit toe gaan. As jy ’n kunstenaar wil word, moet jy verskillende kunstegnieke aanleer en inoefen. Dit maak nie saak watter soort werk jy graag eendag wil doen nie, jy sal hard moet leer en werk om dit te kan doen. 

Ons dink baiekeer Jesus soek net dié mense wat die heel beste is om vir Hom te werk, soos belangrike mense wat groot woorde kan gebruik en mooi kan bid. Maar dit is glad nie waar nie. In vandag se Bybelverse lees ons dat Jesus doodgewone mense geroep het om sy dissipels te word. Om Jesus te volg hoef jy nie die slimste, die beste of die belangrikste te wees nie. Jesus kies almal om Hom te volg.

– Hoekom dink jy kies Jesus almal om Hom te volg en nie net die slimste en belangrikste mense nie?

– Wat beteken dit om Jesus te volg?

Aktiwiteit

Neem ’n stukkie bordkryt en gaan teken ’n paar verskillende voetspore (vra net eers toestemming) op julle stoep of op die sypaadjie voor julle huis. Skryf daarby: “Ons huis volg Jesus.”


Die voorreg om te werk

Here, dankie vir die besonderse voorreg om te kan werk,
om ’n inkomste te verdien
en ’n bydrae te maak. 

Vergewe my wanneer ek dit as ’n straf sien
terwyl daar so baie mense is wat nie hierdie voorreg het nie,
wat die geleentheid sal aangryp om enige werk te kan doen. 

Soos U in my daaglikse brood voorsien,
bid ek dat U ook sal voorsien vir dié 
wat nie so bevoorreg is soos ek nie. 

Amen.


Woensdag 1 Julie 2020

Dissipelskap-stories: Dissipelskap gee jou wysheid

As die nood my oorval, hou U my in die lewe teen die woede van my vyande in: U strek u hand uit, u regterhand red my. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie (Ps 138:7-8).

Moet ons aangaan? Is dit die moeite werd? So vra ’n klein gemeente in Scarborough mekaar. Hulle sukkel om die gemeente aan die gang te hou sonder ’n predikant, musiekleiers, families en jongmense. Die gemiddelde ouderdom van hulle lidmate is 70. As die gemeente nie kan oorleef nie, besluit die oumensies, kan dit ten minste vrolik sterf. Al die opofferings in die verlede het nie gewerk nie. Miskien is dit tyd om die gemeente vir die Here terug te gee.

Van nou af, besluit hulle, hoef niemand in die gemeente te werk nie, tensy hulle regtig wil. As niemand dit geniet om ná die erediens koffie en tee te maak nie, is daar nie koffie en tee nie. En toe begin die Here werk, soos Hy gewoonlik maak wanneer ons ophou om onsself jammer kry en Hom net geniet vir wie Hy is en ons oop te stel vir wat Hy vir en deur ons wil doen.

’n Klompie lidmate besluit om Sondagaande kos te maak en die mense van die gemeenskap vir ete en ’n kort evangelisasiediens te nooi. Die gemeente begin ’n nasorgsentrum, ’n kleuterdansgroep en … Toe daag die probleme op.

Allerhande mense begin daar aankom. Die bure grom. Die huise in die omgewing is baie geld werd en hulle hou nie van die soort mense wat die gemeente trek nie. Skielik tref ’n bom hulle: Die stadsraad laat weet dat die gemeente moet onmiddellik al hulle “niegodsdienstige aktiwiteite” staak. Net eredienste op Sondagoggende, met Kersfees en Nuwejaar mag aangaan. Anders sal hulle onmiddellik beboet word. 

Die gemeente bid. En gaan aan. Want die Here se liefde kan nie ingeperk word nie. Die gemeente is nie bang vir toemaak nie, want die gemeente behoort aan die Here. Die duiwel oorspeel partykeer sy hand. Die boete is groot. So groot dat die media skielik belangstel. ’n TV-stasie maak ’n program oor die gemeente. Tydens ’n onderhoud vlieg die buurman en sy vrou mekaar woes in die hare voor die kamera. Ander vertel hoe die gemeente hulle diep geraak het. Koerantartikels en radio-onderhoude volg. Duisende mense teken ’n petisie vir die gemeente se reg om mense met woord en daad met Jesus se liefde te bedien. Die stadsraad hou vol – kerkwees beteken nét ’n erediens.

Die enigste uitweg is hofsake en groot geld. Of ’n nog groter God. ’n Appèl na die ombudsman lei tot ’n mediasieproses. En skielik is daar uitkoms: Die gemeente kan aanhou diensbaar wees!

Here, dankie dat U voorsien, selfs wanneer die nood my oorval. Help my om selfs wanneer daar groot teenkanting is altyd u liefde uit te leef. Amen.


Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie – Psalm 138:8.

Omtrent alles in die lewe het ’n beginpunt en ’n eindpunt. Dink aan ’n program wat jy op TV kyk, ’n toets wat jy skryf of ’n bord kos wat jy eet. God se liefde vir ons werk gelukkig nie so dat dit ’n beginpunt en eindpunt het nie, want God se liefde hou nooit op nie. Dit maak nie saak wat ons doen, hoe laat dit is of watter probleem of uitdaging in ons lewe opduik nie, God se liefde vir ons hou net aan en aan.

– Wat beteken dit vir jou dat daar geen einde aan God se liefde is nie?

– Hoekom dink jy hou God se liefde vir ons nooit op nie?

Aktiwiteit

Neem ’n stuk papier en ’n potlood. Begin ’n lyn trek en kyk hoe lank jy hierdie lyn kan trek sonder om jou potlood op te lig. Jy kan ’n klomp draaie en sirkels maak, jy mag net nie jou potlood oplig nie. Terwyl jy hierdie lyn trek, onthou dat al moet hierdie lyn die een of ander tyd eindig, daar nooit ’n einde aan God se liefde vir jou is nie.Spanwerk

Drie-enige God,
dankie vir die mense saam met wie ek kan werk.
Dankie vir die manier waarop ons mekaar kan
aanvul, uitdaag en ondersteun.
Dankie vir alles wat ek by hulle kan leer. 

Ek bid dat U altyd ons verhoudings sal beskerm.
Laat ons altyd geduldig bly met mekaar
sodat ons span se werk altyd tot u eer sal wees. 

Amen.


Dinsdag 30 Junie 2020

Dissipelskap-stories: Dissipels doen dit anders

Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God (Miga 6:8).

Nico van der Merwe, eienaar van Eduplex, vertel:

Aan die begin van elke nuwe finansiële jaar moet ons besluit oor verhogings aan ons meer as 300 werknemers. Dit is nooit ’n maklike besluit nie, want dikwels wil vrees ons besluite oorskadu. “Wat as die nuwe jaar nie so goed is soos die vorige een nie?” Ek bid toe en vra die Here om my te help en my te wys wat ons moet doen, want Jesaja 58 spook by my. Veral vers 3 wat sê ons laat die mense wat vir ons werk nog harder werk … en vers 10 wat sê as jy wil hê die Here moet jou antwoord, moet jy jou wy aan dié wat honger ly. Die idee om ’n persoonlike gesprek met elk van ons laags besoldigde werkers te hê kom toe by my op.

“Ruth, hoeveel kos vervoer jou en hoeveel mense is van jou salaris afhanklik?”

“Ongeveer een-derde van my salaris spandeer ek aan vervoer en ek sorg vir sewe mense, Meneer,” antwoord sy.

Ek is geskok. “Wat eet julle, Ruth, behalwe pap en marog?” vra ek.

“Vleis, Meneer,” antwoord sy terwyl trane oor haar wange rol.

“Watse vleis, en hoekom huil jy?”

“Ek huil omdat niemand nog ooit genoeg vir my omgegee het om dit te vra nie. Ons eet hoender, Meneer.”

Ek voel soos ’n rot. Ruth werk al 15 jaar vir my. “Ja, ja,” sê ek ergerlik, “ons almal eet hoender, maar wat eet julle oor naweke?”

“Ons koop Vrydae ’n hoender, Meneer.”

“En die res van die naweek?” vra ek.

“Ons eet die hele naweek van die hoender, Meneer. Sondag eet ons wat oorbly met sous.”

Toe huil ek … en ek besef die Here huil saam, want Hy hoor die geroep van die werkers in die lande. Toe praat ek met Lydia, Petrus, Johanna en … en ek staan beskaamd. 

Sommige se salarisse het ek meer as verdubbel, téén die advies van “raadgewers” in. En toe vat Satan ons aan. “Julle gaan bankrot speel!” Ons besluit ons gaan die Here vertrou om te voorsien. Ons kies om eerder onder te gaan deur die regte ding te doen as om sukses te bereik in die wêreld se oë, maar in die Here se oë te faal.

Dit was 11 jaar gelede. Ons maatskappy het sedertdien met meer as duisend persent gegroei. Hierdie jaar het ek die oefening herhaal en my seun as uitvoerende hoof saamgenooi. Weer het ons met trane in ons oë gesit. Weer het ons geweet wat om te doen. Weer het vrees ons laat twyfel, maar weer het die Here ons versterk om die regte ding te doen. Weer het die Here voorsien.

Só het ek geleer om na my besigheid te kyk in die lig van Miga 6:8. En as die vrees my pak, hou ek vas aan Jesus se woorde: “Waarom is julle bang, kleingelowiges?” (Matt 8:26).

Here, alle fasette van my lewe is deel van my verhouding met U. Dankie dat U aan my bekendmaak wat goed is. Help my om in al my sake liefdevol, betroubaar, regverdig en bedagsaam op te tree. En wanneer ek bang is, Here, dankie dat ek op U kan vertrou. Amen.


Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God – Miga 6:8.

Ons dink dikwels die Here vra van ons om gereeld kerk toe te gaan, geld vir die kerk te gee, hard te sing en mooi te bid. Hierdie dinge is belangrik, maar die Here vra eintlik iets van ons wat baie belangriker is. In vandag se vers sien ons dat die Here drie dinge van ons vra. Die Here vra dat ons sal kyk dat ander mense regverdig behandel word, dat ons ander mense sal liefhê en dat hulle dit sal weet, en dat ons so sal leef dat die Here trots is op ons. Dit klink maklik, maar dit beteken dat ons altyd ander mense se behoeftes bo ons eie sal sit.

– Kan jy dink aan waar jy ’n verskil kan maak, soos wanneer iemand onregverdig behandel word?

– Wanneer is dit moeilik om iemand anders se behoeftes bo jou eie te sit?

Aktiwiteit

Om die handgebaar vir “ek is lief vir jou” te wys, hou jou hand in die lug soos wanneer jy vir iemand ’n high five gaan gee. Buig dan jou middelste vinger en jou ringvinger om sodat dit aan jou handpalm raak. Jou duim, wysvinger en pinkie staan dus nog regop. Hierdie handgebaar beteken “ek is lief vir jou”. Gaan leer vandag vir iemand anders om hierdie handgebaar te maak.

Erkenning

Here, ek het hard gewerk om te kom waar ek is,
om sukses te behaal
en om alles te bereik wat ek wel bereik het. 

Ek is trots op wat ek vermag het.
Maar, Here, U weet dat my trots
soms grens aan selfvoldaanheid en arrogansie. 

Help my om te onthou
dat ek hierdie dinge nie uit eie krag vermag het nie,
maar dat alles ’n geskenk van U is.
Dat elke sukses, elke talent,
’n gawe is wat U gee. 

Mag ek altyd die erkenning en eer gee waar dit toekom,
bowenal aan U. 

Amen.


Maandag 29 Junie 2020

Gebed en leef raak makliker … en lekkerder

“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n skat wat in ’n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land.” … Hy sê toe vir hulle: “So is elke skrifgeleerde wat ’n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos ’n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring” (Matt 13:44, 52).

Die geestelike leier William Temple het eenkeer opgemerk: “When I pray, coincidences happen; when I don’t, they don’t.” Hierdie Goddelike “toevallighede” gebeur al meer tydens ’n tweede bekering, want gebede is nie meer gelyk aan plig, wat die “te min, te laat”-gevoel laat inskop nie.

Nee, gebed kom nie noodwendig makliker nie, maar dit gebeur wel meer spontaan. Nou is my gebede al meer gesprekke met my hemelse Vader. Ja, Hy is heilig en ek is nietig, maar Hy is nogtans die Vader wat naby is. Hy hoor en verhoor. Hy verskoon en kyk by al my gemompel verby tot diep in my hart. Boonop bid die Gees eindeloos beter as wat ek ooit self kan probeer. Dit troos my. Dit maak nuwe deure oop. Dit laat hoop opvlam. Op die mees onverwagte oomblikke word Goddelike genade sigbaar en voelbaar.

Ek het ontdek in die regte lewe is God se skatte om elke hoek en draai te vind, soos Jesus dan ook in Matteus 13 sê. Hemelse skatte lê rond op doodgewone saailande. Tussen gewone mense in normale situasies is die Here se stem hoorbaar. Dis maar net ek wat God se stem probeer inperk tot formele godsdienstige byeenkomste. Ek het gedink ek moet die Here aan die “regte wêreld” gaan bekendstel. Tog is Hy lankal reeds daar – vandat Hy die wêreld geskep het.

Ek hou van Frikkie Coetzee se definisie van dissipelskap: “Dissipelskap is om Jesus daagliks vanuit ’n vars verhouding op opwindende en uitdagende paaie te volg.” Die Here is lankal teenwoordig, skeppend en herskeppend. Ek moet Hom net inhardloop en kyk wat Hy in die regte lewe aan die doen is. En dan moet ek Hom dit agterna doen.

Liewe Vader, partykeer wil ek so graag vir U ’n verskil maak in die wêreld dat ek vergeet dat U lankal reeds daar is waar ek u teenwoordigheid sigbaar probeer maak. Maak my oë oop sodat ek kan sien waarmee U reeds besig is en help my om deel daarvan te word, tot eer van u Naam. Help my om skatte op doodnormale plekke te ontdek. Amen.


“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n skat wat in ’n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land” – Matteus 13:44.

Wat is die waardevolste besitting wat jy het? Dink nou aan daardie besitting. Hoe hanteer jy dit, en hoe pas jy dit op? Hoeveel sal jy daarvoor betaal as jy dit nou moet koop? Die koninkryk van die hemel is baie waardevoller as jou waardevolste besitting. Dit is nie soos ’n skat wat baie geld werd is nie, maar dit is ’n skat wat die waarde van ons lewe verander. Om Jesus te ken is die waardevolste deel van ons lewe.

– Wat dink jy is die koninkryk van die hemel?

– Hoekom dink jy word die koninkryk van die hemel met ’n skat vergelyk?

Aktiwiteit

Gebruik ’n paar items in julle huis soos foelie, macaroni en wol om ’n paar “skatte” soos edelstene te maak. Gaan gee dit vir iemand en vertel vir hulle wat vandag se teksvers sê.


Verandering

Ewig en onveranderlike Here,
dit voel vir my ek moet spartel om bo te bly, by te bly.
Alles verander so vinnig! 
Dag tot dag, uur na uur.
Waarmee ek gister nog goed gevaar het, 
bestaan vandag feitlik nie meer nie. 

Help my om by te bly,
die nodige veranderinge te maak,
terwyl ek steeds in U geanker bly. 

Amen.


Sondag 28 Junie 2020

Minder godsdiens in ruil vir meer impak

Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos: “Hieraan mag jy nie vat nie!” “Daaraan mag jy jou mond nie sit nie!” “Daaraan mag jy nie raak nie!”? Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan, en dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel ’n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteueling van die sondige drifte nie. Julle is saam met Christus uit die dood opgewek (Kol 2:20-23).

Wat ’n ontdekking om te besef die Here is anders as wat ek dink. Dit is ’n skok én ’n bevryding om te ontdek my tweede bekering is ’n detoks van godsdienstigheid wat my eintlik net vromer sonder groot impak gemaak het. Godsdienstigheid verhoog jou uiterlike vroomheid, maar verlaag jou impak vir God.

In Kolossense 2 se taal maak godsdiens dat jy nie raak nie, smaak en aanroer nie; dit maak jou nie van binne af nuut nie. Jy lyk en klink en gedra jou maar net vromer as party ander. Jy wil net nie sonde sien of daaroor praat nie. Sulke godsdiens verander jou in iemand wat ander gedurig weeg. Op die selfgemaakte skaal van godsdienstigheid waar jy hulle beoordeel op uiterlike dinge, soos klere, kleur, voorkoms, taal en gedrag. 

Die goeie nuus is dat God dit glad nie doen nie. Hy kyk na ons harte. Wat ’n vreugde om te ontdek God is nie heeltyd op ons hakke met ’n nuwe lys van tien dinge waaroor ons moet skuldig voel nie. Voordat jy my verkeerd verstaan: Die Here hou niks van sonde nie, maar Hy het doeltreffende medisyne vir sy kinders se sondepyn. Jesus is die groot geneesmiddel. Hy staan stewig in die sonde se pad. God sien Jesus eerste raak wanneer Hy kyk na elkeen wat in Jesus glo. Daarom is Hy oordadig in sy genade aan ons. Jesus was die enigste ware Lig toe die donker gewen het. Hy is meer as genoeg wanneer ek slaap, misluk, struikel, huil, lê, bloei, worstel, wegloop, afdwaal, te min doen en dit al weer te laat doen. 

Jesus is nie drie vinnige stappe tot redding of ’n kaartjie hemel toe nie. Nee, Hy is redding, nóú al. Jesus is ’n lewende Persoon. Om Hom te ken is om die ewige lewe persoonlik te ontmoet. Jesus sorteer jou nie vinnig op die godsdienstige vervoerband uit voordat Hy aanbeweeg na ander wat Hy nog moet “regruk” nie. Hy is die lewende Heer wat jou kliphart uitkap en dit vervang met ’n hart van vleis en bloed. Jesus blaas God se asem terug in jou. Hy maak jou nuut! En Jesus is regtig genoeg. Meer as genoeg.

Here Jesus, dankie dat U meer as genoeg is. Dankie dat ek nie opgeskeep hoef te sit met skuldgevoelens of selftevredenheid nie, want dan dink ek ek kan uit eie krag nuut word. Help my om my godsdienstigheid te ruil vir meer impak, want om U te ken is om van binne vernuwe te word. Amen.


Julle het saam met Christus gesterwe … Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? … Julle is saam met Christus uit die dood opgewek – Kolossense 2:20-23.

Daar is ’n klomp reëls wat ons elke dag moet nakom, van landswette tot verkeersreëls. Elke aspek van ons lewe is gevul met reëls. Daarom maak ons dikwels die fout om te dink wanneer ons Jesus volg, moet ons ook ’n klomp reëls nakom. Ons dink geloof is ’n klomp moets en moenies. Maar dit is nie waar nie. Om in Jesus te glo gaan nie oor hoeveel reëls ons nakom nie, maar oor hoe ons Jesus se voorbeeld van liefde navolg en uitleef. Jesus het ons vrygemaak van reëls en help ons om op liefde te fokus.

– Hoekom dink jy gaan geloof nie oor ’n klomp reëls nie?

– Hoe sal jy vir iemand verduidelik dat kinders van die Here nie net ’n klomp reëls moet volg nie, maar eerder Jesus se voorbeeld van liefde moet uitleef?

Aktiwiteit

Watter reëls is daar in julle huis wat almal moet nakom? Gesels met die mense in jou huis oor watter reëls julle het en hoekom julle daardie reëls gemaak het.


Volhoubare omgewing

Skepper-God,
die ganse skepping getuig van u heerlikheid.

U het ons deel van hierdie skepping gemaak,
en aan ons die verantwoordelikheid gegee om daarvoor te sorg.

Here, ek bid dat U aan my die wysheid en insig sal gee
om die erns van hierdie opdrag te verstaan.
Help my om verantwoordelik om te gaan met u skepping,
om my werk op ’n volhoubare manier te doen,
en om my lewe op ’n volhoubare manier te leef. 

Amen.


Saterdag 27 Junie 2020

Tweede bekering lyk só (2)

Ek weet, die Here is groot, ons Here is verhewe bo al die gode. Alles wat die Here wil, doen Hy, in die hemel en op aarde, in die see, in al die oseane. Hy laat die wolke opkom oor die horison, Hy maak die weerligstrale vir die reën en bring die wind te voorskyn (Ps 135:5-7).

Die tweede bekering verander ons manier van kyk en praat.

Ná my eerste bekering het ek nog op dieselfde manier gepraat. As almal om die braaivleisvure negatief was oor die toekoms, het ek dit geëggo. Maar nou leer die Gees my om sy werk tussen die lyne en in die donker raak te sien. Nou leer ek om die beste van almal te verwag en met hoop te leef. Nie dat ek dit elke dag regkry om anders te praat en te kyk nie, maar dit is my nuwe uitdaging op my geloofspad.

Die tweede bekering bevry my ook al meer van my beursie. In die eerste fase van my geloof het dit oor my amptelike dankoffers gegaan – een keer per maand in ’n blitsvinnige saketransaksie. Die res van die maand, wanneer iemand my hulp gevra het, kon ek wegkom met die moeder van alle geestelike verskonings: “Ek kan nie help nie, want ek gee by my kerk.” Nou besef ek die Here vra elke dag alles! My tyd, my energie, my geld, my hele lewe is in diens van die Here. Hy kan enige oomblik op my knoppie druk om te gee, te deel, te bid, te dien. Nou loop Jesus in vermomming oor my pad in die vorm van armes, vernederdes, werkloses …

Die tweede bekering het my geleer kleiner is groter en voor is agter. Aanvanklik wou ek net groot dinge vir die Here doen. Toe ontdek ek dat Hy my eintlik net toelaat om hierdie “groot” dinge te doen omdat Hy my nog nie met die kleiner dinge kan vertrou nie. Jesus self het gesê ware grootheid is in kleinheid geleë. Alles is andersom en onderstebo in sy koninkryk. Ek het Jesus nie regtig geglo nie. Ek het gestreef na voor, meer, groter, beter, sterker, wyer … 

God word egter nie vasgevang in daardie ruimtes wat ons vroom herdoop tot “die huis van die Here” nie. Ook word Hy nie ingeperk tot daardie belydenisse waaroor kerke veg nie. Ook word Hy nie in ’n hoek geverf oor die vraagstukke oor die doop en seksualiteit nie. God is die Almagtige. Hy is die Here van hemel en aarde. Hy is so vry dat Hy dit kan hanteer as ons van mekaar verskil. Solank ons Hom raaksien in ander en Hom dien deur hulle te dien.

Almagtige Here, U is God oor hemel en aarde en vry om te doen soos U wil. Dankie dat U aanhou om ons te vorm, selfs ná ons bekering. Help my om U al hoe meer raak te sien in die mense rondom my, selfs wanneer dit die grense van my gemaksones en verstand uitdaag. Amen.


Ek weet, die Here is groot, ons Here is verhewe bo al die gode. Alles wat die Here wil, doen Hy, in die hemel en op aarde, in die see, in al die oseane. Hy laat die wolke opkom oor die horison, Hy maak die weerligstrale vir die reën en bring die wind te voorskyn – Psalm 135:5-7.

Het jy al probeer dink hoe groot God is? Of hoe sterk God is? Of miskien het jy gewonder hoe magtig God is. Maak jou oë ’n paar sekondes toe en dink aan enigiets. Waaraan het jy gedink? God is so magtig dat Hy dit waaraan jy nou gedink het, gemaak het. Hoe wonderlik om te besef dat God so groot en magtig is dat Hy alles gemaak het. Ook vir jou. 

– Wat beteken dit vir jou dat God groot en magtig is?

– Is daar iets wat jy vandag gesien en toe opnuut besef het dat God ook dit gemaak het?

Aktiwiteit

Teken ’n aardbol wat jy in jou kamer kan opplak om jou te herinner dat God so groot en magtig is dat Hy enigiets kan doen of skep wat Hy wil.


’n Gebed vir boere

 Skepper-God,
wanneer ek in die veld loop, 
is ek so bewus van u sorg en u goedheid;
ek beleef hoe afhanklik alles en almal van U is.
Geen asemteug, geen druppel reën, geen groen blaar bestaan sonder U nie. 

Ek wil nie op my eie boer nie, Here,
maar saam met U, in afhanklikheid van U.
Voorsien wat nodig is vir hierdie boerdery om te floreer.
Help my om wyse besluite te neem. 

U wat lewe gee en laat groei,
bring ook lewe en groei in my werk. 

Amen.


Vrydag 26 Junie 2020

Tweede bekering lyk só (1)

“Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry ’n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. ’n Stad wat op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ’n mens nie ’n lamp op en sit dit onder ’n emmer nie maar op ’n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” (Matt 5:13-16).

My tweede bekering het my oë oopgemaak vir die God van verhoudings. Ek het verskuif vanaf ’n professionele kerklike na ’n gewone volgeling van Jesus. Ná my eerste bekering het ek gedink die enigste manier om die Here te dien is om “voltyds” vir Hom as ’n dominee te werk. Ek het besef hierdie idee van voltydse professionele werkers vir die Here ’n mensgemaakte skepping is. Dit het oorgeloop in ’n diep vryheid om die Here net lief te hê. Nou snap ek dat ek voltyds in God se diens ís. En dit het niks te make met my beroep nie. 

Die tweede bekering is die Here se pad wat my verander het van ’n geestelike fixer na iemand wat doelbewus aanwesig is in Jesus se Naam. Ek leef nou met die verwagting dat Hy mense sal verander. Daarom staan ek uit die Here se pad sodat Hy kan doen wat net Hy kan doen – om mense met sy liefde aan te raak. Ek is ’n gewone reisgenoot saam met ander op Jesus se pad. Meer as ooit verstaan ek dat ander mense nie lewelose objekte is wat ek moet uitsorteer of fix nie.

My tweede bekering het my aandag vanaf kerk na koninkryk verskuif. Ek is nou nie meer so behep met alles wat móét “werk” in die kerk nie. Of met vrae soos hoe om meer mense in die kerk te kry nie. Ek het geleer God het ’n totaal ander telbord as die een waarmee ek my besig gehou het. Vir Hom gaan dit oor rus aan Jesus se voete en oor impak, nie oor die instandhouding van godsdienstige instellings nie. En impak gebeur veral wanneer ons dáár is tussen die nie-kerklikes, stukkendes, eensames, verlorenes, gieriges, rassiste, kapitaliste, verloorders …

Soos Neels de Jager gesê het: “As die wêreld se pyn skree en common sense sê nee, sal dissipels van God bid en gee.” Ek begryp nou my geloof gaan oor my lig wat in die donker moet skyn en my sout wat smaak elders moet gee. Die kerk wen groot wanneer die kerk oorkant die straat aan diens is. 

Here, dankie dat dit genoeg is dat ek ’n gewone volgeling van U kan wees. Help my om elke dag sout en lig in die wêreld te wees, oral waar ek gaan. Amen.


“Julle is die sout vir die aarde … Julle is die lig vir die wêreld … Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” – Matteus 5:13-16.

In vandag se verse sê Jesus ons is die lig vir die wêreld. Dit klink vreemd, want ons is nie gloeilampe, flitse of kerse nie. Wat bedoel Jesus dan wanneer Hy sê ons is die lig vir die wêreld? 

Het jy al gesien hoe ’n klein bietjie lig alles in ’n donker kamer beter maak? Wanneer ’n kamer baie donker is, is jy soms bang, maar sodra daar ’n liggie skyn, is alles sommer beter. Jesus stuur ons om só te gaan leef in die wêreld. Die wêreld is donker en kan ons soms bang maak, maar Jesus stuur ons om ons lig te laat skyn. Dit beteken ons moet die wêreld ’n beter plek gaan maak. En hoe maak ons die wêreld ’n beter plek? Deur Jesus se liefde met almal te deel.

– Wat is die goeie werke wat ons kan doen waarvan vandag se verse praat?

– Op watter maniere kan ons God verheerlik?

Aktiwiteit

Gebruik ’n lampie of kers om met jou hande skaduwees teen ’n muur te maak. Kyk op hoeveel verskillende maniere jy hartjies kan vorm. Terwyl jy die skaduwee-hartjies maak, dink aan verskillende maniere waarop jy Jesus se liefde vir ander mense kan wys.


’n Gebed vir almal in die beskermingsdienste

Here, U is my beskermer,
“my toevlug en my veilige vesting,
my God op wie ek vertrou”, soos Psalm 91 sê.

Dankie dat ek in hierdie besonderse taak kan deel,
om mense te beskerm, om mense se veiligheid te verseker. 

Terwyl ek hierdie taak verrig,
bid ek, Beskermer-God, dat U my ook sal beskerm.
Hou my veilig, terwyl ek toesien dat ander veilig is. 

Gebruik my.
Maak my deel van u beskermende hand
sodat ons almal in vrede kan saamleef. 

Amen.


Donderdag 25 Junie 2020

Vanaf ’n eerste bekering na ’n tweede

Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid (Rom 8:14-17).

Romeine 8:26 is een van daardie kanon-tekste wat alles in my lewe stukkend geskiet het. Hierdie een vers was presies die regte dinamiet om my los te skiet uit die godsdienstige vestings waarin ek vasgemessel was. Ek het skielik gesnap God is anders as my vooropgestelde idees oor Hom. Hy is nie ’n despoot met ’n sementagtige plan vir my lewe wie se hart breek as ek nie sy bloudruk haarfyn uitleef nie. God is die God van genade. Hy word nie onkant gevang as ek my eie idees van godsdiens haarfyn uitleef nie. Of as ek nie langer kan (of wil) voldoen aan ander se verwagtings van hoe ’n “vroom godsdienstige” behoort te lyk nie. Of as ek bepaalde godsdienstige stelsels nie langer probeer dien om ’n salaris te kry of die “business as usual”-gebruike van bepaalde instellings in stand wil hou nie.

Wat ’n ontdekking was dit dat God nie in ons klein godsdienstige boksies inpas nie! Dit was my tweede weergeboorte. Ja, ek het Jesus die eerste keer ontmoet toe Hy my opgesoek en my na sy kant van die draad toe oorgetel het. Maar ek het spoedig hierdie einste ontmoeting in vroom godsdienstige watte verpak en van Jesus ’n voorspelbare, godsdienstige figuur gemaak.

Tydens my eerste bekering het ek my hart vir Jesus gegee en min of meer aangegaan met my lewe soos gewoonlik. Ek kon in die week heel goed sonder Jesus klaarkom. Hy moes my planne en ideale maar net tydens my stiltetyd seën. Ná my eerste bekering het ek gedink ek moet die Here tevrede stel deur meer kerk toe te gaan, langer Bybelstudie te doen en te bid, elke week na ’n paar ekstra preke te luister, my rockmusiek weg te gooi en net geestelike musiek te luister. Ek het werklikheidsvreemd geraak. Alles wat verkeerd is met die res van die wêreld was op my radarskerm. Ek het verander in ’n sonde-kenner, eerder as ’n God-liefhebber. 

Voordat jy my verkeerd verstaan, dit is lewensbelangrik om die Bybel te lees, kerk toe te gaan en die sonde teen te staan. Maar dan moet dit deel vorm van ’n verhouding met Christus, en nié omdat jy dink gehoorsaamheid aan God red jou nie. Laat jou eerste bekering jou lei na jou tweede bekering en gee jou oor aan jou Abba Vader, die God van genade wat nie in ons boksies inpas nie.

Here, help my om ’n God-liefhebber te wees, en nie ’n sonde-kenner nie. Dankie dat U soveel groter is as wat ek kan verstaan. Dankie dat ek U deur u genade kan ken as Abba, my Vader wat nooit in my klein godsdienstige boksies kan inpas nie. Amen.


Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid – Romeine 8:14-17.

Het jy al “Simon says” gespeel? Dit is ’n speletjie waar iemand voor gaan staan en ’n klomp opdragte opnoem soos “raak aan jou neus” of “trek aan jou linkeroor”. Die vangplek is dat jy die opdrag net mag uitvoer as Simon dit gesê het. 

Wanneer ons in Jesus glo, help die Heilige Gees ons om volgens God se wil te leef. Die Heilige Gees lei ons lewe. Dis amper soos die “Simon says”-speletjie waar ons moet luister na die opdragte wat Simon gee, behalwe dat ons in ons lewe luister na die opdragte wat die Heilige Gees vir ons gee. 

Die Heilige Gees help ons om te doen wat reg is, want ons is kinders van God. En wanneer ons dinge doen wat God verheerlik, sien ander mense God se liefde raak.

– Hoekom dink jy lei die Heilige Gees God se kinders deur die lewe?

– Wat dink jy gebeur as ons ’n fout maak en nie na die Heilige Gees luister nie?

Aktiwiteit

Speel saam met jou gesin “Simon says”. Kyk wie die langste kan speel sonder om ’n fout te maak.


Vergifnis

Here, ek weet U het gesê ons moet mense vergewe,
“sewentig maal sewe keer”, het U gesê. 

U weet ook hoe moeilik dit is om verontregting te laat gaan.
Uit eie krag kan ek dit nie doen nie.
Ek hou vas aan die woede en kwade gevoelens. 

Tog is dit ek wat hierdeur gevange gehou word,
nie die mens(e) wat ek nie kan vergewe nie. 

Daarom bid ek dat U my sal help,
dat U my sal vrymaak,
sodat ek kan vergewe
en aanbeweeg. 

Amen.


Woensdag 24 Junie 2020

Lank nadat ek opgehou het, bid die Gees steeds

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het (Ef 2:8-10).

Hoekom het Paulus in Romeine 8:26 geskryf: “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie”? Want hy het iets geweet wat die meeste Christene vergeet of nog nooit ontdek het nie: Die Gees van God die ware bidder. Die Gees is die grootste voorbidder ooit. Boonop bid Hy elke keer enduit. Hy word nie moeg, verveeld of flou nie. Die Gees bid wanneer ons uitasem raak. Hy bid wanneer ons woorde opraak. Hy bid selfs wanneer ons vol asem is en wanneer die woorde vinnig oor ons lippe rol. Ook bid Hy nog lank daarna. Die Gees is aan diens wanneer ons van diens af is. Hy tree in wanneer ons uittree. Hy bid onophoudelik in ons plek. Hy hou die hemelse naelstring met God lewend. 

So ondervang die Gees swak mense soos ons se spartelende gebede. Hy is meer genadig met ons as wat ons ooit met onsself kan wees. Dit was en is steeds ’n skok om Romeine 8 se woorde te lees oor die Gees wat namens my bid. Dit sit so diep in my binneste vas dat ek God nie kan tevrede stel nie dat ek nog gedurig in my kop hoor: “Skuldig, skuldig!” wanneer ek weer in my gebed gefaal het. Of wanneer ek weer die “te min, te laat”-gevoel kry.

Tog is die Gees juis dan ook aan diens. Nooit vat Hy af wanneer ek probeer afvat nie. Hy bly getrou. Hy is die Here. Hy het ons lief. Hy het ons lief ten spyte van wie en wat ons is, nie as gevolg van al ons geestelike prestasies nie. Die Gees aanvaar ons met al ons foute en tekorte. Hy bly met ons besig, al die pad. Nooit gee Hy moed op met ons nie. Nooit nie!

Die Gees sal nie toelaat dat enigiets of enigiemand ons uit sy hand of die Vader se hand ruk nie. Praat van ’n greep van genade! Praat van ’n genadige God! Hy is enduit by ons.

Here, dankie dat U die God van genade is, wat namens my deur u Gees aanhou bid, selfs wanneer ek kortasem is. Dankie dat u liefde nie afhang van my geestelike prestasies nie. Help my om lief te hê soos U liefhet. Amen.


Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het – Efesiërs 2:8-10.

Dink aan ’n keer toe jy iets bereik het en trots was daarop. Dalk het jy hard geoefen in ’n sport en goed presteer, of miskien het jy hard geleer vir ’n toets en goed gevaar. Baie dinge in die lewe werk op die beginsel van “wat jy insit, sal jy uitkry”. Tog werk dit nie so met God nie. God kyk nie hoeveel en watter goeie dinge jy doen en besluit dan of Hy jou sondes gaan vergewe nie. Hy vergewe jou sondes sonder dat jy enigiets hoef te doen, behalwe om te glo dat God jou liefhet en jou wil vergewe.

– Hoekom dink jy vergewe God jou sondes sonder dat jy eers iets hoef te doen?

– Hoe laat dit jou voel?

Aktiwiteit

Dalk moet jy vandag iemand vergewe wat iets aan jou gedoen het en nog nie vir jou jammer gesê het nie. Skryf hierdie persoon se naam in ’n bietjie sand en vee dit dan uit. Terwyl jy die naam uitvee, vergewe daardie persoon.


Deernis

Here, U is genadig en barmhartig,
lankmoedig en vol liefde. 

Help my om die mense met wie ek te doen kry, 
werklik raak te sien.
Om almal met deernis en medelye te behandel. 

Mag daar in my omgang met ander,
in en deur my werk,
iets van u barmhartigheid sigbaar word. 

Amen.


Dinsdag 23 Junie 2002

As ek nie kan bid nie, bid die Gees

Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges (Rom 8:26-27).

Dalk voel jy jy is die geestelike teleurstelling van die jaar. Miskien het jy jouself al ’n paar maal aan die slaap gebid of gesukkel om te konsentreer terwyl jy bid. Ek moet erken, dit gebeur ook met my. Ek kry soms skaam dat my gebede so vervelend is dat ek self nie eens kan onthou wat ek vanoggend of gisteraand gebid het nie.

Gelukkig is ek en jy nie alleen wanneer ons sukkel om te bid nie. Ons raak gereeld aan die slaap saam met Petrus, Johannes en Jakobus daar in Getsemane, terwyl Jesus alleen om ons onthalwe deur die doodsvallei moes worstel. Iewers is ons almal ’n ronde nul op ’n kontrak wanneer dit oor God se saak gaan. Iewers laat ons Hom in die steek.

Tog is daar goeie nuus: Jesus het nie sy dissipels afgeskryf nadat hulle aan die slaap geraak het nie. Elke keer het Hy hulle wakker gemaak. Al was Jesus jammer dat hulle nie enduit kon volhard nie, het Hy hulle nie hieroor verwyt nie. Jesus skryf nooit sy volgelinge af nie – nie eens wanneer hulle aan die slaap raak wanneer hulle bid nie. Of wanneer hulle die wekker dooddruk nie. Of as hulle vergeet om te bid nie. Ook nie as hulle dit nie regkry om te bid nie.

Wat ’n wonderlike dag toe ek Romeine 8:26 ontdek het. Ek het ontdek dat die apostel Paulus veel genadiger met homself was as wat ek met myself is. Hy skryf hier dat ons grootste swakheid is dat ons nie weet hoe om te bid nie. Ek kon my ore nie glo nie. Dit is nogal ’n groot erkenning van iemand van Paulus se kaliber. Ek meen, dit is die grootste en ywerigste kerkstigter van alle tye wat dit geskryf het. Die man wat meer as 16 000 kilometer te voet afgelê het om die evangelie te verkondig, wat vyf keer 39 houe toegedien is deur die Jode, wat drie keer ernstige lyfstraf opgelê is deur die Romeine en wat een keer met klippe gegooi en vir dood agtergelaat is, alles ter wille van Christus. Dit is hy wat hier skryf en sê hy weet nie altyd wat en hoe om te bid nie.

Wat ’n ontdekking en wat ’n troos dat worsteling en sukkel deel van ware gebed is. Gewone dissipels soos ons moet dit eenvoudig hoor! En hiermee saam moet ons hoor dat God se Gees in sulke tyd vir ons intree en namens ons bid. Wat ’n genade!

Here, dankie dat ek kan weet dat U my nie afskryf wanneer ek sukkel om te bid of voel dat ek geestelik misluk het nie. Dit is ’n groot troos om te weet groot geloofshelde sukkel ook daarmee. Dankie dat U u Gees stuur om my in my swakheid by te staan en namens my by U te pleit. Amen.


Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges – Romeine 8:26-27.

Steve Jobs, een van die mense wat Apple-rekenaars en iPhones uitgedink het, het gesê vir ’n selfoon om op sy beste en maklikste te werk, moet dit wat binne-in die selfoon is baie ingewikkeld wees. Hoe meer programmering en werk daar in die fabriek gedoen word, hoe makliker kan ’n foon gebruik word, selfs deur mense wat nie tegnologies baie vaardig is nie.

So werk dit ook met gebed. Al die moeilike programmering gebeur binne-in ons. Die Heilige Gees doen hierdie programmering sodat ek en jy net vir God kan vertel van alles wat in ons harte is. Die Gees dra alles wat in ons harte en gedagtes is aan God oor. Ons hoef nie mooi of moeilike woorde te gebruik wanneer ons bid nie. Ons kan maar net vir God vertel wat in ons lewe gebeur en in ons gedagtes opkom.

– Watter deel van gebed is vir jou moeilik?

– Hoe help die Heilige Gees jou om te bid?

Aktiwiteit

Gebruik vandag jou selfoon of vra of jy iemand se foon kan leen. Tik ’n gebed op die foon deur net emoji’s te gebruik. Dink eers wat jy wil bid en soek dan emoji’s wat daarby pas. 


Gebed vir almal wat in die finansiële sektor werk

 Here, ek bely dat alles aan U behoort.
Ook die geld waarmee ek elke dag werk. 

Ek weet die Bybel sê die liefde vir geld is die wortel van baie kwaad.
Maar, Here, U weet ook hoe belangrik geld in ons wêreld is,
hoe mense vergaan daarsonder,
hoe geld tog ook nodig is vir goeie dinge om te gebeur. 

Daarom bid ek dat U my – ons almal – sal bewaar van ’n liefde vir geld,
maar dat U ook vir ons sal voorsien.
Dat die geld waarmee ek elke dag werk,
nie ’n doel op sigself sal word nie,
maar dat dit ’n manier sal wees om mense te help
om voluit, gesond, heel te kan leef. 

Here, gebruik my om ander te help
sodat ons ook ons finansies kan gebruik
tot eer van u Naam. 

Amen.

 

Maandag 22 Junie 2002

Wat van ’n kortpad na die dieper lewe?

Die woord van die Here het weer tot Jeremia gekom. Hy was toe nog ingeperk in die binneplaas van die paleiswag. So sê die Here, Hy wat die aarde gemaak en so gevorm het dat dit nie wankel nie, wie se Naam Here is: Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie (Jer 33:1-3).

Ek onthou dat ek in my matriekjaar eendag op die trein geklim het van die Oos-Rand na Pretoria, op soek na ’n geestelike boekwinkel. Ek wou my lewe regruk voordat ek teologie gaan swot by Tuks. Ek moes “uitgesorteer” daar aankom. Ek koop toe ’n sak vol boeke met mooi titels soos Die oorwinningslewe en Power through prayer. Opgewonde is ek huis toe met al die antwoorde in my hand.

Ywerig het ek in die volgende paar weke deur my wonderlike nuwe boeke gewerk. Die een het verduidelik dat ernstige gelowiges vroegoggend moet bid, verkieslik ’n uur op ’n slag. Dit was ’n groot uitdaging, want ek is ’n nagmens. Maar die instruksies was duidelik. 

Toe begin ek vroegoggend bid. ’n Paar oggende het ek beter gevoel. Nee, ek het ietwat verhewe gevoel bo my vriende wat niks vir hulle geloof opoffer nie. Terwyl hulle slaap, is ek besig om aan die voorpunt van die stryd te bid. Maar toe verloor ek spoed. Die een oggend het ek die wekker doodgedruk en verder geslaap. Daardie dag by die skool was ellendig. Ek het gefaal. Die Here se hart was gebreek, het ek gedink. Die opkomende jong gebedsheld van die Oos-Rand het skaamteloos uitgeklok ná ’n paar oggende.

Al wat in my kop afgespeel het, was beelde van die slapende dissipels in Markus 14 terwyl Jesus in Getsemane alleen moes worstel. Die volgende oggend probeer ek toe weer. Ek kan nie onthou wat ek gebid het nie, maar ek was ten minste vroeg op my pos. En toe slaap ek kort daarna een oggend maar net weer verder … en weer … en weer. Toe hou ek maar op om vroeër op te staan. Dit het net nie vir my gewerk nie. My geestelike selfbeeld was op ’n laagtepunt. My droom om ’n tweede Andrew Murray te word wat herlewing afbid, was daarmee heen. Tot vandag toe onthou ek dit, en tot vandag toe bewonder ek steeds mense wat getrou elke oggend vroeg opstaan om te bid.

Ten minste het ek geleer gebed werk nie volgens ’n standaardresep nie. Daar is nie ’n “one size fits all”-gebedtegniek wat ons almal moet aanleer en wat bepaal dat almal vyfuur soggens moet bid nie. Gebede wat vroeg in die oggend gebid word, het nie meer krag as gebede wat agtuur in die aand gebid word nie.

Ek kan met die Here praat op enige tyd van die dag wanneer ek regtig stil kan word by Hom.

Here, dankie dat ek enige tyd van die dag tot U kan bid. Soms wens ek vir kitsresepte, ook in my verhouding met U. Ek is dankbaar dat ek, al is ek dalk soos Jeremia ingeperk in ballingskap, by U stil kan .word en tot nuwe insigte kan kom. Amen.

 

Die woord van die Here het weer tot Jeremia gekom. Hy was toe nog ingeperk in die binneplaas van die paleiswag. So sê die Here, Hy wat die aarde gemaak en so gevorm het dat dit nie wankel nie, wie se Naam Here is: Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie – Jeremia 33:1-3.

As jy ’n moeilike vraag het of oor iets wonder, met wie gesels jy daaroor? Ons elkeen het mense in ons lewe wat ons help met moeilike vrae. Maar, om antwoorde op hierdie moeilike vrae te kry, is daar een ding wat baie belangrik is: Jy moet met iemand oor jou moeilike vrae gesels. 

Soms gebeur dit dat ons vrae het wat ons vir God wil vra. Vandag se Bybelverse herinner ons aan wat ons in sulke situasies moet doen: Ons kan na God roep. Anders gestel: Ons kan met God praat. Jy kan enige tyd, enige plek en op enige manier met God praat. Hy is altyd reg om na jou te luister.

– Het jy ’n vraag vir God? Gesels met Hom daaroor.

– Op watter manier gesels jy graag met God?

Aktiwiteit

Vra vandag vir iemand, dalk jou ma of jou pa, of jou oupa of jou ouma, hoe, waar en wanneer hulle graag met God gesels.

 

Betroubaarheid

“’n Man van sy woord,” 
het die oumense altyd komplimenterend gesê.
Dis wat ek ook graag wil wees, Here – 
iemand van my woord.
Iemand wat betroubaar is,
iemand op wie mense kan staatmaak,
wat sal doen wat ek moet doen,
wat eerlik is in alles wat ek doen,
wat vertroulike inligting vertroulik hou …
al daardie dinge wat onder “betroubaar” val. 

Tog is ek iets anders wat die oumense gesê het:
“Ook maar mens.”
U weet, Here, dat ek selfs in my strewe na betroubaarheid
dikwels met my feilbaarheid gekonfronteer word. 

Daarom bid ek dat U my krag sal wees.
Dat U my standvastigheid sal wees.
Sodat ek altyd, in alles, betroubaar sal wees.
’n Mens van u Woord
en daarom ’n mens van my woord. 

Amen.

 

Sondag 21 Junie 2020

Geen kitsresepte nie

Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou (2 Kor 5:17-19).

“Jy moet jou lewe uitsorteer!” Dit was my een juffrou se gunsteling-sin. Maar dit was nie net hierdie juffrou wat gedurig op ’n uitsorteer-missie was nie. Wanneer Ou Dominee die dag ernstig gepreek het, moes ons almal uitgesorteer word. Ek moet sê, ek het nog altyd gewonder hoe sorteer ’n mens jouself uit. Lank het ek gedink dit werk soos ’n legkaart, waar jy eers die raam bou en dan al die stukke van dieselfde kleur bymekaar sit en begin bou totdat alles saam ’n prentjie vorm. Maar legkaart bou was lekker; my juffrou se soort uitsorteer nie! Grootmense het die woord “uitsorteer” net gebruik wanneer hulle kwaai en ons stout was …

Dis nogal ’n skok as jy die dag ontdek jy kan jouself nie uitsorteer nie. Hierdie besef is egter een van die belangrikste ontdekkings wat jy ooit voor die Here sal maak. Die kerk kan jou nie uitsorteer nie. Ook nie jou pa, ma of die juffrou op skool nie. Ons is magteloos om onsself uit te sorteer. Ons dreig mekaar maar net met uitsorteer-sessies. Ons wil graag anders wees. Dis ook reg so. Nie een van ons wat die Here liefhet, wil gedurig in ons eie gemors rondlê nie. Ons wil graag opstaan en nuut begin. Ons wil onsself regruk.

Die dilemma is net dat dit waaraan ons raak, geneig is om in probleme en sonde te verander. Daar is nie regtig drie maklike stappe na ’n nuwe self nie. Al bemark vandag se selfhelpghoeroes graag dat hulle mense kan help om hulleself te help, werk dit nie so nie. Daar bestaan nie kitsresepte om jouself uit te sorteer nie. Ons kan nie ge-fix word soos jy ’n motor se enjin fix nie.

Ons elkeen is eiesoortig aanmekaargeweef en uniek bedraad. Te midde van die sewe miljard mense hier op aarde is ons elkeen ’n eenmalige, unieke mens. Daarom is daar geen kliniese regruk-resepte in die Bybel wat ons slaafs op almal kan toepas en … Siedaar! Skielik is ons ge-fix en uitgesorteer nie.

Ons hoor: “Jy moet jou lewe uitsorteer” … maar uiteindelik moet ons besef: Net God maak ons nuut. Dit alles is die werk van God.

Here, U weet dat ek soms ongeduldig is en soek na vinnige stappe om myself uit te sorteer. Dankie dat U my klaar met U versoen en ’n nuwe mens gemaak het. Help my om U te vertrou om u nuutmaak-proses met my enduit te voer en my al hoe nader aan U te bring. Amen.


Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou – 2 Korintiërs 5:17-19.

Versoening is ’n woord wat baie in vandag se Bybelverse voorkom. Versoening het niks met soen te doen nie. Versoening beteken om vry te maak, nuut te maak en heel te maak. Dit is persies wat Jesus vir ons gedoen het toe Hy vir ons aan die kruis gesterf het. Ons lewe was vol dinge wat God se hart seer maak, maar Jesus het ons lewe geneem en ons vrygemaak van die sonde. Jesus het ons weer heel gemaak. Daarom is ons nou nuwe mense.

– Wat dink jy beteken versoening?

– Hoekom het Jesus ons met God versoen?

Aktiwiteit

Neem ’n vel wit papier en skryf daarop met ’n grys potlood. Gebruik nou ’n uitveër en vee alles wat jy geskryf het uit. Soos die vel papier nou weer skoon en nuut is om te gebruik, net so maak Jesus ons lewe weer skoon en nuut.


Volharding

Here, ek weet U is ewig. 
Ek is geleer dat U onveranderlik is. 
’n Standvastige rots. 

Maar vir my, Here, 
raak dit soms moeilik om te volhard.
Party dae wil ek selfs tou opgooi. 

Help my om uit te hou, aan te hou, te volhard,
elke dag voort te gaan,
totdat ek my doelwit bereik het. 

Amen.


Saterdag 20 Junie 2020

Te min, te laat

Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers soos skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle Herder en die Bewaker van julle lewe (1 Pet 2:24-25).

As ’n jong leraar, en later as dosent in teologie by Tuks, het ek so eerlik as wat ek kon oor my geloofslewe begin nadink. Dit was nogal ’n skok om agter te kom ek kon ’n groot deel daarvan opsom met twee frases:

“Te min.”

“Te laat.”

“Te min, te laat,” het ek gereeld oor my godsdienstige lewe gevoel. Of wanneer ek ’n geestelike boek gelees het. Of wanneer ek by ’n kerklike kamp was. Dan was ek altyd deel van die “te min, te laat”-groep. Nooit was die Here regtig tevrede met my nie. Nie eens my beste pogings was vir Hom goed genoeg nie. Soos een van die politieke leiers van daardie tyd, het ek gedink God wys gedurig vir my ’n vinger. Op sy weegskaal was ek veels te lig. Ek het dit nie gemaak nie.

So intens bewus was ek van hierdie “te min, te laat”-gevoel dat ek dit selfs eenkeer misbruik het toe my ma my gevra het hoekom ek so stout is. Ek antwoord haar so ewe: “Ma, die doopformulier, wat ons dikwels Sondae in die kerk hoor, sê ons is tot niks goeds in staat nie en tot alle kwaad geneig.” Terwyl sy ’n oomblik onkant gevang was met hierdie snelbal van haar bekkige kind, het ek voortgegaan: “Ek kan nie help ek is stout nie. Ek is tot niks goeds in staat nie.” Maar my ma was gou weer op haar stukke: “Die kerk leer dit dalk, maar ek gaan jou ten minste maniere leer!” 

Dank die Here ek het vandag die maniere wat my ma my geleer het, én ek is intens bewus van die waarheid dat Jesus in my plek goed genoeg was.

Here Jesus, dankie dat U ter wille van my u lewe aan die kruis opgeoffer het. Ek is jammer dat ek soms vergeet dat ek nou ’n nuwe mens is, skoon gewas deur u bloed. Ek hoef nooit te voel dat ek dit nie maak nie, want U het dit namens my gemaak. Amen.


Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers soos skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle Herder en die Bewaker van julle lewe – 1 Petrus 2:24-25.

’n Herder of skaapwagter het ’n baie belangrike werk. Hulle werk is om hulle trop skape op te pas, te sorg dat hulle veilig bly en dat hulle genoeg kos en water en skuiling het. God is ons herder wat ons altyd versorg, oppas en beskerm. Ons hoef nie bang te wees dat ons Herder van ons sal vergeet nie, want ons elkeen is vir die Here baie belangrik.

– Hoekom dink jy word die Here as ’n herder beskryf?

– Wat beteken dit vir jou dat die Here jou versorg en beskerm?

Aktiwiteit

Maak ’n skapie-masker deur ’n papierbord, watte en koki’s te gebruik. Wanneer jy daarna kyk, kan jy onthou: Jy is deel van die Here se trop skape en Hy sal jou versorg en beskerm.


Vir dié wat in die veld van geestesgesondheid werk

Here, Skeppergod,
U het die mens op ’n besonderse manier geskep.
Die fyn balans tussen ons liggaam, ervarings en emosies,
die geheel wat die “mens” vorm,
is vir my asemrowend. 

Maar U weet ook hoe broos mense is. 
Hoe maklik mense seerkry, breek. 

Dankie, Here, dat ek kan help om mense se binnekante heel te maak. 

Daarom bid ek vir elke mens wat ek vandag gaan sien.
Gee vir my die wysheid om hulle te begelei op hulle pad van ontdekking.

Here, raak elkeen van hierdie mense aan,
dat hulle kan groei soos U dit wil,
sodat hulle kan floreer,
uiteindelik, alles, tot u eer. 

Amen.


Vrydag 19 Junie 2020

Die dwarslat is te hoog

Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ’n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom; as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid! Amen (1 Pet 4:8-11).

“Die dwarslat is net te hoog. Ek kom nooit oor nie.” Nee, dit was nie ’n atleet se woorde aan my nie. Dit was ’n opregte man, ernstig opsoek na die Here se wil. Boonop was dit onder my preke dat hy tot hierdie dwarslat-gevoel gekom het. Terwyl ek lank hieroor getob het, vertel ’n sakeman eendag oor ’n koppie koffie vir my ek help hom nie juis Sondae in die kerk nie. “Nadat jy die Tien Gebooie gelees het, sê jy elke keer daar is tyd vir ons om in stilte na te dink oor ons tekorte en sondes, en om met God hieroor te praat.”

“Ja … ” sê-vra ek huiwerig.

“Wel, ek het nog skaars begin dink, dan sê jy al weer amen. Ek het ongelukkig nie so min sondes soos die res van die gemeente nie. Jy sal my baie meer tyd as dit moet gee,” gaan hy voort. 

Toe begin ek regtig luister na gelowiges se stories sonder om hulle te probeer fix. Tot my verbasing het ek ontdek vele toegewyde gelowiges voel dat hulle dit nie maak op die Here se pad nie. Hulle steek dit maar net goed weg vir ander gelowiges wat so uitgesorteer lyk. Tog het ek ook iets mooi agtergekom: Ten spyte van baie se vrees dat hulle die volheid van God misloop, kom hulle steeds getrou kerk toe. Of hierdie stroom getroues sal volhard, is egter ’n ander vraag. 

Nuwe navorsing wys dat mense vinniger wegdraai van die kerk as ooit tevore en dat eertydse getroues begin tou opgooi. In die titel van een van Dan Kimball se boeke hoor ek al hoe meer mense wat sê: “I like Jesus, but not the church.” Dit hoort nie so nie. Die ware kerk, as liggaam van Christus, is ’n wonderlike gemeenskap. Dit is die bruid van die Here. Dit is die appel van sy oog, vol liefde en gasvryheid. Daar waar leraars en gemeentes die Here liefhet, word gelowiges steeds opgebou. Daar gebeur mooi dinge. Ons durf nie toelaat dat die Here se mooi werke hier vervaag nie. Maar dan sal ons die dwarslat reg moet stel.

Here, dankie vir die geskenk van u kerk en dat U deur ons as u liggaam op aarde die wêreld wil genees. Bewaar my dat ek ander nie sal laat voel dat die dwarslat te hoog is nie. Help my om hartlik lief te hê en te dien, soos U in u Woord vra. Amen.


Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ’n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom; as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid! Amen – 1 Petrus 4:8-11.

Het jy al ooit gedink hoekom ’n mens geskenke van iemand af kry? Gewoonlik kry jy geskenke omdat iemand dink jy is spesiaal of omdat julle iets spesiaals vier, soos jou verjaarsdag. 

God gee vir ons elkeen geskenke omdat Hy dink ons is spesiaal. Hierdie geskenke word “genadegawes” genoem. Genadegawes is spesiale talente wat ons ontvang om ander mense mee te dien. Genadegawes is talente wat ons gebruik om ander mense te help deur God se liefde vir hulle te wys.

– Watter genadegawes dink jy het jy gekry?

– Hoe dink jy wil God hê moet jy jou genadegawes gebruik om Hom te dien?

Aktiwiteit

Skryf paar dien-aksies op stukkies papier of roomysstokkies neer en sit dit in ’n houer. Trek elke dag een papiertjie of stokkie en gaan dien iemand op daardie manier. Hier is paar voorbeelde van dien-aksies:

– Bid vir iemand.

– Bel iemand wat eensaam is.

– Gee van jou speelgoed of klere weg.

– Bak vir iemand ’n koek vir sy of haar verjaarsdag, veral as hulle dalk nie ’n koek sou gehad het nie.

– Stuur kaartjies met mooi wense na die bejaardes in ’n versorgingsoord.


Balans

Here, ek het soveel verantwoordelikhede.
Soveel mense wat soveel dinge van my verwag.
Ek weet nie altyd waar om te vat en waar om te los nie. 

Staan ek te veel tyd aan my werk af?
Gee ek te min tyd aan my familie en vriende?
Natuurlik voel ek skuldig oor alle tyd wat ek aan myself gun! 

Here, help my om balans te vind. 
Om nie alles vir almal te probeer wees nie,
maar om te doen wat ek moet
en wat ek kan doen.

Amen.


Donderdag 18 Junie 2020

Dissipelskap-stories: Dissipels op die pad

Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” (Joh 13:34-35).

Liesel Krause-Wiid, ’n predikant én suksesvolle sakevrou wat haar dissipelskap in albei velde uitleef, vertel:

Hoe lyk ’n dissipel van Jesus? Jesus sê in Johannes 13:35: “As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” Ek dink dissipelskap is om God se liefde vir die wêreld te wys.

Daar is ’n storie van ’n kaalvoetseuntjie wat een ysige winterdag voor ’n winkelvenster gestaan en staar het na al die lekker kos op die rakke. Sy kleertjies was vodde en sy maer lyfie bewend. ’n Middeljarige vrou het die seuntjie raakgesien en nader gestap. Sy het met hom begin gesels en van sy hartseer omstandighede gehoor. Toe druk sy die klein lyfie teen haar vas, neem hom aan die hand en stap die winkel binne. Hy het vir hom iets gekies om te eet en daarna het sy vir hom ’n warm baadjie en skoene gaan koop. Toe sy saam met hom na die bushalte loop, vra hy: “Is tannie God?” Sy het net geglimlag en geantwoord: “Nee, maar ek is een van sy kinders!” Die seuntjie sê toe: “Ek het sommer geweet tannie is deel van daardie familie!” 

As teologiestudent het ek saam met ’n Christelike organisasie tydens TUKS-week by Margate uitreikwerk gedoen. Terwyl al die studente gekuier en die einde van die jaar gevier het, het ons vir hulle van Jesus vertel. Teen die einde van daardie week het ek een aand uitgeput gesit en wag vir die bus om ons te kom oplaai. ’n Baie aantreklike, halfdronk manstudent het hom langs my kom neerplak en lustig begin gesels. “Kan jy glo dat hier wraggies ’n klomp droë Christene by TUKS-week is wat ons pret wil bederf en vir ons wil preek, en dit ná ’n baie harde jaar,” het hy sinies gesê.

Min het hy geweet ek is een van daardie “droë Christene”. Maar ek het doodstil gebly en net geluister. Later het ek soos Petrus van ouds gevoel, wat vir Jesus verraai het. Ek vermoed as ons eerder verhoudings met ons medestudente gebou en minder vir hulle gepreek het, sou dit ’n groter impak op hulle lewe gehad het.

Here Jesus, U weet dat ek graag ’n goeie dissipel van U wil wees. Help my om die regte geleenthede raak te sien wat U oor my pad stuur sodat ek aan daardie mense u liefde kan gee, of dit nou met my woorde of met my dade is. Amen.

 

Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” – Johannes 13:34-35.

Daar is ’n stokperdjie met die naam “voëlkykery”. Dit is mense wat voëls in die natuur dophou en hulle uitken aan sekere kenmerke wat hulle opmerk, soos kolle op hulle vlerke of die kleur van hulle bekke. Daar is ook talle boeke beskikbaar wat hulle kan gebruik om sekere voëlspesies uit te ken. 

Het jy geweet Christene het ook sekere kenmerke waaraan mense hulle kan uitken? Johannes 13:35 sê vir ons liefde vir ander mense is ons opvallendste kenmerk. Wanneer ons ander mense liefhet, sal hulle sien ons is dissipels van Jesus. Ons het nie uiterlike tekens soos voëls wat kolle of gekleurde vere het nie; al wat ons hoef te doen is om ander mense lief te hê

– Vertel van ’n keer toe iemand vir jou Jesus se liefde gewys het.

– Het jy al die kans gehad om Jesus se liefde vir iemand te wys?

Aktiwiteit

Kyk of jy vandag vyf verskillende voëlspesies kan uitken. Hoe sal jy dit kan regkry?

 

Betekenis

Here, ek wil nie net ’n rat in ’n masjien wees nie.
Ek wil nie elke dag voortsloof net om te oorleef nie.
Ek wil ’n verskil maak,
’n bydrae lewer. 

Here, gebruik my.
Gebruik my werk.
Laat dit betekenis hê.
Gee dat my werk vir my nie net ’n gewone dagtaak sal wees nie,
maar dat ek daarin sin en lewe sal vind,
omdat dit ook betekenis het in die groter prent,
omdat ek daardeur ’n bydrae maak 
om die wêreld ’n bietjie beter te maak.

Amen.


Woensdag 17 Junie 2020

Só voel jy reg

“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word” (Matt 5:3-10).

Hoe meer jy in die Bybel lees wat vir Jesus saak maak, hoe meer leer jy watter gevoelens jy behoort te kweek en te koester. Hier is die belangrikstes:

Wees bly wanneer verlore eiendom tuiskom. Dit is wat Jesus die heel blyste gemaak het. In Lukas 15 vertel Jesus die storie van die verlore muntstuk, die verlore skaap en die verlore seun en van die uitbundige feesvierings wat begin het toe hierdie verlore skatte teruggevind is. 

Vier uitbundig fees saam met die Here se familie. Wanneer Jesus tussen sy dissipels was, was dit altyd feestyd. Skaars het Levi aangemeld as die nuutste bekeerling, of Jesus eet saam met hom en sy vriende. Jesus stormloop mense nooit met hemelse genade nie. Hy loop ’n hele dag lank saam met die Emmausgangers om later saam met hulle brood te breek. Hierna verskyn Hy aan sy dissipels met feeskos op die tafel! Geen wonder ’n feesmaal en ’n bruilof is simbole van God se nuwe wêreld nie.

Wees kwaad oor skynheiligheid. Jesus se emosies het altyd opgevlam oor godsdienstige skynheiligheid, soos wanneer vroom godsdienstiges dooie wette op mense se skouers gelaai het (Matt 23). Ook toe sy dissipels die evangelie verkeerd verstaan het en die ouers wou wegjaag wat hulle kindertjies gebring het sodat Jesus hulle kon seën.

Betoon deernis aan die minderbevoorregtes. Jesus se deernis teenoor die armes, weduwees, vreemdelinge en randfigure was altyd sigbaar en selfs tasbaar. Hy het vir ’n honger skare brood en vis vermeerder, en in Lukas 14 moedig Jesus ons aan om ons volgende fees saam met die armes, kreupeles en blindes te vier. Dan hou ons nou reeds fees in die voorportaal van die hemel. 

Jesus se diep gevoelens in die Evangelies is die belangr